+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δεκτή αίτηση κήρυξης σε πτώχευση μικρού αντικειμένου – Απόφαση 135/2022 Ειρηνοδικείου Βεροίας

Το Ειρηνοδικείο Βεροίας με την υπ’ αριθ. 135/2022 Απόφαση του, επί υποθέσεως που χειρίστηκε το γραφείο μας, δέχτηκε την αίτηση κήρυξης σε πτώχευση μικρού αντικειμένου του εντολέα μας, φυσικού προσώπου χωρίς εμπορική ιδιότητα.

Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι ο αιτών πληροί τα κριτήρια προσδιορισμού της «πολύ μικρής  οντότητας» του άρθρου 2 τον ν. 4308/2014, αλλά και λόγω του ότι πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχείρηση και  συνεπεία τούτου δεν συντάσσει ισολογισμούς και λόγω του ότι η  αξία του συνόλου της περιουσίας του δεν υπερβαίνει τις 350.000  ευρώ, θα πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία της πτώχευσης μικρού αντικειμένου (αρθ.78 παρ. 2εδ. β ΠτΚ).

Συνεπεία τούτου, δέχτηκε την αίτηση και κήρυξε τον αιτούντα σε κατάσταση πτώχευσης για οφειλές του προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ποσού 56.350,88 ευρώ και προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσού 3.106,53 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 59.457,41 ευρώ. Εν συνεχεία όρισε εισηγητή, ο οποίος με διάταξη του, διέταξε την δημοσίευση της απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Ακολουθεί το σώμα της αριθ. 135/2022 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Βεροίας


Αριθμός 135/2022 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Αντώνιο Ευθυμιάδη.  

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στην Βέροια, στις 11-4-2022 για να δικάσει την αίτηση κήρυξης σε πτώχευση: 

 ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ…… ο  οποίος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ……………….. αίτηση δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Θωμά Καλοκύρη, (ΑΜ 11982 – ΔΣ Θεσσαλονίκης), ο οποίος αφενός μεν υπέβαλε την υπό κρίση αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, συνοδευόμενη από τα εκ των άρθρων 173 και 174 Ν. 4738/2020 απαιτούμενα έγγραφα, αφετέρου δε, τόσο την αίτηση όσο και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα τα κατέθεσε προαποδεικτικά και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, χωρίς να εμφανισθεί στο ακροατήριο κατά την πλασματική συζήτηση της αίτησης. 

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτήν, η υπ’ αριθμ. ……………………. αίτηση κήρυξης σε πτώχευση, που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Θωμά Καλοκύρη, (ΑΜ 11982 – ΔΣ Θεσσαλονίκης). 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Με τις διατάξεις του Ν. 4738/2020 προβλέφθηκε η ρύθμιση των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, στην έννοια των οποίων υπάγονται οι περιπτώσεις που ο οφειλέτης ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρ. 2 τον Ν. 4308/2014 (Α’ 251) (άρ. 78 παρ. 2). Πολύ μικρές οντότητες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 2 του Ν. 4308/2014, είναι οι οντότητες, οι οποίες κατά την ημερομηνία τον ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ και γ) Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της τελευταίας, προ της κήρυξης της πτώχευσης, περιόδου τα 10 άτομα. Η διαδικασία πού εφαρμόζεται στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, αποκαλούμενη ως απλοποιημένη διαδικασία, διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 172 έως και 188 τον Ν. 4738/2020, εφαρμοζόμενων παράλληλα των λοιπών γενικών διατάξεων τον ιδίου νόμου στις περιπτώσεις έλλειψης ειδικότερων ρυθμίσεων. Όπως ρητά ορίζεται (άρ. 76 παρ. 1), πτωχευτική ικανότητα έχουν πλέον και τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία, εφόσον δεν ασκούν επιχείρηση και δεν συντάσσουν ισολογισμούς, το κριτήριο της ένταξής τούς στην κατηγορία των οφειλετών, των οποίων η πτώχευση είναι μικρού αντικειμένου, περιορίζεται στην αξία του συνόλου της περιουσίας τούς, που δεν πρέπει να υπερβαίνει -κατ’ αντιστοιχία, προς το ως άνω όριο του ενεργητικού των πολύ μικρών οντοτήτων- το ύψος των 350.000 ευρώ (έτσι, άρθρο 78 παρ. 2 εδ. β’ ΠτΚ). Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης πού βρίσκεται σε παύση πληρωμών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Κατά τη διάταξη του άρ. 176 τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης στις περιπτώσεις πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (b) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής. Επιπλέον, ως προς την ακίνητη περιουσία του προσώπου, η αξία αυτής προκύπτει κατά τα προβλεπόμενα στο άρ. 11. Ως αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση, και εφόσον αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.ΙΑ.) σύμφωνα με τον Ν. 4223/2ο13 (ΑΓ 28ϊ), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α, ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών, σύμφωνα με το άρ. 41Α τον Ν. 1249/1982 (Α 43) και τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις. Η αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω ταυ Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών (άρ. 173 παρ. 1 ε& 1). Με την αίτησή του ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει, ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές τον καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την Τελευταία χρήση για την οποία είναι διαθέσιμες (άρ. 174 παρ. 1). Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου που δεν δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την αίτηση κατατίθεται επί ποινή απαραδέκτου η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αίτηση συνοδεύεται από κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του και βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο. 

Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα πού υποστηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία (άρ. 174 παρ. 2), τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αντίγραφο. Η αίτηση περιλαμβάνει συναίνεση πρόσβασης στα στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα πού βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (άρ. 174 πυρ. 3). Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης μικρού αντικειμένου είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτή ορίζεται στα άρ. 21 και 47 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), ή το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρ. 78. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, κύρια κατοικία είναι η αναφερόμενη ως κατοικία του οφειλέτη στην τελευταία προ της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης φορολογική δήλωσή του. Οι πιστωτές που υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για λήψη της σχετικής πληροφορίας, η οποία και υποχρεούται να τούς την γνωστοποιήσει (άρ. 172 παρ. 2). Περαιτέρω, σε περίπτωση πού, εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 τον άρ. 173 δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέμβαση που αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος από το πτωχευτικό δικαστήριο. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ο εισηγητής και ο σύνδικος, αν έχει υποδειχθεί τέτοιος. Σε διαφορετική περίπτωση ο σύνδικος ορίζεται από τον εισηγητή, ο οποίος προσδιορίζει και την ημέρα παύσης των πληρωμών, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο των στοιχείων του οφειλέτη, λόγω ανεπάρκειας περιουσίας, την οποία (καταχώρηση) διατάσσει ο εισηγητής (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. β’ και δ’ ΠτΚ). Το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση ο εισηγητής ορίζει την ημέρα παύσης πληρωμών, είναι δηλωτικό της οικονομίας της δίκης πού σκοπεί ο νομοθέτης. {ΕιρΑργοστ 148/2021, 650/2021 ΕΙΡ ΧΑΝ (ΕΚΟΥΣΙΑ) (809925)}. 

Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών, έπαυσε τις πληρωμές του μόνιμα και γενικά από το 2011 και ενώ ήταν ξυλουργός -εργάτης-και έκτοτε είναι άνεργος. Οφείλει, δε, προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα το ποσό των 56.350,88 ευρώ και προς το Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 3.106,53 ευρώ και συνεπώς το σύνολο των οφειλών του ανέρχεται στο ποσό των 59.457,41 ευρώ, η μη εξόφληση, δε, των οποίων οφείλεται στο γεγονός ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία να εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα αυτά και απαιτητά χρέη του. Για τούς λόγους αυτούς ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να οριστεί Εισηγητής Δικαστής και Σύνδικος της πτώχευσης, άλλως να διαταχθεί η καταχώριση του ονόματος του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας λόγω ανεπάρκειας περιουσίας. 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να εκδικαστεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας  δικαιοδοσίας (άρ. 130 παρ. 1 εδ. α και άρ. 739 επ. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), για το παραδεκτό της οποίας: α) υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και δημοσιοποιήθηκε για διάστημα 30 ημερών, χωρίς ωστόσο να ασκηθούν παρεμβάσεις, β) έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των €, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρ. 173 παρ. 2 του Ν. 4738/2020 (…) και β) έχουν συνυποβληθεί σε ηλεκτρονικό αντίγραφο τα απαιτούμενα κατά τη διάταξη του άρ. 174 του Ν. 4738/2020 έγγραφα. Είναι δε νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρ. 172-188 του Ν. 4738/2020, Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. 

Από την εκτίμηση όλων των εγγράφων που ο αιτών επικαλείται και προσκομίζει, τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και προσκομίσθηκαν προαποδεικτικά στη Γραμματεία τον Δικαστηρίου τούτου και σε έντυπη μορφή πριν την πλασματική συζήτηση της αιτήσεως κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, αποδεικνύονται, κατά την κρίση τον δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Ο αιτών – οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και έχει παύσει τις πληρωμές του από το 2011 ενώ μέχρι τότε εργαζόταν ως ξυλουργός. Διαμένει σε μισθωμένο ακίνητο που μισθώνει, μαζί με τη γυναίκα του, στην Βέροια αντί καταβαλλόμενου μισθώματος 180 ευρώ μηνιαίως (με βάση το αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της ΑΑΔΕ του έτους 2020). Μισθώνει διαμέρισμα για το γιό του, ο οποίος σπουδάζει στην Κατερίνη αντί καταβαλλόμενου  μισθώματος 180 ευρώ μηνιαίως. Ακόμα, όπως αποδεικνύεται ο  αιτών δεν διαθέτει ούτε ακίνητη αλλά ούτε και κινητή περιουσία και  συνεπώς πληροί τα κριτήρια προσδιορισμού της «πολύ μικρής  οντότητας» του άρθρου 2 τον ν. 4308/2014, αλλά και λόγω του ότι  πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχείρηση και  συνεπεία τούτου δεν συντάσσει ισολογισμούς και λόγω του ότι η  αξία του συνόλου της περιουσίας του δεν υπερβαίνει τις 350.000  ευρώ θα πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία της πτώχευσης μικρού αντικειμένου (αρθ.78 παρ. 2εδ. β ΠτΚ). Ακόμα δεν έχει καταθέσεις και τα εισοδήματά του ανέρχονται στο ποσό των 4.856,16 ευρώ (όπως προκύπτει απ’ το Ε1 του έτους 2020).Τέλος στην προκειμένη περίπτωση ουδείς εκ των πιστωτών του αιτούντος άσκησε παρέμβαση (κύρια ή πρόσθετη) ηλεκτρονικά (με υποβολή της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας) εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας της υπό κρίση αίτησης κήρυξης σε πτώχευση και άρα ουδείς εξ αυτών απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου, με συνέπεια να μην εκκινήσουν ποτέ, ούτε η ως άνω δεκαήμερη προθεσμία επίδοσης του αντιγράφου της αιτήσεως από τον επισπεύδοντα τη διαδικασία στα λοιπά διάδικα μέρη, αλλά ούτε και η προθεσμία των 60 ημερών από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης (σύνταξη έκθεσης κατάθεσης δικογράφου) για την κατάθεση προτάσεων από όλους τούς διαδίκους (αιτούντα οφειλέτη και παρεμβαίνοντες πιστωτές). 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον διαπιστώθηκε ότι η  προθεσμία των 30 ημερών από τη δημοσίευση της υπό κρίση αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο  Φερεγγυότητας παρήλθε άπρακτη χωρίς να ασκηθεί κύρια παρέμβαση κατά της αίτησης από τους πιστωτές του αιτούντος -οφειλέτη, Θα πρέπει άνευ άλλου τινός να γίνει δεκτή η αίτηση και ως βάσιμη κατ’ ουσία να κηρυχθεί ο αιτών σε κατάσταση πτώχευσης και να διορισθεί Εισηγητής της πτώχευσης ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση παρόντος του αιτούντος. 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον αιτούντα σε κατάσταση πτώχευσης. 

ΔΙΟΡΙΖΕΙ Εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Βέροιας 

Θεόδωρο Χατζηϊωάννου. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του, συνεδρίαση, στις 4 Ιουλίου 2022. 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Δικηγόρος ΜΔΕ 

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ 

 

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek