Ορισμός μηδενικών καταβολών με διάσωση της κύριας κατοικίας και κούρεμα του 82% των οφειλών– Η υπ’ αριθ. 10/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Νάουσας

Ακολουθεί η από 10 Ιανουαρίου 2020 και υπ’ αριθ. 10/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Νάουσας, επί ακόμη μιας υποθέσεως που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, η οποία όρισε μηδενικές καταβολές στον αιτούντα και διέσωσε την κύρια κατοικία του, καθώς και το σύνολο της λοιπής ακίνητης και κινητής περιουσίας του. 

Συγκεκριμένα, όρισε μηδενικές καταβολές, έναντι οφειλών 68.374,84 ευρώ, κρίνοντας ότι η σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του είναι αρνητική υπό την έννοια ότι μετά την αφαίρεση του ποσού που απαιτείται για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών του, η υπολειπόμενη ρευστότητα του, δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις οφειλές του. 

Παράλληλα, ο αιτών θα καταβάλει για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του το ποσό των 12.500, το οποίο αντιστοιχεί στην εμπορική αξία του ακινήτου μείον τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Συνεπώς, το συνολικό «κούρεμα» ανήλθε στο ποσό των 55.874,84 ευρώ περίπου καταλαμβάνοντας το 82% των οφειλών!

Ακολουθεί απόσπασμα της Απόφασης (επεξεργασμένη ως προς τη διαγραφή των ονομάτων των διαδίκων)

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2020
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Κορνηλία Χατζήπαναγιώτου που ορίσθηκε με πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Βέροιας με τη σύμπραξη της Γραμματέως Ροδούλας Τσιούση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στην Νάουσα την 11η Απριλίου 2019, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Αϊτών : ……………….. κάτοικος …………. Νάουσας Ημαθίας, με Α.Φ.Μ. ………………Δ.Ο.Υ. Βέροιας, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Θωμά Καλοκύρη (Α.Μ. 11982 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης).

Καθ’ ων η αίτηση : 1.Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Αμερικής αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ……….. 2. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, η οποία εκπροσωπήθηκε με δήλωση της Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Βέροιας Δήμητρα Στάμου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 3086/2002 3. ……….., κάτοικος …….. Νάουσας Ημαθίας, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από κανέναν.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Η από 3-12-2018 και με αριθμ. κατ. 144/5-12- 2018 αίτηση δικαστικής ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη Ν. 3869/2010, εκούσιας δικαιοδοσίας, για τη συζήτηση της οποίας ορίσθηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

[…] Με την υπό κρίση αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε (224, 236, 741, 745 και 751 ΚΠολΔ), με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, που- καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, αλλά και με τις προτάσεις του, που νόμιμα κατατέθηκαν, ο αϊτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριές του, που αναφέρονται στην αίτηση, και εκθέτοντας την οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, ζητεί να επικυρωθεί ή να τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθ.7 του Ν 3869/10 το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και επικουρικά να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών του, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή του από αυτά, να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του και να εξαιρεθούν από την εκποίηση έτερα περιουσιακά του στοιχεία. Η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010) και για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 ν. 3869/2010 διαδικασία και ειδικότερα ο αϊτών εμπρόθεσμα κοινοποίησε εντός δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση της αίτησης αντίγραφο της αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση γι’ αυτή στους καθ’ ων πιστωτές του και στον συνοφειλέτη …………. (βλ. τις με αριθμούς 11063Β/17-12-2018, 11071Β/17-12-2018 και 11073Β/17-12-2018 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας …..), β) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρ. 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου και από την με αριθμό 1397/16-7-2019 βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Περαιτέρω, έχουν προσκομισθεί νομίμως και εμπροθέσμως οι από 3-12-2018 υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και περί μη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία, ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα και συναινεί στην άρση τραπεζικού απορρήτου για τους λόγους που προβλέπει ο νόμος, καθώς και τα λοιπά έγγραφα που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 Ν. 3869/2010. […] Επίσης, η αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον ο αϊτών περιλαμβάνει στην αίτησή του τα στοιχεία του άρθ. 4 παρ. 1 Ν 3869/2010 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθ. 1 του Ν 3869/2010 και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν […].

Η καθ’ης παριστάμενη πιστώτρια «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», δια δηλώσεως του πληρεξούσιου δικηγόρου της, που έγινε οτο ακροατήριο κατά την συζήτηση, καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα της παρούσης πρακτικά και εξειδικεύθηκε στις έγγραφες προτάσεις της που κατατέθηκαν κατά την συζήτηση και το Ελληνικό Δημόσιο με την με αριθμό πρωτ. 15241/2019 δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 3086/2002, αρνήθηκαν την αίτηση και ζήτησαν την απόρριψη της. Περαιτέρω, η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», ισχυρίσθηκε ότι ο αϊτών περιήλθε με δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, καθώς γνώριζε όταν αναλάμβανε τις δανειακές υποχρεώσεις ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά νόμιμη ένσταση και θα εξεταστεί ακολούθως κατ’ ουσίαν. Επίσης, πρότεινε τον ισχυρισμό ότι ο αϊτών καταχρηστικώς ασκεί το δικαίωμά του να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010, καθώς αφενός μολονότι είχε την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετήσει τις οφειλές του τις κατέστησε ληξιπρόθεσμες για να επωφεληθεί των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 3869/2010 , ως επίσης παρέλειψε να εκμισθώσει τον στην υπό κρίση αίτηση αναφερόμενο αγρό ιδιοκτησίας του. Όμως οι ισχυρισμοί αυτοί -και αληθείς υποτιθέμενοι -δεν συνιστούν την κατ’ άρθ. 281 του ΑΚ ένσταση και κρίνονται απορριπτέοι, διότι η επιλογή του αιτούντος να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου, συνιστά νόμιμο δικαίωμά του σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου που επιτάσσει τον οικονομικό και κοινωνικό απεγκλωβισμό του προκειμένου να ενταχθεί στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον (Αθ.Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις -Εκδ. 2010, Εισαγ. Παρατ.) και από μόνη αυτή την επιλογή δεν θεμελιώνεται καταχρηστικότητα. Το δε σχέδιο διευθέτησης της, καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη και συνιστά πρόταση προς τους πιστωτές, ενώ δεν δεσμεύει το Δικαστήριο, που θα εκτιμήσει ελεύθερα την πρόταση αυτή με βάση τα σχετικά στοιχεία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συνθήκες και τις ανάγκες διαβίωσης του αιτούντος, και σε περίπτωση που κρίνει αυτό μη εύλογο και αποδεκτό, επεμβαίνει και διαμορφώνει αυτό αποκλίνοντας από τα αιτηθέντα (βλ. I. Βενιέρης, Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδοση 2η, σελ. 179). Τέλος, αδυναμία συνιστά όχι απαραίτητα κάποιο έκτακτο γεγονός, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως αστοχία σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη, ατυχείς προγραμματισμοί, επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, εισοδηματική στενότητα, υψηλά επιτόκια). Επιπλέον , ισχυρίσθηκε ότι ο αϊτών παραβίασε το καθήκον ειλικρινούς δηλώσεως ως προς την οικονομική του κατάσταση, καθώς δεν αναφέρει ότι για την εξασφάλιση της υπ’ αριθμ. 0010-1212-00002605515 σύμβασης δανείου (πρώην ΑΤΕ 153/1999) έχει εγγράφει υποθήκη επί ακινήτου, ως επίσης η πραγματική εμπορική αξία της κύριας κατοικίας αποτιμάται τουλάχιστον 78.610 ευρώ. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος (άρθρ. 10 παρ. 1 Ν. 3869/2010) και θα εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη εξέταση του μάρτυρα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, χρήσιμα και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των μερών και από όσα είναι τοις πάσι γνωστά, αποδείχθηκαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά : Ο αϊτών, γεννηθείς το έτος ….. είναι έγγαμος και πατέρας τριών ενήλικων τέκνων. Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγος του είναι συνταξιούχοι αγρότες με μηνιαίο εισόδημα 456,60 ευρώ και 368,12 ευρώ αντίστοιχα και κατοικούν μαζί με τον υιό τους και τέσσερα ανήλικα τέκνα του σε ιδιόκτητη κατοικία στην …….. Νάουσας Ημαθίας. Αποδείχτηκε ότι συνδράμουν τον τελευταίο οικονομικά , καθώς έχει πενιχρά εισοδήματα, ενώ η σύζυγος του έχει αποβιώσει κατά το έτος 2015. Επιπλέον ο αϊτών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς πάσχει από χρόνια νεφρικά ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλεται σε τετράωρο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα (βλ. την από 9-10-2018 ιατρική γνωμάτευση του νεφρολόγου Νίκου Ζουμπαρίδη).Σύμφωνα δε με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που προσκομίζει το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό του εισόδημα ήταν:.για το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) 5.802,94 ευρώ για τον αιτούντα και 4.137,35 ευρώ για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) 6.566,61 ευρώ για τον αιτούντα και 4.870,31 ευρώ για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) 6.707,87 ευρώ για τον αιτούντα και 4.998,23 ευρώ για τη σύζυγο του, για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) 7.056,88 ευρώ για τον αιτούντα και 5.286,83 ευρώ για τη σύζυγο του για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) 5.788,66 ευρώ για τον αιτούντα και 4.511,40 ευρώ για τη σύζυγο του, για το φορολογικό έτος 2014 5.679,85 ευρώ για τον αιτούντα και 4.511,52 ευρώ για τη σύζυγο του για το φορολογικό έτος 2015 5.625,75 ευρώ για τον αιτούντα και 4.464,44 ευρώ για τη σύζυγο του, για το φορολογικό έτος 2016 5.567,44 ευρώ για τον αιτούσα και 4.417,44 ευρώ για τη σύζυγο του και για το φορολογικό έτος 2017 5.479,24 ευρώ για τοναιτούντα και 4.417,44 ευρώ για τη σύζυγο του. Ο αϊτών έχει στην πλήρη κυριότητα του διώροφη κατοικία συνολικού εμβαδού 152 τ.μ κτισμένη επί οικοπέδου εμβαδού 544 τ.μ που αποτελεί διαιρετό τμήμα του με αριθμό …. τεμαχίου οικοπέδου συνολικού εμβαδού 1.632 τ.μ κειμένου στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Κοινότητας ….. Νάουσας Ημαθίας. Το εν λόγω τμήμα οικοπέδου περιήλθε σε αυτόν δυνάμει της με αριθμό 4227/1992 δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Νάουσας Ζωής Ζαχαριάδου – Δουλδούρη. Η δε ως άνω διώροφη κατοικία συνιστά την κύρια κατοικία του αιτούντος, της οποίας ζητεί την εξαίρεση και η ανσικειμενική της αξία είναι 19.753,92 ευρώ. Επιπλέον, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3498/1978 συμβολαίου πώλησης του συμβολαιογράφου Νάουσας Ευαγγέλου Μπιλιούρη ο αϊτών είναι κύριος του υπ’ αριθμ …… αγρού Β’ κατηγορίας εμβαδού 4.770 τ.μ που βρίσκεται στη θέση …… στην αγροτική περιοχή …… Νάουσας Ημαθίας. Πέραν τούτου, δεν διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία. Τα έξοδα διαβίωσης της οικογένειας του αιτούντος λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες όμως λειτουργούν μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές και δεν δύνανται να παράγουν δεσμευτική ισχύ νομοθετήματος για το Δικαστήριο (βλ. I. Βενιέρης- Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά Πρόσωπα, Π Έκδοση, σελ. 498), και το γεγονός ότι συνδράμει τον υιό του και τα τέσσερα ανήλικα εγγόνια του ανέρχονται περίπου στο ποσό των 800 ευρώ. Περαιτέρω, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αϊτών ανέλαβε προς την πιστώτρια του, αντίστοιχα, τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση τα δάνεια που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένα, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/10) και συγκεκριμένα ο αϊτών οφείλει προς την καθ’ ης «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», σύμφωνα με την από 29-10-2018 βεβαίωση οφειλών , α) από την με αριθμό 10121200002627756 σύμβαση στεγαστικού δανείου, το ποσό των 22.070,03 ευρώ , β) από την με αριθμό 101212000026272238 σύμβαση στεγαστικού δανείου, το ποσό των 25.359,46 ευρώ και γ) από την με αριθμό 10121200002605515 σύμβαση αγροτικού δανείου, το ποσό των 20.945,35 ευρώ. Επομένως, το συνολικό ύψος των παραπάνω οφειλών του αιτούντος που μπορεί να ρυθμιστεί ανέρχεται στο ποσό των 68.374,84 ευρώ . Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές του αιτούντος προς το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς η υπαγωγή τους στο ν.3869/2010 κρίθηκε αντίθετη με το σύνταγμα. Ο αϊτών ήταν αρχικά συνεπής στις ως άνω δανειακές του υποχρεώσεις, τις οποίες βέβαια κυρίως κάλυπτε ο συνοφειλέτης υιός του, και σε κάθε περίπτωση ήταν σε θέση να τις καλύπτει, καθώς τα εισοδήματα που αποκόμιζε από τη σύνταξη του ήταν υψηλότερα. Εξάλλου και ο υιός του , ο οποίος τυγχάνει αγρότης βρισκόταν σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση, ενώ η ασθένεια και ο θάνατος της νύφης του και μητέρας των τεσσάρων ανήλικων εγγονών του επιβάρυνε σημαντικά την οικονομική κατάσταση της ευρύτερης οικογένειας. Συνακόλουθα, λόγω της οικονομικής κρίσης εξαιτίας της οποίας μειώθηκε η σύνταξη του , των ανωτέρω αναλυόμενων απροσδόκητων προβλημάτων της οικογένειας του υιού του, της απρόβλεπτης αύξησης του κόστους ζωής και της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, κατέστη ανέφικτη η αποπληρωμή των δανείων του. Σημειωτέον δε ότι ο αϊτών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας που όπως αναφέρθηκε ανωτέρω απαιτούν συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Συνεπεία των παραπάνω η σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι αρνητική υπό την έννοια ότι μετά την αφαίρεση του ποσού που απαιτείται για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών του, η υπολειπόμενη ρευστότητά του, δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις οφειλές του. Η σχέση αυτή δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον καθόσον οι μηνιαίες ανάγκες της οικογένειας του δεν προβλέπεται να περιοριστούν, ενώ παράλληλα οι δανειακές υποχρεώσεις του αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των δανειακών συμβάσεων με τόκους υπερημερίας. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται ότι ο αϊτών, που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών του. Το προταθέν από αυτόν σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του δεν έγινε δεκτό από τους πιστωτές του και κατά συνέπεια συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/10 και πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατ’ άρθ. 8 επ. του Ν.3869/2010 ρύθμιση των οφειλών του από το Δικαστήριο, μη υπαρχουσών αμφισβητουμένων απαιτήσεων. Περαιτέρω συνάγεται ότι ο αϊτών δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίηση των καθ’ ων προς ρευστοποίηση. Ειδικότερα, λαμβανομένης υπόψη της χαμηλής εμπορικής αξίας του αγρού του , σε συνδυασμό με τις πτωτικές τάσεις που επικρατούν αυτή την εποχή στην αγορά ακινήτων αυτός δεν κρίνεται αυτός πρόσφορος προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π.), οπότε δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/10 εκποίησή του.

Σημειωτέον δε ότι με τη διάταξη του άρθρου 62 παρ. 3 2β του ν. 4549/18, προβλέπεται η κατανομή των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης άρθρου 8 παρ. 2 και αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της τριετίας ή πενταετίας της πρώτης ρύθμισης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα πλαίσια της κατανομής θα πρέπει να τηρηθούν οι βασικές αρχές των δύο ρυθμίσεων, δηλαδή αυτή της μη υπέρβασης της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο, ως προς τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 και αυτή της καταβολής του υποχρεωτικού ανταλλάγματος της διάσωσης στους πιστωτές ως προς τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 (βλ. και αιτιολογική έκθεση ν. 4549/18). Συνεπώς ως προς τη δόση του άρθρου 8 παρ. 2 θα πρέπει να οριστεί μηνιαίως το ποσό της διαφοράς μετά την αφαίρεση από το ποσό της δόσης του άρθρου 8 παρ. 2, όπως διαμορφώθηκε μετά το συνυπολογισμό των προκαταβολών, αυτού της δόσης του άρθρου 9 παρ. 2, και εφόσον βέβαια υπάρχουν περιθώρια. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις δεν προβλέπεται περίοδος χάριτος μεταξύ των δύο ρυθμίσεων, αυτές αρχίζουν παράλληλα και το ποσό της μηνιαίας δόσης κατανέμεται κατά τα ανωτέρω. Εν προκειμένω το Δικαστήριο θα υποχρεώσει τον αιτούντα να καταβάλει μηνιαίως ορισμένο ποσό στην πρώτη καθ’ ης πιστώτριά του για χρονικό διάστημα τριών ετών, ήτοι 36 μηνών [αρθ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Έτσι, δεδομένου ότι το εισόδημα της οικογένειας του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 824,72 ευρώ περίπου μηνιαίως κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ενώ τα έξοδα διαβίωσής της οικογένειάς του ανέρχονται στο ποσό των 800 ευρώ, μπορεί να διαθέσει το ποσό των 25 ευρώ μηνιαίως. Καθώς όμως ως προς τη δόση του άρθρου 8 παρ. 2 θα πρέπει να οριστεί μηνιαίως το ποσό της διαφοράς μετά την αφαίρεση από το ποσό της δόσης του αρθ. 8 παρ. 2, όπως διαμορφώθηκε μετά το συνυπολογισμό των προκαταβολών, αυτού της δόσης του αρθ. 9 παρ. 2, και εφόσον βέβαια υπάρχουν περιθώρια, το Δικαστήριο θα πρέπει πρώτα να αποφανθεί επί του ποσού που θα πρέπει να καταβληθεί για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, αφού πλέον δεν προβλέπεται περίοδος χάριτος.

Η παραπάνω ρύθμιση της οφειλής του αιτούντος θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 14 του Ν. 4346/2015, εφόσον δεν επέρχεται εξόφληση της οφειλής του και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το εν λόγω άρθρο, όπως ισχύει από 1-1-2016 για την ένταξή της στη ρύθμιση. Εν προκειμένω αποδείχτηκε ότι α) το ακίνητο που περιγράφεται ανωτέρω χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντος, β) ο αϊτών έχει μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70 % (800 ευρώ δαπάνες διαβίωσης X 170% = 1360 ευρώ), εφόσον αυτό ανέρχεται στα 824,72 ευρώ περίπου μηνιαίως , γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του δεν υπερβαίνει το όριο προστασίας που θέτει ο νόμος (180.000 ευρώ για άγαμο, προσαυξημένο κατά 40.000 ευρώ για έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι τρία κατ’ ανώτατο όριο) και δ) ο αϊτών είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης έναντι των πιστωτών του, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, εφόσον δεν αμφισβητήθηκε η συνδρομή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης. Συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την ένταξη της κατοικίας του στη ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 2 για εξαίρεση από την εκποίηση. Σύμφωνα δε με την ανωτέρω διάταξη προκειμένου να καθορισθεί το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, θα πρέπει αφενός να ληφθεί υπόψη η μέγιστη δυνατότητα αποπληρωμής του και αφετέρου το ότι θα καταβάλλει τέτοιο ποσό ώστε οι πιστωτές του να βρίσκονται στην ίδια οικονομική θέση σε σύγκριση με την ικανοποίησή τους από τυχόν εκποίηση της κατοικίας από αναγκαστική εκτέλεση. Συνεπώς σημασία πλέον για το τι θα καταβάλλει ο οφειλέτης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του έχει το εκτιμώμενο ποσό του πλειστηριάσματος, βάσει της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ακινήτου, αφαιρουμένων των εξόδων της εκτέλεσης, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειοτηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία (βλ. αρθρ. 993 παρ. 2 εδ. γ’ και 995 παρ. 1 εδ. δ’ ΚΠολΔ καθώς και Π.Δ. 59/2016 και υπ’ αριθμ. 54/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος). Για τη διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας του ο αϊτών θα πρέπει να καταβάλει ποσό που θα ελάμβανε η πιστώτρια του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι ποσό που αντιστοιχεί στην εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του (βλ. αρθρ. 993 παρ. 2 εδ. γ’ και 995 παρ. 1 εδ. δ’ ΚΠολΔ), αφαιρουμένων των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Δεδομένου ότι η πιστώτρια του, δεν προσκόμισε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54/15-12- 2015 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτίμηση σχετικά με το εκτιμώμενο ποσό του πλειστηριάσματος της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, το Δικαστήριο στο πλαίσιο του ανακριτικού συστήματος που διέπει την εκούσια δικαιοδοσία και επιτρέπει την αυτεπάγγελτη εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων, θα προσδιορίσει την εμπορική αξία της περιγραφόμενης ως άνω κύριας κατοικίας του αιτούντος με βάση τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα. Ειδικότερα, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου ακινήτου, του εμβαδού και της παλαιότητάς του, της περιοχής όπου αυτό βρίσκεται, της εμπορικής αξίας όμοιων ακινήτων στην ίδια περιοχή, καθώς και των πτωτικών τάσεων στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, σε συνδυασμό με την εκτίμηση του μηχανολόγου μηχανικού Αντωνίου Οικονομόπουλου, η εμπορική αξία του εκτιμάται στο ποσό των 15.000 ευρώ. Αφαιρώντας δε τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης που υπολογίζονται σε 2.500 Ευρώ, το ελάχιστο ποσό που θα ελάμβανε η πιστώτρια του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης δια πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας ανέρχεται στο ποσό των 12.500 ευρώ. Ααμβανομένης υπόψη της οικονομικής του δυνατότητας αλλά και της ηλικίας του ορίζονται μηνιαίες καταβολές προς την καθ’ ης «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», επί 60 μήνες, ήτοι επί 5 έτη, που θα αρχίσουν την 01.02.2020, θα είναι δε καταβλητέες μέσα στο πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνάς και κάθε μηνιαία καταβολή θα ανέρχεται στο ποσό των (12.500 ευρώ/60 μήνες =) 208,33 ευρώ. Κατά τον παραπάνω τρόπο ο αϊτών θα καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του, αναπροσαρμογή δε του ανωτέρω ποσού δεν προκύπτει ότι μπορεί να οριστεί με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα του, επιπλέον δε, θα καταβάλει τέτοιο ποσό ώστε η πιστώτριά του να μην βρεθεί σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή που θα βρισκόταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σημειώνεται ότι οι δύο ρυθμίσεις εφαρμόζονται συγχρόνως, χωρίς να προβλέπεται περίοδος χάριτος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 62 παρ. 3 2β του ν. 4549/18. Εν προκειμένω, δεδομένου ότι για την διάσωση της κύριας κατοικίας του ο αϊτών πρέπει να καταβάλλει προς την πρώτη καθ’ ης «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», μηνιαίως το ποσό των 208,33 ευρώ, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, κανένα ποσό δεν απομένει για την ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2, αφού το ως άνω ποσό υπερβαίνει την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, η οποία υπολογίστηκε 25 ευρώ μηνιαίως, ακόμη και χωρίς τον συνυπολογισμό των καταβολών που έγιναν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 16/2019 προσωρινής διαταγής. Επομένως, το Δικαστήριο κρίνει ότι για τον αιτούντα οι μηνιαίες καταβολές για 36 μήνες, θα πρέπει να ορισθούν μηδενικές, με έναρξη των καταβολών την 1- 2-2020, λαμβανομένου υπόψη ότι ποσό 208,33 ευρώ, όπως εκτίθεται αναλυτικά ανωτέρω, θα υποχρεωθεί να καταβάλει για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του και ως εκ τούτου δεν απομένει υπόλοιπο προς εκπλήρωση της υποχρέωσής του κατ’ άρθρο 8 παρ. 2, σύμφωνα με τον τρόπο κατανομής των καταβολών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, που ορίζεται στην παράγραφο 2β του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, η οποία προστέθηκε με το ν. 4549/2018. Το Δικαστήριο δεν θα ορίσει νέα δικάσιμο, για να εξετάσει την περίπτωση επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων καταβολών για τον αιτούντα, καθότι δεν προβλέπεται περίπτωση βελτιώσεως των οικονομικών δεδομένων και εισοδημάτων του εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω ρύθμισης λαμβανομένης υπόψη της γενικότερης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της εξ αυτής αβεβαιότητας διασφάλισης επαρκούς εισοδήματος στο άμεσο μέλλον, αλλά και του γεγονότος ότι η ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 εφαρμόζεται παράλληλα με την ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 για την διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση και ως βάσιμη στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, ως προς την πιστώτρια του «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», που εντάσσεται στην ρύθμιση , αφού κρίθηκε μη νόμιμη η ένταξη των οφειλών του προς το Ελληνικό Δημόσιο , εξαιρουμένων της εκποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Τέλος, δεν θα περιληφθεί διάταξη για δικαστικά έξοδα ως ορίζεται στο αρθρ. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων και ερήμην του συνοφειλέτη.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό, τι έκρινε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ το χρέος του αιτούντος προς την πιστώτρια του «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» που εντάσσεται στην ρύθμιση κατ’ άρθρ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, επί τριετία, ήτοι επί 36 μήνες, προσδιορίζοντας μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς την καθ’ ης , αρχής γενομένης από 1-2-2020.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση α) την περιγραφόμενη κύρια κατοικία του αιτούντος , ήτοι μια διώροφη κατοικία συνολικού εμβαδού 152 τ.μ κτισμένη επί οικοπέδου εμβαδού 544 τ.μ που αποτελεί διαιρετό τμήμα του με αριθμό ….. τεμαχίου οικοπέδου συνολικού εμβαδού 1.632 τ.μ κειμένου στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Κοινότητας …… Νάουσας Ημαθίας και β) τον υπ’ αριθμ …… αγρό Β’κατηγορίας εμβαδού 4.770 τ.μ που βρίσκεται στη θέση ….. στην αγροτική περιοχή ….. Νάουσας Ημαθίας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει στην πρώτη καθ’ ης «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», για την διάσωση της ως άνω αναφερόμενης κύριας κατοικίας του, το συνολικό ποσό των 12.500 ευρώ σε 5 χρόνια και ειδικότερα επιβάλλει σε αυτόν την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως για 60 συνεχείς μήνες, το ποσό των 208,33 ευρώ. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1-2-2020, θα πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, θα διαρκέσει 60 μήνες και θα γίνεται εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Νάουσα στις 10 Ιανουάριου 2020 σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦ. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΔΕ

FacebookmailFacebookmail

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *