+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

“Κούρεμα” ύψους 75% οφειλής στεγαστικού δανείου με Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης!

Ακόμη μια σπουδαία δικαστική επιτυχία του γραφείου μας αποτελεί η από 05 Απριλίου 2017 και υπ’ αριθ. 2908/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία διέταξε το “κόυρεμα” οφειλής προερχόμενη από στεγαστικό δάνειο κατά 75% με διάσωση παράλληλα της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη!!

Συγκεκριμένα, διέταξε την αποπληρωμή του συνολικού ποσού των 9.406,96 ευρώ σε 13 έτη, ήτοι με μηνιαίες δόσεις των 50 ευρώ για τα τρία πρώτα έτη και στη συνέχεια με δόσεις των 63,39 ευρώ για τα επόμενα δέκα προς διάσωση της κύριας κατοικίας, έναντι μηναίων δόσεων 400,00 ευρώ και συνολικής οφειλής ποσού 37.363,33 ευρώ!!

Συνεπώς, το συνολικό “κούρεμα” ανήλθε στο ποσό των 27.956,37 ευρώ καταλαμβάνοντας το 75 % του δανείου!!


Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο της Απόφασης (επεξεργασμένη μόνο ως προς τη διαγραφή των ονομάτων των διαδίκων):


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν 3869/2010

Αριθμός 2908/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Τριανταφυλλιά Μπακαλοπούλου, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα Βασιλική Αλεξάκη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 16ης Ιανουαρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ……………………………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός …………………………, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Θωμά Καλοκύρη (Α.Μ.: 591).

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “…………..”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ……………………….. (A.M.: …………).

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 22-12-2015 και με αριθμ. εκθ. Καταθ. 16.151/29-12-2015 αίτησή του, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επικαλούμενος με την αίτησή του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ζητώντας παράλληλα την εξαίρεση από την εκποίηση ακινήτου που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών και έναντι της πιστώτριάς του που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση.

Από την ανώμοτη εξέταση του αιτούντος στο ακροατήριο του δικαστηρίου η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών του λόγω υπερχρέωσης. Μοναδική πιστώτρια του αιτούντος είναι η “…………………..” στην οποία οφείλει το ποσό των 37.363,33 ευρώ από μία σύμβαση στεγαστικού δανείου, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων (έως 9-12­2016).Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για τη ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού). Επίσης, ο αιτών προσκομίζει τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ. 2 ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4161/2013 (υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ). Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./ 64- Ανάτυπο σελ. 1477) και δεν απαιτείται κανένα άλλο στοιχείο για την πληρότητά της, όπως η πιστώτρια αβάσιμα ισχυρίζεται. Περαιτέρω είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6,8 και 9 παρ. 1 και 12 του Ν. 3869/2010 (όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τον ν. 4336/2015). Δεδομένου ότι δεν επετεύχθη ο δικαστικός συμβιβασμός ως προς τον αιτούντα, πρέπει να εξεταστεί η ουσιαστική βασιμότητα αυτής, καθότι η πιστώτρια δεν αποδέχτηκε ούτε τα αρχικά ούτε τα αναθεωρημένα σχέδια διευθέτησης που υπέβαλε ο αιτών.

Ο αιτών, ηλικίας ………. ετών, είναι χήρος και πατέρας δύο ενηλίκων θυγατέρων, ηλικίας ….. και …. ετών, εκ των οποίων η πρώτη έχει σπουδάσει ……………….. και είναι αρραβωνιασμένη και η μικρότερη είναι φοιτήτρια ……….. στην ……………. Η σύζυγος του αιτούντος απεβίωσε στις 4-4-2015 και έκτοτε τα εισοδήματά τους, τα οποία ανέρχονταν σε 2.000 ευρώ, μειώθηκαν δραματικά. Ο αιτών από τον Ιούνιο του 2016 ελάμβανε επίδομα ανικανότητας εργασίας ποσού 395 ευρώ λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει (δυσκοκήλη οξείας μορφής, που χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης), εκ του οποίου απώλεσε και την προηγούμενη εργασία του. Από τον Ιούνιο του 2016 προσλήφθηκε ως ……………… από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ……………………. με καθαρές αποδοχές 519,30 ευρώ, βάσει του προγράμματος του ΟΑΕΔ “Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας”. Ωστόσο, η ως άνω επιδοτούμενη εργασία είναι προσωρινή, καθόσον το πρόγραμμα διαρκεί έως το Μάιο του 2017. Ο αιτών προκειμένου να εξοικονομήσει κάποιο επιπλέον εισόδημα μισθώνει την κύρια κατοικία του, κατά το ποσοστό που ανήκει στον ίδιο και στη μικρότερη κόρη του, όπως αυτό περιγράφεται πιο κάτω, έναντι του μισθώματος των 280 ευρώ και διαμένει σε διαμέρισμα της μεγαλύτερης κόρης του. Επιπλέον, καταβάλει ενοίκιο 230 ευρώ για τη μίσθωση διαμερίσματος για λογαριασμό της μικρότερης κόρης του που σπουδάζει στην ……….

Ο αιτών είναι επικαρπωτής κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος (που ανήκει κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου κατά ψιλή κυριότητα στην κόρη του), που βρίσκεται στον …. όροφο οικοδομής, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Δ4, εμβαδού μικτών 79,90 τ.μ. και καθαρών 57,89 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και λοιπές εγκαταστάσεις 10/1000 εξ αδιαιρέτου, καθώς και μίας αποθήκης στο υπόγειο της οικοδομής, με αριθμό 16, εμβαδού 9,10 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και λοιπές εγκαταστάσεις 1/1000 εξ αδιαιρέτου, επί της …………………….. Το ως άνω ακίνητο είναι το μόνο ακίνητο του αιτούντος που μπορεί να χρησιμεύσει ως κύρια κατοικία του και ως εκ τούτου αιτείται την εξαίρεσή του από την εκποίηση, η δε αντικειμενική αξία του πλήρους δικαιώματος ανέρχεται σε 38.141,55 ευρώ (βλ. σχετικό φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου), ενώ του ποσοστού επικαρπίας που ανήκει στον αιτούντα ανέρχεται σε 9.508,70 ευρώ (βλ. ΕΝΦΙΑ έτους 2015).

Εκτός από το παραπάνω ακίνητο ο αιτών είναι συγκύριος κατά ποσοστό 65% εξ αδιαιρέτου ενός αυτοτελούς και διαιρετού τμήματος του με αριθμό ………… αγροτεμαχίου, εμβαδού 494 τ.μ., που βρίσκεται στη ……………, η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ η εμπορική είναι πολύ μικρότερη. Το ως άνω ακίνητο λόγω της πολύ μικρής εμπορικής του αξίας δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται και για ποσοστό εξ αδιαιρέτου, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), για αυτό και κρίνεται ότι δεν θα έπρεπε να διαταχθεί η κατ’ άρθ. 9 παρ. 1 του Ν. 3869/10 εκποίησή του. Πέραν τούτων η αιτούσα δε διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία (κινητά, ακίνητα ή καταθέσεις).

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση της πιστώτριάς του και το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, προς μερική εξόφληση των οφειλών της.

Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, η κάθε μηνιαία καταβολή προς τη μοναδική του πιστώτρια “…………….” πρέπει να ορισθεί σε πενήντα (50) ευρώ, καταβαλλόμενου την 1η εκάστου μηνός αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και θα διαρκέσουν έως και τον Ιανουάριο του 2020, λαμβανομένων υπόψη για τον υπολογισμό της τριετίας και των καταβολών που έλαβαν χώρα δυνάμει της από 27-1-2017 με αριθμό 16.151/2015 προσωρινής διαταγής της κ. Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης. Επομένως, μετά την παρέλευση της τριετίας θα έχει καταβάλει στην ανωτέρω πιστώτριά του το συνολικό ποσό των (50 ευρώ Χ 36 μηνιαίες δόσεις =) 1.800 ευρώ.

Το διαμέρισμα του οποίου ο αιτών έχει την επικαρπία κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου και χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία αυτού δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και αυτό πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής πρότασης της αιτούσας. Για τη διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας του ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος του, δηλαδή ποσό μέχρι αυτό των 7.606,96 ευρώ. Επομένως, το ποσό που θα καταβάλει ο αιτών στην μοναδική πιστώτριά του “………..”, στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 63,39 ευρώ μηνιαίως, για χρονικό διάστημα 10 ετών (120 μηνών), λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας του και των οικονομικών του δυνατοτήτων, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά το τέλος των καταβολών που θα λάβουν χώρα δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, αρχής γενομένης από την 1η-2-2020, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτών πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τριών (3) ετών. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με όλα αυτά η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι της δανείστριάς που περιλαμβάνεται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν.3869/2010) μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τριετία καταβολές του αιτούντος προς την πιστώτριά του “…………….” σε πενήντα (50) ευρώ, ποσό το οποίο θα καταβάλλεται την πρώτη εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον Μάιο του 2017 και θα διαρκέσουν έως και τον Ιανουάριο του 2020, λαμβανομένων υπόψη για τον υπολογισμό της τριετίας και των καταβολών που έλαβαν χώρα δυνάμει της από 27-1-2017 με αριθμό 16.151/2015 προσωρινής διαταγής της κ. Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το δικαίωμα επικαρπίας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του αιτούντος επί ενός αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος, που βρίσκεται στον … όροφο οικοδομής, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Δ4, εμβαδού μικτών 79,90 τ.μ. και καθαρών 57,89 τ.μ., καθώς και μίας αποθήκης στο υπόγειο της οικοδομής, με αριθμό 16, εμβαδού 9,10 τ.μ., επί της …………., όπως ειδικότερα περιγράφεται στην αίτηση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση του ως άνω δικαιώματος του επί της προαναφερθείσας κατοικίας του το ποσό των εξήντα τριών (63) ευρώ και τριάντα εννέα (39) λεπτών μηνιαίως επί 10 έτη (120 μήνες). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει από τις 1-2-2020 και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 5 Απριλίου 2017, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Προηγούμενη ανάρτησηΕπόμενη Ανάρτηση

Αφήστε μια απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek