+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δεκτή Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής από το Ειρηνοδικείο Αθηνών- Η υπ’ αριθ. 942/2022 Απόφαση

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 942/2022 Απόφαση του, επί υποθέσεως που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, ακύρωσε την Διαταγή Πληρωμής με την οποία επιτάχθηκαν οι ανακόπτοντες να καταβάλουν το ποσό των 16.250,44 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων για απαίτηση που απορρέει από σύμβαση καταναλωτικού δανείου σταματώντας έτσι τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι ανακόπτοντες προέβαλαν, μεταξύ άλλων, την καταχρηστικότητα ΓΟΣ τραπεζικής σύμβασης, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας των δικαστηρίων στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται η έδρα της τράπεζας.

Το Δικαστήριο, με βάση τα προσκομιζόμενα έγγραφα και όσα πρότειναν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, έκρινε ότι με τον ανωτέρω όρο, ο οποίος δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, δημιουργήθηκε σημαντική ανισορροπία σε βάρος των ανακοπτόντων ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ των διαδίκων.

Έκρινε λοιπόν ότι πρέπει να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής και καταδίκασε την καθ’ ης στη δικαστική δαπάνη των ανακοπτόντων, την οποία όρισε στο ποσό των 250 ευρώ.

Ακολουθεί το σώμα της αριθ. 942/2022 οριστικής Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

Αριθμός απόφασης

942/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………………………, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα ………………….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 25η Μαΐου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ: 1)……………………………….. του ………………….. και 2)…………………………………. του…………………., κατοίκων αμφοτέρων Βέροιας Ημαθίας, οδός ……………………. αρ. …………………, οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου ………………………………..

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<……………………………………………….>>, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος, διαχειρίστρια και πληρεξούσια των απαιτήσεων των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία <<…………………………………………….>> με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, η οποία κατέστη καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία <<……………………………………>>, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου ……………………………………..

Οι ανακόπτοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 8-12-2021 ανακοπή τους (αρ. έκθεσης κατάθεσης 84151/1776/2021), η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ανακόπτοντες με την κρινόμενη ανακοπή τους και για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρει σε αυτήν, ζητεί την ακύρωση της υπ’αριθμ. 12444/2021 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ’ης το ποσό των 16.250,44 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων καθώς και της από 16-11-2021 επιταγής προς πληρωμή που τους κοινοποιήθηκε από την καθ’ης, ευρισκόμενης κάτωθι αντιγράφου Α’ εκτελεστού απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής. Τέλος, ζητεί να καταδικασθεί η καθ’ης στη δικαστική τους δαπάνη.

Η ένδικη ανακοπή, κατά το μέρος της με το οποίο ζητείται η ακύρωση της διαταγής πληρωμής, αποτελεί ανακοπή στηριζόμενη στο άρθρο 632 ΚΠολΔ, κατά το μέρος δε με το οποίο ζητείται η ακύρωση της επιταγής προς πληρωμή, αποτελεί ανακοπή κατά της εκτέλεσης, στηριζόμενη στο άρθρο 933 ΚΠολΔ. Οι δύο ανακοπές παραδεκτά σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο, καυ’αρθρ. 632 παρ. 6 ΚΠολΔ(όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Άρθρο τέταρτο του Άρθρου 1 του ν. 4335/23-7-2015) και με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, παραδεκτώς και αρμοδίως φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ως καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (άρθρα 632 παρ.1 και 6,933 παρ.3, 584 και 42-44 ΚΠολΔ), κατά τις διατάξεις των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 632 παρ.2, 937 παρ. 3 και 614 επ. ΚΠολΔ). Η ανακοπή έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα: α) η μεν πρώτη του άρθρου 632 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής επιδόθηκε στους καθ’ων η ανακοπή στις 9-12-2021, όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. 8129Ε/9-12-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς ……………………. ενώ η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στους ανακόπτοντες στις 23-11-2021, όπως προκύπτει από τις υπ’αριθμ. 4209 και 4210/23-11-2021 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης ………………………………………. και β) η δεύτερη του άρθρου 933 ΚΠολΔ λόγω μη παρόδου της προθεσμίας του άρθρου 934 παρ. 1α ΚΠολΔ., Επομένως, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να εξεταστεί περαιτέρω κατά τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Από το σύνολο των προσκομιζόμενων και επικαλούμενων εγγράφων, δημοσίων και ιδιωτικών, άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπόψη για άμεση απόδειξη και άλλα για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς και από τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής, τα οποία λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως(άρθρα 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν πλήρως τα κάτωθι: Η καθ’ης η ανακοπή εταιρεία επέδωσε στους ανακόπτοντες αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 12444/2021 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκαν να καταβάλουν στην καθ’ης αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των 16,250,44 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. Η εν λόγω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με βάση την από 1.9.2014 σύμβαση για χορήγηση καταναλωτικού δανείου, που υπεγράφη μεταξύ της αρχικής δανείστριας -ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία<<……………………..>> και των καθ’ων, τις από 19.10.2015 και 8.3.2017 πρόσθετες πράξεις. Λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών των ανακόπτοντων, η επίδικος σύμβαση καταγγέλθηκε με εξώδικη δήλωση – καταγγελία της καθ’ης. που επιδόθηκε στους ανακόπτοντες και οι τελευταίοι κλήθηκαν να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής, δηλαδή το ως την ημερομηνία εκείνη ληξιπρόθεσμο ποσό, πλέον τόκων και εξόδων. Περαιτέρω, ως προς την κατά τόπο αρμοδιότητα του Ειρηνοδίκη επί αιτήσεως εκδόσεως διαταγών πληρωμής εφαρμόζονται τα άρθρα 22, 23, 25 παρ. 2 και 33 ΚΠολΔ. Ειδικότερα, ως προς την συντρέχουσα ειδική δωσιδικία της συμβάσεως (άρθρο 33 ΚΠολΔ) σημειώνεται ότι οι διαφορές από τα δικαιώματα εκ δικαιοπραξίας μπορούν να εισαχθούν στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίοι ευρίσκεται ο τόπος καταρτίσεως της δικαιοπραξίας ή ο τόπος όπου πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 43 ΚΠολΔ, η συμφωνία των διαδίκων, με την οποία τακτικό δικαστήριο γίνεται αρμόδιο για μελλοντικές διαφορές, είναι έγκυρη μόνο αν είναι έγγραφη και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση, απ’ την οποία θα προέλθουν οι διαφορές. Πλην όμως, η ρήτρα περιεχόμενη σε ΓΟΣ τράπεζας, η οποία έχει ως αντικείμενο την απονομή αρμοδιότητας για όλες τις διαφορές, που θα προκύψουν από τη σύμβαση δανείου, που συνάπτει η τράπεζα με τον πελάτη της, στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της τράπεζας, επιβάλλεισ τον πελάτη-καταναλωτή την υποχρέωση να υπαχθεί στην αρμοδιότητα δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να είναι απομακρυσμένο από τον τόπο κατοικίας του. Τούτο, μπορεί να καταστήσει δυσχερή την παράσταση του πελάτη ενώπιον του Δικαστηρίου, τελικώς, να τον αποθαρρύνουν και να τον οδηγήσουν σε παραίτηση από την υπεράσπισή του, ιδίως επί διαφορών που αφορούν περιορισμένα ποσά και πελάτες που κατοικούν σε απομακρυσμένη περιοχή σε σχέση με την έδρα της τράπεζας και τους οποίους (πελάτες) πρέπει, κυρίως, να έχει υπόψη του το Δικαστήριο, αφού οι πελάτες της κατηγορίας αυτής είναι εκείνοι που επηρεάζονται δυσμενώς από μία τέτοια ρήτρα, δεδομένου ότι τα έξοδα που απαιτούνται μπορούν να τον οδηγήσουν στην ανωτέρω παραίτηση της υπεράσπισής του. Αντιθέτως, τέτοια ρήτρα επιτρέπει στον χρήστη των ΓΟΣ (τράπεζα) να συγκεντρώνει κατά τρόπο λιγότερο δαπανηρό το σύνολο των διαφορών που αφορούν τη δραστηριότητά του στα δικαστήρια, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται η έδρα του ή ακόμη του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει εντελώς αυθαίρετα το δικαστήριο, το οποίο προσιδιάζει στα συμφέροντά του, επειδή λόγου χάρη του δίνει πλεονέκτημα ως προς τον προσδιορισμό της δικασίμου, πλην όμως το δικαστήριο αυτό, δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με την υπό κρίση διαφορά. Μία τέτοια ρήτρα παρεκτάσεως της αρμοδιότητας, που περιλαμβάνεται σε σύμβαση τράπεζας και πελάτη της χωρίς να αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, όπως απαιτείται κατά το άρθρο 42 ΚΠολΔ και η οποία απονέμει αρμοδιότητα σε ορισμένα δικαστήρια, τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέρονται της τράπεζας θεωρείται καταχρηστική και συνεπώς άκυρη κατά το άρθρο 2 παρ. 5 ν. 2251/1994, εφόσον, χωρίς ν’ ανταποκρίνεται σε εύλογο συμφέρον του προμηθευτή, δημιουργεί, παρά της αρχές της καλής πίστεως, σημαντική ανισορροπία σε βάρος του καταναλωτή μεταξύ των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων(ΑΠ 1219/2001 Νόμος, ΑΠ 1030/01, ΕφΔ 109/2007, Νόμος, ΕφΠατ 501/2004, ΑχΝομ 2005.397, ΕφΠειρ 931/1996 ΕΕμπΔ 1997. (51), ΕφΘ 1687/2011, ΕΕμπΔ 2011. 1104, ΕΕμπΔ 2012/389, ΜΠρΘ 8007/2001, Αρμ 2002. 747 και ΕιρΠειρ 961/2013, Νόμος). Το παρόν Δικαστήριο, κρίνει ότι η παραπάνω ανισορροπία σε βάρος του καταναλωτή συντελείται και στη συνομολόγηση ρήτρας συντρέχουσας αρμοδιότητας περισσότερων του ενός δικαστηρίων, καθώς και πάλι η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης, αλλά τυχόν άρνηση του καταναλωτή να τη συνομολογήσει, ματαιώνει τη σύναψη της σύμβασης. Εξάλλου, και στην περίπτωση αυτή, διαταράσσεται κατά τον ίδιο τρόπο η ισορροπία των μερών, καθότι ο προμηθευτής (τράπεζα) επιλέγει, κατά τρόπο αυθαίρετο και στην ουσία καταστρατηγώντας τις διατάξεις για τον φυσικό δικαστή, το δικαστήριο, το οποίο αρμόζει στα συμφέροντα του και εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες του.

Περαιτέρω, οι ανακόπτοντες με τον πέμπτο λόγο ανακοπής επικαλούνται την καταχρηστικότητα ορισμένων όρων της σύμβασης, μεταξύ των οποίων και της ρήτρας παρέκτασης της αρμοδιότητας, με την οποία ορίζεται ότι κάθε διαφορά των συμβαλλομένων υπάγεται στη δωσιδικία και των Δικαστηρίων της Αθήνας, ρήτρα που εκτιμάται από τους ανακόπτοντες ως καταχρηστική. Ο ως άνω λόγος είναι νόμιμος, ερειδόμενος στο άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994 και στις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στη μείζονα σκέψη και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω και κατά την ουσιαστική του βασιμότητα. Από το σύνολο του ως άνω προσκομιζόμενου αποδεικτικού υλικού προέκυψε ότι δυνάμει του υπ’αριθμ. 10.12 της επιδίκου συμβάσεως κατέστη αρμόδιο κατά τόπον το παρόν Δικαστήριο για κάθε διαφορά που θα προκύψει από τη σύμβαση αυτή. Πλην όμως, με τον όρο αυτό, που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, όπως απαιτείται κατά το άρθρο 42 ΚΠολΔ, δημιουργείται σημαντική ανισορροπία σε βάρος των ανακόπτοντων μεταξύ των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διαδίκων. Και τούτο, διότι αφενός μεν οι ανακόπτοντες είναι μόνιμοι κάτοικοι Βέροιας Ημαθίας, ήτοι σε εμφανώς απομακρυσμένη περιοχή σε σχέση με την έδρα του παρόντος Δικαστηρίου και, συνεπώς, η δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν στο να παραστούν στο Δικαστήριο αυτό είναι αυτονόητη και δεδομένη, δυνάμενη να τους αποθαρρύνει και να τους οδηγήσει ακόμα και σε παραίτηση από την υπεράσπισή τους, σε συνδυασμό και με τα έξοδα μετακίνησης που απαιτούνται από το ένα τόπο στον άλλο. Αφετέρου δε , η επιλογή της καθ’ης τράπεζα να επιλέξει το Δικαστήριο των Αθηνών, ήτοι της έδρας της, και να αποκλείσει το Δικαστήριο της κατοικίας των ανακόπτοντων, του τόπου κατάρτισης της σύμβασης(όπως προκύπτει από τη σύμβαση) και του τόπου εκπλήρωσης της παροχής- ο οποίος, με βάση τις περιστάσεις και τη φύση της ενοχικής σχέσης (ΑΚ 320), συνάγεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι είναι επίσης η Βέροια, εφόσον οι κάτοχοι των πιστωτικών προϊόντων εκπληρώνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις σε υποκαταστήματα της τράπεζας του τόπου κατοικίας τους και προφανώς δε μεταβαίνουν στην έδρα του κεντρικού καταστήματος της πιστούχου τράπεζας – είναι επιλογή αυθαίρετη, εφόσον γίνεται χωρίς να υφίσταται κάποιο εύλογο προς τούτο συμφέρον της, δεδομένου ότι η οργάνωση της νομικής υποστήριξης της καθής δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί δυσχερής, λαμβανομένου υπόψη κυρίως του οικονομικού μεγέθους της καθ’ης και τη δυνατότητά της να έχει αξιόλογη νομική παράσταση σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας που διατηρεί υποκαταστήματα, με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής. Συνεπώς, ο σχετικός όρος με βάση τον οποίο καθίσταται αρμόδιος ο Δικαστής του παρόντος Δικαστηρίου για να εκδώσει την επίδικο διαταγή πληρωμής, και ο οποίος χωρίς τον σχετικό όρο δεν θα είχε τέτοια αρμοδιότητα, σύμφωνα με τα προειρημένα, δημιουργεί σημαντική ανισορροπία σε βάρος του ανακόπτοντος και αντίκειται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994. Συνεπώς, κατ’ακολουθία των ανωτέρω ο σχετικός λόγος πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσία βάσιμος-και, επομένως, καθίσταται περιττή η εξέταση των λοιπών λόγων-και η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή. Τα δικαστικά έξοδα, τέλος, των ανακόπτοντων, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, που υποβλήθηκε με την κρινόμενη ανακοπή τους, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθ’ης (‘αρθρα 176 και 191παρ.2 ΚΠολΔ)κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει την υπ’αριθμ. 12444/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών.

Καταδικάζει την καθ’ης να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα των ανακόπτοντων τα οποία ορίζει σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 11 ΟΚΤ. 2022

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Δικηγόρος ΜΔΕ 

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek