+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Παραγραφή απαιτήσεων του ΕΦΚΑ – Η υπ’ αριθ. 6297/2021 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 “Όπως κρίθηκε με την υπ’ αρ. 1833/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016, με την οποία θεσπίσθηκε ενιαία ρύθμιση για την παραγραφή των αξιώσεων για καταβολή εισφορών των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, ορίζεται δε η διάρκειά της σε είκοσι έτη, αντίκειται αφενός στην κατοχυρωμένη στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, καθόσον χρόνος παραγραφής είκοσι ετών δεν συνιστά εύλογη διάρκεια της οικείας προθεσμίας, η οποία απαιτείται να είναι σχετικά σύντομη και αφετέρου στην αρχή της ασφάλειας δικαίου κατά το μέρος που η εικοσαετής παραγραφή ισχύει αναδρομικά

έκρινε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθ. 6297/2021 Απόφαση του, επί υποθέσεως που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, δικαιώνοντας πλήρως τον ανακόπτοντα, ο οποίος κλήθηκε το 2018 με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1996 έως 30.12.1999, να καταβάλει τις οφειλές της.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι: 

“Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του καθ’ ου ασφαλιστικού φορέα προς είσπραξη των ένδικων οφειλών είχε συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της υπ’ αρ. 7808/29.11.2018 ατομικής ειδοποίησης της Διευθύντριας του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης, με την οποία ο ανακόπτων κλήθηκε να καταβάλει τις ανωτέρω οφειλές και, συνεπώς, η εν λόγω ατομική ειδοποίηση, κατά το μέρος που αφορά τις υπ’ αρ. 921/16.5.2006 και 913/16.5.2006 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, καθώς και οι τελευταίες αυτές ταμειακές βεβαιώσεις, είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν ως προς τον ανακόπτοντα, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο σχετικό λόγο της ανακοπής”. 

Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 6297/2021 Απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.


Αριθμός απόφασης 6297/2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Μαΐου 2021, με δικαστή τον Αλέξανδρο Μήτρακα, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα τη Σωτηρία Κεσανίδου, δικαστική υπάλληλο,
για να δικάσει την ανακοπή με ημερομηνία κατάθεσης 24.12.2018 (αριθμός καταχώρησης 4979/2018),

του ……….., ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Θωμά Καλοκύρη, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2915/2001,

κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.) [άρθρο 51Α παρ. 1 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), που προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43)], που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του, εν προκειμένω δε από τη Διευθύντρια του Περιφερειακού Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) Θεσσαλονίκης, και παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του ….

Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που παραστάθηκε στο ακροατήριο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά. Το Δικαστήριο μελέτησε τη δικογραφία και σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο. Η κρίση του είναι η εξής:

1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδικό πληρωμής 377976426951 0720 0039 ηλεκτρονικό παράβολο και το από 24.5.2021 αποδεικτικό εξόφλησής του), ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση α) της υπ’ αρ. 7808/29.11.2018 ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών της Διευθύντριας του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος της με το οποίο κλήθηκε ο ανακόπτων, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία …. κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1996 έως 30.12.1999, να καταβάλει οφειλή της ποσού 7.452,92 ευρώ (κεφάλαιο: 3.271,08 ευρώ, πρόσθετα τέλη: 4.181,84 ευρώ), προερχόμενη από επιβληθείσες σε βάρος της ασφαλιστικές εισφορές και πρόσθετες επ’ αυτών επιβαρύνσεις και β) των σχετικών, αναφερόμενων στην ως άνω ατομική ειδοποίηση, υπ’ αρ. 921/16.5.2006 και 913/16.5.2006 πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, ποσού 1.924,16 ευρώ (πλέον πρόσθετων τελών, ποσού 2.834,92 ευρώ) και 1.346,92 ευρώ (πλέον πρόσθετων τελών, ποσού 1.346,92 ευρώ), αντίστοιχα.

2. Επειδή, ο κυρωθείς με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) ορίζει στο άρθρο 217 ότι: «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου …», στο άρθρο 224 ότι: «1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. 2. … 3. Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης. 4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ’ αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο. 5. Ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση μπορούν να προβάλλονται με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης ή οποιασδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε να αποδεικνύονται αμέσως» και στο άρθρο 225 ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή την τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι εξετάζεται, κατ’ εξαίρεση, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν προβληθεί, ισχυρισμός που αφορά την κάθε μορφής απόσβεση της οφειλής, στην οποία περιλαμβάνεται και η παραγραφή, εφόσον αποδεικνύεται αμέσως (πρβλ. ΣτΕ 392/2017).

3. Επειδή, στο άρθρο 26 παρ. 3 του α.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 179), όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, οριζόταν ότι: «Δια του κανονισμού καθορισθήσεται ο χρόνος της καταβολής των εισφορών. Ο υπόχρεως εις καταβολήν εισφορών δέον εντός τριάκοντα ημερών από του ορισθησομένου χρόνου, να καταβάλη εις το Ι.Κ.Α. τας εισφοράς», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. (υπ’ αρ. 55575/1479/18.11.1965 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Β΄ 816): «1. Ως χρόνος καταβολής των εισφορών ορίζεται το ημερολογιακόν τέλος του μηνός, εντός του οποίου παρεσχέθη η εργασία ή η υπηρεσία …». Ακόμη, στην παράγραφο 7 του άρθρου 27 του ίδιου ως άνω α.ν. 1846/1951, όπως αυτή ίσχυε μετά την τροποποίησή της με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.δ/τος 2698/1953 (Α΄ 315) και μέχρι τις 23.12.1997, οπότε τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 2556/1997, προβλεπόταν ότι: «Το δικαίωμα προς είσπραξιν των εισφορών, παραγράφεται μετά δεκαετίαν από της λήξεως του οικονομικού έτους, καθ’ ο αύται κατέστησαν απαιτηταί. Επί της τοιαύτης παραγραφής, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν αι διατάξεις περί βραχυπροθέσμων παραγραφών του Αστικού Κώδικος». Εξάλλου, δοθέντος ότι οι περί παραγραφής διατάξεις του ν.δ/τος 496/1974 «Περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (Α΄ 204) δεν εφαρμόζονταν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., διότι με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 437/1977 (Α΄ 134), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 305/1985 (Α΄ 113), οι ασφαλιστικοί οργανισμοί οι οποίοι τελούσαν υπό την εποπτεία του (τότε) Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως ήταν και το Ι.Κ.Α., είχαν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 496/1974 (ΣτΕ 28/2012, 295/2011, 1327/2009) για τις περιπτώσεις διακοπής της παραγραφής των χρηματικών απαιτήσεων του Ιδρύματος εφαρμόζονταν, μέχρι και τις 23.12.1997, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΣτΕ 1717/1994). Ειδικότερα, ο ανωτέρω Κώδικας ορίζει στο άρθρο 260 ότι: ««Η παραγραφή διακόπτεται, όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την αξίωση με οποιονδήποτε τρόπο», στο άρθρο 261 ότι: «Την παραγραφή διακόπτει η έγερση της αγωγής. Η παραγραφή που διακόπηκε με τον τρόπο αυτό αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου», στο άρθρο 264 ότι: «Την παραγραφή διακόπτουν επίσης: 1. η επίδοση επιταγής πληρωμής κάτω από εκτελεστό δικαιόγραφο. 2. η αναγγελία για επαλήθευση σε πτώχευση. 3. η αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασμό. 4. η υποβολή ένστασης συμψηφισμού της αξίωσης» και στο άρθρο 270 ότι: «Αν η παραγραφή διακόπηκε, ο χρόνος που πέρασε έως τότε δεν υπολογίζεται και αφότου περατώθηκε η διακοπή αρχίζει νέα παραγραφή …». Περαιτέρω, με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ως άνω ν. 2556/1997 (Α΄ 270, με έναρξη ισχύος από 24.12.1997, βλ. άρθρο 32 του νόμου αυτού) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 και προστέθηκε παράγραφος 7α στο άρθρο αυτό, ως εξής: «7. Οι κάθε είδους χρηματικές απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. που προέρχονται από εισφορές, αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη, πρόστιμα ακάλυπτων επιταγών, λοιπά πρόστιμα τόκους, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, δικαστικά έξοδα κ.λπ. … παραγράφονται μετά δεκαετία …. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή προκειμένου για τις εισφορές, τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις και τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, για δε τα πρόστιμα ακάλυπτων επιταγών, τόκους, δικαστικά έξοδα, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης και τα λοιπά πρόστιμα αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους μέσα στο οποίο έγινε η ταμειακή βεβαίωσή τους. 7α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 87 του ν. 2362/1995, περί αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και των άρθρων 88 και 89 του ίδιου νόμου, περί διακοπής παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου και συνεπειών παραγραφής αυτών αντίστοιχα, εφαρμόζονται ανάλογα και στο Ι.Κ.Α. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται Προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Υπουργός Οικονομικών, νοούνται αντίστοιχα Διευθυντής Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή Διευθυντής Ταμειακής Υπηρεσίας Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. ή Διοικητής Ι.Κ.Α., από τους οποίους ασκούνται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες». Στη δε παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ισχύοντος κατά τον κρίσιμο χρόνο Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Κ.Δ.Λ., ν. 2362/1995, Α΄ 247) προβλεπόταν ότι: «Την παραγραφή χρηματικής απαιτήσεως του Δημοσίου διακόπτει: α. Η κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή τρίτου εγγυητή αυτών και ανεξάρτητα αν αυτή ενεργείται εις χείρας αυτών ή εις χείρας τρίτου. β. Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού … γ. Η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση είτε του οφειλέτη είτε φυσικού ή νομικού προσώπου μετ’ αυτού συνυποχρέου … δ. Η αναγγελία προς κατάταξη σε πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη … ε. Η αναγγελία στον εκκαθαριστή κληρονομιάς … στ. Η εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτου … ζ. Από της ενάρξεως της κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων διοικητικής (αναγκαστικής) εκτελέσεως μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατατάξεως δανειστών, κάθε πράξη της εκτελέσεως και κάθε διαδικαστική ως προς τον πίνακα κατατάξεως πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου … 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι κατά τις γενικές διατάξεις λόγοι διακοπής της παραγραφής ισχύουν και για τις απαιτήσεις του Δημοσίου», ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου οριζόταν ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου περί παραγραφής εφαρμόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται μετά την έναρξη της ισχύος του. Όσον αφορά όμως την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού». Ακολούθως, με το άρθρο 56 παρ. 2 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) η ως άνω παρ. 7 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 αναριθμήθηκε σε 6, ενώ με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 2972/2001 (Α΄ 291) η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε ως εξής: «Το δικαίωμα του Ι.Κ.Α., για τη βεβαίωση σε ευρεία έννοια όλων των χρηματικών απαιτήσεών του … υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία … Το δικαίωμα του Ι.Κ.Α. προς είσπραξη όλων των χρηματικών απαιτήσεων του … παραγράφεται μετά δεκαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε υπό στενή έννοια (ταμειακά) … Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για χρηματικές απαιτήσεις μισθολογικών περιόδων μετά την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. Για χρηματικές απαιτήσεις μισθολογικών περιόδων πριν την εφαρμογή της Α.Π.Δ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του ν. 2556/1997 και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2676/1999».

4. Επειδή, τέλος, με την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85/12.5.2016) ορίστηκε ότι: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στις ήδη παραγεγραμμένες, κατά τις ισχύουσες κατά την έναρξης ισχύος του παρόντος διατάξεις, απαιτήσεις. Η παραγραφή των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης αλλά δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται εικοσαετής και άρχεται από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία», σύμφωνα δε με το άρθρο 122 του ίδιου νόμου, η ισχύς του ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όπως κρίθηκε με την υπ’ αρ. 1833/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ως άνω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016, με την οποία θεσπίσθηκε ενιαία ρύθμιση για την παραγραφή των αξιώσεων για καταβολή εισφορών των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, ορίζεται δε η διάρκειά της σε είκοσι έτη, αντίκειται αφενός στην κατοχυρωμένη στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, καθόσον χρόνος παραγραφής είκοσι ετών δεν συνιστά εύλογη διάρκεια της οικείας προθεσμίας, η οποία απαιτείται να είναι σχετικά σύντομη και αφετέρου στην αρχή της ασφάλειας δικαίου κατά το μέρος που η εικοσαετής παραγραφή ισχύει αναδρομικά, δηλαδή και για απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος της νέας διάταξης, υπάγονταν στην προβλεπόμενη εδώ και δεκαετίες για το μεγαλύτερο, έως την ίδρυση του Ε.Φ.Κ.Α., ασφαλιστικό φορέα, το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., δεκαετή παραγραφή (όπως είναι και οι εν προκειμένω ένδικες) και δεν είχαν ακόμη παραγραφεί.

5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την υπ’ αρ. 7808/29.11.2018 ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Διευθύντριας του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης, κλήθηκε ο ανακόπτων, με την ιδιότητά του ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FONS ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1996 έως 30.12.1999, να καταβάλει οφειλές της συνολικού ποσού 106.344,09 ευρώ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι οφειλές που βεβαιώθηκαν με τις υπ’ αρ. 921/16.5.2006 και 913/16.5.2006 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, ποσού 1.924,16 ευρώ (πλέον πρόσθετων τελών, ποσού 2.834,92 ευρώ) και 1.346,92 ευρώ (πλέον πρόσθετων τελών, ποσού 1.346,92 ευρώ), αντίστοιχα. Τα τελευταία αυτά ποσά καταλογίστηκαν σε βάρος της ανωτέρω εταιρείας με την υπ’ αρ. 444/19.4.2006 Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) και την υπ’ αρ. 403/19.4.2006 Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Πύλης Αξιού του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ., ύψους 1.924,17 ευρώ και 1.346,92 ευρώ αντίστοιχα, που εκδόθηκαν για την ασφαλιστική τακτοποίηση του εργαζόμενου Ιορδάνη Κουκλή για το χρονικό διάστημα 8.1997 – 4.1998 και οι οποίες επιδόθηκαν στην εταιρεία στις 20.4.2006 (βλ. σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή επί του σώματος των ανωτέρω πράξεων, στη θέση «Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»), ένσταση δε (υπ’ αρ. 3636/2006) της τελευταίας κατ’ αυτών απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. 544/συν.66/23.8.2006 απόφαση της Τ.Δ.Ε. του ως άνω Υποκαταστήματος.

6. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, όπως οι λόγοι αυτής αναπτύσσονται με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημά του, ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της ανωτέρω ατομικής ειδοποίησης, κατά το μέρος που αφορά τις υπ’ αρ. 921/16.5.2006 και 913/16.5.2006 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, καθώς και των τελευταίων αυτών (υπ’ αρ. 921/16.5.2006 και 913/16.5.2006) ταμειακών βεβαιώσεων, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι το δικαίωμα του καθ’ ου ασφαλιστικού οργανισμού προς είσπραξη των ένδικων απαιτήσεων είχε παραγραφεί, καθώς στις 31.12.2017 είχε παρέλθει δεκαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου αυτές βεβαιώθηκαν (2006). Περαιτέρω, προβάλλει ότι, εν προκειμένω, δεν δύναται να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 95 του ν. 4387/2016, ως αντικείμενη στις συνταγματικές αρχές της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας. Το καθ’ ου ν.π.δ.δ., με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημά του, ζητεί την απόρριψη της ανακοπής, αντιτείνοντας, σε σχέση με τον ανωτέρω λόγο, ότι η παραγραφή του δικαιώματός του προς είσπραξη των ένδικων οφειλών διακόπηκε το έτος 2007, διά της κοινοποίησης των ανωτέρω Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Ε.Ε. με το από 24.10.2007 πρακτικό τοιχοκόλλησης, καθώς και το έτος 2017, διά της επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου με το υπ’ αρ. 66266/24.5.2017 κατασχετήριο έγγραφο. Εξάλλου, μεταξύ των στοιχείων του διοικητικού φακέλου περιλαμβάνονται: α) το από 24.10.2007 πρακτικό τοιχοκόλλησης του υπαλλήλου του Τοπικού Υποκαταστήματος Πύλης Αξιού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Γεωργίου Τσαχιρίδη, το οποίο έχει το εξής περιεχόμενο: «Σήμερα την 24.10.2007 πήγα στην επιχείρηση FONS A.E. Α.Μ. 032703 που βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου 85 για να επιδώσω την με αριθμό 444/06 Π.Ε.Ε. και 403/06 Π.Ε.Π.Ε.Ε. και επειδή δεν βρέθηκε ο εργοδότης την τοιχοκόλλησα στην ειδική πινακίδα του Υποκ/τος μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.» και β) το υπ’ αρ. 66266/24.5.2017 κατασχετήριο έγγραφο της Διευθύντριας του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης, με το οποίο κατασχέθηκαν αναγκαστικά εις χείρας της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως τρίτης, όσα αυτή οφείλει ή θα οφείλει μελλοντικά στην εταιρεία «FONS ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέχρι του ποσού των 101.322,38 ευρώ, προς ικανοποίηση απαιτήσεων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μεταξύ των οποίων και οι ένδικες.

7. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατίθενται στην τρίτη σκέψη, το δικαίωμα του Ι.Κ.Α. για είσπραξη των απαιτήσεών του από τις υπ’ αρ. 444/19.4.2006 Π.Ε.Ε. και 403/19.4.2006 Π.Ε.Π.Ε.Ε., που ανάγονται στη χρονική περίοδο 8/1997 – 4/1998, ήτοι σε περίοδο πριν από την έναρξη εφαρμογής της Α.Π.Δ. (1.1.2002), παραγράφεται, όσον αφορά τις εισφορές και την πρόσθετη επιβάρυνση χρονικής περιόδου 8/1997 – 23.12.1997, μετά τη συμπλήρωση δεκαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους, καθ’ ο αυτές κατέστησαν απαιτητές (όπως όριζε η διάταξη του άρθρου 27 παρ. 7 του α.ν. 1846/1951 πριν τροποποιηθεί με το άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 2556/1997), ενώ, όσον αφορά στις εισφορές και την πρόσθετη επιβάρυνση χρονικής περιόδου 24.12.1997 – 4/1998, μετά τη συμπλήρωση δεκαετίας, η οποία αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο, εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία (σύμφωνα με τη διάταξη του ως άνω άρθρου 27 παρ. 7 του α.ν. 1846/1951, μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 2556/1997). Περαιτέρω, κατά τις αναλογικώς εφαρμοζόμενες διατάξεις του Α.Κ. και του Κ.Δ.Λ., η παραγραφή των αξιώσεων του Ι.Κ.Α. από ασφαλιστικές εισφορές και πρόσθετες επ’ αυτών επιβαρύνσεις διακόπτεται με τη διενέργεια κάθε πράξης εκτέλεσης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε., μεταξύ των οποίων και η πράξη ταμειακής βεβαίωσης. Κατά συνέπεια, η παραγραφή του δικαιώματος του καθ’ ου ασφαλιστικού οργανισμού προς είσπραξη των ως άνω οφειλών διακόπηκε στις 16.5.2006, όταν οι οφειλές αυτές βεβαιώθηκαν ταμειακά με τις υπ’ αρ. 921/16.5.2006 και 913/16.5.2006 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης. Από την επόμενη της ημερομηνίας αυτής άρχισε εκ νέου η παραγραφή (πρβλ. ΣτΕ 495/2016, 3494/2014, 1508/2002), η οποία συμπληρώθηκε στις 17.5.2016, χωρίς από τα στοιχεία του φακέλου να προκύπτει οποιοσδήποτε λόγος αναστολής ή διακοπής της έως την τελευταία αυτή ημερομηνία. Ειδικότερα, ο ισχυρισμός του καθ’ ου ν.π.δ.δ. περί διακοπής της παραγραφής με την επίδοση των υπ’ αρ. 444/19.4.2006 Π.Ε.Ε. και 403/19.4.2006 Π.Ε.Π.Ε.Ε. στις 24.10.2007 και με την επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου στις 24.5.2017 πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, κατά το μεν πρώτο σκέλος του διότι, ανεξαρτήτως της νομιμότητάς της διενεργηθείσας με τοιχοκόλληση κοινοποίησης, πάντως η επανακοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων δεν αποτελεί, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, λόγο διακοπής της παραγραφής (ΔΕφΙωαν 53/2017, πρβλ. ΔΕφΘεσ 526/2021), κατά το δε δεύτερο σκέλος του διότι η ως άνω επικαλούμενη κατάσχεση επιβλήθηκε στις 24.5.2017, ήτοι σε μεταγενέστερο της 17.5.2016 χρόνο, κατά τον οποίο το δικαίωμα του Ι.Κ.Α. προς είσπραξη των ένδικων απαιτήσεών του είχε ήδη παραγραφεί. Εξάλλου, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016 κρίθηκε αντισυνταγματική, κατά τα ήδη εκτεθέντα στην τέταρτη σκέψη, και είναι ως εκ τούτου μη εφαρμοστέα. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του καθ’ ου ασφαλιστικού φορέα προς είσπραξη των ένδικων οφειλών είχε συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της υπ’ αρ. 7808/29.11.2018 ατομικής ειδοποίησης της Διευθύντριας του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης, με την οποία ο ανακόπτων κλήθηκε να καταβάλει τις ανωτέρω οφειλές και, συνεπώς, η εν λόγω ατομική ειδοποίηση, κατά το μέρος που αφορά τις υπ’ αρ. 921/16.5.2006 και 913/16.5.2006 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, καθώς και οι τελευταίες αυτές ταμειακές βεβαιώσεις, είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν ως προς τον ανακόπτοντα, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο σχετικό λόγο της ανακοπής, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων αυτής.

8. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη ανακοπή και να ακυρωθούν, ως προς τον ανακόπτοντα, α) η υπ’ αρ. 7808/29.11.2018 ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Διευθύντριας του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που αφορά τις υπ’ αρ. 921/16.5.2006 και 913/16.5.2006 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης και β) οι τελευταίες αυτές ταμειακές βεβαιώσεις. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στον ανακόπτοντα του καταβληθέντος παραβόλου (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α΄ του Κ.Δ.Δ.), να απαλλαγεί όμως το καθ’ ου ν.π.δ.δ., κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, από τα δικαστικά του έξοδα (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. τελευταίο του Κ.Δ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει, ως προς τον ανακόπτοντα, α) την υπ’ αρ. 7808/29.11.2018 ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Διευθύντριας του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που αφορά τις υπ’ αρ. 921/16.5.2006 και 913/16.5.2006 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης και β) τις τελευταίες αυτές (υπ’ αρ. 921/16.5.2006 και 913/16.5.2006) πράξεις ταμειακής βεβαίωσης.

Διατάσσει την απόδοση στον ανακόπτοντα του καταβληθέντος παραβόλου.

Απαλλάσσει τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τα δικαστικά έξοδα.

Δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14.12.2021, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Δικηγόρος ΜΔΕ 

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek