Θέματα προσλήψεων υποψηφίων μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Η έκδοση των προσωρινών πινάκων της προκήρυξης 3ΕΑ/2019 για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) σηματοδότησε την απόρριψη των αιτήσεων άνω των 1.000 υποψήφιων, οι οποίοι βρέθηκαν στη δεινή θέση αποκλεισμού τους από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, παρά το γεγονός ότι διέθεταν όλα τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα για τον διορισμό τους.

Ειδικότερα, η απόρριψη των χιλιάδων εκπαιδευτικών ερείδεται στη μη καταβολή του απαιτούμενου παραβόλου των τριών (3) ευρώ. Ενώ η πλειοψηφία των υποψηφίων προέβην πραγματικά στην έκδοση του μοναδικού “κωδικού παραβόλου”, με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας για τη χορήγηση του e-παραβόλου και την καταχώριση του ΙΒΑΝ τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εντούτοις, είτε δεν κατέβαλαν καθόλου το αντίτιμο του εξαιρετικά χαμηλού ποσού των τριών ευρών, είτε δεν το κατέβαλαν εμπρόθεσμα, εξ αιτίας των ασαφών και ελλιπών οδηγιών που τους χορηγήθηκαν και των αστοχιών του ίδιου του συστήματος υποβολής των αιτήσεων.

Άλλωστε, ο μεγάλος αριθμός των απορριπτέων καταδεικνύει ότι πράγματι υπήρξαν ασάφειες, ικανές να παραπλανήσουν έναν μέσο υποψήφιο, πολλώ δε μάλλον έναν υποψήφιο που δεν είχε προηγούμενη ανάλογη εμπειρία της διαδικασίας. Ούτε από την προκήρυξη, ούτε από τον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π. ήταν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σαφές ότι, κατά την καταχώρηση του ΙΒΑΝ του λογαριασμού, δεν λαμβάνει χώρα αυτομάτως και η πληρωμή του παραβόλου, όπως ευλόγως και δικαιολογημένα δημιουργήθηκε η εντύπωση σε εκατοντάδες υποψήφιους. Ουδέποτε έλαβε χώρα κάποια μορφή ειδοποίησης της εκκρεμότητας, είτε προγενέστερα είτε μεταγενέστερα, της οριστικής υποβολής της αίτησης και προκλήθηκε δικαιολογημένη σύγχυση στους υποψήφιους που είχαν την πεποίθηση ότι η διαδικασία πληρωμής του παραβόλου εντάσσεται αυτομάτως στα πλαίσια της έκδοσής του και συμπίπτει χρονικά με αυτή.

Η κύρωση της απόρριψης αποτελεί ένα εξαιρετικά δυσανάλογο μέτρο στη στάθμιση μεταξύ, αφενός, της εμπρόθεσμης πληρωμής ενός παραβόλου ποσού τριών ευρώ, η οποία αποβλέπει στην αποτροπή απερίσκεπτων και προπετών αιτήσεων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ουσιαστικό προσόν και, αφετέρου, της αποστέρησης του δικαιώματος στην εργασία καθόλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων, υπερακοντίζει το σκοπό της επιβολής της και την καθιστά υπερμέτρως επαχθή. Η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια που συνάδουν με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους και τα οποία βρίσκονται σε συνάφεια προς το αντικείμενο της επιδιωκόμενης θέσης, αποκλείοντας οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, όπως η εμπρόθεσμη πληρωμή του παραβόλου των 3 ευρώ, το οποίο δεν μοριοδοτείται, να αποτελέσει πρόσκομμα στην εφαρμογή της αρχής της αξιοκρατίας και της ισότητας.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει πολυετή εμπειρία και ειδική τεχνογνωσία σε θέματα προσλήψεων μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), παρέχοντας αρωγή σε υποψήφιους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες ευδοκίμησης της αίτησής τους.

Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν: Την πλήρη συμβουλευτική καθοδήγηση και ενημέρωση των υποψηφίων ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν· τον πλήρη έλεγχο των επικαλούμενων δικαιολογητικών, καθώς και εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ορθή συμμετοχή των υποψηφίων στην εκάστοτε προκήρυξη· την επίσημη μετάφραση όλων των τίτλων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων της αλλοδαπής και των τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας που απαιτούνται ή βαθμολογούνται στις εκάστοτε προκηρύξεις και την επικύρωση ως ακριβών αντιγράφων όλων των ιδιωτικών εγγράφων της ημεδαπής· την εγγραφή του υποψηφίου και την συμπλήρωση της ατομικής καρτέλας στο μητρώο του ΑΣΕΠ· την έκδοση και πληρωμή των παραβόλων· την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων∙ την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης και την ενημέρωση του υποψηφίου για την έκδοση αποτελεσμάτων· την ταχεία και τεκμηριωμένη υποβολή ένστασης κατά των αποτελεσμάτων∙ τη νομική υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση των υποψήφιων που αδικήθηκαν.


Βασιλική Λυμπεροπούλου

Δικηγόρος ΜΔΕ

FacebookmailFacebookmail

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *