+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 18/2023 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών έγινε δεκτή η αίτηση ανατροπής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας επί ακινήτου εντολέα μας. Με τον τρόπο αυτό, ακυρώθηκε και ο πλειστηριασμός που είχε επισπευθεί. 

Ειδικότερα, το Δικαστήριο δέχτηκε ότι πρέπει να ανατραπεί η επιβληθείσα κατάσχεση λόγω παρέλευσης διαστήματος ενός έτους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1019 ΚΠολΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 1019 ΚΠολΔ

Η κατάσχεση, εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε ή αναπλειστηριασμός μέσα σε έξι μήνες από τον πλειστηριασμό, ανατρέπεται, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με απόφαση του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Το δικαστήριο γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση αμέσως την απόφαση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού που οφείλει να σταματήσει κάθε παραπέρα ενέργεια και να ζητήσει να εγγραφεί σχετική σημείωση στο βιβλίο κατασχέσεων. Η ανατροπή λογίζεται ότι έχει επέλθει ως προς όλους αφότου δημοσιευθεί η απόφαση.
2. Στις προθεσμίες που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν υπολογίζεται το διάστημα από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4 μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίσθηκε σύμφωνα με αυτήν, το διάστημα αναστολής της εκτέλεσης, η οποία χορηγήθηκε με δικαστική απόφαση ή με κοινή συναίνεση εκείνου που επισπεύδει και του οφειλέτη, η οποία βεβαιώνεται με συμβολαιογραφική πράξη, καθώς και ο χρόνος από τις 1 έως 31 Αυγούστου.
3. Αν πριν από την έκδοση της κατά την παρ. 1 απόφασης είχαν αναγγελθεί δανειστές με τα προσόντα αυτοτελούς κατάσχεσης, κατά τα άρθρα 972 παρ. 2 εδ. β΄ και 1006 παρ. 1 εδ. α΄, η ανατροπή επέρχεται ως προς αυτούς μόνο αν οι ως άνω προθεσμίες είχαν συμπληρωθεί και ως προς αυτούς από τις αναγγελίες τους. Διαφορετικά, η κατάσχεση ως προς αυτούς διατηρείται και ισχύει αυτοτελής προθεσμία ανατροπής της από την αναγγελία τους, η προθεσμία όμως αυτή ουδέποτε συμπληρώνεται πριν από την πάροδο εξαμήνου από την ανατροπή.


Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης:


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    18/2023 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΑΚ 1017/2023 – ΕΑΚ 17/2023 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Αποτελούμενο από τον Ηλία Παπαδόπουλο, ειρηνοδίκη, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα. 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΣΩΝ : ….. που παραστάθηκαν στη δίκη δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Θωμά Καλοκύρη (ΑΜΔΣΘ 11982) και κατέθεσαν έγγραφο σημείωμα. 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ : ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………..» που παραστάθηκε στη δίκη δια του πληρεξούσιου δικηγόρου …………………………. (ΑΜΔΣΘ …………………….)  και κατέθεσε έγγραφο σημείωμα. 

Της αίτησης αυτής δικάσιμος ορίσθηκε, η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημείωματά τους. Ακολούθησε συζήτηση. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1019§1 ΚΠολΔ, η κατάσχεση, εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε ή αναπλειστηριασμός μέσα σε έξι μήνες από τον πλειστηριασμό, ανατρέπεται αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με απόφαση του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Το Δικαστήριο που διατάσσει την ανατροπή, ερευνά μόνο την ύπαρξη των προϋποθέσεων του Νόμου, εφόσον δε συντρέχει η προϋπόθεση της παρέλευσης του νομίμου χρόνου είναι υποχρεωμένο να τη διατάξει (βλ. ΑΠ 1531/1995 ΕλλΔ 1548). Το Δικαστήριο γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την απόφαση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού που οφείλει να σταματήσει κάθε παραπέρα ενέργεια και να ζητήσει να εγγραφεί σχετική σημείωση στο βιβλίο κατασχέσεων. Η ανατροπή λογίζεται ότι έχει επέλθει ως προς όλους αφότου δημοσιευτεί η απόφαση. Αμεση συνέπεια της εκδιδόμενης απόφασης, που έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, είναι η κατάργηση της εκτελεστικής διαδικασίας και η ακυρότητα των περαιτέρω διαδικαστικών πράξεων και του πλειστηριασμού, ο οποίος, εάν τυχόν γίνει, πάσχει δικονομικώς, εφόσον έγινε σε χρόνο που δεν υπήρχε πλέον η κατάσχεση Η προθεσμία του άρθρου 1019§1 ΚΠολΔ αρχίζει να τρέχει απ’ την επόμενη της κατάσχεσης και όταν ακόμη επακολουθήσει αναγγελία που στηρίζεται σ’ εκτελεστό τίτλο, ώστε να εξομοιώνεται, απ’ το άρθρο 972§2 εδ. β’ ΚΠολΔ, με κατάσχεση. Σκοπός του θεσμού της  ανατροπής που εισάγεται με τη διάταξη αυτή είναι η επίσπευση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και η αποφυγή μακροχρόνιας δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη προς όφελος όχι μόνον του ιδίου αλλά και της οικονομίας. Όταν βραδύνει η διεξαγωγή του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού, το συμφέρον του οφειλέτη, αλλά και η αρχή της οικονομικής αξιοποίησης των αγαθών που διατρέχει το Δίκαιο, επιβάλλουν την αποδέσμευση του αντικειμένου της κατάσχεσης και την επανένταξη του στον κύκλο των συναλλαγών, (βλ. Γ. Σταθέας: «Η Εκτέλεσις», σελ. 1861 – 1862, Απ. Γεωργιάδης, σε Δ. 18/761, Π. Μάζης: «Εμπράγματη εξασφάλιση Ανωνύμων Εταιρειών», αριθ. 450 – 452, ΑΠ1488/1987,1988/807, ΕφΘεσ 658/1998, Αρμ 1998/1248, ΕφΑΘ 12219/1989, ΕλλΔνη 33/596.Αλλιώς: ΕιρΘεσ 239/1993, ΑρχΝ 1994/589, ΕιρΗγουμ 28/1993, ΑρχΝ 1995/329, ΕιρΑλεςανδρ 11/1993, ΕπΤρΑξΧρημΔικ 1995/85). Ακόμη, από τη διάταξη της §2 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ προκύπτει ότι δεν αποκλείεται, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η εμφάνιση χρονικών διαστημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων εμποδίζεται η πρόοδος της εκτελεστικής διαδικασίας. Οι περιπτώσεις της §2 αποτελούν εξαιρέσεις του γενικού κανόνα των προθεσμιών της §1, και από τη διατύπωση της διάταξης προκύπτει ο περιοριστικός χαρακτήρας των περιπτώσεων αυτών. Έτσι, σύμφωνα με τη διάταξη της §2 του ως άνω άρθρου δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες της §1 το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 966 §§3 και 4 ΚΠολΔ μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίστηκε σύμφωνα με αυτή, ο χρόνος αναστολής εκτέλεσης που χορηγήθηκε με δικαστική απόφαση ή επήλθε με κοινή συναίνεση επισπεύδοντος και οφειλέτη και πιστοποιείται με συμβολαιογραφική πράξη, καθώς και ο χρόνος από 1 έως 31 Αυγούστου. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, πέραν των ρητώς προβλεπόμενων στην §2 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ περιπτώσεων, δεν δύναται η διάταξη αυτή να εφαρμόζεται αναλογικώς και σε άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δανειστής βρίσκεται σε νομική ή πραγματική αδυναμία συνέχισης της εκτελεστικής διαδικασίας, διότι ο νομοθέτης, κατά τη θέσπιση της §2 της 1019 ΚΠολΔ, αν ήθελε να μην συνυπολογίζονται στις ανωτέρω προθεσμίες και εκείνα τα χρονικά διαστήματα απροσδιορίστου χρονικής διάρκειας, κατά τα οποία παρεμποδίζεται και αδρανεί η εκκρεμής διαδικασία του πλειστηριασμού, τότε θα τα είχε συμπεριλάβει στις εξαιρέσεις ή, αν αυτές προέκυψαν σε μέλλοντα χρόνο, θα είχε προχωρήσει και στην ανάλογη νομοθετική τροποποίηση της § 2 της 1019 ΚΠολΔ, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί.  

Με την κρινόμενη, οι αιτούσες, επικαλούμενες έννομο συμφέρον, ζητάνε την ανατροπή της κατάσχεσης που επιβλήθηκε, δυνάμει της υπ’ αρ. ………………./……………………… έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης …………………………………… σε ακίνητο, όπως επαρκώς περιγράφεται, με επισπεύδουσα την καθ’ής η αίτηση, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ” ……………………………………..”(ΑΦΜ ………………………), λόγω διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση νέας (τραπεζικής) εταιρείας και δη της καθ’ής η αίτηση, στην οποία  μεταβιβάστηκαν οι απαιτήσεις κατά των αιτουσών. Η αίτηση αυτή αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται για να συζητηθεί στο παρόν Δικαστήριο κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη, στις διατάξεις των άρθρων 68, 76, 1019 και 176 ΚΠολΔ και θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.  

Από τα άρθρα 335, 338 έως 340 και 346 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι το δικαστήριο, προκειμένου να σχηματίσει δικανική πεποίθηση για τη βασιμότητα των πραγματικών ισχυρισμών των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λάβει υπόψη τα νομίμως προσκομισθέντα (προς άμεση απόδειξη ή για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων) αποδεικτικά μέσα, εφόσον γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση αυτών από τον διάδικο (Ολ.ΑΠ 2/2008, ΑΠ 87/2013, ΑΠ 179/2013, ΑΠ 495/2013). Είναι δε σαφής και ορισμένη η επίκληση του αποδεικτικού μέσου όταν είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του (Ολ.ΑΠ 23/2008, ΑΠ 481/2013, ΑΠ 179/2013). Καμία ωστόσο διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική μνεία και τη χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέστηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι, αλλά αρκεί η γενική μνεία των κατ’ είδος αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη (ΑΠ 17/2013) ενώ ως αποτελούντα ξεχωριστά από τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα πρέπει να μνημονεύονται η έκθεση και το πρακτικό αυτοψίας (359 ΚΠολΔ), η γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων (383 ΚΠολΔ), τα πρακτικά εξέτασης των μαρτύρων (410 ΚΠολΔ) και οι ένορκες βεβαιώσεις (270 παρ. 2 και 339 ΚΠολΔ), (ΑΠ 495/2013, ΑΠ 481/2013), ενώ, για τις κατά το άρθρο 390 ΚΠολΔ γνωμοδοτήσεις, δεν απαιτείται ειδική μνεία, αφού πρόκειται περί εγγράφου που ρυθμίζεται ειδικά και όχι περί ιδιαίτερου αποδεικτικού μέσου, η δε μνεία της απόφασης ότι “λήφθηκαν υπόψη όλα τα έγγραφα” καλύπτει και αυτές (Ολ.ΑΠ 8/2005, ΑΠ 87/2013, ΑΠ 481/2013).  Στην προκείμενη περίπτωση από όλα, ανεξαιρέτως, τα έγγραφα που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν προς άμεση απόδειξη ή για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ. 1, 2 και 3, 339 και 395 ΚΠολΔ), τις ομολογίες των διάδικων μερών που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών τους (άρθρο 261 ΚΠολΔ), καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), που λαμβάνονται υπ’ όψιν αυτεπαγγέλτως από το παρόν Δικαστήριο, πιθανολογήθηκε ότι …………………………. κοινοποιήθηκε στις αιτούσες η με αριθμό …………………………… /……………………….. έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,………………………………………., δυνάμει της οποίας επισπεύδεται αναγκαστικός πλειστηριασμός σε βάρος ακίνητης περιουσίας, ο οποίος ορίσθηκε να λάβει χώρα με ηλεκτρονικά μέσα στις …………………………., ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., ενώπιον του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………………………………….., ορισθέντος ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός επισπεύδεται δυνάμει των από ……………… (για την πρώτη αιτούσα) και από ……………… (για τη δεύτερη αιτούσα) επιταγών προς εκτέλεση, συνταχθεισών κάτω από φωτοτυπικό αντίγραφο του με αριθμό ………………./2015 πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό …………………./2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες (επιταγές προς εκτέλεση) κοινοποιήθηκαν στις …………….. Με τις ανωτέρω επιταγές προς εκτέλεση/ πληρωμή, επιτάσσονταν να καταβάλουν στην επισπεύδουσα το συνολικό ποσό των …………………………€. Η κατά τα ανωτέρω αναγκαστική κατάσχεση επιβλήθηκε για το ποσό των 100.000 ευρώ, επί της ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα επί Του ……. . Επί της παραπάνω κατασχεμένης ακίνητης περιουσίας έχει εγγράφει στις ……………………. στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών σε τόμο ………………………φύλλο …………….. και αριθμό …………, προσημείωση υποθήκης ποσού  ……………………….€ υπέρ της τράπεζας και προς ασφάλεια της οικείας απαιτήσεώς της που επιδικάσθηκε με την με αριθμό ……………………../15 διαταγή πληρωμής. Ο πλειστηριασμός αυτός που ορίστηκε να διενεργηθεί στις …………………………., ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ………………. €, ανεστάλη με εντολή της επισπεύδουσας. Στην συνέχεια η επισπεύδουσα με την με αριθμό …………………../……………….. πράξη του υπαλλήλου του πλειστηριασμού συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ……………………………, η επισπεύδουσα όρισε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού στις  ………………………..(…………) …………………………………. …………………………. ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. με 12.00μμ., με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των …………………………………€. Ο πλειστηριασμός ωστόσο ματαιώθηκε, λόγω έλλειψης πλειοδοτών, με την με αριθμό ………………………../…………………….. πράξη ματαίωσης πλειστηριασμού του υπαλλήλου του πλειστηριασμού συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………………………….. Στη συνέχεια, η επισπεύδουσα με την με αριθμό ………………………/……..-………-……………… πράξη του υπαλλήλου του πλειστηριασμού συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …………………………….., όρισε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού στις (…….) ………………………………………………………. ημέρα Τετάρτη και ώρα ΊΟ.ΟΟπ.μ. με 12.00μμ., με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ……………………………… Ε. Ο πλειστηριασμός, ωστόσο, ματαιώθηκε λόγω έλλειψης πλειοδοτών με την με αριθμό ……………………./……………-………..-……………….. πράξη ματαίωσης πλειστηριασμού του υπαλλήλου του πλειστηριασμού συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …………………………….. Ήδη η καθ’ ής, επισπεύδει νέο πλειστηριασμό, με δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού και με την υπ’ αριθμ. …………………………/………-………-……………. πράξη του υπαλλήλου του πλειστηριασμού συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …………………………….., που μας επιδόθηκε στις …..-….-……, δυνάμει της οποίας ορίστηκε νέος πλειστηριασμός για την ………..-……….-……………….., ημέρα Παρασκευή ώρα 10.00 έως τις 12.00 με ηλεκτρονικά μέσα. Με τις διατάξεις του άρθρου 1019 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η κατάσχεση, εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σ’ ένα έτος αφότου επιβλήθηκε ή αναπλειστηριασμός μέσα σ’ έξι μήνες από τον πλειστηριασμό, ανατρέπεται, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έννομο συμφέρον, με απόφαση του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Η ανατροπή λογίζεται ότι έχει επέλθει ως προς όλους αφότου δημοσιευθεί η απόφαση, ενώ στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι στις προθεσμίες, που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υπολογίζεται α)το διάστημα από την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4 ΚΠολΔ, μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίσθηκε σύμφωνα με αυτήν, β)το διάστημα αναστολής της εκτέλεσης, η οποία χορηγήθηκε με δικαστική απόφαση ή με κοινή συναίνεση εκείνου που επισπεύδει και του οφειλέτη, η οποία βεβαιώνεται με συμβολαιογραφική πράξη, γ) καθώς και ο χρόνος από 1 έως 31 Αυγούστου. Στην προκείμενη περίπτωση,  από την επομένη επιβολής της κατάσχεσης (………….-…………-………..) μέχρι και το χρόνο συζήτηση της υπό κρίση αίτησης (………….-……-……………..), έχει παρέλθει χρονικό διάστημα  (………….. ετών, ……………….. μηνών και ……………. ημερών ίσον) …………………..μηνών και ………….. μερών. Αφαιρουμένου α)του χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός, από 1 έως 31 Αυγούστου 2021, ενός (1) μηνός για τον 8ο μήνα του 2022 και ενός (1) μηνός για τον 8ο μήνα του 2023 και, συνολικά, 3 μήνες και β) Αρχικά ημερομηνία του πλειστηριασμού είχε ορισθεί η ………….. Ωστόσο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 83 παρ. 11 του ν.4790/13.3.2021 ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία διάταξη οι πλειστηριασμοί που επρόκειτο να διεξαχθούν μετά την 13-5-2021, όπως εν προκειμένω, ματαιώνονται, εφόσον δεν επαρκεί ο χρόνος τήρησης των προθεσμιών που αφορούν στον προσδιορισμό της συζήτησης και της έκδοσης απόφασης επί ανακοπής κατ’ άρθρο 933 § 2 και 6 ΚΠολΔ. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής των πλειστηριασμών αυτών ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ. Στη συνέχεια, έγινε δήλωση επίσπευσης νέου πλειστηριασμού, κατ’ αρ. 973 § 1 ΚΠολΔ, στις ……………….και συντάχθηκε γι’ αυτήν η προσκομιζόμενη με αριθμό …………………………./……………………. πράξη του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκη ………………….. Με αυτή η εταιρεία, δήλωσε σύμφωνα με το άρθρο 973 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 83 παρ. 11 του ν. 4790/2021, ότι επισπεύδει τον ανωτέρω αναγκαστικό πλειστηριασμό και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειάς του πλειστηριασμού η 4.5.2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 973 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ και του άρθρου 83 παρ. 11 του ν. 4790/2021, με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς του κατασχεθέντος ακινήτου. Επομένως, και το χρονικό διάστημα από ………………….έως και ……………………, ήτοι …………… μήνες και ………… ημέρες θα αφαιρεθεί από το συνολικό υπολογισμό των μηνών για την εύρεση του απαιτούμενου χρόνου για την ανατροπή της κατάσχεσης. Επομένως, από την επομένη επιβολής της κατάσχεσης (…………………..) μέχρι και το χρόνο συζήτηση της υπό κρίση αίτησης (…………………), έχει παρέλθει χρονικό διάστημα  (…….. ετών, ……μηνών και ………. ημερών ίσον) ……… μηνών και ……… ημερών μείον (…………… συν …………… ίσον) ……. μήνες και ……ημέρες ίσον ………. μήνες και …………. ημέρες. Επομένως, το χρονικό διάστημα αυτό των …………μηνών και …………. ημερών είναι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών, που ορίζει ο νόμος για την ανατροπή της κατάσχεσης, ενώ στην ανωτέρω διαδικασία δεν έχει υποβληθεί αναγγελία άλλου πιστωτή, ώστε να απαιτείται υπολογισμός άλλων πέραν των προαναφερόμενων προθεσμιών. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, αφού παρήλθε πλέον του έτους αφότου επεβλήθη η ως άνω κατάσχεση, χωρίς να γίνει πλειστηριασμός, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα και να διαταχθεί η ανατροπή της προαναφερόμενης αναγκαστικής κατάσχεσης. Τέλος, η καθ’ής πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των αιτουσών, λόγω της ήττας τους (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. 

Δέχεται την αίτηση. 

Διατάσσει την ανατροπή της στο ιστορικό αναφερόμενης και περιγραφόμενης επιβληθείσας αναγκαστικής κατάσχεσης, που επιβλήθηκε με την με αριθμό  ……………………./……….-………….-…………….. έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ………………………… 

Διατάσσει την προϊσταμένη της γραμματείς του δικαστηρίου τούτου, όπως γνωστοποιήσει την απόφαση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού συμβολαιογράφο. 

Επιβάλλει σε βάρος της καθ’ής τη δικαστική δαπάνη των αιτουσών, την οποία προσδιορίζει σε διακόσια (200) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ………………………,  στις …………………………….., σε δημόσια στο ακροατήριο του έκτακτη συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των νομίμως εκπροσώπων των αιτουσών και της καθ’ής, αλλά και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 

 

Πρόσφατα Άρθρα

11
ΕΚΠΟΜΠΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ – ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024
11
Ακύρωση πλειστηριασμού και “κούρεμα” ύψους 399.548,53 ευρώ – Η υπ’ αριθ. 1/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Βέροιας
22 Φεβρουαρίου 2024
11
Στο 1ο Φιλίππειο Γυμνάσιο Βέροιας – Συζήτηση με μαθητές για τα βιβλία
19 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek