+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Νομίμως προτεινόμενη ένσταση παραγραφής της απαίτησης κατά ομορρύθμων εταίρων – Η υπ’ αριθ. 95/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 95/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, επί μίας ακόμη υποθέσεως που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, η οποία έκανε δεκτή την νομότυπα και εμπρόθεσμα προβαλλόμενη ένσταση παραγραφής της εντολέως μας ομόρρυθμης εταιρίας και των ομόρρυθμων εταίρων αυτής, απορρίπτοντας στο σύνολο της την αγωγή της αντίδικου εταιρίας.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 269 παρ. 1 του Ν. 4072/2012 “Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας οι αξιώσεις κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη παραγράφονται μετά πέντε έτη από την καταχώρηση της λύσης της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρίας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή”.

Στην Απόφαση αναλύονται μεταξύ άλλων και οι όροι και προϋποθέσεις νομότυπης προβολής της έντασης παραγραφής κατά την νέα τακτική διαδικασία.

Αριθμός Απόφασης 95/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Κυριακή Πατρικού, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα Καλλιόπη Καλτσάτου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Δεκεμβρίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «,,,,,», και το διακριτικό τίτλο «……», η οποία εδρεύει …….. και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ………, η οποία εκπροσωπήθηκε στη δίκη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ……… (Α.Μ:…….) του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα στις 21-3-2019 έγγραφες προτάσεις.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ :1) Της υπό εκκαθάριση τελούσας ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ….. και το διακριτικό τίτλο ….. που εδρεύει στο ……, περιοχή ….. με ΑΦΜ ……, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή αυτής …. 2) ….., κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός …. και ως εκ της εργασίας του κάτοικο …., με ΑΦΜ ….. 3) ……, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ….., με ΑΦΜ …. 4) ……, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός ….., με ΑΦΜ …. και 5) ….., κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός …., με ΑΦΜ ….., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στη δίκη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Θωμά Καλοκύρη (Α.Μ:011982) του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, που κατέθεσε εμπρόθεσμα στις 20-3-2019 έγγραφες προτάσεις.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή, η από 11-12-2018 (ΓΑΚ 44099/2018, ΕΑΚ 1137/11-12-2018) αγωγή της που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλείται ο’αυτήν.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο κατά την ανωτέρω δικάσιμο, εκπροσωπήθηκαν οι διάδικοι από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, που όπως προαναφέρεται κατέθεσαν μέσα στη νόμιμη προθεσμία έγγραφες προτάσεις.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 249, 258 του Ν. 4072/2012, 72, 759, 777 εδ. α\ 780 εδ. α\ 781, 782 και 784 ΑΚ προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εταιρία μετά τη λύση της περιέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά σε εκκαθάριση. Η εκκαθάριση αποσκοπεί στην περάτωση των νομικών της σχέσεών της, που προήλθαν από τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρίας και ήταν εκκρεμείς κατά το χρόνο λύσης της. Το στάδιο της εκκαθάρισης ομόρρυθμης εταιρίας δεν παύει, πριν εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις αυτής και αν μετά τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης διαπιστωθεί η ύπαρξη εταιρικής απαίτησης ή εταιρικού χρέους, τότε επαναλαμβάνονται οι εργασίες της εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της εταιρίας από εκκαθαριστή. Κατά το στάδιο αυτό, φορέας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της εταιρίας είναι το νομικό πρόσωπο αυτής, το οποίο και κινεί τις σχετικές δίκες, εκπροσωπούμενο από τον εκκαθαριστή αυτής (ΑΠ 693/2008, ΕιρΘεσ 2026/2010, ΑΠ 748/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 249 παρ. 1 του Ν. 4072/2012 οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης εταιρίας υπόκεινται με το νομικό πρόσωπο της εταιρίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρον σε όλες τις έναντι τρίτων υποχρεώσεις της εταιρίας (άρθρα 481, 482 ΑΚ), που πηγάζουν είτε από δικαιοπραξία, είτε από αδίκημα, είτε από άλλο γενεσιουργό λόγο. Από το άρθρο αυτό σε συνδυασμό με το άρθρο 777 ΑΚ προκύπτει ότι κατά το στάδιο της εκκαθάρισης που ακολουθεί τη λύση της εταιρίας, η ευθύνη και της εταιρίας και των ομορρύθμων εταίρων εξακολουθεί να υφίσταται και αυτοί ευθύνονται σωρευτικό και εις ολόκληρον έναντι των δανειστών για τα εταιρικά χρέη.

Στην κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία εκθέτει ότι με βάση διαδοχικές συμβάσεις πωλήσεως που κατάρτισε νομίμως εκπροσωπουμένη στις 14-5-2013 και 23-5-2013 στη Θεσσαλονίκη με την πρώτη εναγόμενη ομόρρυθμη εταιρία, η οποία τελεί υπό εκκαθάριση και ομόρρυθμοι εταίροι της είναι οι λοιποί εναγόμενοι πώλησε τα εμπορεύματα που περιγράφονται λεπτομερώς κατά ποσότητα, τιμή μονάδος και αξία στα τιμολόγια πωλήσεως-δελτία αποστολής που εκδόθηκαν γι’ αυτό το σκοπό από την ενάγουσα και ενσωματώνονται στην αγωγή, αντί του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος των 22.278,38 ευρώ. Επειδή δε οι εναγόμενοι κατέβαλαν έναντι του ανωτέρω ποσού μόνο 15.253,53 ευρώ και αρνούνται να εξοφλήσουν μέχρι σήμερα το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσόν των 7.024,85 ευρώ παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της, ζητεί με βάση το ιστορικό αυτό, να υποχρεωθούν να της καταβάλουν έκαστος εις ολόκληρον το ανωτέρω ποσό, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της παραλαβής από την πρώτη εναγόμενη των εμπορευμάτων που αναφέρονται σε έκαστο τιμολόγιο, ήτοι για μεν το ανεξόφλητο υπόλοιπο ποσού 4.188,39 ευρώ του υπό στοιχείο Θ1805/ 14-5-2013 τιμολογίου-δελτίου αποστολής από 15-5-2013, για δε την αξία του υπό στοιχείο Θ1983/23-5-2013 τιμολογίου-δελτίου αποστολής ποσού 2.836,46 ευρώ από 24-5- 2013, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Άλλως, επικουρικώς και σε περίπτωση απόρριψης της ανωτέρω κύριας βάσης της αγωγής ζητεί να υποχρεωθούν οι αντίδικοι ευθυνόμενοι έκαστος εξ αυτών εις ολόκληρον στην καταβολή του ανωτέρω ποσού κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, διότι έγιναν πλουσιότεροι σε βάρος της περιουσίας της κατά το ποσό αυτό, χωρίς νόμιμη αιτία. Τέλος ζητεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικαστούν ο εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη.

Με παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις, αρμοδίως εισόγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ’ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 9, 10, 14 παρ. 1α και 25 παρ. 2 και 22 του ΚΠολΔ) κατά την προσήκουσα τακτική διαδικασία (άρθρα 215 επ., 226 επ., 233, 237 ΚΠολΔ, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την εφαρμογή του ν. 4335/2015). Είναι νόμιμη ως προς την κύρια βάση της, διότι στηρίζεται σας διατάξεις των άρθρων 72, 241 παρ. 1, 340, 346, 513 επ., ΑΚ, 759, 777 εδ. α’, 780 εδ. α’, 781, 782 και 784 ΑΚ, 249, 258 του Ν. 4072/2012, 907, 908 παρ. 1 και εδ. στ’ και 176 ΚΠολΔ). Ως προς την επικουρική ιης βάση όμως, η υπό κρίση αγωγή είναι μη νόμιμη και συνεπώς απορριπτέα, διότι η αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 ΑΚ) ως επιβοηθητικής φύσεως, ασκείται μόνο όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από σύμβαση ή αδικοπραξία, περίπτωση που δεν συντρέχει εν προκειμένω, καθόσον υπάρχει η αγωγή από τη σύμβαση πώλησης (βλ. σχετ. ΑΠ 440/2000 ΕλΔνη 41. 1629, ΑΠ 1322, 1996 ΕλΔνη 38. 1044, ΕφΘεσ 2744/1999 Αρμεν 2000. 198, ΕφΘεσ 2149/1990 Αρμεν 1991. 247, ΜονΠρΘεσ 241/1991, Αρμεν 1991. 247, ΜονΠρΘεσ 241/1991 Αρμεν 1991. 1080), επιπλέον δε αυτή (επικουρική βάση αδικαιολογήτου πλουτισμού) δε θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα στα οποία στηρίζεται η αγωγή, από την εν λόγω σύμβαση (ΑΠ 531/94 Δ’ Τμ. ΕλλΔνη 37, 81). Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι η ενάγουσα κατέθεσε στις 21-3-2019, δηλαδή εμπρόθεσμα, έγγραφες προτάσεις, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με αυτές, ανάμεσα στα οποία και οι υπ’ αριθμ. 7202Β /27-12-2018, 7201Β’/27-12-2018, 7203Β727-12-2018 και 7204Β727-12- 2018 αντίστοιχα, εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ….., όπως επίσης και την από 12-3-2019 ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, σύμφωνα με την οποία παρασχέθηκε νόμιμα από το νόμιμο εκπρόσωπο της ενάγουσας ανώνυμης εταιρίας ……, νόμιμο εκπρόσωπο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ενάγουσας ανώνυμης εταιρίας (βλ. τη με αριθμ. πρωτ. …. ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Τμιήμα Μητρώου) η εξουσιοδότηση για την παράσταση της ενάγουσας στην παρούσα δίκη εκτός των άλλων και προς το Δικηγόρο ….. (Α.Μ.:….) του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, που την εκπροσώπησε στη δίκη, ενώ έχει καταβληθεί πριν από τη συζήτηση (20-3- 2019) και το ανάλογο για το αντικείμενό της τέλος δικαστικού ενσήμου μιε τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 269 παρ. 1 του Ν. 4072/2012 «Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας οι αξιώσεις κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη παραγράφονται μετά πέντε έτη από την καταχώρηση της λύσης της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρίας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.

Οι εναγόμενοι κατέθεσαν νόμιμα μέσα στην προθεσμία των 100 ημιερών, δηλαδή στις 20-3-2019 έγγραφες προτάσεις, καθώς και τα αποδεικτικά μιέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές, όπως επίσης και την από 19-3-2019 εξουσιοδότηση, σύμφωνα με την οποία παρασχέθηκε νόμιμα έγγραφη πληρεξουσιότητα των εναγομένων προς το Δικηγόρο Θωμιά Καλοκύρη του Στεφάνου (Α.Μ.:11982) του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης που τους εκπροσώπησε στη δίκη, στην οποία υπάρχει βεβαίωση κατά το άρθρο 96 του ΚΠολΔ ως προς το γνήσιο της υπογραφής (άρθρο 237 ΚΠολΔ, όπως αυτό και το άρθρο 96 του ίδιου Κώδικα ισχύει, μιετά την εφαρμογή του ν. 4335/2015 των ανωτέρω.

Με τις έγγραφες προτάσεις τους οι εναγόμενοι ισχυρίστηκαν εκτός των άλλων ότι η επίδικη αξίωση έχει παραγραφεί, διότι από τη λύση της πρώτης εναγόμενης ομόρρυθμης εταιρίας, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 9-11-2013 μέχρι την επίδοση της υπό κρίση αγωγής στις 27-12-2018 έχει παρέλθει η πενταετία και συνεπώς οι επίδικη αξίωση έχει παραγραφεί. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί την ένσταση παραγραφής, που προβάλλεται παραδεκτά και είναι νόμιμη, στηριξόμενη στις διατάξεις των άρθρων 269 παρ. 1 του Ν. 4072/2012, κατά τα προαναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας και 262 του ΚΠολΔ, θα εξεταστεί δε περαιτέρω και κατ’ουσίαν. Η ενάγουσα εμπρόθεσμα, κατ’ άρθρ. 237 παρ. 2 του ΚΠολΔικ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 αρθρ. δεύτερο παρ. 2 του Ν 4335/2015 και ισχύει, κατέθεσε στις 5-4-2019 τη με την ίδια ημερομηνία προσθήκη-αντίκρουση.

Από τα έγγραφα που νόμιμα με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι με τις έγγραφες προτάσεις τους και την προσθήκη επ’αυτών της ενάγουσας προς αντίκρουση ισχυρισμών που περιέχονται στις προτάσεις, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για να χρησιμεύσουν για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ.336 παρ. 3 και 395 του Κ.Πολ.Δικ.), μεταξύ των οποίων η με αριθμ. 1131/20-3-2019, ένορκη βεβαίωση του μάρτυρος …….. ενώπιον της Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης ……, που προσκομίζει προαποδεικτικά η ενάγουσα, η οποία λήφθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρ. 421 επ. του ΚΠολΔικ, όπως ισχύει (βλ. τις με αριθμ. 7435Β/13-3-2019, 7434Β/13-3-2019, 7436Β/13-3-2019, 7437Β/13-3-201 και 7438Β/13-3-2019 αντίστοιχα εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ….), ενώ οι εναγόμενοι δεν προσκόμισαν ένορκη βεβαίωση μάρτυρα και από τις ομολογίες που προκύπτουν από τις έγγραφες προτάσεις των πληρεξουσίων τους δικηγόρων κατ’ άρθρο 261 εδ. β’ του ΚΠολΔ, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, διατηρώντας κεντρικές εγκαταστάσεις (παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής) στο …… και Υποκατάστημα ομοίως με εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής στη …… Στα πλαίσια της δραστηριότητάς της αυτής, η ενάγουσα κατόπιν διαδοχικών συμβάσεων πωλήσεως που κατάρτισε με την πρώτη εναγόμενη ομόρρυθμη εταιρία στις 14- 5-2013 και 23-5-2013 στη Θεσσαλονίκη πώλησε και παρέδωσε σ’αυτήν τα εμπορεύματα (λαμαρίνες, λάμες, δοκούς, γωνίες κλπ) που περιγράφονται αναλυτικά κατά ποσότητα, τιμή μονάδος και αξία στα παρακάτω τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό από την ενάγουσα και ειδικότερα : 1) Στο υπ’αριθμ. Θ1805/14-5-2013 τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής συνολικής αξίας με τον αναλογούντα ΦΠΑ 19.441,92 ευρώ και 2) Στο υπ’αριθμ. Θ1983/23-5-2013 τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής συνολικής αξίας με τον αναλογούντα ΦΠΑ 2.836,46 ευρώ. Το τίμημα των ανωτέρω εμπορευμάτων συνολικού ποσού (19.441,92 ευρώ+2.836,46=) 22.278,38 ευρώ συμφωνήθηκε να καταβληθεί τοις μετρητοίς πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων (βλ. σχετική ρήτρα στα επίδικα τιμιολόγια). Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι η εναγόμενη κατέβαλε μόνο το συνολικό ποσόν των 15.253,53 ευρώ έναντι του πρώτου τιμολογίου, από το οποίο απέμεινε το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό (19.441,92-15.253,53=) 4.188,39 ευρώ και επομένως οφείλει το συνολικό υπόλοιπο ποσόν των (4.188,39+2.836,46=) 7.024,85 ευρώ, το οποίο αιτείται με την υπό κρίση αγωγή της. Οι δεύτερος, τρίτος, τέταρτη και πέμπτη των εναγομένων είναι ομόρρυθμοι εταίροι της πρώτης εναγόμενης ομιόρρυθμιης εταιρίας και επομένως ευθύνονται ευθέως, απεριορίστως και εις ολόκληρον μιε το νομιικό πρόσωπο της ομιόρρυθμης εταιρίας για τα χρέη της εταιρίας, σύμιφωνα μιε το άρθρο άρθρο 249 παρ. 1 του Ν. 4072/2012 που προαναφέρθηκε και στη μιείζονα σκέψη της παρούσας.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η πρώτη εναγόμιενη ομόρρυθμη εταιρία λύθηκε κατόπιν κοινής απόφαση όλων των εταίρων και αφού διαπιστώθηκε ότι η ευόδωση του εταιρικού σκοπού της δεν είναι πλέον εφικτή, με το από 5-11-2013 ιδιωτικό συμιφωνητικό λύσεως, τo οποίο καιαχωρήθηκε με Κ.Α.Κ …. στo Γενικό μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τη με αριθμ. πρωτ. …. ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης-Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εναγόμενοι και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης, με μοναδικό εκκαθαριστή τον …… (δεύτερο εναγόμενο). Όμως από την επομένη της ημερομηνίας της καταχώρησης της λύσης της εταιρίας στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου ήτοι από την 9-11-2013 μέχρι την άσκηση της κρινόμενης αγωγής που κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 11-12-2018 και επιδόθηκε στους εναγόμενους στις 27-12-2018, όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 7202Β’/27-12-2018, 7201Β/27-12-2018, 7203Β’/27-12-2018 και 7204Β’/27-12- 2018 αντίστοιχα, εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης …., έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας και επομένως η επίδικη αξίωση έχει παραγραφεί.

Κατ ‘ακολουθία των ανωτέρω και αφού γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη η νομίμως προτεινόμενη από τους εναγόμενους ένσταση περί παραγραφής της επίδικης απαίτησης, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και από ουσιαστική άποψη. Η δικαστική δαπάνη των εναγομένων θα επιβληθεί σε βάρος της ενάγουσας, λόγω της ήττας της στη δίκη αυτή (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της ενάγουσας τη δικαστική δαπάνη των εναγόμενων, την οποία ορίζει διακόσια δέκα (210) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στη Θεσσαλονίκη, στις 29 Ιανουάριου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους


ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦ. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΔΕ

Αφήστε μια απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek