+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ΄ αριθμ. 9619/2023 Απόφασή του, σε υπόθεση που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, δέχτηκε την Ανακοπή εντολέα μας κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου.

Το Δικαστήριο δέχτηκε την ανακοπή ως προς το λόγο που αφορούσε την μη προσκόμιση (εκ μέρους της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων που εκπροσωπεί το αλλοδαπό fund) των απαραίτητων εγγράφων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 925 ΚΠολΔ. Ειδικότερα, στην ανακοπή προβάλαμε την παράλειψη της καθ’ ης εταιρίας διαχείρισης να συγκοινοποιήσει ολόκληρα τα έγγραφα των συμβάσεων μεταβίβασης και διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην αποδεικνύει τη νομιμοποίησή της για τη συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Την ανακοπή, ως ένδικο βοήθημα, την ασκούμε σε διαφορετικά στάδια της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αποτελεί το βασικό μέσο άμυνας του δανειολήπτη. Ανάλογα με το στάδιο, η ανακοπή μπορεί να έχει ως στόχο, ιδίως, την ακύρωση Διαταγής Πληρωμής (632 ΚΠολΔ) ή την ακύρωση των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ) ή τη διόρθωση της τιμής πρώτης προσφοράς ενός ακινήτου (954 ΚΠολΔ)1.

Παραστάθηκε η Δικηγόρος ΜΔΕ, Συνεργάτης του Γραφείου μας, κα Βαρβάρα Ελευθεριάδου (ΑΜ 13365 ΔΣΘ). Παρατίθεται το σώμα της απόφασης.

.

Αριθμός Απόφασης: 9619/2023

Αριθμός Κατάθεσης Ανακοπής: ……/………/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Αγγελική Πολυμένη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από την Γραμματέα ……………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 31.05.2023 για να δικάσει την με αρ. καταθ. …………………./…………./2023 ανακοπή, μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: ………………………………… του……………., κατοίκου Θεσσαλονίκης(ΑΦΜ:………………………………..), ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξουσίας δικηγόρου Βαρβάρας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ (ΑΜΔΣΘ: 13365), που κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ………………………………………., που εδρεύει στην Αθήνα(ΑΦΜ:……………………..), κι εκπροσωπείται νόμιμα, ως διαχειρίστριας της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία……………………, με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία………………., η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξουσίας της δικηγόρου ……………………..(ΑΜΔΣΘ:………………), που κατέθεσε προτάσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη ανακοπή, ο ανακόπτων ζητεί για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους, την ακύρωση της με αρ. …………………/2-2-2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης………………….. μετά του με αριθμό ……………… αποσπάσματος της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης, καθώς και της από 18-11-2022 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ………………./2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και να καταδικασθεί η καθ’ης στα δικαστικά έξοδά του.

Με αυτό το περιεχόμενο κι αιτήματα η υπό κρίση ανακοπή παραδεκτά εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του καθ’ύλην και κατά τόπο αρμόδιου Δικαστηρίου(άρθ. 584 και 933 παρ. 1 ΚΠολΔ, ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιούχου δεν μπορεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση πριν κοινοποιηθούν σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση η επιταγή και τα έγγραφα που τον νομιμοποιούν.

Δηλαδή οφείλει να κοινοποιήσει στον καθ’ου η εκτέλεση επιταγή προς εκτέλεση και τα νομιμοποιούντο αυτόν έγγραφα. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται τόσο για την έναρξη όσο και για τη συνέχιση υπό του δικαιοπαρόχου αρξάμενης εκτελέσεως, είναι δε ανεξάρτητος και πρέπει να γίνεται ακόμα και όταν ο καθ’ου η εκτέλεσε έλαβε άλλοθεν γνώση της διαδοχής.

Ως νομιμοποιούντο τον διάδοχο έγγραφα νοούνται τα αποδεικνύοντα την διαδοχή και πρέπει να κοινοποιούνται, είτε αυτά είναι δημόσια είτε ιδιωτικά. Απαιτείται δε η επίδοση ολόκληρων των εγγράφων, όχι αποσπασμάτων. Αυτά πρέπει να κοινοποιούνται ως πρωτότυπα επίσημα έγγραφα. μη αρκούσης, της απλής μνείας τούτων στην επιταγή.

Η παράβαση του άρθρου 925 παρ. 1 του ΚΠολΔ. συνεπάγεται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης, δεδομένου ότι η φράση του νόμου <<δεν δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση>> είναι ισοδύναμη με την απειλή ακυρότητας.

Περαιτέρω, ως προς την υποχρέωση ειδικότερα συγκοινοποιήσεως των νομιμοποιητικών εγγράφων και στην περίπτωση της οιονεί καθολικής διαδοχής, η οποία επέρχεται λόγω συγχωνεύσεως ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών, με δεδομένη την συνθετότητα και την ποικιλία των επιμέρους πράξεων, από τις οποίες απαρτίζεται η συγχώνευση ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών, άρα και των αντιστοίχων εγγράφων που την πιστοποιούν, η απαίτηση συγκοινοποίησης στον καθ’ου η εκτέλεση οφειλέτη, στο πλαίσιο της ρυθμίσεως του άρθρου 925 παρ.1 ΚΠολΔ, όλων των εγγράφων που απαιτεί ο νόμος για τη συντέλεση της συγχώνευσης, εκτός του ότι δεν συμπορεύεται με το πνεύμα της ρυθμίσεως του άρθρου 925 παρ.1 ΚΠολΔ, είναι και ιδιαιτέρως πολυτελής, εξόχως δαπανηρή, αλλά και παρεμβάλει σοβαρά εμπόδια, παρεμποδίζοντας την πρόσβαση των δανειστών αδικαιολογήτως στην εκτελεστική διαδικασία.

Η αναγκαστική εκτέλεση βάζει μεν συνήθως τον τύπο πριν από την ουσία, όχι όμως, σε βαθμό που εγγίζει τα όρια της κατάχρησης. Κατ’ανάγκη λοιπόν, όπως άλλωστε υποδεικνύει η ίδια η ρύθμιση του νόμου, θα πρέπει να επιλεγούν εκείνα μόνο τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τη συντέλεση της συγχωνεύσεως και στοιχειοθετούν τη νομιμοποίηση του επισπεύδοντος. Καθώς δε τα αποτελέσματα της συγχωνεύσεως επέρχονται αυτοδικαίως εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρείες, όσο και έναντι τρίτων από την έγκριση και καταχώριση της εγκριτικής πράξεως της διοικήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από το ίδιο δε χρονικό σημείο εκχωρούνται οι απαιτήσεις και αναλαμβάνονται οι υποχρεώσεις της νέας εταιρείας, είναι προφανές ότι και η νομιμοποίηση της τελευταίας αρχίζει ακριβώς από τότε (Ολ. ΑΠ 12/1999).

Άρα, τα έγγραφα που πιστοποιούν τις ανωτέρω πράξεις και ολοκληρώνουν τη συγχώνευση, είναι τα μόνα κρίσιμα και θα πρέπει να συγκοινοποιούνται στον οφειλέτη με την επιταγή. Όλα τα προηγούμενα οσηδήποτε σπουδαιότητα και σοβαρότητα αν παρουσιάζουν για τη διαδικασία της συγχωνεύσεως καθ’ευατήν, δεν παύουν να αποτελούν στοιχεία, που αφορούν στις εσωτερικές σχέσεις των συγχωνευομένων εταιρειών.

Προς τα έξω η συγχώνευση λαμβάνει σάρκα και οστά μόνο με την έγκριση και καταχώριση της εγκριτικής πράξεως στο Μητρώον Ανωνύμων Εταιρείων. Τα έγγραφα που νομιμοποιούν συνεπώς τη νέα εταιρεία, που προήλθε από τη συγχώνευση των τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών, είναι η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίνεται η συγχώνευσή τους, καθώς και η σχετική ανακοίνωση της καταχώρισης των συγχωνεύσεων στο Μητρώον Ανωνύμων Εταιρειών.

Η κοινοποίηση των εγγράφων αυτών είναι αρκετή και ανταποκρίνεται πλήρως στη νομοτυπική μορφή των εγγράφων που αξιώνει το άρθρο 925 παρ.1 του ΚΠολΔ. Ως προς το συμβολαιογραφικό έγγραφο συγχωνεύσεως, η ενδεχόμενη υποχρεωτική συγκοινοποίησή του, μετά των αμέσως ανωτέρω εγγράφων όχι μόνο δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, αλλά δεν εξυπηρετεί και καμία πρακτική σκοπιμότητα, ενώ αντιθέτως μόνο προσκόμματα στην εκτέλεση και δυσανάλογη επιβάρυνση του οφειλέτη συνεπιφέρει. Βέβαια είναι ακριβές ότι η συμβολαιογραφικώς καταρτιζόμενη σύμβαση συγχωνεύσεως αποτελεί, από ουσιαστική άποψη, τον σημαντικότερο όρο και το ουσιωδέστερο έγγραφο της διαδικασίας της συγχωνεύσεως.

Δεν έχει, ωστόσο αποφασιστική σημασία για τη νομιμοποίηση της επισπεύδουσας εταιρείας, που προήλθε από τη συγχώνευση Δε συνιστά έγγραφο που αποδεικνύει τη νομιμοποίηση της νέας εταιρείας στη θέση των παλαιών. Μπορεί η σύμβαση συγχωνεύσεως να περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις ειδικότερες συμφωνίες των συμβαλλομένων εταιρειών, αυτό όμως ελάχιστα ενδιαφέρει τον οφειλέτη.

Τον οφειλέτη δεν τον ενδιαφέρει η ευρωστία ή η φερεγγυότητα της νέας εταιρείας, αλλά μόνον αν αυτή διαδέχθηκε νομότυπα τις αρχικές εταιρείες. Εφόσον πιστοποιείται από την αρμόδια διοικητική αρχή, ύστερα από τον έλεγχο της νομιμότητας, το νομότυπο της συγχωνεύσεως και επακολουθεί η κατά νόμον καταχώρηση στο Μητρώον Ανωνύμων Εταιρειών η νέα εταιρεία αποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφούμενης εταιρείας δίκην καθολικής διαδοχής(Ολ. ΑΠ 12/1999) και η νομιμοποίηση της νέας εταιρείας αποδεικνύεται έτσι πλήρως και τα δικαιώματα του καθ’ου η εκτέλεση οφειλέτη κατοχυρώνονται, επίσης, πλήρως και από κάθε άποψη, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην καθολική διαδοχή, όπου αρκεί η κοινοποίηση του κληρονομητηρίου για την εκπλήρωση της νομοτυπικής μορφής του άρθρου 925 παρ.1 ΚΠολΔ.

Στην περίπτωση της (οιωνεί) καθολικής διαδοχής, ανάγκη για εξακρίβωση του φορέα συγκεκριμένων δικαιωμάτων της διαδοχής δεν υφίσταται. Η περιουσία της απορροφώμενης εταιρείας μεταβαίνει ως σύνολο στην απορροφώσα εταιρεία, ώστε να αρκούν τα έγγραφα, που πιστοποιούν τη συνολική αυτή περιουσιακή μετατόπιση για την απόδειξη της αλλαγής του φορέα του συνόλου των ουσιαστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, άρα και της νομιμοποιήσεως (ΑΠ 345/2006 Νόμος).

Αντίθετα όμως με τα όσα απαιτούνται στην οιωνεί καθολική διαδοχή και την καθολική διαδοχή, όπως προεκτέθηκε ανωτέρω, η ουσιαστικού δικαίου σύμβαση πρέπει να κοινοποιείται στην περίπτωση της ειδικής διαδοχής, διότι εκεί είναι απαραίτητη η αναγωγή στις επιμέρους συμφωνίες(λ.χ. της εκχωρήσεως), ώστε να διαπιστωθεί ο φορέας του επίδικου δικαιώματος, που αποτελεί ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της νομιμοποιήσεως.

Εξάλλου, αν η εκτέλεση είχε ήδη αρχίσειμ θα πρέπει να κοινοποιηθεί από το διάδοχο(νέα) επιταγή με τα σχετικά της διαδοχής νομιμοποιητικά του έγγραφα. Η κοινοποίηση των εν λόγω εγγράφων δεν αποκλείεται να προηγηθεί της επιταγής ή και να επακολουθήσει(Βαθρακοκοίλης, ερμηνεία ΚΠολΔ στο άρθρο 925 παρ.3). Η κοινοποίηση επιταγής και των εν λόγω εγγράφων απαιτείται ακόμη κι αν η διαδοχή επέρχεται αυτοδικαίως από το νόμο ή από δικαστική απόφαση(Μπρίνιας, παρ. 124 Ι), όπως πχ στην επιδίκαση κληρονομιαίας επιχείρησης σε έναν από τους κληρονόμους του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 483.

Τα απιοδεικτικά της διαδοχής έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, ως προελέχθη, θα πρέπει να κοινοποιούνται στο πρωτότυπο ή σε επίσημα αντίγραφα, ολόκληρα και όχι σε απόσπασμα(ΜΠρΖακ 179/1969 ΑρχΝ 1969/567),αν δε για την ολοκλήρωση της διαδοχής απαιτούνται περισσότερα, απαιτείται η κοινοποίηση όλων τους π.χ. σε πώληση ακινήτου του δικαιούχου, τόσο το σχετικό συμβόλαιο όσο και το πιστοποιητικό μεταγραφής. Η διάταξη θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εφαρμόζεται κι στην περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια ή πιστώσεις σε διαχειριστική εταιρία του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε, η οποία οφείλει να κοινοποιήσει την οικεία διαχειριστική σύμβαση, όπως επίσης όταν η διαχείρισή της έχει ανατεθεί από εταιρία απόκτησης τέτοιων απαιτήσεων και πιστοποιητικού καταχώρισης στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασής τους στην τελευταία.

Η παράβαση της διάταξης συνεπάγεται ακυρότητα ανεξάρτητα από βλάβη, λόγω της αυστηρότητας στη διατύπωσή της, που ισοδυναμεί με απειλή ακυρότητας(ΑΠ 345/2006,ΕλλΔ/νη 2006.807-808, Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, 2017, Ι,σελ. 450) και είναι χωρίς σημασία, αν ο καθ’ου η εκτέλεση είχε λάβει άλλοθεν γνώση της διαδοχής(ΑΠ 345/2006 ό.π., βλ. Π. Μάζη σε Ερμηνεία ΚΠολΔ Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα, 2η έκδοση 2021, άρθρο 925, σελ. 163-165).

Περαιτέρω, το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των επιπτώσεων που αυτά έχουν στα ίδια κεφάλαια και στη ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, έλαβε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις , με αποτέλεσμα ο Έλληνας νομοθέτης να οδηγηθεί στη θέσπιση του ν. 4354/2015 για τη δυνατότητα διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων από τέτοιου είδους δάνεια και πιστώσεις από εταιρίες ειδικού σκοπού.

Ειδικότερα, ο Ν. 4354/2015 δύο δυνατότητες αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών: α) την ανάθεση της διαχείρισής τους σε εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και β) τη μεταβίβασή τους σε εταιρία απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Στην περίπτωση της ανάθεσης της διαχείρισης απαιτήσεων, δικαιούχος των απαιτήσεων παραμένει το πιστωτικό ίδρυμα και η ειδικού σκοπού εταιρία αναλαμβάνει μόνον τη διαχείριση. Αυτή μπορεί να συνίσταται(άρθρο 2 παρ.2 περ. β του Ν. 4354/2015) <<ιδίως στη νομική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες προς διαχείριση απαιτήσεων και τη σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού κατά την έννοια των άρθρων 871-872 ΑΚ ή ρύθμισης διακανονισμού οφειλών, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, όπως έχει θεσπισθεί με την υπ’αριθμ. 116/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος κατ’εφαρμογήν του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4224/2013>>.

Επί αναθέσεως μόνον της διαχείρισης, ο προς ον η διαχείριση φορέας δεν εμφανίζεται προς τα έξω ως δικαιούχος της απαίτησης, αλλά ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του αναθέσαντος πιστωτικού ιδρύματος ή της εταιρίας απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Σύμφωνα με ρητή διάταξη(αρθ. 2 παρ. 4) οι εταιρίες διαχείρισης νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι, να εγείρουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, ενώ το δεδικασμένο των σχετικών αποφάσεων ισχύει υπέρ και κατά των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των εταιριών απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (για τα ανωτέρω βλ. Α. Γεωργιάδη, Η μεταβίβαση <<κόκκινων>> δανείων από τις τράπεζες και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του δανειολήπτη, ΧρΙΔ 2018.3.Δ. Ρούση, το ειδικό δίκαιο της εκχώρησης απαιτήσεων – Από την πρακτορεία και τιτλοποίηση στη διάθεση απαιτήσεων με αιτία τη διαχείριση ή την πώληση: συστηματική εναρμόνιση με το γενικό δίκαιο εκχώρησης του ΑΚ, ΧρΙΔ 2016/569. Ζ.Τσολακίδη. Μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ΧρΙΔ 2016/641).

Εν προκειμένω οι διαχειριστικές εταιρίες ενεργούν τόσον επί του ουσιαστικού όσον και επί του δικονομικού πεδίου ως <<δυνάμει λειτουργήματος μη δικαιούχοι διαχειριστές αλλότριας περιουσίας>>, με συνέπεια η κατ’ εξαίρεσιν νομιμοποίηση αυτών να αντλείται απευθείας από τον νόμο , εφόσον φυσικά έχει συναφθεί η προβλεπόμενη από το ν. 4354/2015 σύμβαση(βλ. Κιτσαρά, Η περαιτέρω μεταβίβαση απαιτήσεως από δάνεια και πιστώσεις μετά την αρχική απόκτησή της από <<εταιρεία αποκτήσεως>> του Ν.4354/2015, σε ΧρΙΔ 2019/305 και για το ότι η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση μη δικαιούχου διαδίκου απαιτεί πρόβλεψη σε ειδική νομοθετική διάταξη σε Ν. Νίκα, Πολιτική Δικονομία τ. 1 παρ. 23 αρ. 5, Α. Πλεύρη, Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη, σελ. 35-36, 59-60).

Η έκταση και το περιεχόμενο της νομιμοποιητικής εξουσίας των διαχειριστικών εταιριών εξαρτάται πάντως και αποτελεί αντικείμενο της σχετικής διαχειριστικής συμβάσεως(σύμβαση ανάθεσης δανειακού χαρτοφυλακίου), η οποία καταρτίζεται υποχρεωτικά εγγράφως και περιέχει α) τις προς διαχείριση ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, β) τη συμφωνηθείσα διαχειριστική αμοιβή, και γ) τις πράξεις διαχείρισης, που δύναται να ασκήσει η εταιρία διαχείρισης (βλ. σχετ. Δ. Διακόπουλος, Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων(ΕΔΑΔΠ) και GDPR: Προκλήσεις και προβληματισμοί. ΔΕΕ 2018/1400).

Με δεδομένο δε ότι η απαρίθμηση των ανατιθέμενων στη διαχειριστική εταιρία νομικών εξουσιών είναι ενδεικτική (άρθρο 2 παρ. 2β’ του Ν. 4354/2015: <<ιδίως>>) παρέπεται ότι η βούληση των συμβαλλομένων δύναται ελευθέρως να καθορίζει τις ανατιθεμένες διαχειριστικές πράξεις, επιτρέπουσα ή αποκλείουσα ορισμένες από τις διαχειριστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4354/2015.

Εφόσον, όμως συμφωνηθεί ως περιεχόμενο της διαχείρισης η νομική διαχείριση και η είσπραξη των απαιτήσεων, τότε αυτή περιλαμβάνει και τις πράξεις που κατατείνουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων διά της εν ευρεία εννοία δικαστικής επιδιώξεως αυτών, ήτοι διά της διαγνωστικής δίκης, της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και των ασφαλσιτικών μέτρων(βλ. Π. Κολοτούρο, Δικονομική αρμοδιότης των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων εκ δανείων και πιστώσεων ΧρΙΔ 2019/464, Λ. Κιτσαρά, ό.π. και Δ. Ρούση, ό.π., και για όλα τα ανωτέρω ΜονΠρΘεσ 10411/2019 Πειρ Νομ 2020.136 και Νόμος).

Με τον πέμπτο λόγο της ανακοπής του, κατά την δέουσα εκτίμηση του περιεχομένου αυτού, ο ανακόπτων ζητεί να ακυρωθεί η επισπευδόμενη σε βάρος της από την καθ’ης η ανακοπή διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει της προσβαλλόμενης πράξεως εκτέλεσης, επικαλούμενος ότι είναι άκυρη η διαδικασία αυτή για το λόγο ότι η καθ’ης η ανακοπή, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεν της συγκοινοποίησε με την από 18-11-2022 επιταγή προς πληρωμή και την επιβολή της αναγκαστικής κατάσχεσης με την με αριθμό ……/2023 κατασχετήρια έκθεση, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία <<……………………………….>>, καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία <<………………………..>> και κατ’ επέκταση τη νομιμοποίηση της καθ’ης η ανακοπή ως διαχειρίστριας της τελευταίας. Ο λόγος αυτός ανακοπής είναι νόμιμος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη της παρούσας και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από όλα τα έγγραφα που νομότυπα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθησαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:<<………………………….>> πέτυχε εις βάρος του ανακόπτοντος την έκδοση της υπ’αριθμ…………../2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για απαίτησή της απορρέουσα από την υπ’αριθμ………………../….-….-2011 σύμβαση χορήγησης τοκοχρεωλυτικού δανείου, με την οποία επιτάχθηκε να της καταβάλει το συνολικό ποσό των ………….,…… ευρώ.

Ακολούθως, η ανωτέρω Τράπεζα πώλησε και μεταβίβασε στην <<……………………………>>, την επίδικη απαίτηση με την από ….-…-2019 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης που καταχωρήθηκε με αριθμ. πρωτ. ……./…-…-2019 στον τόμο…… με α/α … του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, της οποίας η επωνυμία τροποποιήθηκε σε αυτό της καθ’ης η με την από …..-…-2020 και με αρ. πρωτ. ………………… ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ σε συνδυασμό με το ΦΕΚ τ.Β. ……../…-…-2017.

Με την επίδοση στον ανακόπτοντα της από 18-11-2022 επιταγής προς πληρωμή και την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας η καθ’ης επέδωσε στον ανακόπτοντα περίληψη των ανωτέρω συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης και ανάθεσης της διαχείρισης της επίδικης απαίτησης, και συγκεκριμένα τις ανωτέρω με αριθμ. πρωτ…….. /….-….-2019 και ……./….-…-2019 δημοσιεύσεις του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών.

Ωστόσο, την επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση(επίδοση της προσβαλλόμενης επιταγής προς πληρωμή και επιβολή κατάσχεσης) την διενήργησε η καθ’ης η ανακοπή εταιρία ως διαχειρίστρια της ανωτέρω δικαιούχου εταιρίας-ειδικής διαδόχου της αρχικής δανείστριας τραπεζικής εταιρίας, η οποία ουδέποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν προέβη, ως όφειλε κατά νόμο, στην κοινοποίηση και των νομιμοποιητικών της εγγράφων, όπως προβλέπει το άρθρο 925 ΚΠολΔ και ειδικότερα δεν κοινοποίησε στην ανακόπτουσα ολόκληρο το κείμενο της αρχικής από ….-…-2019 σύμβασης μεταβίβασης και εκχώρησης απαιτήσεων και της από ….-…-2019 σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων, παρά μόνο τα ανωτέρω έγγραφα του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών όπου καταγράφεται η περίληψη αυτών.

Με την συγκοινοποίηση των επίμαχων συμβάσεων μεταβίβασης ολόκληρων και το απόσπασμα από τη λίστα με την συγκεκριμένη απαίτηση ο καθ’ου η εκτέλεση-ανακόπτων, θα είχε τη δυνατότητα να ελέγξει επαρκώς και με πληρότητα την ενεργητική νομιμοποίηση της επισπεύδουσας την εκτέλεση και ιδίως αν στη σύμβαση διαχείρισης περιλαμβάνεται η απαίτηση της πιστώτριας τράπεζας, αν η σύμβαση ανάθεσης έχει καταρτιστεί νομίμως και αν προβλέπεται σε αυτή η δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης της απαίτησης, ενώ θα μπορούσαν να ελεγχθούν οι όροι των συμβάσεων μεταβίβασης που ενδεχομένως περιέχουν ποσοτικούς ή χρονικούς περιορισμούς αναφορικά με τη μεταβίβαση ή τη δικαστική επιδίωξη των επιταχθέντων απαιτήσεων, αιρέσεις σχετικά με αυτές ή ακόμα και τα εξωτερικά στοιχεία νομιμότητας των συμβάσεων μεταβίβασης, ώστε να προβληθούν τυχόν ακυρότητες αυτών από τον ανακόπτοντα, τις οποίες νομιμοποιείται να προβάλει κατ’ άρθρο 261 ΚΠολΔ.

Σημειώνεται ότι η απαίτηση κοινοποίησης των νομιμοποιητικών εγγράφων της επισπεύδουσας στον καθ’ου η εκτέλεση αναφέρεται σε ολόκληρο το κείμενο των συμβάσεων μεταβίβασης και στη σελίδα του Παραρτήματος που αφορά την εκάστοτε επισπευδόμενη απαίτηση και όχι σε ολόκληρα τα Παραρτήματα αυτών, στα οποία αναφέρονται στοιχεία όλων των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, ώστε με τον τρόπο αυτό να μη δημιουργούνται υπερβολικά έξοδα και ιδιαίτερες πρακτικές δυσχέρειες κατά το στάδιο της επίδοσης, ούτε όμως και να τίθεται ζήτημα κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων τρίτων οφειλετών ή άλλων πληροφοριών που καταλαμβάνονται από το τραπεζικό απόρρητο, κατά τις ρυθμίσεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, κι αν ήθελε εκτιμηθεί ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν το περιεχόμενο των εντύπων δημοσίευσης των συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων να αποτελεί ταυτόχρονα και το ελάχιστα αναγκαίο υλικό που συγκοινοποιείται στον καθ’ου η εκτέλεση προς ενημέρωσή του για την επιγενόμενη ειδική διαδοχή, τόσο το περιεχόμενο των εντύπων θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 2844/2000 και στην ισχύουσα ανάλογα το χρόνο δημοσίευσης Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις αυτές θα πρέπει μεταξύ άλλων να αναφέρονται το ποσό του τιμήματος της μεταβίβασης, οι ουσιώδεις όροι της σύμβασης, το οφειλόμενο κεφάλαιο ανά επιχειρηματική απαίτηση και ανά σύνολο και το ποσό έως το οποίο αυτή ασφαλίζεται, αλλά και ο τύπος των μεταβιβαζόμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων μέσω της γενικής περιγραφής τους και του νομίσματος(αρθ. 10 παρ. 8 του Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 161338/2003, ΦΕΚ Β΄, 1688/18-11-2003, ΚΥΑ 20783/2020, ΦΕΚ Β’ 4944/9.11.2020 και παρ. 14 και 16 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003).

Πλην, όμως στην προκειμένω περίπτωση, στο υπ’αριθμ. …………/…-…-2019 έντυπο που δημοσιεύθηκε στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών, αναφορικά με το ποσό του τιμήματος αγοράς, σημειώνεται ότι αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της από …..-…-2019 σύμβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, δίχως άλλο προσδιορισμό, στο τμήμα δε αυτών υπό τον τίτλο <<λοιποί ουσιώδης όροι>> ουδείς όρος αναφέρεται. Επιπλέον, ενώ, στον υπ’αριθμ. 3 α’ όρο της από ….-…-2019 σύμβασης στην Γενική Περιγραφή της επιχειρηματικής απαίτησης αναγράφεται ότι οι απαιτήσεις της μεταβιβάζουσας εταιρίας θα περιγράφονται ανά επιχειρηματική απαίτηση κεφάλαιο, δεδουλευμένους τόκους και απαιτήσεις από έξοδα, στο με αριθμό …… παράρτημα εξαχθέν από τα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο ….. με α/α ……., που συγκοινοποιήθηκε στον ανακόπτονται δεν αναφέρεται αναλυτικά το ανά επιχειρηματική απαίτηση κεφάλαιο μετά των δεδουλευμένων τόκων και απαιτήσεων από έξοδα, σύμφωνα με τον ανωτέρω όρο.

Μετά ταύτα, η κοινοποίηση ολόκληρων των συμβάσεων μεταβίβασης και διαχείρισης απαιτήσεων με τα ανωτέρω στοιχεία, και όχι μόνο των αποσπασμάτων και περιλήψεων αυτών είναι αναγκαία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας(βλ. και ΕφΑθ (Μον) 8/2023, ΜονΕφΘεσσαλ 2103/2021 αδημ., ΜΠρΑθ 298/2022 αδημ., ΜΠρΡοδόπης 13/2022, αδημ., ΜΠρΘεσσαλ 9462/201 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Ο ισχυρισμός της καθ’ης ότι δεν απαιτείται εν προκειμένω η κοινοποίηση ολόκληρων των συμβάσεων μεταβίβασης, αλλά αρκούν τα αποσπάσματα δεν είναι νόμιμος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, εφόσον επί ειδικής διαδοχής, όπως εν προκειμένω, πρέπει να συγκοινοποιηθεί και ολόκληρη η σύμβαση μεταβίβασης. Άλλωστε, όπως αναπτύχθηκε σχετικά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η παράβαση του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ συνεπάγεται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης, δεδομένου ότι η φράση του νόμου <<δεν δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση>> είναι ισοδύναμη με την απειλή ακυρότητας.

Συνακόλουθα, ο ανωτέρω λόγος ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός κατά τα ανωτέρω ως κατ’ουσίαν βάσιμος, παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων ανακοπής και πρόσθετων λόγων ανακοπής, καθόσον αποβλέπουν στο ίδιο αποτέλεσμα, να γίνει δεκτή η υπό κρίση ανακοπή, να ακυρωθεί η με αριθμό ……/…-….-2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης ………………………………… μετά του με αριθμό …………. αποσπάσματος της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης, καθώς και η από 18-11-2022 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθμ. ……………/2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να καταδικασθεί η καθ’ης η ανακοπή λόγω της ήττας της στην παρούσα δίκη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ανακόπτοντος( αρθ. 191 παρ.2 και 178 ΚΠολΔ 58,63,65, 66, 68, 84, 166 ν. 4194/2013), κατά τα οριζόμενα το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμό ……../ ….-….-2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης ……………μετά του με αριθμό …………. αποσπάσματος της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης, και την από 18-11-2022 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθμ. ……………/2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ης η ανακοπή στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 12-07-2023.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη στις 12-07-2023(και θεωρήθηκε αυθημερόν).

.

 1. Η ανακοπή ασκείται παραδεκτά μέσα σε σύντομη προθεσμία από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης. Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η αμεσότητα της επικοινωνίας για παροχή νομικής υποστήριξης.
  Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξιδεικευμένη γνώση στο χειρισμό τέτοιων υποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δανειοληπτών και εξειδικευμένες συμβουλές, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
  Contact – Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης (thomaskalokiris.com). ↩︎

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek