+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς ακινήτου σε πλειστηριασμό – Η υπ’ αριθ. 30/2023 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου

Σε υπόθεση που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, το Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου δέχτηκε την Ανακοπή εντολέα μας με αίτημα τη διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς ακινήτου του, εν όψει πλειστηριασμού.

Το Δικαστήριο πιθανολόγησε ότι επέρχεται βλάβη στον ανακόπτοντα από την διαφορά της εκτίμησης και όρισε την τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 320.000 ευρώ αντί του ποσού των 290.000 ευρώ, που όρισε η εκτιμήτρια εταιρεία και ο δικαστικός επιμελητής.

Πρόκειται για την Ανακοπή διόρθωσης τιμής του άρθρου 954, παρ. 4, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ένα σημαντικό ένδικο μέσο, κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 954 ΚπολΔ:

4. Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00΄ το μεσημέρι της όγδοης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας και αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Παρατίθεται απόσπασμα της απόφασης


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30/ΑΜ/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαλάμω Κούη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Σύρου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 5η Οκτωβρίου 2023, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: …………………………………. 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: ………………………………………………… 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, αφού ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή, ο ανακόπτων ζητεί τη διόρθωση της με αρ. ………………./09-03-2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Σύρου, …………………………………… και του με αρ. ………………/14-03-2023 αποσπάσματος της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης του ίδιου δικαστικού επιμελητή, δυνάμει των οποίων εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ανοικτού πλειοδοτικού τύπου με ηλεκτρονικά μέσα την ………-10-2023, η περιγραφόμενη σ’αυτά κάθετη ιδιοκτησία του ανακόπτοντος ενώπιον της πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου Ερμούπολης ……………………., για την ικανοποίηση της αναφερόμενης στην προσβαλλόμενη έκθεση και στο απόσπασμα αυτής, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην ανακοπή. Επιπλέον, ζητεί να καταδικαστεί η καθ’ης στη δικαστική του δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, κρινόμενη ανακοπή εισάγεται παραδεκτά ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι αρμόδιο καθ’ύλην και κατά τόπο(άρθρα 954 παρ. 4 και 933 παρ. 1,3 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων(686 επ. ΚΠολΔ) εφόσον κατατέθηκε εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την ………..-2023, δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού που θα διεξαχθεί στις……………10-2023(άρθρο 954 παρ. 4 εδ. β’ ΚΠολΔ).Είναι,δε,επαρκώς ορισμένη,απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της καθ’ης η ανακοπή,καθότι περιλαμβάνονται στο δικόγραφο της υπό κρίσης ανακοπής όλα τα απαιτούμενα στοιχεία,ήτοι η περιγραφή του επίδικου ακινήτου σαφής έκθεση των πραγματικών περιστατικών σχετικά με την εσφαλμένη εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου καθώς επίσης και ορισμένο αίτημα (άρθρο 216 ΚΠολΔ),και νόμιμη,στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933,954 παρ.4,992 επ.,993 παρ.2 και 176 ΚΠολΔ. Επομένως,πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική
της βασιμότητα. Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του ανακόπτοντος ……..,που εξετάστηκε στο ακροατήριοτου παρόντος δικαστηρίου(η καθ’ης δεν πρότεινε μάρτυρα προς εξέταση),από όλα τα έγγραφα που νόμιμα οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται,μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια,χωρίς,ωστόσο,να παραγνωριζεται η αποδεικτική δύναμη των λοιπών,καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο(άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ)πιθανολογούνται τα ακόλουθα:

Δυνάμει της υπ’αριθμ. ………………… έκθεσης
αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του Δικαστικόυ Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου
Αιγίου,με έδρα το Πρωτοδικείο Σύρου,……….. και του με αριθμό ……………… αποσπάσματος
της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης του ίδιου δικαστικού επιμελητή,κατασχέθηκε με επίσπευση της
καθ’ης η ανακοπή,ως διαχειρίστριας της εταιρείας με την επωνυμία……………..,που εδρεύει στο
Δουβλίνο Ιρλανδίας(οδός……..με αριθμό μητρώου εταιρειών…….)η οποία συνιστά ειδική διάδοχο
της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία…….. και τον διακριτικό τίτλο……….,για την
ικανοποίηση απαίτησης της ως άνω εταιρείας ειδικού σκοπού,ποσού 236.969,65 ευρώ,δυνάμει της
υπ’αριθμ.13ΠΔ/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου(όπως αυτή
διορθώθηκε με την υπ’αριθμ 48/2022 Πράξη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου )και εκτίθεται
σε αναγκαστικό πλειστηριασμό με ηλεκτρονικά μέσα,την ……………..10-2023 και ωρα 10:00 π.μ. – 12:00
μ.μ.,ενώπιον της πιστοποιημένης για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληστηριασμών
συμβολαιογράφου Ερμούπολης,………..,η περιγραφόμενη στην έκθεση κατάσχεσης και στην
κρινόμενη ανακοπή ακίνητη περιουσία του ανακόπτοντος,με εκτιμηθείσα αγοραία αξία και τιμή
πρώτης προσφοράς κατά την ημέρα του πλειστηριασμού το ποσό των 290.000 ευρώ.Ειδικότερα
εκτίθεται σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό …………..[…]

[…] Τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε από
τον υπάλληλο της κατάσχεσης η αγοραία αξία του εν λόγω ακινήτου (μονοκατοικία),όπως αυτή
προσδιορίστηκε κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης,σύμφωνα με την από 1-03-2023 έκθεσης
εκτίμησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας εταιρείας……………(Α.Μ. Υπ. Οικ. Πιστοποιημένων
Εκτιμητών-Νομικών Προσώπων: 6) και συγκεκριμένα το ποσό των 290.000 ευρώ.Ωστόσο,ο
δικαστικός επιμελητής που επέβαλε την κατάσχεση,καθώς επίσης και η προαναφερθείσα
εκτιμήτρια διενέργησαν μόνο εξωτερική αυτοψία του επίδικου ακινήτου,ενώ δεν έλαβαν υπόψη
τους το εσωτερικό της εν λόγω κατασχεθείσας κάθετης ιδιοκτησίας.Περαιτέρω ο ανακόπτων
προσκομίζει την από 08-09-2023 έκθεση εκτίμησης της αρχιτέκτονα-μηχανικόυ και πιστοποιημένης
εκτιμήτριας………..(Α.Μ. Υπ. Οικ. Πιστοποιημένων Εκτιμητών:…..),συμφωνα με την οποία η αγοραία
αξία του επίδικου κατασχεθέντος ακινήτου εκτιμήθηκε στις 340.000ευρώ,αφαιρουμένου του
κόστους ρύθμισης και του προστίμου που θα απαιτηθεί να καταβληθεί,προκειμένου να
τακτοποιηθούν οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες που εμφανίζει το ακίνητο.Ειδικότερα στην ως άνω
έκθεση εκτίμησης επισημαίνεται ως πλεονέκτημα της κάθετης ιδιοκτησίας η τοποθεσία του κτιρίου,το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του παραλιακού οικισμού της ……………. του Δήμου
Σύρου στην Ερμούπολη. Επίσης,η περιοχή,είναι κατάλληλη τόσο για πρώτη όσο και για εξοχική κατοικία,ενώ στον συγκεκριμένο οικισμό δραστηριοποιούνται τουριστικές επιχειρήσεις,ξενοδοχεία,καφέ και εστιατόρια. […] Επιπρόσθετα,από την επισκεψή της στο κατασχεθέν ακίνητο η πιστοποιημένη εκτιμήτρια,…………… και μάρτυρας απόδειξης του ανακόπτοντος διαπίστωσε,ότι όλα τα διαμερίσματα του κτιρίου έχουν καλό προσανατολισμό και θέα,ενώ η ποιότητα κατασκευής αυτού εξωτερικά είναι η συνήθης της εποχής.Από τον συνδυασμό των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη της θέσης του ακινήτου,της έκτασης,της χρήσης και της κατάστασής του αλλά και των συνθηκών της κτηματαγοράς στην περιοχή και την εν γένει οικονομική κατάσταση της χώρας,η οποίααντανακλά την προθυμία των ενδιαφερομένων ή μη επενδυτών και υποψηφίων πλειοδοτών ,καθώς επίσης και το ύψος του προστίμου που ενδέχεται να καταβάλλει ο υποψήφιος επενδυτής προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες επί του επίδικου ακινήτου πιθανολογήθηκε ότι η πραγματική και εμπορική αξία και η τιμή πρώτης προσφοράς του κατασχεθέντος ακινήτου,πρέπει να οριστεί στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων(320.000) ευρώ αντί του ποσού των 290.000  ευρώ,που όρισε η εκτιμήτρια εταιρεία και ο δικαστικός επιμελητής. Επίσης, πιθανολογείται ότι επέρχεται βλάβη στον ανακόπτοντα από την διαφορά της εκτίμησης .Πρεπεί,συνεπώς,να γίνει δεκτή εν μέρει η κρινόμενη ανακοπή ως και κατ’ουσία βάσιμη, να διαταχθεί η διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας,και να επιβληθούν εις βάρος της καθ’ης η ανακοπή μέρος των δικαστικων εξόδων του ανακόπτοντος,λόγω της μερικής ήττας του(άρθρο 84 παρ. 2 ν. 4194/2013 και άρθρα 106,176,191 παρ. 2 ΚΠολΔ),όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.Τέλος,πρέπει,με επιμέλεια της γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού,να αναρτηθει η παρούσα απόφαση αυθημερόν με την δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών
Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(άρθρο 954 παρ. 4 εδ. γ’ ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της υπ’αριθμ. ………………….. έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης
ακίνητης περιουσίας,του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου,με έδρα το
Πρωτοδικείο Σύρου,…………,και συνακόλουθα του υπ’αριθμ. ……………… αποσπάσματος της
ως άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του ως άνω δικαστικόυ επιμελητή,ως προς την αξία του
περιγραφόμενου σ’αυτή κατασχεθέντος ακινήτου του ανακόπτοντος και την τιμή της πρώτης
προσφοράς αυτού.
ΟΡΙΖΕΙ ως αξία του περιγραφόμενου στην ανωτέρω έκθεση και στο σκεπτικό της παρούσας
ακινήτου του ανακόπτοντος,το οποίο εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό την …… Οκτωβρίου 2023 δυνάμει της υπ’αριθμ. ……………………… έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της ακίνητης
περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφερέρειας του Εφετείου Αιγαίου,με έδρα το
Πρωτοδικείο Σύρου,…………..,ενώπιον της Πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου…………,που
αναρτήθηκε από τον ως άνω δικαστικό επιμελητή στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών
του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολουμένων,στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων(320.000) ευρώ και την
τιμή της πρώτης προσφοράς στο ίδιο ως άνω ποσό.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ανάρτηση της παρούσας, με επιμέλεια της γραμματείας του Δικαστηρίου,στην
ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα
Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ΄ης η ανακοπή,τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος,τα οποία ορίζει
στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ,ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Σύρο,σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο
ακροατήριο του,την 16-10-2023 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων
δικηγόρων τους,και με τη σύμπραξη ,για τη δημοσιεύση,της γραμματέα ………………
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
…………… ……………….


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek