+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διαγραφή του 82% των δανειακών οφειλών – Η υπ’ αριθ. 10789/2021 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Σκοπός της θέσπισης του Ν. 3869/2010 είναι, πρωτίστως, η μέριμνα για τη διευθέτηση του φαινομένου της υπερχρέωσης, η οποία επιτάσσεται από λόγους τόσο δημόσιου συμφέροντος όσο και σεβασμού της αξίας του οφειλέτη ως ανθρώπου. Ως εκ τούτου, γνώμονας για την τελική κρίση του επιληφθέντος, αρμόδιου, Δικαστηρίου είναι η ρύθμιση των χρεών με τον ορθότερο και επωφελέστερο για αμφότερες τις αντίδικες πλευρές τρόπο και όχι η απομύζηση και εξόντωση (οικονομική και ηθικοκοινωνική) του υπερχρεωθέντος οφειλέτη” έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την  υπ’ αριθ. 10789/2021 Απόφαση του, επί υποθέσεως που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, η οποία δικαίωσε σε δεύτερο βαθμό δανειολήπτη συνταξιούχο, του οποίου τα εισοδήματα μειώθηκαν και διέταξε το κούρεμα των οφειλών του κατά 82% με εξαίρεση από την εκποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο διέταξε την αποπληρωμή του συνολικού ποσού των 6.000 ευρώ σε 5 έτη, ήτοι με μηνιαίες δόσεις των 100,00 ευρώ, έναντι μηναίων δόσεων 350,00 ευρώ περίπου και συνολικής οφειλής ποσού 35.437,13 ευρώ.

Συνεπώς, το συνολικό «κούρεμα» ανήλθε στο ποσό των 29.437,13 ευρώ καταλαμβάνοντας το 82% των δανείων.

Ακολουθεί απόσπασμα της υπ’ αριθ. 10789/2021 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 10789/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αλεξάνδρα Παπαχρίστου, Πρωτόδικη, η οποία ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και τη Γραμματέα Αναστασία Τσερτσόγλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 8π Σεπτεμβρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …………., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Θωμά Καλοκύρη (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 11.982), που κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ-ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …… όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, η οποία εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, κατά την αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του παριστάμενου διαδίκου ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

[…] Με την αίτησή του, ο ήδη εκκαλών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την πιστώτρια τράπεζα, ζήτησε τη ρύθμιση των χρεών του, κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που υπέβαλε, επικουρικά δε τη ρύθμιση των χρεών του δικαστικά, με την εξαίρεση της εκποίησης του με αριθμό κυκλοφορίας …… αυτοκινήτου του, εργοστασίου κατασκευής …… τύπου ……….. και την αναγνώριση της απαλλαγής του από το υπόλοιπο των χρεών. Επ’ αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 507/2019, απόφαση του προαναφερθέντος Ειρηνοδικείου, το οποίο απέρριψε την αίτηση ως ουσία αβάσιμη, κρίνοντας ότι ο αϊτών και ήδη εκκαλών δεν απέδειξε ότι περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, μη πληρούμενης της προβλεπόμενης στη διάταξη του άρθρου 1 Ν. 3869/2010 διάταξης για την υπαγωγή του σε αυτόν. Κατά της ανωτέρω απόφασης παραπονείται ο ήδη εκκαλων με την κρινόμενη έφεσή του, για τους λόγους που περιέχονται σε αυτήν και ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητώντας να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση, ττροκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή του. Τέλος, ζητά να καταδικαστεί η εφεσίβλητη στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων.

Από την επανεκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος και ήδη εκκαλούντος στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά, και όλων των αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και επαναπροσκομίζονται ενώπιον του παρόντος και, ειδικότερα, από όλα τα έγγραφα που ο εκκαλών-αιτών νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς και από όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της αρχής της ελεύθερης απόδειξης και του ανακριτικού συστήματος που εφαρμόζεται στην παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, και από τις ομολογίες του εκκαλούντος-αιτούντος, αλλά και από τα νέα αποδεικτικά μέσα που προσάγονται και των οποίων γίνεται επίκληση προς απόδειξη των νέων πραγματικών ισχυρισμών (άρθρο 765 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Ο εκκαλών, ηλικίας 73 ετών περίπου σήμερα, τυγχάνει έγγαμος με τη ………. ηλικίας 62 ετών, με την οποία απέκτησε δύο ενήλικα τέκνα, ηλικίας 41 και 38 ετών αντίστοιχα,. Ο εκκαλών-αιτών τυγχάνει συνταξιούχος του Ι.Κ.Α., λαμβάνοντας το ποσό των 1.221,86 € μηνιαίως, και διαμένει με την προαναφερθείσα σύζυγό του σε ακίνητο ιδιοκτησίας του προαναφερόμενου υιού τους, κείμενο στα….. Άλλο οικογενειακό εισόδημα δεν υφίσταται, δοθέντος ότι η ως ανωτέρω σύζυγός του δεν εργάζεται, παρά ασχολείται αποκλειστικό με τις οικιακές εργασίες. Επιπλέον, οι δαπάνες διαβίωσης του εκκαλούντος- αιτούντος και της συζύγου του, πέραν αυτών που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών τους, δηλαδή για διατροφή, ένδυση, υπόδηση, μετακίνηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, επισκευή και συντήρηση οικιακού εξοπλισμού, είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, δαπάνες εστίασης κλπ., με δεδομένο το γεγονός της διαμονής του ζευγαριού στην ως άνω οικία, λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας τους, είναι ιδιαίτερα αυξημένες, δεδομένης της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας αμφοτέρων. Συγκεκριμένα, ο εκκαλών-αιτών παρακολουθείται τακτικά από ειδικό ιατρό καρδιολόγο, δοθέντος ότι έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν επεισόδια προκάρδιου άλγους, λαμβάνει δε για τον λόγο αυτόν τη δέουσα φαρμακευτική αγωγή (δοίοερίΓ, ΡΙανίχ, Θθτνθροη, ΤΓίθίθο, Ιίρίΐοτ, Νοτνοεο, ΒίηίΓΟΓπ). Πέραν δε των προαναφερόμενων προβλημάτων υγείας, ο εκκαλών εμφάνισε καρκίνο του προστάτη (βλ. σχετ. τα από 17.12.2019, 26.03.2020 και 30.07.2020 εισιτήρια στο Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» και την αντίστοιχη ατομική συνταγή του ίδιου Νοσοκομείου). Η δε σύζυγός του παρουσιάζει, κατά ΙΟΟ10, υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή και δυσθυμία, παθήσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται με ατομική υποστηρικτική ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή (δαχίδ 45 ιπρ, Μθίοοίπ 150 πτε), Νοάθδίο 100 πις)· Για τους παραπάνω λόγους, οι εν λόγω δαπάνες δεν δύναται να υπολείπονται του ποσού των 1.300,00 Ευρώ περίπου, λαμβανομένης υπόψη και της αντίστοιχης έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εκκαλών-αιτών και η σύζυγός του δεν διαθέτουν οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία. Ο εκκαλών-αιτών έχει το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας επί των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, με αριθμούς κυκλοφορίας ……., κυβισμού αντίστοιχα, 1.497 οο, 1.597 οο και 1.200 οο, με έτος πρώτης κυκλοφορίας αντίστοιχα το 2005, το 2007 και το 1980, τα οποία είναι μηδαμινής αξίας, λόγω παλαιότητας, με επιπλέον δεδομένο ότι είναι απαραίτητα για τις μετακινήσεις τους, τόσο προς την πόλη της Θεσσαλονίκης (εφόσον διαμένουν εκτός αυτής) όσο και εντός και εκτός της πόλης. Άλλη περιουσία, κινητή ή ακίνητη, ο εκκαλών-αιτών και η σύζυγός του δεν διαθέτουν.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ο εκκαλών- αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη προς την πιστώτρια τράπεζα, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο αυτής (βλ. Κρητικό Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 99): 1) το ποσό των 33.723,92 Ευρώ, που απορρέει από τη με αριθμό ….
σύμβαση καταναλωτικού δανείου, και 2) το ποσό των 1.713,21 Ευρώ, που απορρέει από τη με αριθμό ….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου. Τα ως άνω ποσά ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 35.437,13 Ευρώ. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η αδιαμφισβήτητη οικονομική κρίση, η οποία έπληξε το σύνολο των παραγωγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας (και της οποίας τα συμπτώματα εκδηλώθηκαν κατά τρόπο αντιληπτό τοις πάσι από τους πρώτους μήνες του έτους 2010), επηρέασε άμεσα και τις δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και των εξαρτημένων από αυτόν μελών της οικογένειάς του. και, κατ’ επέκταση, τις οικονομικές τους δυνάμεις, τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική του ικανότητα. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου των οικονομικών-φορολογικών ετών 2011 και εντεύθεν, προκύπτουν αξιοσήμαντες διαφοροποιήσεις-περικοπές στις ετήσιες αποδοχές του αιτούντος και ήδη εκκαλούντος, οι οποίες αποτελούν και το μοναδικό οικογενειακό εισόδημα. Εξάλλου, ήδη το απαιτούμενο για την εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων ποσό -το οποίο ξεπερνούσε αυτό των 350,00 Ευρώ- υπερέβαινε αυτό που ηδύνατο να καταβάλλει, λαμβανομένων υπόψη των τεκμαιρόμενων αναγκών διαβίωσης (σε οικογενειακό επίπεδο) και των μηνιαίων εισοδημάτων, όπως αυτά προεκτέθηκαν.

Με βάση τα παραπάνω, ο εκκαλών-αιτών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των χρεών του, λόγω της έλλειψης επαρκών εισοδημάτων, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, με αναπόδραστη συνέπεια την περιέλευσή του σε γενική και μόνιμη αδυναμία προς πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, λόγω συνδυασμού παραγόντων και δη της ηλικίας του, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη αρνητική οικονομική συγκυρία, που αποκλείει την πιθανότητα μελλοντικής αύξησης των εισοδημάτων του -λαμβανομένου υπόψη του χαρακτηριστικού της σταθερότητας αυτών-, ενώ, ταυτόχρονα, οι δανειακές υποχρεώσεις του αυξάνονται συνεχώς, λόγω της επιβάρυνσης των ως ανωτέρω συμβάσεων με τόκους υπερημερίας. Συνεπώς, εν προκειμένω, συντρέχει μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του εκκαλούντος-αιτούντος προς την πιστώτριά του, στην οποία αυτός περιήλθε λόγω ανυπαίτιας μεταβολής των οικονομικών συνθηκών του. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, κρίνεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία του εκκαλούντος-αιτούντος δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των πιστωτών του, ενώ πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και, ειδικότερα, στη διάταξη του άρθρου 8 §2. Σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο -το οποίο απέρριψε την ένδικη αίτηση επειδή έκρινε ότι ο αϊτών δεν απέδειξε ότι περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές του οφειλές- έσφαλε ως προς την εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου και την εκτίμηση των αποδείξεων και, συνεπώς, δεκτής γενόμενης της έφεσης του αιτούντος στην ουσία της, κατά παραδοχή των σχετικών προς τα ανωτέρω λόγων της, θα πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη και να κρατηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο αυτό.

Ειδικότερα, ενόψει των εισοδημάτων του εκκαλούντος-αιτούντος και, εν γένει, των ανωτέρω οικονομικών δεδομένων, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 §§1 και 2 του Ν. 3869/2010, να υπαχθούν σε ρύθμιση οι ένδικες οφειλές του, με τον ορισμό μηνιαίων δόσεων —δοθέντος και του ύψους των χρεών του- ύψους 100.00 Ευρώ, καθώς το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι αυτό το ποσό δύναται να καταβάλει μηνιαίως, χωρίς να διακινδυνεύσει η διαβίωσή του (και του προστατευόμενου μέλους της οικογένειας του, ήτοι της συζύγου του), καταβλητέων εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, αρχής γενόμενης από τον επόμενο μήνα της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης από την πιστώτρια και για χρονικό διάστημα εξήντα (60) μηνών. Το Δικαστήριο άγεται στην εν λόγω κρίση, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω (μοναδικό) εισόδημα του εκκαλούντος και σταθμίζοντας αυτό με τις βιοτικές του και, εν γένει, οικογενειακές ανάγκες. Ιδιαίτερα λαμβάνεται υπόψη, εν προκειμένω, η ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων φροντίδα της οποίας χρήζει τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, και από οικονομική άποψη, δοθέντος ότι οι παθήσεις από τις οποίες αμφότεροι πάσχουν, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, δεν επιδέχονται βελτίωση, αλλά αντιμετωπίζονται συντηρητικά με τις συχνές επισκέψεις και συνεδρίες σε ειδικούς γιατρούς και την πιστή τήρηση της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική κρίση, στο πλαίσιο της οποίας τα ποσά των καταβλητέων μισθών και συντάξεων βαίνουν μειούμενα, χωρίς προοπτική αύξησής τους. Το συνολικά οφειλόμενο ποσό του εκκαλούντος-αιτούντος ανέρχεται σε 35.437,13 Ευρώ, το οποίο αναλύεται σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ενώ με την καταβολή του ποσού των 100,00 Ευρώ μηνιαίως προς την πιστώτρια και συμμέτρως διανεμόμενο στις απαιτήσεις αυτής, ο εκκαλών θα καταβάλει το ποσό των (60 X 100,00 € =) 6.000,00 Ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο ύψους (35.437,13-6.000.00 =) 29.437,13 Ευρώ. Σημειωτέον ότι, δυνάμει της από 21.07.2017 προσωρινής διαταγής που χορηγήθηκε στον εκκαλούντα, ορίστηκε η καταβολή του ποσού των 56,00 Ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενου στις απαιτήσεις της πιστώτριάς του και ήδη εφεσίβλητης-καθ’ ης η αίτηση, για το χρονικό διάστημα από τον μήνα Αύγουστο του 2017 και έως τον χρόνο συζήτησης της αίτησης, στο περιεχόμενο της οποίας ο εκκαλών και συμμορφώθηκε. Συνεπώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 Ν. 3869/2010, οι καταβολές αυτές πρέπει να συνυπολογιστούν σε αυτές της οριστικής ρύθμισης (60 μήνες-7 μήνες που διήρκεσαν οι προσωρινές καταβολές- 53 μήνες). Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 §4 Ν. 3869/2010, ο εκκαλών υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της διαφοράς εντός έτους από τη λήξη των καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8 §2 Ν. 3869/2010, δοθέντος ότι το μηνιαίο ποσό των προσωρινών καταβολών υπολείπεται αυτού της προσωρινής ρύθμισης. Το ποσό της διαφοράς ανέρχεται σε (7 μήνες X 100,00 €-7 μήνες X 56,00 €= 700,00 €-392,00 €=) 308,00 Ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί μετά τους 53 μήνες και εντός έτους, έντοκα από τον χρόνο έναρξης του έτους, με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 11 §1 Ν. 3869/2010, η απαλλαγή θα επέλθει μετά τις ως ανωτέρω (συμπληρωματικές) καταβολές. Η ανωτέρω ρύθμιση του άρθρου 8 §2 του Ν.3869/2010, δεν κρίνεται σκόπιμο από το παρόν Δικαστήριο να συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 §1 του ίδιου Νόμου δυνατότητα εκποίησης της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του αιτούντος, ήτοι των προαναφερθέντων Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων του, δοθέντος ότι δεν την κρίνει απαραίτητη για την ικανοποίηση της πιστώτριας, δοθείσας και της μηδαμινής αξίας αυτών λόγω της παλαιότητάς τους. Άλλωστε, πρέπει να επισημανθεί ότι η ύπαρξη ρευστοποιήσιμης περιουσίας δεν σηματοδοτεί αυτομάτως και την υποχρέωση του Δικαστηρίου να διατάξει τη ρευστοποίησή της. Η εκποίηση «κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών», όταν θα αποφέρει τίμημα που θα οδηγήσει σε «σημαντική βελτίωση της θέσης των πιστωτών», ήτοι όταν μπορεί να προκύψει «προσδοκία ανάληψης ανάλογου ανταλλάγματος», από το οποίο συνάγεται ότι μπορεί και αξίζει να εκποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο. Είναι δε πολύ πιθανό να υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η ρευστότητα είναι δύσκολη λόγω ιδιοτήτων ή αξίας, ενώ είναι πιθανή η πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των πιστωτών με την αξιοποίηση- εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων, παρά με τη ρευστοποίησή του. Άλλωστε, σκοπός της θέσπισης του Ν. 3869/2010 είναι, πρωτίστως, η μέριμνα για τη διευθέτηση του φαινομένου της υπερχρέωσης, η οποία επιτάσσεται από λόγους τόσο δημόσιου συμφέροντος όσο και σεβασμού της αξίας του οφειλέτη ως ανθρώπου. Ως εκ τούτου, γνώμονας για την τελική κρίση του επιληφθέντος, αρμόδιου, Δικαστηρίου είναι η ρύθμιση των χρεών με τον ορθότερο και επωφελέστερο για αμφότερες τις αντίδικες πλευρές τρόπο και όχι η απομύζηση και εξόντωση (οικονομική και ηθικοκοινωνική) του υπερχρεωθέντος οφειλέτη. Όλα τα προεκτεθέντα δε πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση, στην οποία

Συνεπώς, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή στην ουσία της η έφεση του αιτούντος, κατά παραδοχή των σχετικών προς τα ανωτέρω λόγων της, και, εξαφανισθείσας της εκκαλουμένης και κρατηθείσας της υπόθεσης στο Δικαστήριο αυτό, όπως ήδη προεκτέθηκε, να γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση ως ουσία βάσιμη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, λόγω της νίκης του ασκήσαντος το ένδικο μέσο της έφεσης και καταθέσαντος το αντίστοιχο παράβολο ποσού εβδομήντα πέντε Ευρώ (75,00 €), αυτό πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν (άρθρο 495 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εφεσίβλητης.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ’ ουσία την κρινόμενη έφεση.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλούμενη, με αριθμό 507/2019, απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας).

ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση.

ΔΙΚΑΖΕΙ επί της με αριθμό κατάθεσης 6128/23.05.2017 αίτησης

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης χρέη του εκκαλούντος, επί πενήντα τρεις (53) μήνες (53 μηνιαίες δόσεις), με μηνιαίες καταβολές ποσού εκατό Ευρώ (100,00 €) εκάστης, προς την πιστώτριά του, αρχής γενομένης το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης από την τελευταία, επιμεριζόμενου σύμμετρα προς τις απαιτήσεις αυτής.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον απούντα την καταβολή του συνολικού ποσού των τριακοσίων οκτώ Ευρώ (308,00 €) στην πιστώτριά του, σύμμετρα στις απαιτήσεις αυτής, αμέσως μετά τη λήξη των καταβολών της οριστικής ρύθμισης του άρθρου 8 §2 Ν. 3869/2010, μετά τους πενήντα τρεις (53) μήνες και εντός έτους, έντοκα από τον χρόνο έναρξης του έτους με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παράβολου άσκησης της έφεσης στον καταθέσαντα εκκαλούντα.


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek