Ορισμός μηδενικών καταβολών και πλήρης διαγραφή οφειλών – Η υπ’ αριθ. 11/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Νάουσας

Ακολουθεί η από 10 Ιανουαρίου 2020 και υπ’ αριθ. 11/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Νάουσας, επί ακόμη μιας υποθέσεως που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, η οποία όρισε μηδενικές καταβολές στον αιτούντα και εξαίρεσε από την εκποίηση το σύνολο της λοιπής ακίνητης και κινητής περιουσίας του. 

Συγκεκριμένα, όρισε μηδενικές καταβολές, έναντι οφειλών 165.669,97 ευρώ, κρίνοντας ότι η σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του είναι αρνητική υπό την έννοια ότι μετά την αφαίρεση του ποσού που απαιτείται για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών του, η υπολειπόμενη ρευστότητα του, δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις οφειλές του.

Συνεπώς, το συνολικό «κούρεμα» ανήλθε στο ποσό των 165.669,97 ευρώ καταλαμβάνοντας το 100% των οφειλών!

Ακολουθεί απόσπασμα της Απόφασης (επεξεργασμένη ως προς τη διαγραφή των ονομάτων των διαδίκων)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2020
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Κορνηλία Χατζήπαναγιώτου που ορίσθηκε με πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Βέροιας με τη σύμπραξη της Γραμματέως Ροδούλας Τσιούση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στην Νάουσα την 11η Απριλίου 2019, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Αιτών : ……, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Θωμά Καλοκύρη (Α.Μ. 11982 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης).

Καθ’ ων η αίτηση : 1.Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από κανέναν. 2.Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Αμερικής αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ……….. 3.Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, η οποία εκπροσωπήθηκε με δήλωση από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Βέροιας Δήμητρα Στάμου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 3086/2002. 4…….. ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από κανέναν. 5………..ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από κανέναν. 6……..ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από κανέναν.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Η από 3-12-2018 και με αριθμ. κατ. 145/5-12- 2018 αίτηση δικαστικής ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη Ν. 3869/2010, εκούσιας δικαιοδοσίας, για τη συζήτηση της οποίας ορίσθηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

[….] Με την υπό κρίση αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε (224, 236, 741, 745 και 751 ΚΠολΔ), με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, αλλά και με τις προτάσεις του, που νόμιμα κατατέθηκαν, ο αϊτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριές του, που αναφέρονται στην αίτηση, και εκθέτοντας την οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, ζητεί να επικυρωθεί ή να τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθ.7 του Ν 3869/10 το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και επικουρικά να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών του, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή του από αυτά και να εξαιρεθούν από την εκποίηση έτερα περιουσιακά του στοιχεία. Η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010) και για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 ν. 3869/2010 διαδικασία και ειδικότερα ο αιτών εμπρόθεσμα κοινοποίησε εντός δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση της αίτησης αντίγραφο της αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση γι’ αυτή στους καθ’ ων πιστωτές του και στους συνοφειλέτες και εγγυητές του ……. (βλ. τις με αριθμούς 11062Β/17-12-2018, 11069Β/17-12-2018, 11070Β/17-12-2018, 11075Β/17- 12-2018, 11072Β/17-12-2018 και 11074Β/17-12-2018 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Αντωνίου Κάζα και την με αριθμό 9919Δ/13-12-2018 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γιαννούλα Λουκά Βιεννά , β) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρ. 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου και από την με αριθμό 1397/16-7-2019 βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Περαιτέρω, έχουν προσκομισθεί νομίμως και εμπροθέσμως οι από 3-12-2018 υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και περί μη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία, ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα και συναινεί στην άρση τραπεζικού απορρήτου για τους λόγους που προβλέπει ο νόμος, καθώς και τα λοιπά έγγραφα που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 Ν. 3869/2010. Μετά δε την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν τυπικές ελλείψεις, ανοίχτηκε φάκελος για την τήρηση των εγγράφων και ορίσθηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας καθώς και δικάσιμος για τη συζήτηση της επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, ενώ χορηγήθηκε η από 7-3-2019 και με αριθμό 17/2019 προσωρινή διαταγή. Επίσης, η αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον ο αϊτών περιλαμβάνει στην αίτησή του τα στοιχεία του άρθ. 4 παρ. 1 Ν 3869/2010 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθ. 1 του Ν 3869/2010 και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του Ν,4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14.8.2015), που καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14.8.2015) τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, και με το άρθρο 14 του Ν. 4346/2015, που τροποποίησε τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας των οφειλετών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2018 και τον ν. 4549/18 (ΦΕΚ Α’105/14-6-2018).

[….] Ενόψει δε του ότι δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, κατά την ορισθείσα ημερομηνία επικύρωσης, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή και των νομίμων τελών συζήτησης.

[…]Η δεύτερη καθ’ης παριστάμενη πιστώτρια «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», δια δηλώσεως του πληρεξούσιου δικηγόρου της, που έγινε στο ακροατήριο κατά την συζήτηση, καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα της παρούσης πρακτικά και εξειδικεύθηκε στις έγγραφες προτάσεις της που κατατέθηκαν κατά την συζήτηση και το Ελληνικό Δημόσιο με την με αριθμό πρωτ. 15239/2019 δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 3086/2002, αρνήθηκαν την αίτηση και ζήτησαν την απόρριψη της. Περαιτέρω, η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», ισχυρίσθηκε ότι ο αϊτών περιήλθε με δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, καθώς γνώριζε όταν αναλάμβανε τις δανειακές υποχρεώσεις ότι δεν θα μπορέσει να ασταποκριθεί σε αυτές. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά νόμιμη ένσταση και θα εξεταστεί ακολούθως κατ’ ουσίαν. Επίσης, πρότεινε τον ισχυρισμό ότι ο αϊτών καταχρηστικώς ασκεί το δικαίωμά του να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010, καθώς συντηρεί τρία οχήματα και εξακολουθεί να καλλιεργεί αγρό ιδιοκτησίας του μολονότι τα εισοδήματα από αυτή του δραστηριότητα είναι χαμηλά , ενώ παράλληλα έχει δανειστεί μεγάλα ποσά από τις πιστώτριες του. Όμως οι ισχυρισμοί αυτοί -και αληθείς υποτιθέμενοι -δεν συνιστούν την κατ’ άρθ. 281 του ΑΚ ένσταση και κρίνονται απορριπτέοι, διότι η επιλογή του αιτούντος να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου, συνιστά νόμιμο δικαίωμά του σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου που επιτάσσει τον οικονομικό και κοινωνικό απεγκλωβισμό του προκειμένου να ενταχθεί στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον (Αθ.Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις -Εκδ. 2010, Εισαγ. Παρατ.) και από μόνη αυτή την επιλογή δεν θεμελιώνεται καταχρηστικότητα. Το δε σχέδιο διευθέτησης της, καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη και συνιστά πρόταση προς τους πιστωτές, ενώ δεν δεσμεύει το Δικαστήριο, που θα εκτιμήσει ελεύθερα την πρόταση αυτή με βάση τα σχετικά στοιχεία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συνθήκες και τις ανάγκες διαβίωσης του αιτοϋντος, και σε περίπτωση που κρίνει αυτό μη εύλογο και αποδεκτό, επεμβαίνει και διαμορφώνει αυτό αποκλίνοντας από τα αιτηθέντα (βλ. I. Βενιέρης, Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδοση 2η, σελ. 179). Τέλος, αδυναμία συνιστά όχι απαραίτητα κάποιο έκτακτο γεγονός, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως αστοχία σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη, ατυχείς προγραμματισμοί, επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, εισοδηματική στενότητα, υψηλά επιτόκια). Επιπλέον , ισχυρίσθηκε ότι ο αϊτών παραβίασε το καθήκον ειλικρινούς δηλώσεως ως προς την οικονομική του κατάσταση, καθώς παρέλειψε να αναφέρει το επίδομα που λαμβάνει από τον ΟΓΑ για τα ανήλικα τέκνα του ως επίσης δεν αναφέρει ότι για την εξασφάλιση της υπ’ αριθμ. 0010-1212-00002605515 σύμβασης δανείου (πρώην ΑΤΕ 153/1999) έχει εγγράφει υποθήκη επί αγρού ιδιοκτησίας του. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος (άρθρ. 10 παρ. 1 Ν. 3869/2010) και θα εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

[…] Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, χρήσιμα και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των μερών και από όσα είναι τοις πάσι γνωστά, αποδείχθηκαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών, γεννηθείς το έτος ……., είναι χήρος, καθώς το έτος …… η σύζυγος του, η οποία έπασχε από καρκίνο, απεβίωσε σε ηλικία 36 ετών και πατέρας τεσσάρων ανηλίκων τέκνων. Το εισόδημα του προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα , η οποία σε αυτό το χρονικό σημείο δεν είναι κερδοφόρα, από το επίδομα τέκνων ύψους 840 ανά δίμηνο , και από συνδρομή των συνταξιούχων γονέων του με τους οποίους συγκατοικεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του πατέρα του που βρίσκεται στην ……… Ημαθίας. Σύμφωνα δε με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που προσκομίζει το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό του εισόδημα συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών φορολογούμενων ποσών ήταν: για το οικονομικό έτος 2004 (χρήση 2003) 19.663,69 ευρώ για τον αιτούντα και μηδενικό για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2005 (χρήση 2004) 15.730,71 ευρώ για τον αιτούντα και μηδενικό για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005) 18.476,27 ευρώ για τον αιτούντα και μηδενικό για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2007 (χρήση 2006) 18.375,92 ευρώ για τον αιτούντα και μηδενικό για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) 23.321 ευρώ για τον αιτούντα και μηδενικό για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) 40.280,36 ευρώ για τον αιτούντα και 3.212,99 ευρώ για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) 23.217,52 ευρώ για τον αιτούντα και 3.111,48 ευρώ για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) 23.221,40 ευρώ για τον αιτούντα και 3.192,30 ευρώ για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) 6.644,53 ευρώ για τον αιτούντα και 3.158,09 ευρώ για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) 6.430,10 ευρώ για τον αιτούντα και 2.892,75 ευρώ για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) 5.860,61 ευρώ για τον αιτούντα και μηδενικό για τη σύζυγο του, για το φορολογικό έτος 2015 10.267,02 ευρώ , για το φορολογικό έτος 2016 4.315,89 ευρώ και για το φορολογικό έτος 2017 4.356,48 ευρώ. Περαιτέρω, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 14458/1999 συμβολαίου πώλησης της συμβολαιογράφου Νάουσας Ζωής Ζαχαριάδου Δολδούρη ο αιτών είναι κύριος του υπ’ αριθμ …… αγρού εμβαδού 17.875 τ.μ που βρίσκεται στη θέση……. στην αγροτική περιοχή ……. Ημαθίας. Επιπλέον, ο αϊτών διαθέτει α) το με αριθμό κυκλοφορίας ……. αυτοκίνητο μάρκας SEAT CORDOBA , 1390 κ. εκ , χρονολογία 1ης κυκλοφορίας 2004 , αξίας 1.000 ευρώ, β) το με αριθμό κυκλοφορίας …….. επαγγελματικό φορτηγάκι , μάρκας MITSUBISHI , χρονολογία 1ης κυκλοφορίας 2008, αξίας περί τα 2.500 ευρώ , το οποίο χρησιμοποιεί στα πλαίσια της εργασίας του και γ) το με αριθμό κυκλοφορίας ……… επαγγελματικό φορτηγό, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΟΚΑΡ ΑΒΕΕ, χρονολογία 1ης κυκλοφορίας 1996, το οποίο επίσης χρησιμοποιείται από τον αιτούντα για αγροτικές εργασίες . Πέραν τούτου, δεν διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία. Τα έξοδα διαβίωσης της οικογένειας του αιτούντος λαμβάνοντας υπόψη και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες όμως λειτουργούν μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές και δεν δύνανται να παράγουν δεσμευτική ισχύ νομοθετήματος για το Δικαστήριο (βλ, I. Βενιέρης- Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του ν, 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, Γ Έκδοση, σελ. 498), ανέρχονται περίπου στο ποσό των 650 ευρώ. Περαιτέρω, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών ανέλαβε προς τις πιστώτριες του, αντίστοιχα, τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση τα δάνεια που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένα, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/10) : Α] στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε» οφείλει , 1) από την υπ’ αριθμ. 4213899497 σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 28.830,10 ευρώ 2) από την υπ’ αριθμ. 4239039100 σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 17.867,41 ευρώ και γ) από την με αριθμό λογαριασμού 5278900086377442 πιστωτική κάρτα το ποσό των 0,22 ευρώ (βλ. την από 18-10-2018 βεβαίωση οφειλών), και Β] στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» οφείλει 1) από την με αριθμό ταυτοποίησης 10121200002605515 σύμβαση αγροτικού δανείου το ποσό των 20.888,56 ευρώ , 2) από την με αριθμό ταυτοποίησης 10159600002892792 σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 19.506,58 ευρώ 3) από την με αριθμό ταυτοποίησης 10224400000006963 σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 21.042,22 ευρώ, 4) από την με αριθμό ταυτοποίησης 10282800000003803 σύμβαση αγροτικού δανείου το ποσό των 10.286,73 ευρώ, 5) από την με αριθμό ταυτοποίησης 10121200002672238 σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 21.987,52 ευρώ και 6) από την με αριθμό ταυτοποίησης 10121200002672238 σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 25.260,63 ευρώ (βλ την από 4-10-2018 βεβαίωση οφειλών). Επομένως, οι συνολικές οφειλές του αιτούντος ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 165.669,97 ευρώ.

Ο αιτών ήταν αρχικά συνεπής στις ως άνω δανειακές του υποχρεώσεις, καθώς τα εισοδήματα που αποκόμιζε από την εργασία του ήταν καταφανώς υψηλότερα, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα. Εξάλλου, η ασθένεια και ο θάνατος της συζύγου του επιβάρυνε σημαντικά την οικονομική κατάσταση της ευρύτερης οικογένειας, ενώ επιπλέον ο αϊτών ανέλαβε αποκλειστικά τα καθήκοντα ανατροφής των τέκνων του. Συνακόλουθα, λόγω της οικονομικής κρίσης εξαιτίας της οποίας μειώθηκε σημαντικά το εισόδημα του, των ανωτέρω αναλυόμενων απροσδόκητων προβλημάτων της οικογένειας του, της απρόβλεπτης αύξησης του κόστους ζωής και της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, κατέστη ανέφικτη η αποπληρωμή των δανείων του. Συνεπεία των παραπάνω η σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι αρνητική υπό την έννοια ότι μετά την αφαίρεση του ποσού που απαιτείται για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών του, η υπολειπόμενη ρευστότητά του, δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις οφειλές του. Η σχέση αυτή δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον καθόσον οι μηνιαίες ανάγκες της οικογένειας του δεν προβλέπεται να περιοριστούν, ενώ παράλληλα οι δανειακές υποχρεώσεις του αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των δανειακών συμβάσεων με τόκους υπερημερίας. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται ότι ο αϊτών, που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών του. Το προταθέν από αυτόν σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του δεν έγινε δεκτό από τους πιστωτές του και κατά συνέπεια συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/10 και πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατ’ άρθ. 8 επ. του Ν.3869/2010 ρύθμιση των οφειλών του από το Δικαστήριο, μη υπαρχουσών αμφισβητουμένων απαιτήσεων. Περαιτέρω συνάγεται ότι ο αϊτών δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίηση των καθ’ ων προς ρευστοποίηση. Ειδικότερα, λαμβανομένης υπόψη της παλαιότητας των οχημάτων του αιτούντος και της χρησιμότητας αυτών στην εργασία και στις μετακινήσεις του, σε συνδυασμό με τις πτωτικές τάσεις που επικρατούν αυτή την εποχή στην αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων, αυτά δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π.). Γι’ αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθ. 9 παρ. 1 του Ν. 3869/10 εκποίησή τους. Επίσης, ο ως άνω αγρός που αποτελεί την ακίνητη περιουσία του αιτούντος, είναι απαραίτητος για τον βιοπορισμό της οικογένειας του. Εξάλλου, θα πρέπει να ληφθούν, υπόψη οι πτωτικές τάσεις που επικρατούν αυτή την εποχή στην αγορά ακινήτων , οπότε σε συνδυασμό με το ανωτέρω σκεπτικό κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/10 εκποίησή του. Εν προκειμένω, λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που αντιμετωπίζει ο αϊτών, οι οποίες επικεντρώνονται στην παρούσα φάση στην δυσμενή οικονομική του κατάσταση λόγω της μείωσης των εσόδων από την εργασία του και στην εξ αυτής έλλειψη εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της οικογένειας του , καθώς οι δαπάνες διαβίωσης της υπερβαίνουν το εισόδημα του, θα πρέπει στα πλαίσια της δυνατότητας του Δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρθρ. 8 παρ. 5 του Ν. 3869/10, ενόψει της αποδεδειγμένης αδυναμίας του να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό επί του παρόντος έναντι των οφειλών του, να ορισθούν μηδενικές καταβολές για χρονικό διάστημα τριών ετών, ήτοι 36 μηνών [αρθ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010, ως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΨΕΚ A 94/14-8- 2015, που καταλαμβάνει τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του) και τον νόμο 4549/2018] που θα αρχίσει την 1η Φεβρουάριου 2020 . Το Δικαστήριο ωστόσο, κρίνει ότι πρέπει να ορίσει και νέα δικάσιμο για να εξετάσει την περίπτωση επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων καταβολών, δοθέντος ότι μπορεί να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, λαμβάνοντας υπόψη του την ηλικία του και την πιθανότητα να αυξηθούν τα έσοδα από την αγροτική του δραστηριότητα ή να ανεύρει κάποια άλλη εργασία. Υπενθυμίζεται στον αιτούντα ότι εφόσον βελτιωθούν τα εισοδήματά του, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ημερομηνία συζητήσεως για τη διερεύνηση περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων καταβολών, μπορεί να αναπροσαρμοστούν οι μηνιαίες δόσεις με μεταρρύθμιση της απόφασης κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3869/2010, καθώς οι οφειλέτες κατ’ άρθρ. 10 παρ. 1 εδ. α’ του ίδιου ως άνω νόμου έχουν υποχρέωση υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως κατά το χρονικό διάστημα ρύθμισης των οφειλών τους.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση και ως βάσιμη στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, ως προς τις πιστώτριες του που εντάσσονται στην ρύθμιση, εξαιρουμένων της εκποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Τέλος, δεν θα περιληφθεί διάταξη για δικαστικά έξοδα ως ορίζεται στο αρθρ. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης καθ’ ης και των συνοφειλετών και εγγυητών και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό, τι έκρινε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ το χρέος του αιτούντος προς τις καθ’ ων πιστώτριες του που εντάσσεται στην ρύθμιση κατ’ άρθρ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, επί τριετία, ήτοι επί 36 μήνες, προσδιορίζοντας μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς την καθ’ ης, αρχής γενομένης από 1-2-2020.

ΟΡΙΖΕΙ δικάσιμο για τη διερεύνηση περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων καταβολών, την 19-11-2020 στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση α) τον υπ’ αριθμ……. αγρό εμβαδού 17.875 τ.μ που βρίσκεται στη θέση «……» στην αγροτική περιοχή ……. Ημαθίας β) το με αριθμό κυκλοφορίας ……… αυτοκίνητο μάρκας SEAT CORDOBA ,γ) το με αριθμό κυκλοφορίας …….. επαγγελματικό φορτηγάκι, μάρκας MITSUBISHI και δ) το με αριθμό κυκλοφορίας ……. επαγγελματικό φορτηγό.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Νάουσα στις 10-01-2020 σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.


ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΔΕ

FacebookmailFacebookmail

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *