+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τέλος ταξινόμησης – Παράνομη η συμπληρωματική μεταγενέστερη χρέωση – Η υπ’ αριθ. 88/2021 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Μη νόμιμα επιβλήθηκε από το Τελωνείο εις βάρος του προσφεύγοντος συμπληρωματικό τέλος ταξινόμησης μετά από νέα έρευνα σχετικά με τη λιανική τιμή του εισαχθέντος αυτοκινήτου έκρινε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την αριθ. 88/2021 Απόφαση του επί υποθέσεως που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας. 

Συγκεκριμένα, έκρινε ότι η επιβολή του συμπληρωματικού τέλους ταξινόμησης δεν ήταν νόμιμη διότι στηρίχθηκε σε μεταγενέστερο του εκτελωνισμού έγγραφο, δηλαδή σε έγγραφο που δεν υπήρχε κατά τον τελωνισμό του οχήματος, αλλά συντάχθηκε μεταγενέστερα μετά τον τελωνισμό, που έγινε με βάση την αρχικώς εκδοθείσα βεβαίωση και την παράδοση του οχήματος από το Τελωνείο στον προσφεύγοντα. 

Ακολουθεί το κείμενο της υπ’ αριθ. 81/2021 Αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


Αριθμός απόφασης: 88 /2021

 ΤΟ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
MONOΜΕΛΕΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΙΕ΄ 

  
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Μαϊου 2020, με δικαστή τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα τη Σουλτάνα Λουλούδη, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 22-5-2019 (ΠΡ 2819/2019),

 του ……………

 κατά το Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 36 ν. 4389/ 2016) και, εν προκειμένω από την Προϊσταμένη της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, η οποία παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 133 παρ.2 του ΚΔΔ.


Το Δικαστήριο, αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα.

 Σκέφθηκε κατά το Νόμο. Η κρίση του είναι η εξής :

1.Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ.σχετ. το 277336561959 0719 0015 ηλεκτρονικό παράβολο), ο προσφεύγων επιδιώκει παραδεκτώς την ακύρωση της 29/2019/11-4-2019 πράξης της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του, διαφορά τέλους ταξινόμησης ιδιωτικής χρήσης επιβατικού (ΙΧΕ) αυτοκινήτου, ύψους 2.235,42 ευρώ.

 2.Επειδή, ο ν. 2960/2001 («Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», Φ.Ε.Κ. Α΄ 265), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ορίζει, στο άρθρο 31, ότι «1. Το Δημόσιο διατηρεί αμείωτες τις απαιτήσεις του κατά του κυρίου των εμπορευμάτων για δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που δεν είχαν εισπραχθεί, όπως επίσης και για εκείνες που είχαν ελλιπώς βεβαιωθεί ή εισπραχθεί. Τα ποσά θεωρούνται ότι είχαν ελλιπώς βεβαιωθεί ή εισπραχθεί, όταν δεν βεβαιώθηκαν ή δεν εισπράχθηκαν, ολικά ή μερικά, λόγω οποιοσδήποτε παράλειψης που έγινε κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων, εφόσον αυτό προκύπτει από το κείμενο του τελωνειακού παραστατικού που κατατέθηκε, τις πράξεις επ’ αυτού και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα, που επισυνάπτονται σε αυτό, με τα οποία προσδιορίζονται τα κρίσιμα στοιχεία για την ορθή βεβαίωση των δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται. 2.Επίσης, ως ελλιπώς βεβαιωθέντα ή εισπραχθέντα θεωρούνται και τα ποσά που βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν ελλιπώς, αν κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο αποδειχθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι για το καθεστώς, στο οποίο έχουν υπαχθεί τα εμπορεύματα, όροι ή ότι τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που χρησιμοποιήθηκαν για προτιμησιακή μεταχείριση του εμπορεύματος δεν είναι αυθεντικά ή έγκυρα. 3. Όσα έχουν εισπραχθεί ή έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί ελλιπώς βεβαιώνονται συμπληρωματικά με πράξη της Τελωνειακής Αρχής και εισπράττονται απ’ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», στο άρθρο 121,  ότι «1. Επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κανονισμός Ε.Ο.Κ. 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 ΕΕΓ της 07-09-1987) υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντα και του άρθρου 4 του ν. 1573/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201 ), όπως ισχύουν. 2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως: α) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 Ε.Κ. ή μεταγενέστερης: … .», στο άρθρο 128, ότι: «1. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους ταξινόμησης γεννάται: -για τα κοινοτικά οχήματα και για τα προερχόμενα από τρίτες χώρες κατά την είσοδό τους στο εσωτερικό της χώρας, …. 2. Το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό και καταβάλλεται πριν τη θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία και για τα οχήματα των άρθρων 121, 122, 123 και 124 του παρόντα Κώδικα, το αργότερο: -για τα μεταφερόμενα ή αποστελλόμενα από τα λοιπά Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που γεννήθηκε η υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού. Εφόσον υποβληθεί πριν από την ημέρα αυτή, η ειδική δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του παρόντα Κώδικα, το τέλος καθίσταται απαιτητό την ημερομηνία αποδοχής της ειδικής δήλωσης.», στο άρθρο 130 ότι: «1. Υπόχρεος στην καταβολή του τέλους ταξινόμησης είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. 2. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή για τη χορήγηση οριστικής απαλλαγής κοινοτικών οχημάτων, υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ειδική δήλωση μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία το τέλος καθίσταται απαιτητό και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Με την ειδική δήλωση, που αποτελεί τίτλο υπέρ του Δημοσίου, συνεισπράττεται και ο οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). … 6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της ειδικής δήλωσης, του αποδεικτικού είσπραξης και του πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου» και, στο άρθρο 131, ότι : «Οι διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντα Κώδικα εφαρμόζονται ανάλογα και για τις επιβαρύνσεις των κοινοτικών οχημάτων.». 

  3.Επειδή, η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2960/2001 έχει την ίδια έννοια με εκείνη της προγενέστερης ρύθμισης του άρθρου 29 παρ. 1 του ν. 1165/1918, δηλαδή ότι, σε υπόθεση (στην οποία δεν εφαρμόζεται ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας και δεν αποδίδεται στον εισαγωγέα η τέλεση τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας), χωρεί μεν συμπληρωματική βεβαίωση φόρων και για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή του νόμου από την τελωνειακή αρχή, που οδήγησε σε διαφορετική φορολογική επιβάρυνση του εμπορεύματος, καθώς και για εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών στοιχείων του εμπορεύματος, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι τα κρίσιμα στοιχεία για τον ορθό προσδιορισμό του ύψους της τελωνειακής οφειλής προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα που υπήρχαν στο φάκελο της συγκεκριμένης υπόθεσης και είχαν κατατεθεί κατά τον τελωνισμό του εμπορεύματος, όχι, δε, από έγγραφα που συντάσσονται (συμπεριλαμβανομένων πράξεων της Διοίκησης που εκδίδονται) μετά το πέρας της διαδικασίας του τελωνισμού.  Η ανωτέρω ερμηνεία συνάδει προς το Σύνταγμα και, ειδικότερα, προς τις αρχές της νομιμότητας και της ισότητας ενώπιον των φορολογικών βαρών, δεδομένου ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται παράλληλα με την επίσης συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου και της σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν διαμορφωθεί κατά τον τελωνισμό εισαγόμενων εμπορευμάτων), η οποία έχει μεγάλη σημασία στο πεδίο του φορολογικού δικαίου, ως συνδεόμενη με τη δημοσιονομική τάξη και την εν γένει οικονομική ζωή της χώρας, και, σταθμιζόμενη με τις επιταγές που απορρέουν από τα άρθρα 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, παρίσταται ικανή να δικαιολογήσει, ενόψει και του ευρέος περιθωρίου εκτίμησης που διαθέτει συναφώς ο εθνικός νομοθέτης, τον ως άνω περιορισμό της δυνατότητας εκ των υστέρων (μετά το πέρας της διαδικασίας τελωνισμού) επιβολής συμπληρωματικού τέλους ταξινόμησης στις περιπτώσεις στις οποίες τα κρίσιμα στοιχεία για τον ορθό υπολογισμό της αντίστοιχης τελωνειακής οφειλής προκύπτουν από τα έγγραφα του φακέλου του τελωνισμού του εμπορεύματος, οπότε δεν γεννάται εύλογη εμπιστοσύνη του μέσου επιμελούς φορολογούμενου στη διατήρηση και μη ανατροπή της έννομης κατάστασής του, που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του τελωνισμού αυτού (ad hoc Σ.τ.Ε. 3412/2017 που εκδόθηκε κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος).

 5.Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από την επανεξέταση των στοιχείων της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: ο προσφεύγων κατέθεσε, μέσω του εξουσιοδοτημένου εκτελωνιστή του, την ….. δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ), με σκοπό τον τελωνισμό και την παραλαβή ενός μεταχειρισμένου επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES -BENZ, μοντέλο 212, κυβισμού 2.134cc, με αριθμό πλαισίου …….., έτους κυκλοφορίας 2015 και χώρας προέλευσης Γερμανίας. Για τον τελωνισμό αυτό συνυπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και το ….. έγγραφο δήλωσης με τα είδη εξοπλισμού του υπό τελωνισμό αυτοκινήτου (ειδικό επαληθευτικό δελτίο), προκειμένου να επαληθευτεί η δηλωθείσα φορολογητέα αξία του οχήματος και τα καθοριστικά στοιχεία διαμόρφωσής της, ώστε να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός και η επιβολή του τέλους ταξινόμησης. Σύμφωνα με το ειδικό επαληθευτικό δελτίο, τα καθοριστικά στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας του ανωτέρω αυτοκινήτου υπολογίστηκαν ως εξής 1) βασική τιμή λιανικής 33.983 ευρώ, β)αξία έξτρα εξοπλισμού 9.114 ευρώ, ήτοι σύνολο λιανικής αξίας 43.097 ευρώ και βάσει των στοιχείων αυτών το τέλος ταξινόμησης υπολογίστηκε στο ποσό των 6.164,39 ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 48% επί της φορολογητέας αξίας του αυτοκινήτου, ποσού 25.684,95 ευρώ, κατόπιν απομείωσης των εκπτώσεων και απαλλαγής 50%, δυνάμει της παρ.5 του αρ.121 του ν.2960/2001, το οποίο (τέλος) κατέβαλε ο προσφεύγων και στις 21-12-2016 εκδόθηκε και το σχετικό πιστοποιητικό τελωνισμού του οχήματος. Στη συνέχεια, με το …/3-4-2018 έγγραφο της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, γνωστοποιήθηκε στο Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, ότι μετά από επανεξέταση των δηλωθέντων στοιχείων από το Τμήμα Δσμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών σε ορισμένα επαληθευτικά δελτία, μεταξύ των οποίων και το επίδικο, προέκυψε σφάλμα στην αρχικώς προσδιορισθείσα βασική λιανική τιμή των αντίστοιχων μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.  Έτσι, η φορολογητέα αξία του ανωτέρω αυτοκινήτου υπολογίστηκε ως εξής 1) βασική τιμή λιανικής 45.569 ευρώ, β)αξία έξτρα εξοπλισμού 13.156,50 ευρώ, ήτοι σύνολο λιανικής αξίας 58.725,50 ευρώ και βάσει των στοιχείων αυτών το τέλος ταξινόμησης υπολογίστηκε στο ποσό των 8.399,81 ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 38,40% επί της φορολογητέας αξίας του αυτοκινήτου, ποσού 34.999,22 ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά και αφού λήφθηκε υπόψη το με ….απολογητικό υπόμνημα του προσφεύγοντος, επί της …. κλήσης σε ακρόαση που του επιδόθηκε στις 14-3-2019, εκδόθηκε από την Προϊσταμένη του Α΄Τελωνείου Θεσσαλονίκης η προσβαλλόμενη συμπληρωματική πράξη χρέωσης, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος διαφυγόν  τέλος ταξινόμησης ύψους 2.235,42 ευρώ. 

 6.Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή προσφυγή, ο προσφεύγων προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι η πράξη αυτή είναι μη νόμιμη, καθόσον στηρίζεται στο …/3-4-2018 έγγραφο, του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που είναι μεταγενέστερο του τελωνισμού και όχι στην ειδική δήλωση φόρου κατανάλωσης και στα επισυναφθέντα στο παραστατικό τελωνισμού έγγραφα, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο προβάλλει ότι η συμπληρωματική χρέωση του τέλους ταξινόμησης έγινε ορθά αφού η επίμαχη βεβαίωση δεν αποτελεί νέο στοιχείο που περιήλθε στο τελωνείο μετά τη διαδικασία τελωνισμού, αλλά εκδόθηκε ως ορθή επανεκτίμηση του ήδη υπάρχοντος δικαιολογητικού.

 7.Επειδή, κατόπιν αυτών, και σύμφωνα με τις διατάξεις που προεκτέθηκαν, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν σε προηγούμενη σκέψη της παρούσας, το Δικαστήριο λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη του ότι η Τελωνειακή Αρχή, για τον καταλογισμό της ένδικης διαφοράς του τέλους ταξινόμησης, στηρίχθηκε στην με αριθ. …./3-4-2018 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε μετά από νέα έρευνα σχετικά με τη βασική λιανική τιμή των αντίστοιχων με το ένδικο όχημα, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δηλαδή σε έγγραφο που δεν υπήρχε κατά τον τελωνισμό του οχήματος, αλλά συντάχθηκε μεταγενέστερα, μετά τον τελωνισμό, που έγινε με βάση την αρχικώς εκδοθείσα βεβαίωση και την παράδοση του οχήματος από το Τελωνείο στον προσφεύγοντα, κρίνει ότι μη νόμιμα (πρβλ ΣτΕ 31/1997, 2169/2003, 50/2006), με την …/11-4-2019 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος η ανωτέρω διαφορά του τέλους ταξινόμησης, κατ΄αποδοχή του σχετικού λόγου της προσφυγής και παρελκούσης ως αλυσιτελούς της εξέτασης των λοιπών λόγων αυτής. 

 8.Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή να ακυρωθεί η …/11-4-2019 συμπληρωματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, το καταβληθέν παράβολο να επιστραφεί στον προσφεύγοντα (277 παρ.9 ΚΔΔ) και, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγεί το καθ΄ού από τη δικαστική δαπάνη του προσφεύγοντος (άρθρο 275 παρ.1 του Κ.Δ.Δ.). 
 

  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑΔέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει την ../11-4-2019 συμπληρωματική καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.

Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στον προσφεύγοντα

Απαλλάσσει το καθ΄ού από τη δικαστική δαπάνη.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στις 14-1-2021 


Θωμάς Καλοκύρης 

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ


 

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek