+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Πτώχευση και απαλλαγή χρεών Ν. 4738/2020 – Οι υπ’ αριθ. 6, 7, 8, 9 και 10/2023 Αποφάσεις Ειρηνοδικείου Ξάνθης

Οι υπ’ αριθ. 6, 7, 8, 9 και 10/2023 Αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, επί υποθέσεων που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, κήρυξαν την πτώχευση σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και στα φυσικά πρόσωπα – μετόχους, με σκοπό την πλήρη απαλλαγή από τις οφειλές τους, μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας, και την παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4738/2020.  

Μετά από την ορισμό της, η Εισηγήτρια της πτώχευσης διέταξε, με σχετικές Διατάξεις, την καταχώρηση των αποφάσεων και του ονόματος ή της επωνυμίας των αιτούντων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και την επιστροφή του Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης. 

Παρατίθεται απόσπασμα της απόφασης και της αντίστοιχης διάταξης που αφορούν την αίτηση του νομικού προσώπου.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΤ7/ 2023  
(αριθμός έκθεσης κατάθεσης αίτησης: …………)  

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
(Εκούσια Δικαιοδοσία) 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη, Φωτεινή Ζαφειρίου, η οποία ορίστηκε με πράξη της κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης και τη γραμματέα …………. . 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 8η Μαΐου 2023 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση: 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<………………………………..>>, και το διακριτικό τίτλο «…………………………», η οποία εδρεύει στην …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ……………………………… και αριθμό ΓΕΜΗ ………………………………, η οποία υπέβαλε την υπ’ αριθ. …………………. αίτηση, η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας τον άρθρον 213 τον Ν. 4738/2020 την …………………………. και κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία τον παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ………………………, η οποία υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, Θωμά Καλοκύρη (ΑΜΔΣ ΘΕΣΣΑΛ 11982) και η οποία ήταν απούσα κατά την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ……………….. αίτησή της, η οποία υποβλήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας την ……………… όπου έλαβε αριθμό …………………….. και στην συνέχεια διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά στη Γραμματεία τον παρόντος Δικαστηρίου την ……………….. όπου συντάχθηκε σχετικά η με αριθμό ……………………….. πράξη κατάθεσης δικογράφου. Μετά δε το πέρας της προθεσμίας του άρθρον 173 παρ. 1 εδ. α’ Ν. 4738/2020 δίχως να ασκηθεί παρέμβαση, ολοκληρώθηκε η προδικαστική διαδικασία, έκλεισε ο φάκελος της δικογραφίας και ορίσθηκε με την υπ’αριθ. …………………….πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ξάνθης, δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας. […]

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ  
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

«Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου» είναι οι περιπτώσεις κήρυξης της πτώχευσης οφειλετών, οι οποίοι, κατά την περιουσιακή τούς κατάσταση, πληρούν ένα μόνο από τα κριτήρια προσδιορισμού της «πολύ μικρής οντότητας», όπως αυτή και τα κριτήριά της προσδιορίζονται στις σχετικές διατάξεις τον άρθρον 2 τον ν. 4308/2014, που πάντως δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση τον Υπουργού Δικαιοσύνης (άρθρα 172 παρ. 1, 204 παρ. 2 και 78 παρ. 2 του Ν. 4738/2020). Αφορούν, δηλαδή, οι εν λόγω πτωχεύσεις οφειλέτες, πτωχούς, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, ασκούντα, καταρχάς, επιχείρηση, ή νομικά πρόσωπα, με πτωχευτική ικανότητα, όταν με βάση στοιχεία συντασσόμενων ισολογισμών τους ή άλλα τηρούμενα απ’ αυτούς στοιχεία αποδεικνύεται, είτε ότι διαθέτουν σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), μη υπερβαίνον το ύψος των 350.000 ευρώ, είτε ότι έχουν σημειώσει καθαρό ύψος κύκλου εργασιών, μη υπερβαίνον το ύψος των 700.000 ευρώ, είτε ότι έχουν απασχολήσει στην επιχείρησή τους, κατά μέσο όρο, όχι περισσότερα από 10 άτομα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας, προ της κήρυξης της πτώχευσης, περιόδου (βλ. άρθρο 2 παρ. 2 τον Ν. 4308/2014). ‘Οσον αφορά, όμως, τα φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν εrrιχείρηση και δεν συντάσσουν ισολογισμούς, το κριτήριο της ένταξής τους στην κατηγορία των οφειλετών, των οποίων η πτώχευση είναι μικρού αντικειμένου, περιορίζεται στην αξία τον συνόλου της περιουσίας τους, που δεν πρέπει να υπερβαίνει – κατ’ αντιστοιχία, προς το ως άνω όριο του ενεργητικού των πολύ μικρών οντοτήτων – το ύψος των 350.000 ευρώ (άρθρο 78 παρ. 2 εδ. β’ του Ν. 4738/2020). Για τον υπολογισμό, μάλιστα, της αξίας των ακινήτων τον φυσικού προσώπου, που βρίσκονται στην Ελλάδα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία τους, για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με το Ν. 4223/2013, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού τον φόρου. Για γήπεδα, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία των ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική τους αξία, σύμφωνα με το άρθρο 41 Α τον Ν. Ι 249 / 1982 και τις ισχύουσες, κατ’ εξουσιοδότηση, σχετικές κανονιστικές πράξεις (βλ. άρθρο 78 παρ. 2 ε5. γ. τον Ν. 4738/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου). Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη, για τον οποίο η πτώχευση είναι μικρού, κατά τα ανωτέρω, αντικειμένου, η αίτηση για την κήρυξή της – από τον ίδιο τον οφειλέτη ή πιστωτή τον ή τον εισαγγελέα – υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω τον Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται μια χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. α’ τον Ν. 4738/2020), στο πλαίσιο του σκοπού τήρησης του Μητρώου αυτού, που είναι η υποβοήθηση των διαδικασιών του του Ν. 4738/2020 (άρθρο 212). Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης μικρού αντικειμένου είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπορική, αγροτική ή άλλη (όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 21 και 47 του Ν. 4172/2013 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), άλλως – αν ασκεί τέτοια δραστηριότητα – «το κέντρο των κύριων συμφερόντων του» (βλ. παραπάνω, και άρθρο 78 παρ. 3 τον Ν. 4738/2020). Σε περίπτωση αμφισβήτησης, κύρια κατοικία είναι η αναφερόμενη ως κατοικία του οφειλέτη στην τελευταία προ της κατάθεσης της αίτησης πτώχευσης, φορολογική δήλωσή του. Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 τον άρθρον 174 του Ν. 4738/2020 : 1. Με την αίτησή του, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέτει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες. 2. Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου, που δεν δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την αίτηση κατατίθεται, επί ποινή απαραδέκτου, η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αίτηση συνοδεύεται, επίσης, από κατάσταση του συνόλου των πιστωτών τον οφειλέτη και από βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα, που υποστηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία». Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 τον άρθρου 173 του Ν. 4738/2020 όταν την αίτηση υποβάλλει ο οφειλέτης, οφείλει να επισυνάπτει σε αυτήν, με ποινή απαραδέκτου, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 250 ευρώ, σε πρωτότυπο, για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ανεπάρκειας της περιουσίας (άρθρο 178 παρ. ” 1 του Ν. 4738/2020), για κάλυψη των διαδικαστικών εξόδων, και γίνεται επίκληση τον γεγονότος αυτού στην αίτηση. Το ποσό αυτό αναλαμβάνεται από τον σύνδικο, με άδεια τον εισηγητή. Σε περίπτωση ατεόρριψης της αίτησης ή παραίτησης από το δικόγραφο, το ποσό επιστρέφεται στον οφειλέτη (άρθρο 173 παρ. 2 του Ν. 4738/2020). Όλα τα παραπάνω, συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ η ίδια η αίτηση περιλαμβάνει, σιωπηρά – χωρίς να μπορεί, για το παραδεκτό αυτής, να την αποκλείσει – συναίνεση πρόσβασης στα στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα, που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 174 παρ. 4 τον Ν. 4738/2020). Δεδομένου, ότι η επισύναψη των αναφερόμενων στο άρθρο 174 παρ. 1 και 2 τον Ν. 4738/2020 εγγράφων απειλείται με ποινή απαραδέκτου, σε περίπτωση ελλείψεώς τους, δεν είναι δυνατή η κατ’ άρθρ. 227 και 741 ΚΠολΔ, προσκόμισή τους κατόπιν καθοδηγητικής ενέργειας του Δικαστηρίου ή και επιμελεία του αιτούντος, κατόπιν έκδοσης μη οριστικής απόφασης κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ. 

Με την υπό κρίση αίτησή της, η αιτούσα ανώνυμη εταιρεία, ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών για περισσότερα από τρία έτη, καθώς κατά μόνιμο και γενικό τρόπο αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ανερχόμενες αυτές, στο συνολικό ποσό των 22.209.034,67 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΚΕΑΟ και τα αναφερόμενα στην υπό κρίση αίτηση πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες διαχείρισης και λοιπές ανώνυμες εταιρείες. Ενόψει ότι η αιτούσα εκθέτει ότι έχει στην κυριότητά της, σε ποσοστό 100% ένα οικόπεδο εμβαδού ………….. τ.μ. επί του οποίου υφίσταται διώροφο κτίσμα εμβαδού …………. τ.μ., συνολικής αντικειμενικής αξίας 177.263,40 ευρώ, ζητεί να καταχωρηθεί η επωνυμία της εταιρίας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αφερεγγυότητας του άρθρον 213 ν. 4738/2020 άλλως επικουρικά, να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να διορισθεί σύνδικος πτώχευσης η προτεινόμενη από την ίδια δικηγόρος. 

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά φέρεται στο παρόν Δικαστήριο, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο, προκειμένου να συζητηθεί κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 178 παρ. 2, 78 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 130 παρ. 1 ΠτΚ), καθώς: α) δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών με αριθμό ηλεκτρονικής δημοσίευσης ……………………., δίχως εντός αυτού τον χρονικού διαστήματος να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο άνω μητρώο οποιαδήποτε παρέμβαση (βλ. την υπ’αρ. 356/03.05.2023 πράξη στην οποία βεβαιώνεται η μη άσκηση παρέμβασης από τον γραμματέα τον παρόντος Δικαστηρίου), β) το καθαρό ύψος των εργασιών της αιτούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 700.000 ευρώ, αλλά τυγχάνει μηδενικό (βλ. τον ισολογισμό της 30ης.06.2011, τον οποίο προσκομίζει σε συνδυασμό με όσα αναφέρει στην υπό κρίση αίτησή της) και το σύνολο του ενεργητικού της, δεν υπερβαίνει το όριο των 350.000 ευρώ, καθώς ανέρχεται στο ποσό των 178.163,40 (βλ. πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2017 που προσκομίζει η αιτούσα), ως εκ τούτου η αιτούσα πληροί δύο εκ των τριών κριτηρίων προσδιορισμού της «πολύ μικρής οντότητας» και κατ’επέκταση εμπίπτει στην κατηγορία της απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου (άρθρου 78 παρ. 2 ν. 4738/2020 και 2 παρ. 2 ν.4308/2014), 3) η έδρα της αιτούσας ανώνυμης εταιρείας βρίσκεται …….., ήτοι εντός της περιφέρειας στην οποία εκτείνεται η κατά τόπον αρμοδιότητα τον παρόντος Δικαστηρίου, επισυνάπτονται στην αίτηση […] . Παραπέρα, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που υποβάλλεται παραδεκτά, είναι ορισμένη, περιέχουσα τα κατ’άρθρα 118, 216 παρ. 1 σε συνδυασμό με 741, 747 ΚΠοΛΔ και 79 ν. 4738/2020 στοιχεία, και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 77, 78 παρ. 1, 2 και 3, 84, 129, 132 εδ. α’ , 172, 173, 174, 176, 178, 212, 213, 214 ΠτωχΚ και κατά τα λοιπά στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 Ν. 4308/2014, 106, Ι 10, 111, 113 (παρ. 1), 115 (παρ. 1), Ι 17, 118, 119 παρ. 4, 226 παρ. 2 κατ 3, 256, 741, 747 παρ. 2 και 3, 749, 754 και 759 παρ. 4 ΚΠολΔ, πλην α) ταυ αιτήματος περί ορισμού συνδίκου πτώχευσης, το οποίο τυγχάνει μη νόμιμο σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στη νομική σκέψη της παρούσας, καθότι στην ένδικη υπόθεση δεν έχει προηγηθεί η άσκηση παρέμβασης κατά της κρινόμενης αίτησης, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών (άρθρο 173 παρ. 1 ΠτωχΚ) και συνακόλουθα τα Παρόν Δικαστήριο δεν επιτρέπεται να ορίσει τον σύνδικο της Πτώχευσης αλλά μόνο τον εισηγητή αυτής δικαστή (άρθρα 173 Παρ. 1 εδ. 5 και ε’ σε συνδυασμό με 179 ΠτωχΚ). Συνεπώς και με δεδομένο ότι έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε Παρέμβαση κατά αυτής, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να κηρυχθεί η αιτούσα σε κατάσταση πτώχευσης και να ορισθεί Εισηγήτρια της πτώχευσης η αρμόδια Ειρηνοδίκης, προκειμένου να προβεί στις νόμιμες ενέργειες. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η καταχώρηση της παρούσας απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, κατ’ άρθρο 84 του ΠτΚ και να επιβληθεί σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας η δικαστική δαπάνη της αιτούσας οφειλέτιδος (άρθρα 78 Παρ. 2 εδ. ε’ και 89 του ΠτωχΚ, 106, 189, 190 και 191 Παρ. 2 τον ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της Παρούσας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση κήρυξης πτώχευσης. 

ΔΙΟΡΙΖΕΙ εισηγήτρια την Ειρηνοδίκη Ξάνθης.  

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 120 ευρώ. 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταχώρηση της Παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώα Φερεγγυότητας. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Ξάνθη στις …………………… 2023, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό τον συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία της αιτούσας και του πληρεξουσίου δικηγόρου της. 

 Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  
(μικρού αντικειμένου ) 

Η Ειρηνοδίκης Ξάνθης, ………………………….., η οποία ορίσθηκε Εισηγήτρια Πτώχευσης, δυνάμει της με αριθμό ΠΤ7/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) με την απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, στην πτώχευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………………..», και το διακριτικό τίτλο «……………………………», η οποία εδρεύει στην Ξάνθη και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ……………………………. και αριθμό ΓΕΜΗ ………………………………., η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης κατόπιν της, από ………………….. και υπ’ αρ. κατ ……….. αίτησεώς της επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω υπ’αρ. ΠΤ7/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου (εκούσια δικαιοδοσία), 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 77 παρ. 4, 172 (παρ. 1), 173, 178 παρ.1, 179, 185, 212, 213 (παρ. 1 περ. στ και ζκαι παρ. 2) τον ν. 4738/2020. 
 2. Τη με αριθμό ΠΤ7 / 2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). 
 3. Τα ευρισκόμενα στο φάκελο της δικογραφίας έγγραφα. 

Από όλα τα ανωτέρω πιθανολογήθηκε, ότι στα ενεργητικό της περιουσίας της αιτοϋσας εταιρίας, περιλαμβάνεται ένα οικόπεδο ……………………….. τ.μ. με διώροφο κτίσμα …………….. τ.μ. σε ποσοστό …….., ευρισκόμενο στο …………….., το οποίο είναι βεβαρυμμένο με πολλαπλές εμπράγματες ασφάλειες και κατεσχεμένο από το Ελληνικό Δημόσιο. Πλην του ανωτέρω δεν πιθανολογήθηκε ότι η περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας περιλαμβάνει κάποιο άλλο κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Επιπλέον, το καθαρό ύψος των εργασιών της αιτούσας τυγχάνει μηδενικό βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια από το 2011 και έκτοτε δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις […]

Συνεπώς, συντρέχει περίπτωση καταχώρησης της επωνυμίας της αιτούσας οφειλέτιδας εταιρίας στο Ηλεκτρονικά Μητρώο Φερεγγυότητας, με την επιμέλεια της αιτούσας ή οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον (άρθρο 84 παρ. 1 – 2 τον ν. 4738/2020), προκειμένου να επέλθουν οι συνέπειές της, κατά το αρ. 77 παρ. 4 ν. 4738/2020, καθώς και η επιστροφή σ’ αυτήν τον ποσού του με αρ…………………. Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης (άρθρο 173 §2 ν. 4738/2020). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας διάταξης και της επωνυμίας της αιτούσας οφειλέτιδας εταιρίας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, με την επιμέλεια της αιτούσας ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Διατάσσει την επιστροφή στην αιτούσα τον ποσού του με αρ. ……………………. Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης. 

Ξάνθη, 11-Ο7-2023  
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Δικηγόρος ΜΔΕ  

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek