+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Αντίθετη στη χρηστή διοίκηση η εμμονή της φορολογικής αρχής στην τήρηση του τύπου – Η υπ’ αριθ. Α838/2023 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε με την υπ’ αριθ. Α838/2023 Απόφαση του, σε υπόθεση που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, ότι αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας η εμμονή της φορολογικής αρχής στην τήρηση του τύπου, εν προκειμένου του τύπου της διόρθωσης εσφαλμένου υπολογισμού φόρου ακίνητης περιουσίας, όταν ο ένδικος φόρος προέκυψε αναμφισβήτητα από λανθασμένο εμβαδό και μάλιστα πολλαπλάσιο του πραγματικού.

Παρατίθεται ολόκληρη η απόφαση.

Αριθμός απόφασης: A 838/2023

ΤΟ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε’

(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ)

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Ιανουαρίου 2023, με δικαστή τον Αναστάσιο Χασιακό, Εφέτη Δ.Δ., και γραμματέα την ……………………., δικαστική υπάλληλο,για να δικάσει την έφεση με ημερομηνία κατάθεσης 14-10-2021 (αριθ. καταχ. στο Δικαστήριο ΕΦ 1662/18-10-2021),

του ………………………… του ………………., κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός ………………, αρ. …………..), ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Θωμά Καλοκύρη, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου, στην προκείμενη περίπτωση, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που δεν παραστάθηκε,και κατά της 2474/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το Δικαστήριο μελέτησε τη δικογραφία και σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.

1. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. το e-Παράβολο με κωδικό αριθμό 432585275951 1213 0007), ζητείται, παραδεκτώς, η εξαφάνιση της 2474/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε η με αριθ. καταχ. ΠΡ3336/28-9-2018 προσφυγή του εκκαλούντος κατά της 1318/2-7-2018 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Με την τελευταία αυτή απόφαση, απορρίφθηκε η 6905/22-3-2018 ενδικοφανής προσφυγή του εκκαλούντος κατά της 4870/14-2-2018 αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, επί της 22997/9-11-2017 αιτήσής του επανυπολογισμού του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), έτους 2013, για ακίνητό του στο Καλοχώρι της δημοτικής ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, με βάση το εμβαδό της πραγματικά ηλεκτροδοτούμενης στεγασμένης επιφάνειας αυτού 40 τ.μ., αντί της λανθασμένης των 2.000 τ.μ. με την οποία υπολογίστηκε αυτό.

2. Επειδή, νομίμως συζητήθηκε η υπόθεση, παρά την απουσία του εφεσίβλητου Ελληνικού Δημοσίου, αφού αυτό κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα να παρασταθεί στην ως άνω ορισθείσα δικάσιμο (βλ. το από 12-7-2022 αποδεικτικό επίδοσης της σχετικής κλήσης του επιμελητή δικαστηρίων Δημητρίου Τσανίδη).

3. Επειδή, στην υποπαράγραφο Α7 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) ορίζεται ότι: “1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως έχει εγκριθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 4093/2012 και επικαιροποιηθεί με το Ν. 4127/2013, για το έτος 2013, επιβάλλεται έκτακτο ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες, οποτεδήποτε κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, δομημένες επιφάνειες ακινήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα υποπαράγραφο, το οποίο θα ονομάζεται στο εξής έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)….5. Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α. λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και με βάση τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 (Α΄62) …. Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο αυτή, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προσέρχονται μέχρι τη 15η Μαΐου 2013 στον αρμόδιο δήμο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. Οι δήμοι όλης της χώρας ελέγχουν αν στις καταστάσεις που αποστέλλονται στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. περιλαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και αν αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως ισχύουν για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτων και, σε περίπτωση λάθους, προβαίνουν σε διόρθωσή τους, με την αποστολή των νέων στοιχείων στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μέχρι την 31η Μαΐου 2013. Στις ίδιες καταστάσεις περιλαμβάνουν και τις διορθώσεις που επήλθαν στα στοιχεία των ακινήτων, μετά από τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων πολιτών. Εάν διαπιστωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι, με υπαιτιότητα των δήμων, έχουν αποσταλεί στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ανακριβώς τα στοιχεία, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α., με αποτέλεσμα την επιβολή μεγαλύτερου ποσού Ε.Ε.Τ.Α. από το πράγματι οφειλόμενο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του Ε.Ε.Τ.Α.”.

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο εκκαλών είναι κύριος του 158 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Καλοχωρίου, το οποίο βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (σχετ. η 17/2.1.2013 βεβαίωση του Δημάρχου Δέλτα). Τμήμα επιφανείας 2.000 τ.μ. του αγροτεμαχίου αυτού ηλεκτροδοτήθηκε ως ακάλυπτο (με αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 20740656), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματικός χώρος (μάνδρα αυτοκινήτων) και υποβλήθηκε σχετικώς από τον ιδιοκτήτη υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ακινήτου για τον υπολογισμό του δημοτικού φόρου, των δημοτικών τελών και του τέλους ακίνητης περιουσίας. Το ακίνητο αυτό ο εκκαλών είχε εκμισθώσει στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «………………..». Για το ως άνω ακίνητο βεβαιώθηκε τελικώς σε βάρος του εκκαλούντος-ιδιοκτήτη έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), για τα έτη 2011 και 2012, ύψους 5.099,85 και 5.100 ευρώ, αντίστοιχα, καθώς και το ένδικο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), έτους 2013, ύψους 6.644,54 ευρώ, τα οποία υπολογίσθηκαν επί συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. Ο εκκαλών και η μισθώτρια εταιρεία, με την 1194/15.1.2013 αίτησή τους στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, ζήτησαν να γίνει νέα εκκαθάριση του οφειλόμενου Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., με την αιτιολογία ότι το τέλος αυτό προσδιορίσθηκε εσφαλμένως επί της αδόμητης επιφάνειας του ακινήτου (μάνδρας). Στις 17.5.2013 διενεργήθηκε από την εν λόγω Δ.Ο.Υ. αυτοψία στο ως άνω ακίνητο, από την οποία προέκυψε ότι εντός της μάνδρας υπήρχε κτίσμα εμβαδού 40 τ.μ. Ωστόσο, με τις 17919 και 17918/12.6.201, αντίστοιχα, αποφάσεις της ανωτέρω Δ.Ο.Υ., απορρίφθηκε η αίτηση του εκκαλούντος. Προσφυγές του τελευταίου κατά των απορριπτικών αυτών αποφάσεων, με τις οποίες υποστήριξε ότι το οφειλόμενο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έπρεπε να υπολογισθεί μόνο επί της δομημένης επιφάνειας των 40 τ.μ., που υπάρχει εντός της μάνδρας, όπως προέκυψε από την διενεργηθείσα αυτοψία, και όχι επί της ακάλυπτης επιφάνειας των 2.000 τ.μ., έγιναν δεκτές, με τις 3796 και 3797/2017 αποφάσεις, αντίστοιχα, του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις της Δ.Ο.Υ. και διατάχθηκε η νέα εκκαθάριση του οφειλόμενου Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. με βάση δομημένη επιφάνεια 40 τ.μ., επί της ως άνω ιδιοκτησίας του εκκαλούντος. Εξάλλου, ο εκκαλών, με την 22997/9-11-2017 αίτησή του προς την Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, ζήτησε τον επανυπολογισμό και του ένδικου Ε.Ε.Τ.Α., έτους 2013, μόνο επί της δομημένης επιφάνειας των 40 τ.μ., που υπάρχει εντός της μάνδρας, όπως προέκυψε από την διενεργηθείσα αυτοψία, αντί της ακάλυπτης επιφάνειας των 2.000 τ.μ., επί της οποίας υπολογίστηκε. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε, με την 4870/14-2-2018 αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 και της ΠΟΛ 1080/2014, για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, θα έπρεπε να είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα έως τις 15-5-2013 στον αρμόδιο Δήμο, άλλως τεκμαίρεται ότι τα στοιχεία θεωρούνται ακριβή. Κατά της απόφασης αυτής, ο εκκαλών άσκησε την 6905/22-03-2018 ενδικοφανή προσφυγή, ισχυριζόμενος ότι εσφαλμένα υπολογίστηκε το ανωτέρω Ε.Ε.Τ.Α. για το εν λόγω ακίνητο, καθώς, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α7 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013, αυτό επιβάλλεται στις δομημένες ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων και όχι επί ακάλυπτων χώρων και οικοπέδων. Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε, με την 1318/2-7-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε., με την ίδια ως άνω αιτιολογία.

5. Επειδή, ο εκκαλών, με την ΠΡ3336/28-9-2018 προσφυγή του κατά της τελευταίας αυτής απορριπτικής απόφασης, επανέφερε τους ανωτέρω ισχυρισμούς του, προσθέτοντας ότι, όταν διαπίστωσε το σφάλμα στον υπολογισμό της ηλεκτροδοτούμενης δομημένης επιφάνειας της ιδιοκτησίας του, απευθύνθηκε σε υποκατάστημα της ΔΕΗ, παραπέμφθηκε στον Δήμο Δέλτα, όπου όμως οι υπάλληλοι αρνήθηκαν να παραλάβουν την διορθωτική δήλωση που υπέβαλε και τον παρέπεμψαν στην Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, όπου υπέβαλε την απορριφθείσα, κατά τα ως άνω, αίτηση διόρθωσης της δομημένης επιφάνειας. Πρόσθεσε δε ότι ενόψει των ανωτέρω, μη νομίμως αποκλείστηκε το δικαίωμά του να επιδιώξει, μετά την 31-5-2013, τον εκ νέου υπολογισμό του οφειλόμενου Ε.Ε.Τ.Α., με τη διόρθωση του εμβαδού της ιδιοκτησίας του, ο αποκλεισμός δε αυτός προσβάλει κατάφωρα τις αρχές της αναλογικότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του, καθώς και της χρηστής διοίκησης.

6. Επειδή, με την εκδοθείσα επί της ως άνω προσφυγής εκκαλούμενη 2474/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κρίθηκαν τα εξής: Κατ’ αρχάς, οι ανωτέρω 3796 και 3797/2017 αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δεν αποτελούν δεδικασμένο για την κρινόμενη υπόθεση, καθότι αφορούν έτερη επιβάρυνση, η οποία επιβλήθηκε βάσει έτερης νομοθεσίας. Περαιτέρω, σε αντίθεση με τις διατάξεις του ν. 4021/2011 για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., η διάταξη του άρθρου 1, παρ. Α.7 υποπαρ. 5 του ν. 4152/2013 για το Ε.Ε.Τ.Α., ρητώς αναφέρει τη διαδικασία διόρθωσης τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, η οποία διενεργείται με την υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Δήμο μέχρι τη 15η Μαΐου 2013, άλλως θεωρείται ότι ο υπόχρεος αποδέχεται τα στοιχεία ως ακριβή. Όμως, ο εκκαλών, μολονότι ήδη από τις 15-1-2013 είχε υποβάλει σχετικό αίτημα προς την Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης για τη διόρθωση του εμβαδού του ακινήτου του, ωστόσο δεν ακολούθησε την ανωτέρω εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία διόρθωσης, ενώ δεν απέδειξε τον ισχυρισμό του περί άρνησης των υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα να παραλάβουν σχετική αίτησή του. Έτσι, κρίθηκε ότι νομίμως, με την ανωτέρω 4870/14-2-2018 αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, απορρίφθηκε η ένδικη 22997/09-11-2017 αίτηση του εκκαλούντος επανυπολογισμού του Ε.Ε.Τ.Α. έτους 2013, για το ανωτέρω ακίνητο αυτού και απορρίφθηκε η προσφυγή. Ήδη, με την κρινόμενη έφεση, επαναλαμβάνονται οι ως άνω λόγοι της προσφυγής και ζητείται η εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης και η αποδοχή της προσφυγής αυτής.

7. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει τα εξής: Εφόσον, όπως διαπιστώθηκε από την ως άνω αυτοψία της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης και δεν αμφισβητείται από αυτή, το εμβαδόν της ηλεκτροδοτούμενης δομημένης επιφάνειας του ανωτέρω ακινήτου του εκκαλούντος, επί του οποίου υπολογίζεται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αλλά και το ένδικο Ε.Ε.Τ.Α., είναι 40 τ.μ. και όχι 2.000 τ.μ. (που είναι η ηλεκτροδοτούμενη αδόμητη επιφάνεια αυτού), αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του εκκαλούντος και της αναλογικότητας η εμμονή της φορολογικής αρχής στην τήρηση του τύπου της διόρθωσης του ανωτέρω εμβαδού με την υποβολή από τον εκκαλούντα σχετικής αίτησης έως τις 15-5-2013 στον αρμόδιο Δήμο και ο υπολογισμός του ένδικου Ε.Ε.Τ.Α. με βάση αναμφισβήτητα λανθασμένο εμβαδό και μάλιστα πολλαπλάσιο του πραγματικού. Επομένως, μη νόμιμα απορρίφθηκε η προαναφερόμενη 22997/09-11-2017 αίτηση του εκκαλούντος επανυπολογισμού του Ε.Ε.Τ.Α. έτους 2013, έσφαλε δε η εκκαλούμενη απόφαση που έκρινε αντίθετα, όπως βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη έφεση.

8. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση αυτή και να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση, περαιτέρω δε να δικασθεί και να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφυγή και να ακυρωθεί η 1318/2-7-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε. και η ενσωματωθείσα σ’ αυτή 4870/14-2-2018 αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης και, ακόμη, να διαταχθεί ο επανυπολογισμός και η νέα εκκαθάριση του ένδικου Ε.Ε.Τ.Α. του ανωτέρω ακινήτου του εκκαλούντος, έτους 2013, με βάση εμβαδόν ηλεκτροδοτούμενης δομημένης επιφάνειας 40 τ.μ. Τέλος, πρέπει να αποδοθούν στον εκκαλούντα-προσφεύγοντα τα καταβληθέντα παράβολα τόσο της έφεσης όσο και της προσφυγής (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ.) αλλά, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγεί το εφεσίβλητο-καθού η προσφυγή από τα δικαστικά έξοδα του εκκαλούντος-προσφεύγοντος και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας (άρθρο 275 παρ. 1 εδάφ. πέμπτο του Κ.Δ.Δ.).

 ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την έφεση.

Εξαφανίζει την 2474/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Δικάζει την ανωτέρω προσφυγή και

Δέχεται αυτή.

Ακυρώνει την 1318/2-7-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε. και την ενσωματωθείσα σ’ αυτή 4870/14-2-2018 αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης.

Διατάσσει τον επανυπολογισμό και τη νέα εκκαθάριση του ένδικου Ε.Ε.Τ.Α. του ανωτέρω ακινήτου του εκκαλούντος, έτους 2013, με βάση εμβαδόν ηλεκτροδοτούμενης δομημένης επιφάνειας 40 τ.μ.

Διατάσσει την απόδοση στον εκκαλούντα-προσφεύγοντα των καταβληθέντων παραβόλων τόσο της έφεσης όσο και της προσφυγής.

Απαλλάσσει το εφεσίβλητο-καθού η προσφυγή από τα δικαστικά έξοδα του εκκαλούντος-προσφεύγοντος και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας.

………………..

Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης

Δικηγόρος ΜΔΕ

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek