+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διαγραφή 82% δανειακών οφειλών που κληρονομήθηκαν από αποβιώσαν τέκνο – Η υπ’ αριθ. 348/2022 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με την  υπ’ αριθ. 348/2022 Απόφαση του, επί υποθέσεως που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, διέταξε την αποπληρωμή του συνολικού ποσού των 19.000,00 ευρώ, με μηνιαίες δόσεις των 55,55 ευρώ για 3 έτη και 94,45 ευρώ για 15 έτη, έναντι μηναίων δόσεων 454,70 ευρώ και συνολικής οφειλής ποσού 100.887,73 ευρώ. Το κούρεμα των οφειλών ανήλθε σε ποσοστό 82% χωρίς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η αιτούσα, η οποία κληρονόμησε το χρέος από τον αποβιώσαντα υιό της “πράγματι σήμερα βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, Η κρίση αυτή συνάγεται από την σχέση ρευστότητας της προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της,, η υπολειπόμενη ρευστότητα δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών της ή τουλάχιστον σε ουσιώδες μέρος τους, χωρίς προς τούτο να φέρει ευθύνη“. 

Ακολουθεί απόσπασμα της υπ’ αριθ. 348/2022 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν. 3869/2010

Αριθμός: 348/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Καρδάκου, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα Χριστίνα Μαραγκάκη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2021 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …… η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Θωμά Καλοκύρη (AM: 11982 ΔΣΘ).

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ……

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία …….  η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της …… […]

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

[…] Στη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών κατά τον Ν. 3869/2010 οι μη συμμετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του τρίτου έναντι της εξελισσόμενης διαδικασίας. Οι πιστωτές επομένως αυτοί που δεν περιελήφθησαν στην αίτηση του οφειλέτη μπορούν να επιλέξουν να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη, αν δικαιολογούν έννομο συμφέρον, Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα προσδίδει στην εκούσια συμμετοχή του τρίτου στη διαδικασία, το χαρακτήρα της κύριας παρεμβάσεως, η οποία μάλιστα, μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδ.β’ ΠιΚ σε συνδ.με το άρθρο 15 Ν. 3869/2010 (βλ. Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ. 83- 86, αριθ. 7-11, ΕιρΑΘ 48/2011, ΕιρΑθ 68/2011), κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολΔ (Π. Αρβανιτάκης, Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων), καθώς η απόλυτη διαδικαστική ελευθερία του τρίτου να παρεμβαίνει ενώπιον του δικαιοδοτικού οργάνου που επιλαμβάνεται της αίτησης δικαστικής ρύθμισης των οφειλών, φαίνεται να επιβάλλεται (βλ.άρθρο 15 ν.3869/2010…”όπου επιβάλλεται..,”) από την ανάγκη αποτελεσματικής κατοχύρωσης των συμφερόντων του συνόλου των πιστωτών του αιτούντος, επομένως και των παρεμβαινόντων (Π, Αρβανιτάκης, Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο ίου ν. 3869/2010 για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Στην προκειμένη περίπτωση κατά την εκφώνηση της αίτησης εμφανίστηκε ……. και άσκησε κύρια παρέμβαση με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, όσον αφορά τις απαιτήσεις της, στα δικαιώματα της οποίας υπεισήλθε δυνάμει ειδικής διαδοχής. Με τις προτάσεις της που προσκόμισε στο ακροατήριο ανέπτυξε τη δήλωση αυτή ως κύρια παρέμβαση, αιτούμενη κατά κύριο λόγο την απόρριψη της αιτήσεως, η οποία κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου θεωρείται ότι εμπεριέχει ως επικουρικό αίτημα τη ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ανωτέρω κύρια παρέμβαση ασκήθηκε παραδεκτά δεδομένου ότι η παρεμβαίνουσα διατηρεί την ιδιότητα του τρίτου έναντι της εξελισσόμενης διαδικασίας (αρθρ, 70 ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις του αρθρ. 54 παρ, 1 εδ.β1 ΠτΚ σε συνδυασμό με τα άρθρ. 8 και 15 Ν. 3869/2010. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω από ουσιαστική άποψη.

Με την υπό κρίση αίτηση, η απούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριές της, που αναφέρονται στην αίτηση, ζητεί κατά κύριο λόγο την επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, όπως προτείνεται από την ίδια ή ως αυτό τροποποιηθεί και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, ώστε να επέλθει απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο ίων χρεών της έναντι της προαναφερόμενης πιστώτριάς της, όπως σαφώς συνάγεται από ίο όλο περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, καθώς και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της και τα λοιπά αναφερόμενα στην αίτηση περιουσιακά της στοιχεία. Τέλος, ζητεί να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται στο παρόν Δικαστήριο για να εκδικασθεί με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της, τηρήθηκε η διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 11 του Ν. 4161/2013, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 2 του Ν. 3869/2010. Εξάλλου, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της απούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερα απόφαση για ρύθμιση των οφειλών της, στο παρόν Δικαστήριο ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, όπως προκύπτει από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της Γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου (βλ, σχετικά έγγραφα). Παραδεκτά δε η παρούσα αίτηση εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της μετόχου σας στη δίκη πιστώτριας και β) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού. Περαιτέρω η αίτηση συνοδεύεται από: α) τα έγγραφα που ο οφειλέτης έχει στη διάθεσή του και αφορούν στην περιουσία και τα ειοοδήματά του, στα κάθε φύσης εισοδήματά του, στις πιστώτριές του και τις απαιτήσεις τους, β) έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη όσον αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 Ν. 3869/2010, την ορθότητα και πληρότητά ίων καταστάσεων ι) της περιουσίας του και των εισοδημάτων του, ϋ) των πιστωτριών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία [βλ. άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως η ηαρ. 2, που είχε ανπκατασταθεί από το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 4161/2013, αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 2 παρ, Α υποπαρ.Α,4 άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015) και καταλαμβάνει τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του (19.08.2015) – άρθρο 2 παρ. Α υποπαρ.Α,4 άρθρο 2 παρ. 5 και άρθρο 4 του Ν. 4336/2015]. Μετά δε την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν τυπικές ελλείψεις, ανοίχθηκε φάκελος για την τήρηση των εγγράφων και ορίσθηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης, καθώς και δικάσιμος για τη συζήτηση της επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε Kat χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή. Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτομένης της ένστασης αοριστίας που προέβαλε η κυρίως παρεμβαίνουσα, καθόσον η αιτούσα περιλαμβάνει στην αίτησή της τα στοιχεία του άρθ. 4 παρ. 1 Ν 3869/2010 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθ. 1 του Ν 3869/2010, δεδομένου ότι πέραν των αναφερομένων στις παραπάνω διατάξεις, κανένα άλλο στοιχείο δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τους Ν. 4336/2015 και 4549/2018, ο οποίος εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του αιτήσεις (σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του). Ωστόσο, το αίτημα να επικυρωθεί το σχέδιο διευθετήσεων κατ’ άρθρο 7 του Ν, 3869 /2010, είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση τou σχεδίου αυτού από τους διαδίκους, κατά το ίδιο ως άνω άρθρο (7 του Ν. 3869/2010), δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως ίου άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας αυτών, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθετήσεως οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την, κατά τα ανωτέρω, επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του, επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο, από την επικύρωσή του, αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο, στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αιτήσεως στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι την συζήτηση, δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό την αιτούσα ή τους πιστωτές της και, συνεπώς, το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση και πρέπει να απορριφθεί. Επιπλέον, το αίτημα να εξαιρεθούν από την εκποίηση τα λοιπά περιγραφόμενα στην αίτηση περιουσιακά της στοιχεία, επίσης απορρίπτεται ως μη νόμιμο, καθώς στο            άρθρ, 9 παρ.   2 του ν. 3869/2010 προβλέπειαι η δυνατότητα να ζητήσει ο οφειλέτης την εξαίρεση της εκποιήσεως μόνο της κυρίας κατοικίας του και όχι άλλου περιουαιακού του        στοιχείου. Το  Δικαστήριο ωστόσο συνεκτιμώντας τις εν γένει συνθήκες είναι  δυνατόν           να κρίνει ότι κάποιο περιουσιακό στοιχείο δεν είναι πρόσφορο προς εκποίηση για τους ειδικότερα μνημονευόμενους στην απόφασή του λόγους. Νόμω αβάσιμη κρίνειαι και ως προς το αίτημα να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ ίων διαδίκων καθώς στη διαδικασία του   Ν. 3869/2010       δικαστική        δαπάνη δεν επιδικάζεται. Κατά τα λοιπά, μετά και την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Τόσο με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά όσο και με τις προτάσεις της, η κυρίως παρεμβαινουσα, αρνήθηκε την αίτηση και προέβαλε τους ακόλουθους ισχυρισμούς και ενστάσεις: α) ισχυρίστηκε ότι η αιτούσα δεν βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, διότι από κανένα στοιχείο της αίτησης και τα προσκομίζομε να έγγραφα δεν προκύπτει ουδεμία ουσιώδης μεταβολή των οικονομικών της δυνατοτήτων ούτε γεγονότα που την οδήγησαν σε αδυναμία πληρωμής. Ο ανωτέρω ισχυρισμός συνιστά αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης συνιστάμενη στην έλλειψη μίας εκ των ουσιαστικών προϋποθέσεων του ν.3869/2010, ήτοι της μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμής των οφειλών της απούσας και θα ερευνηθεί στο πλαίσιο της βασιμότητας της υπό κρίση αίτησης, β) την ένσταση δόλιας περιέλευσης της απούσας σε αδυναμία πληρωμής, διότι η αιτούσα εγγυήθηκε σε δάνεια που έλαβε ο γιος της δημιουργώντας χρέη συνολικού ύψους 100.887,73 ευρώ, ενώ γνώριζε ότι με βάση τα εισοδήματά της δεν θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις ανειλημμένες δανειακές της υποχρεώσεις. Η εν λόγω ένσταση είναι νόμιμη, ερειδόμενη στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης επί της ουσίας και γ) την ένσταση ανειλικρινούς δήλωσης-παρά βάσης του καθήκοντος ειλικρίνειας (άρθρο 10 παρ. 1 του Ν3869/2010) για τον λόγο ότι, η αιτούσα δεν προσδιορίζει με ακρίβεια το ύψος των μηνιαίων εισοδημάτων και των δαπανών της κατά τον χρόνο παροχής των εγγυήσεων, ούτε το ύψος της μηνιαίας δόσης που οφείλε να καταβάλει, ώστε δεν δύναται να διαφανεί η οικονομική της κατάσταση την περίοδο ανάληψης των δανειακών της υποχρεώσεων και η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους. Η εν λόγω ένσταση κρίνεται απορριπτέα ως αόριστη και συνεπώς απαράδεκτη, δεδομένου ότι η πιστώτρια που την υποβάλλει, φέρουσα το βάρος αποδείξεως, πρέπει να ισχυριστεί και να αποδείξει ότι ο οφειλέτης απέκρυψε συγκεκριμένα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία και εκ δόλου ή βαριάς αμέλειας παρέλειψε τη δήλωσή ιούς (βλ. Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, τέιαριη έκδοση, Αρθρο 10, αρ. 43, σελ. 464).

Από την εκτίμηση της ένορκης εξέτασης του μάρτυρα της αιτούσας που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, καθώς και όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τα οποία κανένα δεν παραλείπεται για την ουσιαστική διάγνωση της υπό κρίση υπόθεσης αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, ηλικίας 70 ετών είναι χήρα από το 2010 και μητέρα τεσσάρων ενηλίκων τέκνων, εκ των οποίων ο υιός της ……….. απεβίωσε την 7.12.2009 (βλ, βεβαίωση του Δήμου Ορεστιάδας του Νομού Έβρου, υπ’ αρ. 206/11/09 ληξιαρχική πράξη θανάτου τou Ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπ’αρ. 34/Α /2011 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου του Δήμου Θερμαϊκού). Η αιτούσα είναι συνταξιούχος με μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές συνολικού ποσού 922,48 ευρώ, ήιοι 676,14 ευρώ σύνταξη γήρατος και 246,34 ευρώ σύνταξη χηρείας (βλ. μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής σύνταξης Απριλίου 2021 και Δεκεμβρίου 2020). Η αιτούσα πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέριαση και ρευματοειδή αρθρίτιδα και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή (βλ. γνωμάτευση ιατρού παθολόγου – διαβητολόγου Θεοδοσίας Κεχίδου).

Η αιτούσα διαμένει με τον υιό της …., ο οποίος είναι άνεργος, σε ένα διαμέρισμα του πέμπτου (5ου) ορόφου οικοδομής, στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού ………. που της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, δυνάμει της υπ’ αρ. 672/13.10.2011 δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς του αποβιώσαντος συζύγου της ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αικατερίνης Αηδονίδου. Το ανωτέρω διαμέρισμα αποτελεί την κύρια κατοικία της για την οποία ζητεί την εξαίρεσή της από την εκποίηση κατά το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν3869/2010, η δε ανιικειμενική αξία του μεριδίου της ανέρχεται στο ποσό των 16.038 ευρώ (βλ. ΕΝΦ1Α 2020). Επιπλέον, η απούσα διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 10,50% εξ αδιαιρέτου έναν αγρό εκτάσεως 6.750 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου …., εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα εμβαδού 24 τ.μ. έτους ανέγερσης 1996, που βρίσκεται στο αγρόκτημα της …….. του Νομού Θεσσαλονίκης, άρτιου και οικοδομήσιμου, εντός σχεδίου πόλεως, ο οποίος αποτελεί αυτοτελές και διαιρετό τμήμα μεγαλύτερου αγρού με αριθμό …. συνολικού εμβαδού 13.500 τ.μ., δυνάμει του υπ’ αρ, 6706/8.6.1990 συμβολαίου αγοραπωλησίας ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ελένης Ευθυμιάδου- Δημητρίου. Τέλος, διαθέτει ένα IX αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής HYUNDAI ACCENT, 1.399 κ.εκ., έτους κυκλοφορίας 2009 και με αριθμό κυκλοφορίας ……. Το ανωτέρω ποσοστό της αιτούσας επί του ανωτέρω περιγραφόμενου ακινήτου, καθώς και τo αυτοκίνητό της δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίησή, διότι σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας, λόγω της  χαμηλής εκτιμώμενης αξίας τους, λόγω τoυ ποσοστού συγκυριότητας της αιτούσας επί ίου ακινήτου και της παλαιότητας ίου αυτοκινήτου, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.), γι’ αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ, 1 ν, 3869/ 10 εκποίησή τους.

Το ποσό, που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της, λαμβάνοντας υπόψη και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες όμως λειτουργούν μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές (βλ, 1, Βενιέρης- Θ, Κατσάς, Εφαρμογή του ν, 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, Γ’ Έκδοση, σελ. 498), ανέρχεται σε 772,48 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από τη σύνταξή της. ‘Άλλωστε πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο οφειλέτης, ο οποίος ζητά να υπαχθεί στις ευεργετικές γι’ αυτόν διατάξεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του μόνο στις απολύτως απαραίτητες, για το προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα των τριών ετών. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα ανέλαβε τα παρακάτω χρέη προς την καθ’ ης πιστώτρια, τα οποία είτε είναι εξασφαλισμένα με εγγυήσεις είτε όχι, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και τα τελευταία υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, ενώ τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα συνεχίζουν να εκτοκίζονται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρθρ. 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010) και οφείλει στην «…..», τα παρακάτω ποσά κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα: α) από την υπ’ αρ. 10158000002696179 σύμβαση στεγαστικού δανείου (εγγυήτρια), το ποσό των 70.656,13 ευρώ και β) από την υπ’ αρ. 10158000002696799 σύμβαση στεγαστικού δανείου (εγγυήτρια), ίο ποσό των 30.231,60 ευρώ. Επομένως, το σύνολο της οφειλής της απούσας ανέρχεται στο ποσό των 100.887,73 ευρώ.

Με βάση τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι τα ανωτέρω δάνεια λόγω ίου ύψους τους και της πραγματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα η αιτούσα, που άνωθεν περιγράφεται, την οδήγησαν σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της προς την πιστώτριά της, από το έτος 2015, καθώς υπέστη μείωση στα εισοδήματά της. Κατά τον χρόνο παροχής των εγγυήσεων στις ανωτέρω δανειακές συμβάσεις (2006), ο σύζυγός της βρισκόταν εν ζωή και το οικογενειακό τους εισόδημα ανερχόταν στο ποσό των 1.340 ευρώ περίπου μηνιαίως (βλ. εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2007), η δε μηνιαία δόση για την εξυπηρέτηση των δανείων, σύμφωνα με το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης, ανέρχεται στο ποσό των 454,70 ευρώ και μπορούσε να καλυφθεί από την αιτούσα. Εξάλλου τα ανωτέρω δάνεια αποπληρώνονταν από τον πρωτοφειλέτη υιό της ….., όσο αυτός βρισκόταν εν ζωή. Μετά τον θάνατο του υιού της, τα ανωτέρω δάνεια εξυπηρετούνταν από την χήρα σύζυγο και κληρονόμο του …….  μέχρι τον Μάιο του 2016 (βλ. υπ’ αρ. 3670/2018 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου), ενώ στη συνέχεια η ίδια περιήλθε σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής λόγω περιέλευσής της σε καθεστώς ανεργίας. Το ίδιο χρονικό διάστημα η αιτούσα δεν δ ύ να το να συνεχίσει τις καταβολές των μηνιαίων δόσεων για την εξυπηρέτησή τους, δεδομένου ότι ο σύζυγός της είχε αποβιώσει ή6η από ίο        2011 και η       ίδια      είχε υποστεί μείωση των εισοδημάτων της, ενώ εμφάνισε και προβλήματα υγείας, με συνέπεια να περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των οφειλών της. Βρίσκεται δε, πράγματι σήμερα η απούσα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, Η κρίση αυτή συνάγεται από την σχέση ρευστότητας της προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της (όπως ανωτέρω προσδιορίστηκαν), η υπολειπόμενη ρευστότητα δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών της ή τουλάχιστον σε ουσιώδες μέρος τους, χωρίς προς τούτο να φέρει ευθύνη (βλ. και ΕιρΚουφ 1/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η αδυναμία πληρωμής του εξάλλου είναι επιγενόμενη και δεν προ υπήρχε κατά τη σύναψη των δανειακών της υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.            Για τους           λόγους αυτούς η συμπεριφορά της απούσας δεν κρίνεται στο σύνολό της δόλια, απορριπτομένης της σχετικής ενστάσεως της κυρίως παρεμβαίνουσας. Πληροί επομένως η αιτούσα όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010.

Εφόσον επομένως η αιτούσα ανταποκρίθηκε επαρκώς στην υποχρέωσή της να αποδείξει τη συνδρομή στο πρόσωπό της των προϋποθέσεων του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτές των άρθρ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 όπως οι τελευταίες συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 και 4346/2015 (αρθρ. 338 ΚΠολΔ) αλλά και τις διατάξεις του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ A 105/14.6.2018), ο οποίος εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του αιτήσεις (σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του), το Δικαστήριο θα προβεί σε ρύθμιση ίων οφειλών της. Έτσι η ρύθμιση των οφειλών αυτών θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιστώτρια από τα εισοδήματα της επί τριετία {36 μήνες) που θα αρχίσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης (αρθρ. 8 παρ 3 Ν. 3869/2010). Όσον αφορά τo ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης το προς διάθεση ποσό μηνιαίως ορίζεται για την αιτούσα στο ποσό των 150 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλει στην πιστώτρια της για τρία έτη (36 μήνες). Υπενθυμίζεται στην αιτούσα ότι εφόσον βελτιωθούν τα εισοδήματα του ή η περιουσιακή του κατάσταση με οιονδήποτε τρόπο, οφείλει, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του προκείμενου νόμου, να το γνωστοποιήσει μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του Δικαστηρίου, καθώς οι οφειλέτες κατ’ άρθρ. 10 παρ. 1 εδαφ. α’ του ίδιου ως άνω νόμου έχουν υποχρέωση υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ρύθμισης των οφειλών τους. Το δε ποσό, το οποίο θα κληθεί να καταβάλει εν τελεί η αιτούσα, ως δόση της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ, 2, θα οριστεί μετά την κατανομή με τη μηνιαία δόση της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της (άρθρο 9 παρ. 2β ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 62 παρ. 3 του ν, 4549/2018).

Η παραπάνω ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν, 3869/2010, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ, 14 too Ν. 4346/2015, εφόσον με τις καταβολές της ως άνω ρυθμίσεως δεν επέρχεται εξόφληση των απαιτήσεων της πιστώτριας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που τάσσονται οπό το εν λόγω άρθρο, όπως ισχύει από 1.1.2016 για την ένταξή ιούς στη ρύθμιση. Εν προκειμένω αποδείχτηκε ότι: α) το ακίνητο που περί γράφεται ανωτέρω συνιστά την μοναδική κατοικία της αιτούσας, β) η αιτούσα έχει μηνιαίο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70 % (772,48 ευρώ δαπάνες διαβίωσης X 170 % » 1.313,21 ευρώ), εφόσον αυτό ανέρχεται στο ποσό των 922,48 ευρώ, γ) η αντικειμενική αξία της κατοικίας της δεν υπερβαίνει το όριο προστασίας που θέτει ο νόμος (180.000 ευρώ για άγαμο, προσαυξημένο κατά 40.000 ευρώ για έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι τρία κατ’ ανώτατο όριο) και δ) η αιτούσα είναι συνεργάσιμη δανειολήπτρια έναντι της πιστώτριάς της, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, εφόσον δεν αμφισβητήθηκε η συνδρομή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, Συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την ένταξη της κύριας κατοικίας της στη ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 2 για εξαίρεση από την εκποίηση. Σύμφωνα δε με την ανωτέρω διάταξη προκειμένου να καθορισθεί το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, θα πρέπει αφενός να ληφθεί υπόψη η μέγιστη δυνατότητα αποπληρωμής ίου και αφετέρου το ότι θα καταβάλλει τέτοιο ποσό ώστε οι πιστωτές του να βρίσκονται στην ίδια οικονομική θέση σε σύγκριση με την ικανοποίησή ιούς από τυχόν εκποίηση της κατοικίας από αναγκαστική εκτέλεση. Συνεπώς σημασία πλέον για το τι θα καταβάλλει ο οφειλέτης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του έχει το εκτιμώμενο ποσό του πλειστηριάσματος, βάσει της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ακινήτου, αφαιρουμένων των εξόδων της εκτέλεσης, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία (βλ, αρθρ, 993 παρ. 2 εδ. γ’ και 995 παρ. 1  εδ. 6‘ ΚΠολΔ καθώς και Π.Δ. 59/2016 και υπ’ αριΟμ. 54/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος). Για τη διάσωση λοιπόν αυτής η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που θα ελάμβανε η πιστώτριά της σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι ποσό που αντιστοιχεί στην εμπορική αξία αυτού (βλ. αρθρ. 993 παρ. 2 εδ. γ και 995 παρ. 1 εδ. δ’ ΚΠολΔ), αφαιρουμένων των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ειδικότερα, λαμβανομένης υπόψη της τιμής πώλησης κατοικιών των αυτών χαρακτηριστικών, του εμβαδού και της παλαιότητάς του, της περιοχής όπου αυτό βρίσκεται, των διδαγμάτων κοινής λογικής και πείρας και των συνθηκών της αγοράς, της εμπορικής αξίας όμοιων ακινήτων στην ίδια περιοχή, της τιμής αγοράς του, της από 15,11.2019 εκτίμησης του μηχανολόγου μηχανικού Αντωνίου Οικονομόπουλου που προσκομίζει η αιτούσα, η εμπορική αξία του μεριδίου της επί της κατοικίας αυτής εκτιμάται στο ποσό των 20.000 ευρώ. Αφαιρώντας δε τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης (αμοιβές δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφου, κόστος δημοσίευσης κ.χ.λ.) που υπολογίζονται σε 3.000 Ευρώ, το ελάχιστο ποσό που θα ελάμβανε η πιστώτριά της σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης δια πλεισιηριαυμού της κύριας κατοικίας του ανέρχεται στο ποσό των 17.000 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνο με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 15 χρόνια (180 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων, της οικονομικής δυνατότητας της απούσας, αλλά και της ηλικίας της, εκάστη δε μηνιαία δόση θα είναι καταβλητέα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έκαστου μηνός. Στο πλαίσιο συνεπώς της ως άνω ρύθμισης, η απούσα θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 94,45 ευρώ (17.000 ευρώ/180 μήνες) προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της πιστώτριάς της κατ’ αναλογική εφαρμογή του αρθ. 974 επ. ΚΠολΔ. Ωστόσο σύμφωνα με την παράγραφο 2β άρθρου 9 ν.3869/2010, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 62 παρ. 3 του ν. 4549/2018 και η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 68 των μεταβατικών διατάξεων του τελευταίου, εφαρμόζεται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι κατά την 14η-06-2018, «Κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 το δικαστήριο κατανέμει το ποσό που μπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης μεταξύ της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 8 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου, διασφαλίζοντας ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν, στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης». Στην προκειμένη περίπτωση, ορίσθηκε το ποσό των 150 ευρώ για την απούσα, ως η μεγίστη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής της. Έτσι, από το ποσό των 150 ευρώ ποσό 94,45 ευρώ, θα αποτελεί τη δόση για τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της απούσας, όπως προαναφέρθηκε και συνεπώς το απομένον υπόλοιπο των 55,55 ευρώ μηνιαίως, θα αποτελεί τη δόση για τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2. Συνεπώς, όσον αφορά τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας και επί τρία χρόνια (36 μήνες) στην ….. το ποσό των 55,55 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως προς τις απαιτήσεις της ως εξής: α) για την υπ1 αρ. 10158000002696179 σύμβαση στεγαοτικού δανείου, το ποσό των 38,90 ευρώ και β) για την υπ’ αρ. 10158000002696799 σύμβαση στεγαοτικού δανείου, το ποσό των 16,65 ευρώ. Όσον αφορά τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2, θα πρέπει να καταβάλει από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας το ποσό των 94,45 ευρώ μηνιαίος σε 180 μηνιαίες δόσεις. Κατά τον παραπάνω τρόπο, πληρούνται αμφότερες οι βασικές αρχές που διέπουν τις δύο ρυθμίσεις, ήτοι η αρχή της μη υπέρβασης της μηνιαίας μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και αυτή της διασφάλισης ότι η πιστώτρια της απούσας δεν θα βρεθεί σε χειρότερη οικονομική θέση σε σχέση με το ποσό που έχει ορισθεί να λάβει ως αντάλλαγμα για τη διάσωση της κατοικίας της.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση αυτή οφειλές της απούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους των διάδικων που δικάζονται ερήμην δεν ορίζεται, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής, δεν προβλέπεται από το νόμο (άρθ. 14 ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης πιστώτριας και αντιμωλία των λοιπών δια δικών.

ΣΥΝΕΚΔ1ΚΑΖΕΙ την αίτηση και την κύρια παρέμβαση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό, τι έκρινε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση,

ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της απούσας κατ’ άρθρ. 8 παρ.2 ν. 3869/2010 επί τριετία, ήτοι επί 36 μήνες με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών προς την «…..», ποσού πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (55,55), οι οποίες θα αρχίσουν από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας και θα είναι καταβλητέες το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός, του ποσού συμμέτρως διανεμόμενου μεταξύ των απαιτήσεων της, ως εξής: α) για την υπ’ αρ. 10158000002696179 σύμβαση στεγασιικού δανείου, το ποσό των 38,90 ευρώ και β) για την υπ’ αρ, 10158000002696799 σύμβαση στεγαστικού δανείου, το ποσό των 16,65 ευρώ.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης: α) την κύρια κατοικία της απούσας, ήτοι ένα διαμέρισμα του πέμπτου (5qu) ορόφου οικοδομής, στη Θεσσαλονίκη, ….. που της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου και β) τα λοιπά αναφερόμενα στην αίτηση περιουσιακά της στοιχεία.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000) για χρονικό διάστημα 15 ετών (180 μήνες) και ειδικό ιερά επιβάλλει σ’ αυτήν την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαίως για 180 συνεχείς μήνες, το ποσό των 94,45 ευρώ στην …. αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της πιστώτριάς της κατ’ αναλογική εφαρμογή ταυ αρθ. 974 επ. ΚΠαλΔ. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό ίων πράξεων Κύριας Αναχρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Δικηγόρος ΜΔΕ

 

 

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek