• Οι Υπηρεσίες Μας 

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεων Αστικού Δικαίου, καθότι διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση (μεταπτυχιακοί τίτλοι στο Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο του ΑΠΘ), την εμπειρία και την υπευθυνότητα, που απαιτούνται για την επίλυση των πολύπλοκων ζητημάτων που αναφύονται από τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Ιδίως, δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Οικογενειακές Διαφορές (Συναινετικό Διαζύγιο, διαζύγιο κατ΄αντιδικίαν, διατροφή και επιμέλεια ανήλικων τέκνων, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία κ.α.)
  • Δικαστική Συμπαράσταση και Επιτροπεία (Υποβολή ενηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση, αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη, διορισμός επιτρόπου ανηλίκου)
  • Μισθωτικές Διαφορές (Σύνταξη μισθωτηρίων, διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων και κοινοχρήστων, αναπροσαρμογή μισθώματος κ.α.)
  • Κληρονομικά Ζητήματα (Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη ως κυρίας, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίου, εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή κ.α.)
  • Αγωγές Αδικοπραξίας, Αδικαιολόγητος Πλουτισμός και Διαφορές από Συμβάσεις (τροχαία ατυχήματα, σύμβαση πώλησης, σύμβαση έργου, αδυναμία εκπλήρωσης και υπερημερία, είσπραξη οφειλών, διαταγές πληρωμής, αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης, υπαναχώρηση από σύμβαση κ.α.)
  • Προστασία Προσωπικότητας.
  • Ιδιωτικά Συμφωνητικά.
  • Εμπράγματο Δίκαιο, Ακίνητα και Προστασία Κυριότητας (Διεκδικητική Αγωγή, έλεγχος τίτλων, έρευνα σε Υποθηκοφυλάκειο, υποβολή και διόρθωση δηλώσεων Κτηματολογίου, ενέχυρο και Υποθήκη, διαφορές ανάμεσα σε ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων πολυκατοικιών, θέσεις στάθμευσης και κοινόχρηστοι χώροι κ.α.)

 

 

 Σχετικά άρθρα 

Στον «αέρα» ο νομικός δεσμός όλων των συμβάσεων – Η πανδημία του COVID-19 ως «ανυπαίτιο γεγονός» που θεμελιώνει «ανυπαίτια αδυναμία παροχής»
Κάθε σύμβαση εμπεριέχει ένα πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Γεννάται, δηλαδή, υποχρέωση στο πρόσωπο του ενός για εκπλήρωση μιας παροχής στο πρόσωπο του άλλου, που συνοδεύεται με αντίστοιχο δικαίωμα σε αντιπαροχή. Για παράδειγμα, ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση («ενοχή») να πωλήσει ένα προϊόν («παροχή»), και ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα («αντιπαροχή»), ο εκμισθωτής να νοικιάζει το σπίτι του και ο μισθωτής να πληρώνει το…
Η απαλλαγή του εγγυητή λόγω της πταισματικής συμπεριφοράς της τράπεζας που οδήγησε στην αδυναμία ικανοποίησης από τον πρωτοφειλέτη
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 847 ΑΚ, με την σύμβαση εγγυήσεως ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη, ότι θα καταβληθεί η οφειλή. Επομένως, περιεχόμενο της εγγυήσεως είναι η ανάληψη από τον εγγυητή της υποχρεώσεως απέναντι στον δανειστή να εκπληρώσει την παροχή του πρωτοφειλέτη, αν δεν το κάνει ο τελευταίος. Η εγγύηση καταρτίζεται μεταξύ εγγυητή και δανειστή χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ή συναίνεση του οφειλέτη [ΑΠ 1500/2008,…
Κτηματολόγιο: εγγραφή του κληρονομούμενου ή του κληρονόμου ως αληθινού δικαιούχου του δικαιώματος κατά τη διόρθωση της πρώτης ανακριβούς εγγραφής;
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την πρώτη εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής», ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου «στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών με την…
Διαδικασία και δικαιολογητικά υποβολής δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Διαδικασία και δικαιολογητικά υποβολής δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο