Ορισμός μηδενικών καταβολών και προστασία πρώτης κατοικίας – Η υπ’ αριθ. 45/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ροδολίβους

Aκολουθεί η από 18 Ιουνίου 2020 και υπ’ αριθ. 45/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ροδολίβους, επί υποθέσεως που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, η οποία όρισε μηδενικές καταβολές στον αιτούντα και εξαίρεσε την πρώτη κατοικία του από την εκποίηση, καθώς και το σύνολο των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων.
 
Συγκεκριμένα, όρισε μηδενικές καταβολές έναντι των δανειακών οφειλών του κρίνοντας ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι εξαιρετικές περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8, παρ. 5 του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα η ανεπάρκεια του εισοδήματός του και τα προβλήματα υγείας του.  
 
Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, της ηλικίας του, της κατάστασης της υγείας του και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών του υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του“.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
45/ 2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ανδρεάδου Μάρθα την οποία όρισε με Πράξη της η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών και από την Γραμματέα Καλλιρρόη Βακιρτζή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΤΟΣ: ………………… κατοίκου …………… Σερρών,, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Θωμά Καλοκύρη.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΏΝ στη δίκη πιστωτών και εγγυητών οι οποίοι κατέστησαν διάδίκοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠοΑΔ) και παρίστανται ως εξής: […]

Ο αϊτών με την υπό ημερομηνία 20-11-2018 και αριθ. κατ. 18ΥΠ/20-11-2018 αίτησή του, που απηύθυνε προς το Δικαστήριο τούτο και για όσους λόγους εκθέτει στα σχετικά δικόγραφα, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

[…] Στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3869/2010 πριν την τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου από το Ν.4335/2015 (το άρθρο 1 υποπαράγραφοςΑ.4) ορίζονταν ότι η αίτηση ρύθμισης οφειλών που προβλέπονταν από τις διατάξεις του πρέπει να περιέχει μεταξύ άλλων κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Μετά την τροποποίηση στο άρθρο 4 παρ. 1 ορίζεται ότι «η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να περιλαμβάνει τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, αναλυόμενες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους’4 και 4α του άρθρου 2 του παρόντος νόμου» στο δε άρθρο 2′ παρ. 4α ορίζεται ότι «Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα αυτών και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να παραδώσουν σε αυτόν εντός της ανωτέρω προθεσμίας αναλυτική κατάσταση: α) των βεβαιωμένων οφειλών στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής. Διαδικασίας (ΚΦ.Δ.). τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), αναλυόμενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αναφέροντας και το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής». Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι απαραίτητο περιεχόμενο της αίτησης ρύθμισης οφειλών είναι η κατάσταση των προς ρύθμιση απαιτήσεων αναλυόμενων σε κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σε περίπτωση οφειλών βεβαιωμένων στην φορολογική διοίκηση, η κατάσταση των προς ρύθμιση απαιτήσεων αναλυόμενων σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις, τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και επιτοκίου εκπρόθεσμης καταβολής. Περαιτέρω πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος γέννησης της κάθε απαίτησης, δηλαδή η έννομη σχέση από την οποία αυτή απορρέει προκειμένου να είναι δυνατό να εξετασθεί αν οι προς ρύθμιση απαιτήσεις εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3869/2010 (Βλ. ΕιρΑΘ 20/2011 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ», Ι.ΒΙΕΝΕΡΗ-Θ.ΚΑΤΣΑ Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σελ. 242 επ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2016). Στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και τον προσδιορισμό του ποσού το οποίο θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και για τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας των πιστωτών». Περαιτέρω με την υπ’ αριθ. 54/2015 (ΦΕΚ Β 2740/16-12-2015) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθετική εξουσιοδότηση, ορίστηκε ότι « Α. Ο προσδιορισμός της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη βασίζεται στην τρέχουσα και στη μελλοντική ικανότητα αυτού για αποπληρωμή του συνόλου της οφειλής με βάση αξιόπιστες και ρεαλιστικές παραδοχές που λαμβάνουν υπόψη και τις αναφερόμενες στο άρθρο 5 παρ. 3 ν. 3869/2010 «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, βάσει της κατωτέρω μεθοδολογίας… Α1…..2. Για το σκοπό αυτό ο οφειλέτης υποβάλλει μαζί με την αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 κατάλληλα συμπληρωμένο το τυποποιημένο υπόδειγμα του Παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. Σε αυτό ενσωματώνονται: α) τα στοιχεία του εισοδήματος του οφειλέτη που δηλώθηκαν από αυτόν στην αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/ 2010 και β) οι δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του κατηγοριοποιημένες στις ομάδες των «ευλογών δαπανών διαβίωσης» που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 3 ν. 3869/2010 και στις ενδεχόμενες λοιπές δαπάνες». Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 254 του ΚΠολΔ: «Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση ή όταν επιβάλλεται η διενέργεια αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης ή εξέτασης των διαδίκων στο ακροατήριο. Η απόφαση μνημονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης. Η συζήτηση αυτή θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης. Στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 με την απόφαση για την επανάληψη της συζήτησης μπορεί επιπλέον, αν κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, να διαταχθεί και η εξέταση ενός μάρτυρα από κάθε πλευρά κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση». Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 741 ΚΠολΔ. Η παρεχόμενη από τη διάταξη εξουσία περιλαμβάνει και το δικαίωμα του δικαστηρίου να διατάξει εκτός των άλλων, την προσκομιδή των αναγκαίων για την κρίση του εγγράφων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, αν ο διάδικος αμέλησε να τα προσκομίσει (Ι.Βενιέρης Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νομικά πρόσωπα, Νομική Βιβλιοθήκη 2013, σελ. 413 και 464 επ. και Χ.Απαλλαγάκη Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη 2013, σελ. 576, Ειρ.Ελ. 1/2011, Ειρ.ΑΘ.57/2012, Ειρ. Χαλ. 65/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»). Έτσι και σε περίπτωση που ο πίνακας που προβλέπεται στο ανωτέρω υπόδειγμα της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος δεν υποβληθεί μαζί με αίτηση του Ν.3869/2010 στην οποία συμπεριλαμβάνεται αίτημα για εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος οφειλέτη, το Δικαστήριο, δυνάμει του άρθρου 254 ΚΠολΔ, μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να συμπληρωθεί η έλλειψη αυτή (βλ. ΕιρΝεμ 52/2017 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»).

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αϊτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της περιγραφόμενης κύριας κατοικίας του, ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθρ. 13 παρ. 2 (βλ. από 17-6-2020 βεβαίωση του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ροδολίβους με αναφορά και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 801/17-6-2020 βεβαίωση του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθρ. 4 παρ. 1 και 2 του Ν.3869/2010 (όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4336/2015) και της υπ’ αριθ. 7534/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1794/20-08-2015)(βλ. από 20-11-2018 έκθεση προκατάθεσης του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ροδολίβους), β) την εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοση στους μετέχοντες πιστωτές και στους εγγυητές της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της, με πρόσκληση να υποβάλουν τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την επίδοση της αίτησης κατ’ αρθρ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, γ) την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν επετεύχθη κατά την πρώτη συζήτηση κατά την οποία χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή (βλ. την από 25-1-2019 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη Ροδολίβους). Ωστόσο η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της κατά το μέρος που με αυτή ο αϊτών ζητά να ρυθμισθούν οφειλές του προς το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα στην κατάσταση των οφειλών του αιτούντος δεν αναφέρεται η αιτία έκαστης οφειλής του αιτούντος έτσι ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί τόσο η ταυτότητα κάθε οφειλής, αλλά και να κριθεί αν η οφειλή αυτή ανήκει σε αυτές που εμπίπτουν στο πεδίο ρύθμισης του Ν.3869/2010. Παραπέρα η αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 1, 4, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί παραπέρα η υπό κρίση αίτηση ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης και των γραμματίων καταβολής για τη συζήτηση που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Ν.4194/2013.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως του αιτούντος, που περιέχεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεώς του Δικαστηρίου αυτού, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τα οποία λαμβάνονται υπόψη, τόσο για άμεση απόδειξη, όσο και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην προκειμένη διαδικασία ακόμη και αν δεν πληρούν τους όρους του νόμου, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο και από αυτά που ανέπτυξαν προφορικά και με τις προτάσεις τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και γενικά από την όλη συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψαν τα εξής:

Ο αιτών έχει γεννηθεί το έτος …., ήταν έγγαμος με την …….., η οποία απεβίωσε το έτος 2016 και πατέρας τριών ενήλικων τέκνων της ……….., του …………. και του ……….. Από το έτος 1997 έως το έτος 2006 διατηρούσε επιχείρηση ……… στο ………. Σερρών. Ο αϊτών και η θανούσα σύζυγός του ήταν ήδη συνταξιούχοι το έτος 2013 (βλ. εισοδήματα από συντάξεις που εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις). Τα προηγούμενα έτη ο αϊτών απέκτησε τα κάτωθι εισοδήματα όπως αυτά δήλωσε ενώπιον της φορολογικής αρχής {βλ. δηλώσεις και εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος αντιστοίχων ετών, αφαιρούμενων αναλογούντων φόρων εισοδήματος αντιστοίχων ετών): Το έτος 2004 7.460,64 ευρώ, το έτος 2005 6.408,37 ευρώ, το έτος 2006 5.658,89 ευρώ, το έτος 2007 4.604,88 ευρώ, το έτος 2013 4.915,10 ευρώ, το έτος 2014 4.915,04 ευρώ, το έτος 2015 4.863,78 ευρώ, το έτος 2016 5.261,59 ευρώ, το έτος 2017 4.676,76 ευρώ και το έτος 2018 4.812,60 ευρώ. Ο αϊτών σήμερα λαμβάνει σύνταξη από τον Ο.Γ.Α. ύψους περί τα 400,00 ευρώ μηνιαίως. Για τα έτη 2008 έως 2012 δεν προσκομίσθηκαν στοιχεία σχετικά με το εισόδημα του αιτούντος.

Η σύζυγος του αιτούντος τύγχανε και αυτή συνταξιούχος και όπως αναφέρθηκε απεβίωσε το έτος 2016. Απέκτησε τα κάτωθι εισοδήματα όπως αυτά δήλωσε ενώπιον της φορολογικής αρχής (βλ. δηλώσεις και εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος αντιστοίχων ετών, αφαιρούμενων αναλογούντων φόρων εισοδήματος αντιστοίχων ετών): Το έτος 2004 4.312,51 ευρώ, το έτος 2005 5.496,22 ευρώ, το έτος 2006 5.109,76 ευρώ, το έτος 2007 6.623,08 ευρώ, το έτος 2013 6204,18 ευρώ, το έτος 2014 6.045,12 ευρώ και το έτος 2015 6.045,14 ευρώ. Να σημειωθεί ότι για το έτος 2013 ποσό 2.380 ευρώ δηλώθηκε από την σύζυγο του αιτούντος στον κωδικό 781 της φορολογική δήλωσης της που αφορά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κληρονομιές κλπ..

Ο αιτών κατοικεί σε ιδιόκτητη μονοκατοικία, εμβαδού 125 τ.μ., η οποία βρίσκεται στο ….. Σερρών. Αντιμετωπίζει σοβαρά καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα και για το λόγο αυτό είναι πλέον κλινήρης έχοντας ανάγκη οξυγονοθεραπείας. Οι δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος ξεπερνούν το ποσό των 400,00 ευρώ και σε αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την διατροφή του, τους λογαριασμούς νερού, θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος, την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη, την κάλυψη των φορολογικών του υποχρεώσεων και τις μετακινήσεις του. Στη δαπάνη για την καθημερινή του φροντίδα συνδράμουν σε είδος τον αιτούντα με την παροχή φροντίδας τα τέκνα του και ιδίως ο γιος του …… και η σύζυγός του. Περαιτέρω, κατά τα έτη 2015-2016 οι δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος αυξήθηκαν, καθώς η σύζυγός του διαγνώσθηκε με καρκίνο και τελικώς απεβίωσε το έτος 2016.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αϊτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τις απαιτήσεις που είναι ασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). Ειδικότερα: Ο απών έχει αναλάβει απέναντι στην πρώτη μετέχουσα πιστώτρια με την υπ’ αριθ. 105/2007 σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο με εγγυήτρια την σύζυγο αυτού, με υπόλοιπο οφειλής 18.941,28 ευρώ εκ του οποίου τόκοι 13.884,16 ευρώ. Το αρχικό ποσό του δανείου ανέρχονταν σε 5.500 ευρώ και θα εξοφλούνταν σε 60 μηνιαίες δόσεις με πρώτη δόση τον Φεβρουάριο του 2007. Στη θέση της εγγυήτριας μετά το θάνατο αυτής υπεισήλθαν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της, ήτοι ο αϊτών και τα τέκνα αυτού. Η τελευταία ενήμερη δόση για το δάνειο αυτό ανέρχονταν σε 117,30 ευρώ.

Ο αϊτών έχει αναλάβει απέναντι στην δεύτερη μετέχουσα πιστώτρια με την υπ’ αριθ. λογαριασμού 100001260701/2005 σύμβαση δάνειο ως πρωτοφειλέτης με εγγυητή του γιο του ……, με υπόλοιπο οφειλής 7.112,12 ευρώ. Το δάνειο αυτό αρχικού ποσού 13.840,00 ευρώ λήφθηκε το πρώτον για την αγορά αυτοκινήτου και συμφωνήθηκε να εξοφληθεί σε 60 μηνιαίες δόσεις. Η τελευταία ενήμερη δόση για το δάνειο αυτό ανέρχονταν σε 257,10 ευρώ. Η αγορά του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε με παρακράτηση κυριότητας από την πιστώτρια. Καταβολές για το ανωτέρω δάνειο φαίνονται να γίνονται μέχρι και το έτος 2008. Το έτος 2012 κατόπιν έκδοσης δικαστικής αποφάσεως εκποιήθηκε το αγορασθέν όχημα δίχως με το τίμημα να εξοφληθεί το υπόλοιπο του δανείου. Το έτος 2017 ο αϊτών πραγματοποίησε επιπλέον κάποιες πληρωμές έναντι της οφειλής του.

Ως προς την τρίτη μετέχουσα πιστώτρια από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα δεν προέκυψε το ποσό των οφειλών του αιτούντος προς αυτήν, οι οποίες έχουν αναληφθεί πριν από ένα έτος από την κατάθεση της αιτήσεως. Η περιλαμβανόμενη στην αίτηση οφειλή του αιτούντος αφορά ενεργή σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ του αιτούντος και της μετέχουσας. Το ποσό της οφειλής που αναφέρεται στην αίτηση (2.223,38 ευρώ) αφορά το χρονικό διάστημα έως και 10-7-2018, δηλαδή περιλαμβάνει και οφειλές που γεννήθηκαν από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εντός του έτους από την κατάθεση της αιτήσεως. Περαιτέρω το ποσό της οφειλής φαίνεται να έχει ρυθμισθεί (βλ. εκτύπωση από το πρόγραμμα μηχανογράφησης της μετέχουσας), το δε ποσό της δαπάνης του αιτούντος για ηλεκτρικό ρεύμα που αναφέρεται στην αίτηση δε διευκρινίζεται αν περιλαμβάνει και την ρύθμιση της οφειλής του αιτούντος. Ο αϊτών προς διευκρίνιση και απόδειξη των ισχυρισμών του δεν προσκόμισε λογαριασμούς της τρίτης πιστώτριας, ενώ ούτε από την κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεώς του προκύπτει το ποσό της οφειλής προς την πιστώτρια που αναλήφθηκε πριν από ένα έτος από την κατάθεση της αιτήσεως. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απορριφθεί η αίτηση κατά το μέρος που με αυτή ο αϊτών επιδιώκει να ρυθμίσει οφειλές του προς την τρίτη μετέχουσα ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της, η οποία αοριστία δεν συμπληρώθηκε με τις προτάσεις του αιτούντος και τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινισθεί ότι η μετέχουσα πιστώτρια δεν χορήγησε κατάσταση οφειλών προς τον αιτούντα με ανάλυση αυτών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3869/2010 ο οποίος αφορά πιστωτικά ιδρύματα. Περαιτέρω δεδομένου και του πολύ μικρού ποσοστού που θα μπορούσε να συνιστά η οφειλή αυτή σε σχέση με το σύνολο των οφειλών του αιτούντος δεν κρίνεται ότι τίθεται ζήτημα απορρίψεως του συνόλου της αιτήσεως.

Θα πρέπει εξάλλου να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της η ένσταση της τρίτης μετέχουσας περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής. Ειδικότερα η τρίτη μετέχουσα ισχυρίστηκε ότι ο αϊτών ενώ περιλαμβάνει στις δαπάνες διαβίωσης του το ποσό των 80,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης του για ηλεκτρικό ρεύμα ωστόσο το ποσό αυτό δεν κατέβαλε μηνιαίως στην μετέχουσα, ούτε κατέβαλε εν μέρει κάποιο ποσό, με αποτέλεσμα να συσσωρεύσει οφειλές απέναντι στην μετέχουσα ύψους 2.223,38 ευρώ. Η ένσταση αυτή ωστόσο αορίστως προβάλλεται καθώς δεν αναφέρεται πιο χρονικό διάστημα αφορά η ανωτέρω οφειλή του αιτούντος, ούτε το χρονικό αυτό διάστημα προέκυψε από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, έτσι ώστε να μπορεί το Δικαστήριο να διαγνώσει αν ο αϊτών δολίως παρέλειπε να εξοφλεί τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα έσοδα του αιτούντος συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του κύριου όγκου των χρεών του. Η αδυναμία του αυτή οφείλεται στο ύψος των δανείων που έχει λάβει καθώς και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτείται για την εξυπηρέτησή τους σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες διαβίωσής του ιδίου και της οικογένειάς του. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, της ηλικίας του, της κατάστασης της υγείας του και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών του υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Συνεπώς συντρέχει στην περίπτωση του αιτούντα μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους πιστωτές του.

Στην κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος περιλαμβάνεται: 1.Η κυριότητα ενός οικοπέδου, εμβαδού 312 τ.μ., ευρισκόμενο στο …….Σερρών με την επ’ αυτού οικία εμβαδού 125 τ.μ. με έτος κατασκευής το 1981. Ο αϊτών απέκτησε την κυριότητα του ανωτέρω ακινήτου δυνάμει του υπ’ αριθ. ….. συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Φυλλίδας Ιωάννη Μαργαρίτη νομίμως μεταγεγραμμένου. Το ανωτέρω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος για την οποία αυτός έχει υποβάλλει αίτημα περί εξαίρεσης της από τη ρευστοποίηση. Η αντικειμενική της αξία ανέρχεται σε 23.070,00 ευρώ, όπως αναφέρεται στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2018. Προσκομίζει ο αϊτών προς απόδειξη της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας του, φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων ειδικών κτιρίων με αντικειμενικά κριτήρια, όπου η αντικειμενική αξία υπολογίζεται σε 16.250,00 ευρώ, ωστόσο ο ανωτέρω υπολογισμός αφορά τον υπολογισμό της αξίας γεωργικών και κτηνοτροφικών κτιρίων και όχι τον υπολογισμό αντικειμενικής αξίας κατοικίας. 2. Η κυριότητα ενός οικοπέδου εμβαδού 501 τ.μ. στη θέση «…..» της περιοχής Δραβήσκου Σερρών. Ο αϊτών απέκτησε την κυριότητα του ανωτέρω ακινήτου δυνάμει του υπ’ αριθ. ….. συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Φυλλίδας Ιωάννη Μαργαρίτη νομίμως μεταγεγραμμένου. Η αξία του ανωτέρω ακινήτου δεν ξεπερνά την αντικειμενική του αξία, ήτοι το ποσό των 5.010,00 ευρώ. 3. Ποσοστό εξ αδιαιρέτου 25% της κυριότητας ενός οικοπέδου εμβαδού 140 τ.μ. στη θέση «…..» της περιοχής Δραβήσκου Σερρών. Ο αϊτών δηλώνει ότι απέκτησε το ανωτέρω ακίνητο ως κληρονόμος των γονέων του δίχως να έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Η εμπορική αξία του ανωτέρω ακινήτου δεν ξεπερνά την αντικειμενική του αξία ήτοι το ποσό των 350,00 ευρώ. 4. Η κυριότητα του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας….. αυτοκινήτου μάρκας FORD με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1991. Το ανωτέρω αυτοκίνητο ο αϊτών έχει θέσει σε ακινησία στις 28-12-2017. Η αξία του λόγω και της παλαιότητάς του είναι πολύ μικρή.

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 2-4 περιουσιακά στοιχεία επειδή δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά και ούτε και να αποφέρουν λόγω της μικρής αξίας τους κάποιο άξιο λόγου τίμημα, για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποιήσεως, (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ) δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση. Επομένως τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν κρίνονται επαρκή για να καλύψουν τις δανειακές του υποχρεώσεις.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ.2 και 9 παρ. 2, καθώς το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του δεν έγινε δεκτό από τους πιστωτές του. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας προς τους πιστωτές του από το εισόδημά του ο χρόνος των οποίων κρίνεται ότι πρέπει να οριστεί τρία έτη (άρθρο 8 παρ.2 όπως ισχύει), που θα αρχίζουν αμέσως από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης (αρθρ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 400,00 ευρώ ενώ οι δαπάνες διαβίωσής του υπερβαίνουν το ποσό αυτό. Συνεπώς συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι εξαιρετικές περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 5 του Ν.3869/2010 και ειδικότερα η ανεπάρκεια του εισοδήματος του και τα προβλήματα υγείας του. Για το λόγο αυτό η ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος θα γίνει με μηδενικές καταβολές προς τους πιστωτές του. Νέα δικάσιμος για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8, δεν κρίνεται ότι πρέπει να ορισθεί καθώς δεν αναμένεται να αλλάξει η οικονομική κατάσταση του αιτούντος λόγω ιδίως της ηλικίας του και της κατάστασης της υγείας του.

Όπως προαναφέρθηκε η ως άνω αναφερόμενη μονοκατοικία στο…… Σερρών αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος για την οποία και υποβάλλει αίτημα υπαγωγής της στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 ρύθμιση για εξαίρεση από την εκποίηση, Η αντικειμενική αξία της κατοικίας ανέρχεται σε 23.070,00 ευρώ. Επομένως, επειδή α) το ανωτέρω ακίνητο χρησιμεύει ως κατοικία του αιτούντος, β) το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα του δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), γ) η αντικειμενική αξία της ως άνω κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ και δ) Ο αϊτών είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Η ρύθμιση του άρθρ. 8 παρ. 5 θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές της πρώτης ρύθμισης δεν έχει επέλθει πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και προβάλλεται σχετικό αίτημα απ’ αυτόν (βλ. Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» 2η έκδοση, σελ. 215). Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής του άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, με τις οποίες θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής και ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δε θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Όπως προκύπτει ωστόσο από τη μελέτη της δικογραφίας, πίνακας σχετικά με τη μέγιστη δυνατότητα αποπληρωμής του αιτούντος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 54/2015 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος δε συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση, ούτε προσκομίζεται από τον αιτούντα. Επομένως στην προκειμένη περίπτωση πρέπει, εφόσον έγινε δεκτό το αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης προκειμένου κατά τη νέα δικάσιμο ο αϊτών να προσκομίσει συμπληρωμένο τον πίνακα του υποδείγματος της υπ’ αριθ. 54/2015 απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την μεγίστη δυνατότητα αποπληρωμής του, ώστε να μπορούν να προσδιορισθούν ο! καταβολές για την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό και να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης ως προς τον ορισμό των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 προκειμένου να προσκομισθεί πίνακας κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης και δεύτερης μετέχουσας και των εγγυητών.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς την τρίτη μετέχουσα και ως προς το Ελληνικό Δημόσιο.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηδενικές καταβολές προς τους πιστωτές του επί τρία έτη οι οποίες 8α αρχίζουν τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή την κυριότητα ενός οικοπέδου, εμβαδού 312 τ.μ., ευρισκόμενου στο …. Σερρών με την επ’ αυτού οικία εμβαδού 125 τ.μ. με έτος κατασκευής το 1981.

ΔΙΆΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης ως προς τον ορισμό των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010 για την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, προκειμένου να προσκομίσει ο αϊτών συμπληρωμένο τον πίνακα του υποδείγματος της υπ’ αριθ, 54/2015 απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την μεγίστη δυνατότητα αποπληρωμής του.

ΚΡ1ΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Ροδολίβος και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 2020, απάντων των διαδίκων.


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Δικηγόρος ΜΔΕ

FacebookmailFacebookmail