+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, σε υπόθεση που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, με την υπ’ αριθμ. 391/2023 Απόφασή του, δέχτηκε την μερική ανάκληση απόφασης εγγραφής προσημείωσης επί δύο εκ των βεβαρυμμένων ακινήτων λόγω υπερ- εξασφάλισης των απαιτήσεων της καθ’ ης τραπεζικής εταιρείας. 

Ειδικότερα, το Δικαστήριο δέχτηκε τον ισχυρισμό μας ότι η αξία των λοιπών βεβαρυμμένων ακινήτων αρκεί για την εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τραπεζικής εταιρείας, με αποτέλεσμα να προβεί στη μερική ανάκληση της απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί των επίδικων ακινήτων και να διατάξει την ολοσχερή εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης επί αυτών. Με τον τρόπο αυτό, αποδεσμεύτηκε η ακίνητη περιουσία των εντολέων μας δανειοληπτών παρά την αντίθετη βούληση της τράπεζας.

 


 

Παρατίθεται αυτούσια η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ 391/2023

Αριθμός Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. κατάθεσης αίτησης: 17596/14592/12-9-2022 
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ………………………, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το νόμο. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 20 Δεκεμβρίου 2022, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την αίτηση με αριθμό Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ κατάθεσης 17596/14592/12- 9-2022, μεταξύ: 

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “……………………………………..” και το διακριτικό τίτλο “…………………………………….”, με έδρα , …………………………………., Α.Φ.Μ. ………………………………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 2) ……………………………………….. του …………………….., κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός …………………………, αρ. ……………….., Α.Φ.Μ. ……………………………. και 3) ……………………………………………, το γένος …………………………, Θεσσαλονίκης, οδός ………………………….., αρ. …………, Α.Φ.Μ. ……………………, που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Θωμά Καλοκύρη (AM ΔΣΘ 11982), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα. 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………………………..», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………………………,

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτοί. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

[….] Οι αιτούντες, με την υπό κρίση αίτησή τους, ζητούν να ανακληθεί εν μέρει η 23915/2000 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία χορηγήθηκε στην καθ’ ης η αίτηση το δικαίωμα να εγγράφει προσημείωση υποθήκης σε ακίνητα πλήρους κυριότητας τους προς εξασφάλιση απαίτησης που έχει σε βάρος τους, για το λόγο ότι έχει πλέον εξοφληθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος η απαίτηση αυτή. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 696 § 3 ΚΠολΔ, 416, 1323, 1330 ΑΚ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν. 

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα …………………………. που εξετάσθηκε νομότυπα στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και τα έγγραφα που προσκομίζουν οι αιτούντες πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: δυνάμει της 23915/2000 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η καθ’ ης η αίτηση, ενέγραψε προσημείωση υποθήκης, μέχρι του ποσού των 42.000,00 ευρώ σε ακίνητα πλήρους κυριότητας των αιτούντων, προς εξασφάλιση τοκοφόρας απαίτησής της, απορρέουσα από την υπ’αριθμ. ………………….. σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και την ταυτάριθμη αυξητική αυτής …………………………. Η προσημείωση ενεγράφη στον τόμο ……………. και αριθμό ……των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, στις 29-9-2000, σε ακίνητα, όπως προαναφέρθηκε, πλήρους κυριότητας των αιτούντων και συγκεκριμένα : Α) σε έξι αυτοτελή και διηρημένα γραφεία κείμενα στην α’ εσοχή της οικοδομής μετά τον τέταρτο (40) όροφο, ήτοι πέμπτο (50) όροφο, ιδιοκτησίας της πρώτης των αιτούντων: 1) ένα αυτοτελές και διηρημένο γραφείο, υπ’ αριθμ. εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο αυτό ένα (1), με πρόσοψη στην οδό ……………………………., το οποίο βρίσκεται αριστερά για τον εισερχόμενο από την είσοδο της πρώτης (α’) εσοχής εμβαδού μικτού μεν μετά των κοινοχρήστων μέτρων τετραγωνικών είκοσι δύο και δέκα οκτώ εκατοστών (22,18 μ2) καθαρού δε μέτρων τετραγωνικών δέκα έξι και ογδόντα πέντε εκατοστών (16,85 μ2), συνορευόμενο γύρωθεν με την οδό ………………., με το υπ’αριθμ. δύο (2) γραφείο της α’ εσοχής της οικοδομής, με ακίνητο αδελφών ……………………., με κοινόχρηστο διάδρομο και με ανελκυστήρα της α’ εσοχής της οικοδομής, όπως αυτό εμφαίνεται στη συνημμένη στο με αρ. 2423/08-05-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………………… κάτοψη ορόφου με τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α. μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και επί των λοιπών κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής ενός εκατοστού και σαράντα εκατοστών του εκατοστού (1,40 %), με ΚΑΕΚ …………/…./…., η  αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 21.621,60 ευρώ, 2) ένα αυτοτελές και διηρημένο γραφείο, υπ’αριθμ. εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο αυτό δύο (2), με πρόσοψη στην οδό ……………….., το οποίο βρίσκεται αριστερά για τον εισερχόμενο από την είσοδο της πρώτης (α’) εσοχής, εμβαδού μικτού μεν μετά των κοινοχρήστων μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά και ενενήντα ενός εκατοστών (27,91 μ2) καθαρού δε μέτρων τετραγωνικών είκοσι ενός και είκοσι εκατοστών (21,20 μ2), συνορευόμενο γύρωθεν με την οδό …………………….. με το υπ’αριθμ. ένα (1) γραφείο της α’ εσοχής της οικοδομής, με το υπ’αριθμ. τρία (3) γραφείο της α’ εσοχής της οικοδομής και με κοινόχρηστο διάδρομο της α’ εσοχής της οικοδομής, όπως αυτό εμφαίνεται στη συνημμένη στο άνω συμβόλαιο κάτοψη ορόφου με τα στοιχεία Α.Β.Ζ.Η.Θ.Α. μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και επί των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής ενός εκατοστού και ενενήντα εκατοστών του εκατοστού (1,90 %), με ΚΑΕΚ ………………………/…../……, η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 21.621,6ο ευρώ, 3) ένα αυτοτελές και διηρημένο γραφείο, υπ’αριθμ. εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο αυτό τρία (3), με πρόσοψη στην οδό …………….., το οποίο βρίσκεται αριστερά για τον εισερχόμενο από την είσοδο της πρώτης (α’) εσοχής, εμβαδού μικτού μεν κατά των κοινοχρήστων μέτρων τετραγωνικών είκοσι οκτώ και σαράντα τεσσάρων εκατοστών(28,44 μ2) καθαρού δε μέτρων τετραγωνικών είκοσι ενός και εξήντα εκατοστών (21,6ο μ2), συνορευόμενο γύρωθεν με την οδό ………………….. με το υπ’αριθμ. δύο (2) γραφείο της α’ εσοχής της οικοδομής, με ακίνητο ιδιοκτησίας ………………………., με κοινόχρηστο διάδρομο και με αποχωρητήριο της α’ εσοχής της οικοδομής, όπως αυτό εμφαίνεται στη συνημμένη στο άνω συμβόλαιο κάτοψη ορόφου με τα στοιχεία Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Η. μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και επί των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής δύο εκατοστών (2 %), με ΚΑΕΚ …………………………./…../………., η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 25.740,00 ευρώ, 4) ένα αυτοτελές και διηρημένο γραφείο, υπ’αριθμ. εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο αυτό τέσσερα (4), με πρόσοψη στον πίσω ακάλυπτο (πρασιά) της οικοδομής, το οποίο βρίσκεται δεξιά για τον εισερχόμενο από την είσοδο της πρώτης (σ’) εσοχής, εμβαδού μικτού μεν μετά των κοινοχρήστων μέτρων τετραγωνικών είκοσι οκτώ και πέντε εκατοστών(28,05 μ2) καθαρού δε μέτρων τετραγωνικών είκοσι ενός και τριάντα εκατοστών (21,30 μ2), συνορευόμενο γύρωθεν με τον πίσω ακάλυπτο χώρο(πρασιά) με το υπ’αριθμ. πέντε (5) γραφείο της α’ εσοχής της οικοδομής, με ακίνητο ιδιοκτησίας ………………………………………., με κοινόχρηστο διάδρομο και με αποχωρητήριο της α’ εσοχής της οικοδομής, όπως αυτό εμφαίνεται στη συνημμένη στο άνω συμβόλαιο κάτοψη ορόφου με τα στοιχεία Μ.Ν.Ξ.Ο.Π.Ρ.Μ. μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και επί των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής δύο εκατοστών (2 %), με ΚΑΕΚ ………………………./………./………………., η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 25.740,00 ευρώ, 5) ένα αυτοτελές και διηρημένο γραφείο, υπ’ αριθμ. εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο αυτό πέντε (5), με πρόσοψη στον πίσω ακάλυπτο (πρασιά) της οικοδομής, το οποίο βρίσκεται δεξιά για τον εισερχόμενο από την είσοδο της πρώτης (α’) εσοχής, εμβαδού μικτού μεν μετά των κοινοχρήστων μέτρων τετραγωνικών είκοσι οκτώ και εξήντα τεσσάρων εκατοστών(28,64 μ2) καθαρού δε μέτρων τετραγωνικών είκοσι ενός και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (21,74 μ2), συνορευόμενο γύρωθεν με τον πίσω ακάλυπτο χώρο(πρασιά) με το υπ’αριθμ. τέσσερα (4) γραφείο της α’ εσοχής της οικοδομής, με το υπ’αριθμ. έξι (6) γραφείο της α’ εσοχής της οικοδομής, και με κοινόχρηστο διάδρομο της α’ εσοχής της οικοδομής, όπως αυτό εμφαίνεται στη συνημμένη στο άνω συμβόλαιο κάτοψη με τα στοιχεία Ν.Ξ.Σ.Τ.Ν. μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστό εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και επί των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής δύο εκατοστών (2 %), με ΚΑΕΚ ………………………./…./….., η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 250,00 ευρώ, 6) ένα αυτοτελές και διηρημένο γραφείο, υπ’αριθμ. εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο αυτό έξι (6), με πρόσοψη στον πίσω ακάλυπτο (πρασιά) της οικοδομής, το οποίο βρίσκεται δεξιά για τον εισερχόμενο από την είσοδο της πρώτης (α’) εσοχής, εμβαδού μικτού μεν κατά των κοινοχρήστων μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά και ογδόντα εννέα εκατοστών( 17,89 μ2) καθαρού δε μέτρων τετραγωνικών δέκα τριών και πενήντα δύο εκατοστών (13,52 μ2), συνορευόμενο γύρωθεν με τον πίσω ακάλυπτο χώρο(πρασιά) με το υπ’αριθμ. πέντε (5) γραφείο της α’ εσοχής της οικοδομής, με ακίνητο αδελφών ……………………… και με κοινόχρηστο διάδρομο και κοινόκτητο κλιμακοστάσιο της α’ εσοχής της οικοδομής, όπως αυτό εμφαίνεται στη συνημμένη στο άνω συμβόλαιο κάτοψη με τα στοιχεία Υ.Φ.Χ.ΨΤ.Υ. μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και επί των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής ενός εκατοστού και δέκα εκατοστών του εκατοστού (1,10 %), με ΚΑΕΚ …………………………/…./………, η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 19,000,00 ευρώ, τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα της πρώτης των αιτούντων δυνάμει του υπ’αριθμ. 2423/08.05.2000 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, ……………………………….., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο ………….. και αριθμό …………… την ………………………, Β) σε ένα συγκρότημα γραφείων, εμβαδού με την αναλογία των κοινοχρήστων μέτρων τετραγωνικών εκατόν είκοσι τριών και είκοσι δύο εκατοστών {123,22 μ2) που καταλαμβάνει ολόκληρο τον δεύτερο εν εσοχή όροφο ήτοι έκτο (6ο) όροφο, αποτελούμενο από ένα διάδρομο πέντε (5) αυτοτελή γραφεία (δωμάτια) και αποχωρητήριο, μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και επί των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής εκατόν εννέα χιλιοστών και ενενήντα εκατοστών του χιλιοστού (109,09/1000), με ΚΑΕΚ ……………………………/…./……., η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 114,00 ευρώ, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της πρώτης των αιτούντων δυνάμει του υπ’αριθμ. 2437/19-5-2000 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης,…………………………….., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο ………………….. και αριθμό ……………….., Γ) επί ακινήτων ιδιοκτησίας των δεύτερου και τρίτης των αιτούντων και συγκεκριμένα: α) σ’ ένα αυτοτελές και διηρημένο ισόγειο κατάστημα ως οριζόντια ιδιοκτησία,αριστερά όπως μπαίνουμε στην οικοδομή, με πρόσοψη επί της οδού …………………., εμβαδού μέτρων τετραγωνικών μικτού μετά των κοινοχρήστων εβδομήντα δύο και σαράντα ενός εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (72,41), φέρον αριθμό εσωτερικής αριθμήσεως ένα (1), μετά παταριού εμβαδού μέτρων τριάντα έξη και είκοσι εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (36,20) μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και επί των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής πενήντα χιλιοστών και πενήντα εκατοστών του χιλιοστού (50,5/1000), με ΚΑΕΚ …………………………./…../…., η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 219.158,78 ευρώ και β) σ’ ένα αυτοτελές και διηρημένο ισόγειο κατάστημα ως οριζόντια ιδιοκτησία, αριστερά όπως μπαίνουμε στην οικοδομή, με πρόσοψη επί της οδού …………………………, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών μικτού μετά των κοινοχρήστων πενήντα εννέα και είκοσι πέντε εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (55,25), φέρον αριθμό εσωτερικής αριθμήσεως δύο (2), μετά παταριού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι εννέα και εξήντα δύο εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (29,62) μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και επί των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής σαράντα τεσσάρων χιλιοστών και είκοσι εκατοστών του χιλιοστού (44,20/1000), με ΚΑΕΚ ……………………./…../……, η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 176.253,34 ευρώ, τα οποία περιήλθαν στους δεύτερο και τρίτη των αιτούντων, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 1179/4-3-1997 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ……………………………. και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο …………… και αριθμό …………..

Επίσης, πιθανολογήθηκε αφενός ότι οι αιτούντες έχουν εξοφλήσει κατά το μεγαλύτερο μέρος την απαίτηση της καθ’ης σε βάρος τους [σχετ. από 26-04-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών εκ της υπ’ αριθμ. ………………………….. επίμαχης σύμβασης] αφετέρου δεν προκύπτει τροπή της άνω προσημείωσης σε υποθήκη, ενώ η αξία των ακινήτων ιδιοκτησίας της πρώτης των αιτούντων επαρκεί για την εξασφάλιση του υπολοίπου της απαίτησης της καθ’ ης. Συνακόλουθα, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να καταδικαστεί η καθ’ ης, λόγω της ήττας της, στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των αιτούντων, κατόπιν νομίμου αιτήματος των τελευταίων (άρθρο 176 και 191 § 2 ΚΠολΔ),όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης η αίτηση. 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. 

ΑΝΑΚΑΛΕΙ εν μέρει την 23915/2000 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία χορηγήθηκε στην καθ’ ης η αίτηση, το δικαίωμα να εγγράφει προσημείωση υποθήκης, μέχρι του ποσού των ………………… ευρώ σε ακίνητα πλήρους κυριότητας των δεύτερου και τρίτης των αιτούντων, προς εξασφάλιση τοκοφόρας απαίτησής της, που περιγράφηκε στο σκεπτικό και συγκεκριμένα στα ακίνητα: α) σ’ ένα αυτοτελές και διηρημένο ισόγειο κατάστημα ως οριζόντια ιδιοκτησία, αριστερά όπως μπαίνουμε στην οικοδομή, με πρόσοψη επί της οδού ……………………., εμβαδού μέτρων τετραγωνικών μικτού μετά των κοινοχρήστων εβδομήντα δύο και σαράντα ενός εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (72,41), φέρον αριθμό εσωτερικής αριθμήσεως ένα (1), μετά παταριού εμβαδού μέτρων τριάντα έξη και είκοσι εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (36,20) μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και επί των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής πενήντα χιλιοστών και πενήντα εκατοστών του χιλιοστού (50,5/1000), με ΚΑΕΚ ………………………/……/…….. και β) σ’ ένα αυτοτελές και διηρημένο ισόγειο κατάστημα ως οριζόντια ιδιοκτησία, αριστερά όπως μπαίνουμε στην οικοδομή, με πρόσοψη επί της οδού ………………………….., εμβαδού μέτρων τετραγωνικών μικτού μετά των κοινοχρήστων πενήντα εννέα και είκοσι πέντε εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (55,25), φέρον αριθμό εσωτερικής αριθμήσεως δύο (2), μετά παταριού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι εννέα και εξήντα δύο εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (29,62) μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και επί των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής σαράντα τεσσάρων χιλιοστών και είκοσι εκατοστών του χιλιοστού (44,20/1000), με ΚΑΕΚ …………………………../………/……………., τα οποία περιήλθαν στους δεύτερο και τρίτη των αιτούντων, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα, δυνάμει του υπ’αριθμ. 1179/04-03-1997συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, ……………………………….. και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο …………………… και αριθμό ……………, η οποία προσημείωση υποθήκης ενεγράφη στον τόμο …………… και αριθμό …………των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, στις 29-9-2000 και δεν έχει τραπεί σε υποθήκη, και

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ολοσχερή εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης επί των άνω ακινήτων. 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης η αίτηση στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ. 

 

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek