+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Μη νόμιμος ο καταλογισμός σε βάρος του προσφεύγοντος των ποσών προσαύξησης της σύνταξης που του χορηγήθηκαν ως αντίθετος στην αρχή της καλής πίστης – Η υπ’ αριθ. 1250/2019 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 1250/2019 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία δικαίωσε υπερήλικα συνταξιούχο εις βάρος του οποίου καταλογίστηκαν τα ποσά των προσαυξήσεων που λάμβανε επί της συντάξεώς του λόγω της συζύγου του, διότι ο ίδιος είχε δηλώσει καλόπιστα, όταν του ζητήθηκε, πως η σύζυγός του δεν εργαζόταν ή επιδοτούνταν ή συνταξιοδοτούνταν, καθότι ήταν ασφαλισμένη στον Ο.Α.Ε.Ε. λόγω ιδιότητας (εκπρόσωπος εταιρίας) και όχι λόγω επαγγέλματος, ενώ δεν του ζητήθηκε να δηλώσει ρητώς και εάν ήταν ασφαλισμένη λόγω ιδιότητας, την οποία διαφορά, συνεκτιμώντας και το μορφωτικό επίπεδο του προσφεύγοντος, ήταν πιθανότατα εξαιρετικά δυσχερές για αυτόν να την αντιληφθεί.

“Αριθμός απόφασης 1250/2019

    “ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    ΤΜΗΜΑ Δ’  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Νοεμβρίου 2018, με δικαστή την Άννα Σταυλά, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων, και Γραμματέα τη Σουλτάνα Λουλούδη, δικαστική υπάλληλο,

  για να δικάσει τη με αριθμό καταχώρησης …………… προσφυγή

  του ……………., ο οποίος παρέστη μετά του πληρεξούσιού του δικηγόρου Θωμά Καλοκύρη,

  κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται από τον Διοικητή του και παρέστη, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, με την κατατεθείσα στις 06.11.2018 δήλωση της πληρεξούσιάς του δικηγόρου …………….

  Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο διάδικος που παρέστη στο ακροατήριο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

  Η κρίση του είναι η εξής:

  1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (5959612, 3149147/28.09.2017 σειράς Α ειδικά γραμμάτια), ζητείται παραδεκτώς, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, η ακύρωση της 99/9/14.02.2017 απόφασης της Α΄ Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης του Ε.Φ.Κ.Α., με την οποία απορρίφθηκε ένσταση του προσφεύγοντος κατά της 22073/23.09.2014 απόφασης του Διευθυντή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Με την τελευταία αυτή απόφαση αφενός διακόπηκε η καταβολή στον προσφεύγοντα της προσαύξησης της σύνταξής του λόγω οικογενειακών βαρών, αφετέρου καταλογίσθηκαν σε βάρος του τα ποσά της προσαύξησης που εισέπραξε αχρεωστήτως από 01.01.1995 έως 28.02.2000, και από 01.01.2011 έως 30.04.2014.

  2. Επειδή, από 01.01.2017 το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος κατέστη καθολικός διάδοχος του πρώτου (άρθρα 51 και 53 του ν. 4387/2016, Α 85).

  3. Επειδή, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951 (Α 179), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 825/1978 (Α 189), ορίζεται ότι: «Το ποσόν της συντάξεως λόγω αναπηρίας ή γήρατος προσαυξάνεται δια την σύζυγον κατά το ποσόν ενός και ημίσεος του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου, εφ’ όσον δεν ασκεί επάγγελμά τι ή δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή του Δημοσίου […]». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος που λαμβάνει ο ένας από τους συζύγους από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προσαυξάνεται εφόσον ο/η σύζυγος του συνταξιούχου δεν εργάζεται, ή δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού, του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Και τούτο, διότι η προσαύξηση αυτή της σύνταξης, που αποτελεί πρόσθετη ασφαλιστική παροχή, χορηγείται για την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος των συνταξιούχων του Ι.Κ.Α.-.Ε.Τ.Α.Μ. που είναι ασθενέστεροι από οικονομική άποψη, και τέτοιοι θεωρούνται κατ’ αρχήν οι έγγαμοι συνταξιούχοι, των οποίων ο σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή ασφαλιστικό οργανισμό (ΣτΕ 1124/2007, 2466/1998, 1261/1994 7μ. κ.α.).

  4. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 40 παρ. 4 του ως άνω α.ν. 1846/1951 ορίζεται ότι: «Πάσα παροχή εις χρήμα αχρεωστήτως καταβληθείσα υπό του Ι.Κ.Α. ως και η αξία των εις είδος τοιούτων […] επιστρέφονται εντόκως προς 5%, αναζητούνται δε κατά τας διατάξεις περί αναγκαστικής εισπράξεως των καθυστερουμένων εισφορών του Ιδρύματος. […]». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, κάθε παροχή που καταβλήθηκε αχρεωστήτως από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. επιστρέφεται σε αυτό εντόκως. Ωστόσο, αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης – γενική αρχή που ισχύει στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης και εφαρμόζεται παραλλήλως προς την ως άνω διάταξη – η αναζήτηση από τον ασφαλιστικό οργανισμό περιοδικών ασφαλιστικών παροχών μετά την πάροδο ικανού χρόνου από την είσπραξή τους, εάν οι παροχές αυτές έχουν μεν καταβληθεί αχρεωστήτως από τον ασφαλιστικό οργανισμό, ο ασφαλισμένος όμως τις έχει εισπράξει καλόπιστα. Η αναζήτηση των πιο πάνω παροχών επιτρέπεται μόνον εφόσον κριθεί ότι αυτός που έχει εισπράξει τα αναζητούμενα ποσά τελούσε κατά την είσπραξή τους σε δόλο έναντι του οργανισμού, η κρίση δε για τη συνδρομή του δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Αντιθέτως, κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, επιβάλλεται η αναζήτηση από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των ποσών αυτών εάν το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της είσπραξης και της αναζήτησης είναι μικρό, εκτός εάν αυτός που έχει εισπράξει, παράνομα πλην καλόπιστα, τις χρηματικές ασφαλιστικές παροχές επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η επιστροφή τους θα είχε ως συνέπεια τον σοβαρό κλονισμό της οικονομικής κατάστασής του (ΣτΕ 1138/2017, 3333/2014, 3415/2013, 3332/2012, 1620/ 2006 7μ. κ.α.).

  5. Επειδή, στην κρινόμενη υπόθεση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Στις 05.09.1991, ο προσφεύγων, χειριστής χωματουργικών μηχανημάτων, κατέθεσε στο Ι.Κ.Α. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 161985 αίτηση απονομής σύνταξης γήρατος. Στην προσαρτημένη στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση, απάντησε «όχι» στο ερώτημα με αριθμό 15, περί του εάν η σύζυγός του εργαζόταν, επιδοτούνταν, ή λάμβανε σύνταξη από το Ίδρυμα ή άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Ακόμη, με την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης, ο προσφεύγων ανέλαβε την υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως το Ι.Κ.Α. σε περίπτωση που η σύζυγός του, για την οποία δικαιούνταν προσαύξηση της σύνταξης, θα ξεκινούσε να εργάζεται, να επιδοτείται, ή να συνταξιοδοτείται. Η ως άνω αίτηση του προσφεύγοντος έγινε δεκτή, και με την 23631/30.12.1994 απόφαση του Διευθυντή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης του Ι.Κ.Α. απονεμήθηκε σε αυτόν πλήρης σύνταξη γήρατος από 01.06.1993, το ποσό της οποίας προσαυξήθηκε, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις, για τη σύζυγό του. Τον Μάρτιο του 2014, το καθ’ου Ίδρυμα απέστειλε στον Ο.Α.Ε.Ε. ερώτημα σχετικά με την ασφάλιση στον Οργανισμό της συζύγου του προσφεύγοντος, επί του οποίου ο Ο.Α.Ε.Ε. απήντησε ότι η εν λόγω ασφαλίσθηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. (μετέπειτα Ο.Α.Ε.Ε.) από 01.02.1990 έως 01.01.2000 με την ιδιότητα του εκπροσώπου εταιρίας εκμετάλλευσης λατομείου, και συνταξιοδοτήθηκε από 01.01.2011 έως τον θάνατό της στις 17.01.2012 (βλ. το έγγραφο του Ο.Α.Ε.Ε. που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 5663/06.03.2014 του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., και την 19/03511/27.09.2011 απόφαση του Ο.Α.Ε.Ε. περί απονομής σύνταξης γήρατος στη σύζυγο του προσφεύγοντος). Κατόπιν αυτών, με την 22073/23.09.2014 απόφαση του προαναφερθέντος Διευθυντή, αφενός διακόπηκε η καταβολή στον προσφεύγοντα της ως άνω προσαύξησης της σύνταξής του, αφετέρου καταλογίσθηκαν σε βάρος του τα ποσά των συντάξεων που καταβλήθηκαν σε αυτόν αχρεωστήτως από 01.01.1995 έως 28.02.2000 (διάστημα κατά το οποίο η σύζυγός του ήταν ασφαλισμένη στο Τ.Ε.Β.Ε. λόγω ιδιότητας), και από 01.01.2011 έως 30.04.2014 (διάστημα κατά το οποίο η σύζυγός του λάμβανε σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε.). Κατά της απόφασης αυτής ο προσφεύγων κατέθεσε ένσταση, η οποία απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε.

  6. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, όπως αναπτύσσεται με το εμπροθέσμως κατατεθέν υπόμνημά του, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι στις 05.09.1991, οπότε υπέβαλε το αίτημα απονομής σύνταξης γήρατος, η σύζυγός του δεν εργαζόταν, ούτε λάμβανε σύνταξη από το καθ’ου Ίδρυμα ή άλλον ασφαλιστικό φορέα, και άλλωστε ουδέποτε του ζητήθηκε, μεταγενέστερα, να δηλώσει το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς της συζύγου του. Συναφώς, προβάλλει ότι η αναζήτηση των ποσών, που έλαβε τα ως άνω διαστήματα ως προσαύξηση της σύνταξής του, αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης, διότι: α. τα ποσά αυτά τα εισέπραξε καλόπιστα, β. η καταβολή σε αυτόν της ως άνω προσαύξησης επί 23 χρόνια, του δημιούργησε σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση ότι ήταν δικαιούχος αυτής, και γ. η αναζήτηση, μετά την παρέλευση ικανού χρόνου, των ποσών που εισέπραξε αχρεωστήτως, θα του προκαλέσει οικονομικές δυσχέρειες και θα επιδράσει δυσμενώς στις συνθήκες διαβίωσής του. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του προσκομίζει: α. εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017, σύμφωνα με το οποίο ο προσφεύγων είχε κατά το έτος αυτό εισοδήματα μόνον από συντάξεις, ύψους 7.369,78 ευρώ, β. το από 05.11.2018 ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το οποίο, τον Νοέμβριο του 2018, το πληρωτέο ποσό σύνταξης του προσφεύγοντος ήταν 379,40 ευρώ, και γ. το από 04.09.2017 έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α. προς τον προσφεύγοντα, στο οποίο αναφέρεται ότι από τη μηνιαία σύνταξη του τελευταίου παρακρατούνταν ποσό 80,76 ευρώ, για την εξόφληση μέρους της οφειλής του από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προσαύξησης της σύνταξής του, χρονικής περιόδου από 01.06.2011 έως 30.04.2014, καθώς και ότι η συγκεκριμένη οφειλή έπαψε να υφίσταται τον Ιούνιο του 2015.

  7. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην υπεύθυνη δήλωση που υπέγραψε ο προσφεύγων, προσαρτημένη στην από 05.09.1991 αίτηση συνταξιοδότησής του, του ζητήθηκε να δηλώσει εάν η σύζυγός του εργαζόταν ή επιδοτούνταν ή συνταξιοδοτούνταν, όχι δε και εάν ήταν ασφαλισμένη λόγω ιδιότητας. Εξάλλου, η σύζυγος του προσφεύγοντος ήταν ασφαλισμένη στο Τ.Ε.Β.Ε. (μετέπειτα Ο.Α.Ε.Ε.) από 01.01.1995 έως 28.02.2000 λόγω ιδιότητας (ως εκπρόσωπος εταιρίας εκμετάλλευσης λατομείου), χωρίς να προκύπτει ότι ήταν ασφαλισμένη και λόγω επαγγέλματος. Με τα δεδομένα αυτά, και συνεκτιμώντας περαιτέρω ότι, λόγω του μορφωτικού επιπέδου του προσφεύγοντος, ήταν πιθανότατα εξαιρετικά δυσχερές για αυτόν να αντιληφθεί την ενδεχόμενη υποχρέωσή του να δηλώσει, αν και δεν του ζητήθηκε ρητώς, ότι η σύζυγός του ήταν ασφαλισμένη λόγω ιδιότητας στο Τ.Ε.Β.Ε. κατά το ως άνω διάστημα, αυτός τελούσε σε καλή πίστη κατά την είσπραξη της προσαύξησης της σύνταξής του από 01.01.1995 έως 28.02.2000. Λαμβάνοντας, δε, υπόψη ότι από τις 28.02.2000 έως τις 23.09.2014, οπότε καταλογίσθηκαν σε βάρος του τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της προσαύξησης, μεσολάβησε διάστημα πέραν των δεκατεσσάρων ετών, το οποίο υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο (πρβλ. ΣτΕ 3415/ 2013), το Δικαστήριο κρίνει ότι ο καταλογισμός σε βάρος του προσφεύγοντος των ποσών προσαύξησης της σύνταξης που του χορηγήθηκαν από 01.01.1995 έως 28.02.2000, αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης και ως εκ τούτου είναι μη νόμιμος. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε., που έκρινε αντιθέτως, πρέπει να ακυρωθεί κατά το μέρος αυτό, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου που προβάλλεται με την προσφυγή.

  8. Επειδή, περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι ο προσφεύγων, με την υπογραφή της αίτησης συνταξιοδότησής του και της προσαρτημένης σε αυτή υπεύθυνης δήλωσης, ανέλαβε ρητώς την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Ι.Κ.Α. ενδεχόμενη συνταξιοδότηση της συζύγου του, δεν το έπραξε και συνέχισε να εισπράττει τη σχετική προσαύξηση για το διάστημα από 01.01.2011 (οπότε η σύζυγός του άρχισε να λαμβάνει σύνταξη από τον Ο.Α.Ε.Ε.) έως 30.04.2014. Ως εκ τούτου, κατά την είσπραξη των ποσών της ένδικης προσαύξησης το εν λόγω διάστημα, ο προσφεύγων δεν τελούσε σε καλή πίστη και η αναζήτηση των ποσών αυτών από το Ι.Κ.Α. δεν αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης (πρβλ. ΔΕφΘεσ 2038/2018). Σε κάθε περίπτωση πάντως, το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της είσπραξης των ένδικων παροχών από 01.01.2011 έως 30.04.2014, και της αναζήτησής τους στις 23.09.2014 είναι σύντομο και δεν υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο. Λαμβάνοντας, δε, υπόψη ότι το ποσό της οφειλής του προσφεύγοντος θα μειωθεί σημαντικά μετά την κατά τα ανωτέρω μερική ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, και συνεκτιμώντας την οικονομική κατάσταση του τελευταίου, όπως προκύπτει από το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο που προσκόμισε, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιστροφή των ποσών προσαύξησης σύνταξης που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στον προσφεύγοντα και αφορούν το διάστημα από 01.01.2011 έως 30.04.2014, δεν θα έχει ως συνέπεια τον σοβαρό κλονισμό της οικονομικής κατάστασής του. Ως εκ τούτου, η αναζήτηση από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των ένδικων ποσών που ο προσφεύγων εισέπραξε το διάστημα αυτό, δεν αντίκειται και για τον λόγο αυτόν στην αρχή της χρηστής διοίκησης. Συνεπώς, καθ’ μέρος αφορά το διάστημα από 01.01.2011 έως 30.04.2014, νομίμως έκρινε η Τ.Δ.Ε. με την προσβαλλόμενη απόφαση, η δε κρινόμενη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί κατά το μέρος της αυτό.

  9. Επειδή, κατ’ ακολουθία, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή, και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, καθ’ο μέρος κρίθηκε με αυτή ότι νομίμως καταλογίσθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος τα ποσά της προσαύξησης της σύνταξής του που εισέπραξε το διάστημα από 01.01.1995 έως 28.02.2000. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στον προσφεύγοντα ποσό 12,50 ευρώ από το καταβληθέν παράβολο, και να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων (άρθρα 277 παρ. 9 και 275 παρ. 1 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999, Α 97]).

  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την προσφυγή.

Ακυρώνει την 99/9/14.02.2017 απόφαση της Α΄ Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης του Ε.Φ.Κ.Α., καθ’ο μέρος κρίθηκε με αυτή νόμιμος ο καταλογισμός, σε βάρος του προσφεύγοντος, των ποσών προσαύξησης της σύνταξής του που εισέπραξε το διάστημα από 01.01.1995 έως 28.02.2000.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

Διατάσσει την απόδοση στον προσφεύγοντα ποσού δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (12,50€) από το καταβληθέν παράβολο.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 27.02.2019.

Η Δικαστής         Η Γραμματέας”Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης

Δικηγόρος ΜΔΕ

Αφήστε μια απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek