+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Έξωση μισθωτή Ελληνικού Δημοσίου και καταβολή μισθωμάτων – Η υπ’ αριθ. 138/2021 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Με την υπ’ αριθ. 138/2021 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, επί υποθέσεως που χειρίστηκε το γραφείο μας, διατάχθηκε η έξωση του Ελληνικού Δημοσίου από ισόγειο κατάστημα που μίσθωσε το 2008 ο “Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης- Θεσσαλονίκη ’97” στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εν συνεχεία καταργήθηκε και εγκατέλειψε το μίσθιο κλειδωμένο για 14 ολόκληρα χρόνια. 

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Δημοσίου για καταβολή των μισθωμάτων ποσού 35.120,40 ευρώ και αποζημίωσης χρήσης ποσού 11.810,00 ευρώ.

Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 138/2021 οριστική Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 138/2021
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Χριστόδουλο Σ. Βλάσση, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα Νίκη Κοπανά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 29 Οκτωβρίου 2021 για να δικάσει την με αριθμό κατάθεσης 12905/213/19-5-2021 αγωγή απόδοσης μισθίου, καταβολής μισθωμάτων και αποζημίωσης χρήσης μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ …….. ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Θωμά Καλοκύρη (AM: 11982), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό οικονομικών, κάτοικο Αθηνών, το οποίο εκπροσώπησε η δικαστική πληρεξούσια του ΝΣΚ ……., η οποία κατέθεσε προτάσεις.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και σπς έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή του ο ενάγων ισχυρίζεται ότι δυνάμει του από 1-11-2008 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου, που καταρτίστηκε μεταξύ αυτού ως εκμισθωτή και του εκκαθαριστή του υπό εκκαθάριση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997 Α.Ε.», εκμίσθωσε προς το τελευταίο το κείμενο επί της οδού ….. ισόγειο κατάστημα, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως αποθηκευτικό χώρο. Ότι η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε σε δύο έτη και άρχισε στις 1-11-2008 μέχρι 31-10-2010 και με το από 8-11-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε μεταξύ των δύο ως άνω συμβαλλόμενων, παρατάθηκε για ένα ακόμη έτος, δηλαδή μέχρι 31-10-2011 και στη συνέχεια μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου και το μηνιαίο μίσθωμα συνομολογήθηκε σε 300 €, πλέον του τέλους χαρτοσήμου (3,6%), δηλαδή συνολικά 310.80 €. Ότι στις 23-7-2012 περατώθηκε η εκκαθάριση και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. υπεισήλθε το εναγόμενο (Ελληνικό Δημόσιο), στο οποίο περιήλθαν και τα υφιστάμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του. Ότι δεν καταβλήθηκαν τα μισθώματα από 1-11-2008 και για το λόγο αυτό στις 1-3-2018 κατήγγειλε τη μίσθωση, πλην όμως το εναγόμενο δεν παρέδωσε τη χρήση του μισθίου, ούτε και κατέβαλε τα μισθώματα. Με βάση τα πραγματικά αυτά περιστατικά ο ενάγων ζητά, μετά παραδεκτό περιορισμό του αιτήματος της αγωγής της καταβολής των μισθωμάτων, της αποζημίωσης χρήσης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, την απόδοση του μισθίου και να αναγνωριστεί ότι το εναγόμενο οφείλει στον ενάγοντα να του καταβάλει τα παραπάνω μισθώματα και την αποζημίωση χρήσης ποσού 46930.80 €, όπως επίσης και το ποσό των 5000 €, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από τη συμπεριφορά του εναγομένου και τα παραπάνω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η ένδικη αγωγή, παραδεκτά και αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 14§1β, 29 Κ.Πολ.Δ.), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 615-620 Κ.Πολ.Δ. και είναι νόμιμη, πλην τουαιτήματος για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθόσον προϋπόθεση για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης είναι η τέλεση αδικοπραξίας, ενώ εν προκειμένω πρόκειται για αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης. Είναι δε πλήρως ορισμένη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1 επ. π.δ. 34/1995, 361, 574, 595, 597, 599, 601, 341, 345, 346 Α.Κ., 218§1, 907, 910 αρ. 1 και 2, 176, 70, 223 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, η κρινομένη αγωγή, να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Το εναγόμενο αρνήθηκε δικαιολογημένα την αγωγή ισχυριζόμενο ότι δεν νομιμοποιείται παθητικά, διότι εκμισθωτής ήταν το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997 Α.Ε.» και ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι καθολικός διάδοχος ως προς το ενεργητικό και το παθητικό του.

Στο άρθρο 75 ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: «1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης- Θεσσαλονίκη 1997» και με έδρα τη Θεσσαλονίκη. … Ο ιδρυόμενος Οργανισμός έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις αυτού του άρθρου και του διατάγματος της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου…. 9. Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997 λύεται την I1! Ιανουάριου 1998 και τίθεται υπό εκκαθάριση. Με κοινή απόφαση των εποπτευόντων και τυχόν άλλων συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία του Οργανισμού κατά την περίοδο και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Με κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση των περιουσιακών και τη διαδοχή του Οργανισμού επί των κάθε είδους δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, η υποκατάστασή ίου σε κάθε είδους σύμβαση που έχει συνάψει και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» Εξάλλου στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 ν. 3316/2005 ορίζεται «Η εκκαθάριση διενεργείται από πενταμελές Συμβούλιο εκκαθάρισης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Μακεδονίας-Θράκης…, στο δε άρθρο 46 ν. 4049/2012 ορίζεται ότι από την έναρξη της ισχύος του παρόντος περατώνεται η εκκαθάριση και λήγει η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Εκκαθάρισης του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη ’97» (Ο.Π.Π.Ε.Θ. *97). Σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του «Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη ’97» υποκαθίσταται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου ή την καταβολή ανταλλάγματος το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη ’97» περιέρχονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την απογραφή και τη διάθεση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, την τύχη των αρχείων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα (η διάταξη του άρθρου 46, σύμφωνα με το άρθρο 546 του ίδιου νόμου ισχύει από 23-7-2012). Περαιτέρω στην υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΔΔΣΕΕ/ΤΕΕ64216/322/58/26-5-2017 των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2402) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 46 και 546 ν. 4049/2012 ορίστηκαν τα εξής: «1. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, διενεργείται επισκόπηση της απογραφής που εγκρίθηκε στις 23-7-2012 από του τέως Συμβούλιο Εκκαθάρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997», λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων του Ενεργητικού 2. Εντός της ιδίας προθεσμίας διενεργείται επίσης λεπτομερής καταγραφή καθώς και παραλαβή των οικονομικών στοιχείων του παθητικού του Ο.Π.Π.Ε.Θ. ’97, τα οποία περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο σας 23-7-2012…». Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, από της ισχύος της διάταξης του άρθρου 46 ν. 4049/20212 (23-7-2012) έχει περατωθεί η εκκαθάριση του οργανισμού, έχουν παύσει οι υποχρεώσεις του καταργηθέντος Συμβουλίου Εκκαθάρισης αυτού και το Ελληνικό Δημόσιο είναι πλέον έκτοτε φορέας των πάσης φύσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ως υποκατάστατος φορέας του Οργανισμού.

Από την εκτίμηση της ένορκης εξέτασης του μάρτυρα απόδειξης, ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου και όλων των εγγράφων, που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται, μεταξύ των οποίων και τέσσερις (4) φωτογραφίες του εσωτερικού του μισθίου, οι οποίες κατά νόμο (άρθρ. 444§1γ Κ.Πολ,Δ.) θεωρούνται επίσης ιδιωτικά έγγραφα, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει των από 1- 11-2008 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και 8-11-2010 ιδιωτικού συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης, που καταρτίστηκαν μεταξύ του ενάγοντος ως εκμισθωτή και του εκκαθαριστή του υπό εκκαθάριση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη ’97* ο ενάγων εκμίσθωσε στο τελευταίο ένα κατάστημα, που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας επί της ……., στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως αποθηκευτικό χώρο. Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε για τρία έτη, από 1-11-2008 έως 31-10-2011 και το μίσθωμα συνομολογήθηκε στο ποσό των 300 € τον μήνα, πλέον του τέλους χαρτοσήμου (3,6%), δηλαδή συνολικά 310.80 € και ορίστηκε προκαταβλητέο εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα. Ο χρόνος διάρκειας της μίσθωσης ως εμπορικής, καταρτισθείσα πριν την ισχύ του ν. 4242/2014 (28-2-2014), είναι τουλάχιστον δώδεκα έτη και ως εκ τούτου ο χρόνος λήξης της ως άνω μίσθωσης είναι η 31-10-2020, μη ισχυούσης της αυτόματης τετραετούς παράτασης, όταν δεν ασκείται το δικαίωμα της έξωσης. Το ως άνω νομικό πρόσωπο (μισθωτής) είχε συσταθεί με το άρθρο 75 ν. 2121/1993, αποτελούσε Ν.Π.Ι.Δ. και είχε τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, που λειτουργούσε χάριν του δημόσιου συμφέροντος με σκοπό την προετοιμασία της πόλης της Θεσσαλονίκης, ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 1997 και το οποίο, ως προεκτέθη, περατώθηκε η εκκαθάρισή του και από 23-7-2012 το Ελληνικό Δημόσιο (εναγόμενο) υπεισήλθε στη μισθωτική σχέση ως διάδοχο του ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. αναλαμβάνοντας τις απορρέουσες υποχρεώσεις ως μισθωτής. Ως εκ τούτου νομιμοποιείται παθητικά στην άσκηση της ένδικης αγωγής. Ισχυρίζεται το εναγόμενο ότι μετά την εκκαθάριση του ως άνω Ν.Π.Ι.Δ., δυνάμει του άρθρου 75§9 ν. 2121/1993 και την υπεισέλευση στη θέση του του Ελληνικού Δημοσίου, έπρεπε να εφαρμοστούν οι διατάξει του ν. 3130/2003 και ειδικότερα η διάταξη του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, που προβλέπει ότι οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτει το Δημόσιο για τη στέγαση και την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, διενεργούνται με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και απαιτείται για την κατάρτισή τους ο έγγραφος τύπος, άλλως η σύμβαση μίσθωσης είναι άκυρη και ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διαδικασίες. Όμως από το άρθρο 46 ν. 4049/2012, που ορίζει ότι «… Σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του «Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης- Θεσσαλονίκη ’97* υποκαθίσταται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου ή την καταβολή ανταλλάγματος το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους » δεν προκύπτει ότι με την υπεισέλευση του Ελληνικού δημοσίου στην ένδικη μισθωτική σχέση, άλλαξε το περιεχόμενο αυτής και οι όροι και ότι πλέον η σύμβαση αυτή ρυθμίζεται από το ν. 3130/2003, αλλά η ως άνω σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει όπως ίσχυε και μεταξύ του ενάγοντος και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997*.

Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι από την αρχή της μίσθωσης, τόσο ο «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997», όσο και το εναγόμενο, το οποίο, ως προελέχθη, υπεισήλθε στη μισθωτική σχέση ως διάδοχο του ως άνω Ν.Π.Ι.Δ., δεν κατέβαλαν τα μισθώματα από την αρχή της μίσθωσης, και για το λόγο αυτό ο ενάγων κατ’ άρθρο 597 Α.Κ., το οποίο εφαρμόζεται και στις επαγγελματικές μισθώσεις, κατήγγειλε τη μίσθωση λόγω μη καταβολής μισθωμάτων με την από 1-3-2018 εξώδικη καταγγελία, η οποία επιδόθηκε στο εναγόμενο στις 6-3-2018 (βλ. αριθ. 4608Β/6.3.18 έκθεση επίδοσης δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ευανθίας Δημητρακοπούλου), αιτούμενος την καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων και την απόδοση του μισθίου. Η εν λόγω μίσθωση λύθηκε στις 7-4-2018 με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας (άρθρο 597 Α.Κ, 144§1 και 145§2 Κ.Πολ.Δ.), πλην όμως το εναγόμενο δεν απόδωσε τη χρήση του μισθίου, το οποίο παρακρατεί παράνομα ούτε και κατέβαλε τα οφειλόμενα μισθώματα και συνεπώς οφείλει τα μισθώματα για τους μήνες από Νοέμβριο 2008 μέχρι και Μάρτιο 2018, ήτοι 113 μήνες ποσού (113 μήνεςΧ310.80 €=) 35120.40 € και μετά τη λήξη της μίσθωσης μέχρι και τον Μάιο 2021 το καταβαλλόμενο, κατ’ άρθρο 601 Α.Κ., μίσθωμα ως αποζημίωση, ήτοι 38 μήνες, ποσού (38 μήνεςΧ310.80 €=) 11810.40 € και συνολικά (35120.40+11810.40=) 46930.80 €.

Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει η αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να αποδώσει στον ενάγοντα, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, τη χρήση του επίδικου μισθίου (αποθήκη), που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση δε ως προς την παραπάνω διάταξη πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Ως προς δε τα οφειλόμενα μισθώματα και την αποζημίωση χρήσης, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι το εναγόμενο υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 46930.80 €, ως με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, κατόπιν σχετικού αιτήματος του, βαρύνουν το εναγόμενο, θα επιβληθούν όμως μειωμένα, κατ’ άρθρο 178 Κ.Πολ.Δ., λόγω της μερικής νίκης και ήττας κάθε διαδίκου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εναγομένη να αποδώσει στον ενάγοντα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, τη χρήση του επίδικου μισθίου (αποθήκη), που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση, ως προς την παραπάνω διάταξη, προσωρινά εκτελεστή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι το εναγόμενο οφείλει στον ενάγοντα το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ΕΥΡΩ και ογδόντα (80) λεπτών (46930.80 €), ως μισθώματα και αποζημίωση χρήσης για τους μήνες από Νοέμβριο 2008 μέχρι και τον Μάιο 2021 με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το εναγόμενη σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) €.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Νοεμβρίου 2021 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου της ενάγουσας.


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Δικηγόρος ΜΔΕ 

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ

 

 

 

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek