+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Αύξηση τιμής πρώτης προσφοράς πλειστηριασμού κατά 170.000 – Η υπ’ αριθ. 481/2023 Απόφαση Πρωτοδικείου Βέροιας

Με την υπ’ αριθμ. 481/ΑΦ/2023 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), σε υπόθεση που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, το Δικαστήριο δέχτηκε την Ανακοπή κατά το άρθρο 954  ΚΠολΔ και διέταξε την διόρθωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και αντίστοιχου αποσπάσματος  με την αύξηση τιμής πρώτης προσφοράς κατά 170.000 ευρώ, ήτοι από τις 580.000 ευρώ στις 750.000 ευρώ, λόγω πιθανολόγησης ουσιώδους και σημαντικής βλάβης στην ανακόπτουσα, η οποία έχει πρόδηλο συμφέρον προς επίτευξη μεγαλύτερου εκπλειστηριάσματος. 

  Παρατίθεται το σώμα της υπ’ αριθμ. 481/ΑΦ/2023 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.


Αριθμός Απόφασης 481/ΑΦ/2023

(Αριθμός κατάθεσης ανακοπής:………….) 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Γαβριήλ Ρίζο,Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα. 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 18η Δεκεμβρίου 2023,για να δικάσει την με αριθμό κατάθεσης 625/ΑΦ/2023 ανακοπή , με αντικείμενο τη διόρθωση κατασχετήριας έκθεσης μεταξύ: 

Της ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<…………………………………………>> ,η οποία  εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Θωμά Καλοκύρη, ο οποίος κατέθεσε έγγραφο σημείωμα. 

Της ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: …..

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 11.12.2023 ανακοπή της , που κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 625/ΑΦ/2023, η οποία προσδιορίστηκε για να εκδικαστεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας συνεδρίαση. 

Κατά τη σημερινή συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ανακόπτουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθ. ………….. /13.12.2023 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Βέροιας  ………………………., που η ανακόπτουσα προσκομίζει , προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση ανακοπής με την κάτω απ’ αυτήν πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στη αρχή της παρούσας , επιδόθηκε νομότυπα εντός της ορισθείσας προθεσμίας στην καθ’ ης η ανακοπή ( άρθρα 122 παρ. 1, 123 ,124, παρ.1 και 2 ,126 παρ. 1 περ α’ , 127 παρ. 1 ,142,924 και 686 παρ.2 και 4 ΚΠολΔ). Κατά τη δικάσιμο αυτή ,όμως, η τελευταία δεν εμφανίσθηκε κατά της εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου εκθέματος και δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση αυτής και πρέπει , επομένως, να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο , ωστόσο , πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 687 παρ. 1, 690 παρ.1 ,691 παρ. 1 και 696 παρ. 1 ΚΠολΔ).  

Με την υπό κρίση ανακοπή η ανακόπτουσα, επικαλούμενη έννομο συμφέρον κατά τα ειδικότερα σημειούμενα στο εισαγωγικό δικόγραφο, ζητεί να διορθωθεί η υπ’ αριθ. …………./2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα  στο Πρωτοδικείο Βέροιας ………………………………………. και το υπ’ αριθ. ………./2023 απόσπασμα αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του παραπάνω δικαστικού επιμελητή , δυνάμει των οποίων εκτίθεται την ……………2024 σε αναγκαστικό πλειστηριασμό με ηλεκτρονικά μέσα η ειδικότερα περιγραφόμενη στο εισαγωγικό της δικής δικόγραφο ακίνητη περιουσία της ανακόπτουσας με επίσπευση της καθ’ ης , που βρίσκεται στην ………….. και ήδη ………….. Ημαθίας, επειδή , όπως ισχυρίζεται , η εκτίμηση της αξίας της και η τιμή της πρώτης προσφοράς υπολείπονται της πραγματικής , καθώς και να καταδικαστεί η καθ’ ης στα δικαστικά της έξοδα. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα η ένδικη ανακοπή αρμοδίως καθ’  ύλη και κατά τόπο εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου  (άρθρα 933 παρ. 1 και 2 και 954 παρ. 4 ΚΠολΔ), προκειμένου να εκδικαστεί κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ( άρθρα 215επ. , 585επ., 954 παρ. 4 εδ. Β’ ΚΠολΔ), αφού κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού την 12η.12.2023, δηλαδή τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 106, 176, 189 παρ. 1 ,191, 954 παρ. 4 και 933 παρ. 2 ΚΠολΔ. Πρέπει , επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. 

Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που η ανακόπτουσα προσκομίζει , καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας , τα οποία λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ ),πιθανολογούνται τα ακόλουθα :Δυνάμει της υπ’ αριθ. …………./2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Βέροιας ………………………. και προς ικανοποίηση αξίωσης της καθ’ ης η ανακοπή , προερχόμενη από την υπ’ αριθ. ……………….. διαταγή πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου ,κατασχέθηκε αναγκαστικά το κάτωθι περιγραφόμενο ακίνητο της ιδιοκτησίας της ανακόπτουσας , και συγκεκριμένα διαιρετό τμήμα από ένα μεγαλύτερο οικοπεδοπο ………………………… τετραγωνικών μέτρων (…………………τ.μ.) ,που βρίσκεται στην ειδική θέση <<……………..>> της κτηματικής περιοχής …………………., και ήδη ………….., του Δήμου …………… της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας , της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πρώην Υποθηκοφυλακείου Βέροιας και ήδη Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας , που συνορεύει γύρω του  ……………………………. και ………………………………….., και συγκεκριμένα επί …… , καθώς και επί όλων επ’ αυτού κτισμάτων , μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. Ειδικότερα, εντός του ως άνω γηπέδου υφίσταται[….] .Η αξία της κατασχεθείσας ακίνητης περιουσίας , η οποία δυνάμει του υπ’ αριθ. …../2023 αποσπάσματος αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του παραπάνω δικαστικού επιμελητή ,εκτίθεται σε αναγκαστικό δημόσιο πλειστηριασμό την ………2024 με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ……………………………….., συμβολαιογράφου Βέροιας και η οποία περιγράφεται με πληρότητα στην έκθεση κατάσχεσης , έτσι ώστε να ικανοποιείται ο σκοπός της διάταξης του άρθρου 954 ΚΠολΔ, προς εξειδίκευση του κατασχεθέντος και αποφυγή έγερσης οποιασδήποτε αμφιβολίας αναφορικά με την ταυτότητα του, εκτιμήθηκε στο ποσό των 580.000,00 ευρώ και στο ίδιο ποσό καθορίστηκε και η τιμή πρώτης προσφοράς αυτού .Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι το εν θέματι ακίνητο βρίσκεται [….] Λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία ,τη θέση, τον προσανατολισμό, την έκταση του γηπέδου και των επ’ αυτού κτισμάτων, τα πολεοδομικά στοιχεία ,την κατά προορισμό χρήση ,την παλαιότητα, την ποιότητα κατασκευής , το βαθμό συντήρησης , την παρούσα κατάσταση τη διαρρύθμιση, τους χώρους και τις προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου, σε συνδυασμό και με τα πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία από πρόσφατες ανάλογες πωλήσεις σχετικών ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή, όπως προκύπτουν από την έρευνα της κτηματαγοράς , πιθανολογείται ότι η πραγματική και εμπορική αξία του κατασχεθέντος υπερβαίνει το ανώτερο ποσό , στο οποίο αρχικά εκτιμήθηκε και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 750.000 ευρώ. Ωστόσο, η τιμή των 836.000 ευρώ ,που επικαλείται η ανακόπτουσα ως αγοραία αξία του ακινήτου κρίνεται υπό τις άνω παρατιθέμενες παραδοχές υπερβολική , ώστε η καθ‘ ολοκληρίαν αποδοχή της εκτίμησης αυτής να εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε έλλειψη ενδιαφέροντος πλειοδοτών και, εν τέλει , σε ματαίωση του πλειστηριασμού. Επομένως, η αξία του εκτιμώμενου ακινήτου ανέρχεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης σε ύψος που δεν υπολείπεται του ποσού των 750.000,00 ευρώ , στο οποίο πρέπει να οριστεί και η τιμή πρώτης προσφοράς του (άρθρα 993παρ.2 ,995 παρ. 1 ΚΠολΔ,1,2,3, και 4 Π.Δ. 59/2016). Εξ ετέρου, πιθανολογείται ότι αν ο πλειστηριασμός πραγματοποιηθεί με τη χαμηλή τιμή της πρώτης προσφοράς που μνημονεύεται στις προβαλλόμενες πράξεις εκτέλεσης , θα επέλθει ουσιώδης και σημαντική βλάβη στην ανακόπτουσα , η οποία έχει πρόδηλο συμφέρον προς επίτευξη μεγαλύτερου εκπλειστηριάσματος. Κατ’ ακολουθία όλων αυτών, πρέπει ένδικη ανακοπή να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, να διορθωθεί η προσβαλλόμενη έκθεση κατάσχεσης και το απόσπασμα αυτής ως προς την τιμή εκτίμησης και πρώτης προσφοράς και να διαταχθεί η δημοσιότητα της παρούσας κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό διαλαμβανόμενα. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της προκείμενης ανακοπής πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ των διαδίκων ανάλογα με το μέγεθος της νίκης και της ήττας τους και να καταδικαστεί έτσι η καθ’ης ,που συγκριτικά νικήθηκε σε μεγαλύτερη έκταση , σε αντίστοιχο μέρος των δικαστικών εξόδων  της ανακόπτουσας, σύμφωνα με τα ειδικότερα σημειούμενα στο διατακτικό της παρούσας (άρθρα 106,178 παρ. 1 ,189 παρ. 1 και 191 ΚΠολΔ), ενώ παράβολο ερημοδικίας δε ορίζεται ,καθόσον η επί της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων απόφαση , είτε δέχεται είτε απορρίπτει αυτήν , δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα (άρθρο 699 ΚΠολΔ) ,επομένως και σε ανακοπή ερημοδικίας , ενώ σε κάθε περίπτωση ,κατά της παρούσας απόφασης ,που εκδόθηκε επί δίκης που αφορά την εκτέλεση , δεν επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 937παρ. 1 περ. Β’ ΚΠολΔ , β΄. ΕφΑθ 2823/2001 ΕλλΔνη 2001.950) 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης η ανακοπή 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανακοπή  

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της υπ’αριθ……/2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Βέροιας …………………………….. και του υπ’ αριθ. ……./2023 αποσπάσματος αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή , ως προς την τιμή εκτίμησης και πρώτης προσφοράς του περιγραφόμενου σε αυτές και στο ιστορικό της παρούσας κατασχεθέντος ακινήτου.

ΟΡΙΖΕΙ την τιμή εκτίμησης και την τιμή πρώτης προσφοράς του αναφερόμενου στην αμέσως προηγούμενη διάταξη κατασχεθέντος ακινήτου στο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000,00) ευρώ. 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την με επιμέλεια της γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου ανάρτηση της παρούσας απόφασης, το αργότερο έως τις 12:00 το μεσημέρι της όγδοης ημέρας πριν από τον κρίσιμο πλειστηριασμό (ο οποίος έχει οριστεί για την ………2024), στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης η ανακοπή σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας , που ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Βέροια, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, την 22α Δεκεμβρίου 2023, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ανακόπτουσας, με την παρουσία της Γραμματέως …………………………. 


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Δικηγόρος ΜΔΕ

 

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek