“Κούρεμα” ύψους 75% οφειλής στεγαστικού δανείου με Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης!

Ακόμη μια σπουδαία δικαστική επιτυχία του γραφείου μας αποτελεί η από 05 Απριλίου 2017 και υπ’ αριθ. 2908/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία διέταξε το “κόυρεμα” οφειλής προερχόμενη από στεγαστικό δάνειο κατά 75% με διάσωση παράλληλα της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη!!

Συγκεκριμένα, διέταξε την αποπληρωμή του συνολικού ποσού των 9.406,96 ευρώ σε 13 έτη, ήτοι με μηνιαίες δόσεις των 50 ευρώ για τα τρία πρώτα έτη και στη συνέχεια με δόσεις των 63,39 ευρώ για τα επόμενα δέκα προς διάσωση της κύριας κατοικίας, έναντι μηναίων δόσεων 400,00 ευρώ και συνολικής οφειλής ποσού 37.363,33 ευρώ!!

Συνεπώς, το συνολικό “κούρεμα” ανήλθε στο ποσό των 27.956,37 ευρώ καταλαμβάνοντας το 75 % του δανείου!!


Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο της Απόφασης (επεξεργασμένη μόνο ως προς τη διαγραφή των ονομάτων των διαδίκων):


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν 3869/2010

Αριθμός 2908/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Τριανταφυλλιά Μπακαλοπούλου, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα Βασιλική Αλεξάκη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 16ης Ιανουαρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ……………………………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός …………………………, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Θωμά Καλοκύρη (Α.Μ.: 591).

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “…………..”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ……………………….. (A.M.: …………).

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 22-12-2015 και με αριθμ. εκθ. Καταθ. 16.151/29-12-2015 αίτησή του, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επικαλούμενος με την αίτησή του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ζητώντας παράλληλα την εξαίρεση από την εκποίηση ακινήτου που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών και έναντι της πιστώτριάς του που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση.

Από την ανώμοτη εξέταση του αιτούντος στο ακροατήριο του δικαστηρίου η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών του λόγω υπερχρέωσης. Μοναδική πιστώτρια του αιτούντος είναι η “…………………..” στην οποία οφείλει το ποσό των 37.363,33 ευρώ από μία σύμβαση στεγαστικού δανείου, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων (έως 9-12­2016).Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για τη ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού). Επίσης, ο αιτών προσκομίζει τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ. 2 ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4161/2013 (υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ). Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./ 64- Ανάτυπο σελ. 1477) και δεν απαιτείται κανένα άλλο στοιχείο για την πληρότητά της, όπως η πιστώτρια αβάσιμα ισχυρίζεται. Περαιτέρω είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6,8 και 9 παρ. 1 και 12 του Ν. 3869/2010 (όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τον ν. 4336/2015). Δεδομένου ότι δεν επετεύχθη ο δικαστικός συμβιβασμός ως προς τον αιτούντα, πρέπει να εξεταστεί η ουσιαστική βασιμότητα αυτής, καθότι η πιστώτρια δεν αποδέχτηκε ούτε τα αρχικά ούτε τα αναθεωρημένα σχέδια διευθέτησης που υπέβαλε ο αιτών.

Ο αιτών, ηλικίας ………. ετών, είναι χήρος και πατέρας δύο ενηλίκων θυγατέρων, ηλικίας ….. και …. ετών, εκ των οποίων η πρώτη έχει σπουδάσει ……………….. και είναι αρραβωνιασμένη και η μικρότερη είναι φοιτήτρια ……….. στην ……………. Η σύζυγος του αιτούντος απεβίωσε στις 4-4-2015 και έκτοτε τα εισοδήματά τους, τα οποία ανέρχονταν σε 2.000 ευρώ, μειώθηκαν δραματικά. Ο αιτών από τον Ιούνιο του 2016 ελάμβανε επίδομα ανικανότητας εργασίας ποσού 395 ευρώ λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει (δυσκοκήλη οξείας μορφής, που χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης), εκ του οποίου απώλεσε και την προηγούμενη εργασία του. Από τον Ιούνιο του 2016 προσλήφθηκε ως ……………… από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ……………………. με καθαρές αποδοχές 519,30 ευρώ, βάσει του προγράμματος του ΟΑΕΔ “Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας”. Ωστόσο, η ως άνω επιδοτούμενη εργασία είναι προσωρινή, καθόσον το πρόγραμμα διαρκεί έως το Μάιο του 2017. Ο αιτών προκειμένου να εξοικονομήσει κάποιο επιπλέον εισόδημα μισθώνει την κύρια κατοικία του, κατά το ποσοστό που ανήκει στον ίδιο και στη μικρότερη κόρη του, όπως αυτό περιγράφεται πιο κάτω, έναντι του μισθώματος των 280 ευρώ και διαμένει σε διαμέρισμα της μεγαλύτερης κόρης του. Επιπλέον, καταβάλει ενοίκιο 230 ευρώ για τη μίσθωση διαμερίσματος για λογαριασμό της μικρότερης κόρης του που σπουδάζει στην ……….

Ο αιτών είναι επικαρπωτής κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος (που ανήκει κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου κατά ψιλή κυριότητα στην κόρη του), που βρίσκεται στον …. όροφο οικοδομής, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Δ4, εμβαδού μικτών 79,90 τ.μ. και καθαρών 57,89 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και λοιπές εγκαταστάσεις 10/1000 εξ αδιαιρέτου, καθώς και μίας αποθήκης στο υπόγειο της οικοδομής, με αριθμό 16, εμβαδού 9,10 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και λοιπές εγκαταστάσεις 1/1000 εξ αδιαιρέτου, επί της …………………….. Το ως άνω ακίνητο είναι το μόνο ακίνητο του αιτούντος που μπορεί να χρησιμεύσει ως κύρια κατοικία του και ως εκ τούτου αιτείται την εξαίρεσή του από την εκποίηση, η δε αντικειμενική αξία του πλήρους δικαιώματος ανέρχεται σε 38.141,55 ευρώ (βλ. σχετικό φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου), ενώ του ποσοστού επικαρπίας που ανήκει στον αιτούντα ανέρχεται σε 9.508,70 ευρώ (βλ. ΕΝΦΙΑ έτους 2015).

Εκτός από το παραπάνω ακίνητο ο αιτών είναι συγκύριος κατά ποσοστό 65% εξ αδιαιρέτου ενός αυτοτελούς και διαιρετού τμήματος του με αριθμό ………… αγροτεμαχίου, εμβαδού 494 τ.μ., που βρίσκεται στη ……………, η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ η εμπορική είναι πολύ μικρότερη. Το ως άνω ακίνητο λόγω της πολύ μικρής εμπορικής του αξίας δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται και για ποσοστό εξ αδιαιρέτου, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), για αυτό και κρίνεται ότι δεν θα έπρεπε να διαταχθεί η κατ’ άρθ. 9 παρ. 1 του Ν. 3869/10 εκποίησή του. Πέραν τούτων η αιτούσα δε διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία (κινητά, ακίνητα ή καταθέσεις).

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση της πιστώτριάς του και το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, προς μερική εξόφληση των οφειλών της.

Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, η κάθε μηνιαία καταβολή προς τη μοναδική του πιστώτρια “…………….” πρέπει να ορισθεί σε πενήντα (50) ευρώ, καταβαλλόμενου την 1η εκάστου μηνός αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και θα διαρκέσουν έως και τον Ιανουάριο του 2020, λαμβανομένων υπόψη για τον υπολογισμό της τριετίας και των καταβολών που έλαβαν χώρα δυνάμει της από 27-1-2017 με αριθμό 16.151/2015 προσωρινής διαταγής της κ. Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης. Επομένως, μετά την παρέλευση της τριετίας θα έχει καταβάλει στην ανωτέρω πιστώτριά του το συνολικό ποσό των (50 ευρώ Χ 36 μηνιαίες δόσεις =) 1.800 ευρώ.

Το διαμέρισμα του οποίου ο αιτών έχει την επικαρπία κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου και χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία αυτού δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και αυτό πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής πρότασης της αιτούσας. Για τη διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας του ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος του, δηλαδή ποσό μέχρι αυτό των 7.606,96 ευρώ. Επομένως, το ποσό που θα καταβάλει ο αιτών στην μοναδική πιστώτριά του “………..”, στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 63,39 ευρώ μηνιαίως, για χρονικό διάστημα 10 ετών (120 μηνών), λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας του και των οικονομικών του δυνατοτήτων, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά το τέλος των καταβολών που θα λάβουν χώρα δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, αρχής γενομένης από την 1η-2-2020, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτών πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τριών (3) ετών. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με όλα αυτά η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι της δανείστριάς που περιλαμβάνεται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν.3869/2010) μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τριετία καταβολές του αιτούντος προς την πιστώτριά του “…………….” σε πενήντα (50) ευρώ, ποσό το οποίο θα καταβάλλεται την πρώτη εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον Μάιο του 2017 και θα διαρκέσουν έως και τον Ιανουάριο του 2020, λαμβανομένων υπόψη για τον υπολογισμό της τριετίας και των καταβολών που έλαβαν χώρα δυνάμει της από 27-1-2017 με αριθμό 16.151/2015 προσωρινής διαταγής της κ. Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το δικαίωμα επικαρπίας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του αιτούντος επί ενός αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος, που βρίσκεται στον … όροφο οικοδομής, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Δ4, εμβαδού μικτών 79,90 τ.μ. και καθαρών 57,89 τ.μ., καθώς και μίας αποθήκης στο υπόγειο της οικοδομής, με αριθμό 16, εμβαδού 9,10 τ.μ., επί της …………., όπως ειδικότερα περιγράφεται στην αίτηση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση του ως άνω δικαιώματος του επί της προαναφερθείσας κατοικίας του το ποσό των εξήντα τριών (63) ευρώ και τριάντα εννέα (39) λεπτών μηνιαίως επί 10 έτη (120 μήνες). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει από τις 1-2-2020 και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 5 Απριλίου 2017, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


FacebookmailFacebookmail

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *