+30 2310 250060
·
[email protected]
·
MONTAG - FREITAG 09:00-21:00 Uhr
EINEN TERMIN VEREINBAREN

Δεκτή Ανακοπή κατά Δήλωσης Επίσπευσης Πλειστηριασμού – Η 170/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου

Με την υπ’αριθμ. 170ΑΜ/2024 Απόφαση του το Einköpfiges Gericht erster Instanz von Syros, in einem von unserer Kanzlei erfolgreich bearbeiteten Fall, έκανε δεκτή την ανακοπή του άρθρου 973 ΚΠολΔ κατά δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού σε βάρος του εντολέα μας και ακύρωσε τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι” υφίσταται καταστρατήγηση του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4842/2021), το οποίο ορίζει ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (εν προκειμένω δηλαδή με αυτή των 320.000,00 €, ως ορίστηκε/διορθώθηκε με την ως άνω, δημοσιευθείσα και αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου). Η δε καταστρατήγηση αυτή, που ορθώς προβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ.2, 3η εκδ., 2024, παρ.48, σελ. 462, αρ.57), πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σημαντική δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, ως εκτίθεται στην ανακοπή[…]”

Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 170ΑΜ/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου

170ΑΜ/2024  

                                                 DAS EINMITGLIEDIGE GERICHT ERSTER INSTANZ VON SYRUS 

                                                                     (Ασφαλιστικά Μέτρα) 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή, Σωτήρη Μαλικέντζο, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Σύρου.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 26η Ιουνίου 2024, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:  

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: ……………………του …………………….., κατοίκου Αζόλιμνου Σύρου, με Α.Φ.Μ ………………………………, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, ……………………………….(ΑΜ/ΔΣΣ …….), που κατέθεσε σημείωμα.  

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<…………………………………………….>>, που εδρεύει στο ………………………..(οδός ………………………., αρ……. και …………….), με Α.Φ.Μ …………………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργούσας εν προκειμένω, ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεη διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας με την επωνυμία <<…………………………>>, που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός ………………., αρ. …., …………… όροφος, IFSC, Δουβλίνο…….), η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία <<……………………………………..>>, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός …………………… αριθμ. ……), με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε. 

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή από 19.6.2024 ανακοπή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικόγραφου …./21.6.2024 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. 

NACH DEM LITERATURSTUDIUM  

GEDACHT NACH DEM GESETZ  

Σύμφωνα με την με αριθμό ……/21-06-2024 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας Αττικής, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, …………………………………. (που επικαλείται και προσκομίζει νόμιμα ο ανακόπτων), επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης ανακοπής, με την -κάτω από αυτή- πράξη προσδιορισμού δικασίμου για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης ημερομηνία, καθώς και κλήση για συζήτηση στην ανωτέρω ορισμένη δικάσιμο, επιδόθηκε με επιμέλεια του ανακόπτοντος στην καθ’ης η ανακοπή, κατά τις νόμιμες διατυπώσεις (άρθρα 122, παρ.1 περ.  γ ‘, 129, 139 ΚΠολΔ.) και μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ήτοι στο χρονικό διάστημα (εν προκειμένω 24 ωρών), το οποίο όρισε η Δικαστής Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ότι πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης (άρθρο 686 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ωστόσο, κατά την εκφώνηση της εν λόγω υπόθεσης, η καθ’ης η ανακοπή δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, παρά την ανωτέρω νόμιμη κλήση της και άρα πρέπει να δικασθεί ερήμην. Η συζήτηση, όμως, πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 686 παρ. 7 ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με τα άρθρα 45 και 120Ν. 4842/2021). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4842/13.10.2021: <<1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. 2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction).  2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτώμενης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 2B. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 3. Aν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933,που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια κατά την παρ. 2Β τιμή ή και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. 4. …>>. Περαιτέρω με το άρθρο 176 του ν. 4855/12.11.2021 (ΦΕΚ Α’ 215/12.11.2021), αντικαθίσταται η περίπτωση ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 116 του ν. 4842/13.10.2021, η οποία πλέον ορίζει ότι (ζ.) << Το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 67 του παρόντος, εφαρμόζεται σε πλειστηριασμούς, αρχικούς ή επαναληπτικούς, η διενέργεια των οποίων έχει οριστεί ή θα οριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός του αρχικού πλειστηριασμού>>. Ο ανωτέρω ν. 4842/2021 ισχύει από την 1.1.2022 (άρθρο 120 του ίδιου Νόμου). Ο τρόπος κίνησης της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού και η αφετηρία της προθεσμίας των σαράντα ημερών δεν καθοριζόταν, ούτε καθορίζεται, ειδικώς στο άρθρο 966 ΚΠολΔ. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή, η κίνηση της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού γίνεται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 973 παρ.1-3 ΚΠολΔ με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος δανειστή (βλ. ΜΠΖακυνθ 84/2021, ΜΠΧαλκ 24/2022, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, βλ, και Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι σημαντικότερες πρόσφατες τροποποιήσεις του Γενικού Μέρους του δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και των κεφαλαίων για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων διά κατασχέσεως κινητών και ακινήτων, ΕλλΔνη 1, 2022, σελ. 48 και Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023, σελ. 131, αρ. 202), ο οποίος υποβάλλει στο συμβολαιογράφο σχετική δήλωση, συντασσόμενης σχετικής πράξεως από το συμβολαιογράφο, από τη δήλωση δε αυτή εκκινούν και οριζόμενες στις διατάξεις του άρθρου 966 παρ. 1, 2, 2Α και 2Β ΚΠολΔ προθεσμίες ως προς τον χρόνο διενέργειας του νέου πλειστηριασμού, οι δε αναρτήσεις από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού πρέπει να γίνουν εντός της τροποποιούμενης επίσης με τον ν. 4842/2021 πενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 973 παρ. 1 ΚΠολΔ, ενώ έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης δεν απαιτείται. Η θέση αυτή, για τον τρόπο κίνησης της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού, βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 106 και 927 ΚΠολΔ, κατά τις οποίες η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίδει και τη σχετική εντολή στα όργανα εκτελέσεως, καθιερώνεται δηλαδή με τη διάταξη αυτή θεμελιώδης κανόνας του δικονομικού συστήματος, σύμφωνα με τον οποίο η κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης πραγματοποιείται μόνο με την αίτηση του επισπεύδοντος δανειστή και εξελίσσεται από στάδιο σε στάδιο μόνο μετά από ενέργειες του επισπεύδοντος (βλ. ΕφΑθ 2700/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ΜΠΘεσσ 4214/2023 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, 3ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 170ΑΜ/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Ασφαλιστικά Μέτρα) σε συνδυασμό και προς εκείνη του άρθρου 159 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η παράβαση των ανωτέρω δικονομικών διατάξεων, συνεπάγεται ακυρότητα μόνο εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, προκάλεσε σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας, καθόσον ο νόμος δεν απαιτεί ρητά την τήρηση των εν λόγω διατάξεων με την ποινή της ακυρότητας. Η απαγγελία της ακυρότητας προϋποθέτει επίκληση εκ μέρους του καθ’ ου η εκτέλεση της δικονομικής πλημμέλειας, αλλά και της βλάβης (βλ. ΜΠΘεσσ 4214/2023 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε καταστρατήγηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ και τυχόν παράτυπες δηλώσεις του επισπεύδοντος, επισύρουν την εφαρμογή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, ενδεχομένως δε μπορεί να ασκηθεί και η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (σε περίπτωση διενέργειας του πλειστηριασμού), ασκούμενη εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 Ι στοιχ. β. ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ. 2, 3η εκδ., 2024, παρ. 48, σελ. 462, αρ. 57 και Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι σημαντικότερες πρόσφατες τροποποιήσεις του Γενικού Μέρους του δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και των κεφαλαίων για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων διά κατασχέσεως κινητών και ακινήτων, ΕλλΔνη 1, 2022, σελ. 50). 

Με την υπό κρίση ανακοπή του, όπως το περιεχόμενό της εκτιμάται από το Δικαστήριο, ο ανακόπτων εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμ. ……../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, …………………………. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και επιδόθηκε σ’ αυτόν στις 31.05.2024, επισπεύδεται από την καθ’ ης εκ νέου, για τις 04η.07.2024, ο πλειστηριασμός σε βάρος του κατασχεθέντος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………………’/09.03.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αιγαίου,……..), αναλυτικώς περιγραφόμενου στην ανακοπή ακινήτου του, ευρισκόμενου στη θέση <<Αζόλιμνος>> του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάννα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μετά την ματαίωσή του κατά την ορισθείσα ημερομηνία της 25ης.10.2023, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ότι ως τιμή πρώτης προσφοράς είχε αρχικά οριστεί το ποσό των 290.000,00 €. Ότι ωστόσο ο ίδιος, προ της άνω ματαιώσεως του πλειστηριασμού, είχε ασκήσει κατά της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, την με αριθμό κατάθεσης …../2023 <<διορθωτική>> ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ……/ΑΜ/16.10.2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σύμφωνα με την οποία η ως άνω ανακοπή του έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε η διόρθωσή της ως άνω τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 320.000,00 €. Ότι ο ως άνω, ορισθείς για τις 25.10.2023, πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών και ότι με την ανακοπτόμενη δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού, επισπεύδεται εκ νέου για τις 04.07.2024, ωστόσο παρανόμως με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω ποσό των 290.000,00 € και όχι αυτό των 320.000,00 €, όπως ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Για τον λόγο αυτό και με βάση το ιστορικό αυτό, όπως αναλυτικότερα εκτίθεται στην ανακοπή, ζητεί, επικαλούμενος δικονομική βλάβη, να ακυρωθεί η προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. ………/28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ………………, μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής και την καταδίκη της καθ’ ης στα δικαστικά του έξοδα. 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικόγραφου 515/21.06.2024 ανακοπή, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (βλ. άρθρα 973 παρ. 3, 6 και 933 παρ. 1,2), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η υπό κρίση ανακοπή του άρθρου 973 παρ.6 ΚΠολΔ, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του λόγου της.

Με τον μοναδικό λόγο της υπό κρίση ανακοπής, ο ανακόπτων εκθέτει ότι η ανακοπτόμενη εκδήλωση επίσπευσης (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ), ορίζει εκ νέου ως τιμή πρώτης προσφοράς του υπό πλειστηριασμού ακινήτου του, ποσό των 290.000,00 €, κατά προφανή παράβαση της υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, η οποία είχε διορθώσει την τιμή της πρώτης προσφοράς στα 320.000,00 €. Ότι από την ως άνω παράβαση της ανωτέρω αποφάσεως υφίσταται δικονομική βλάβη, καθώς ενδέχεται η ακίνητη περιουσία του να κατακυρωθεί σε τιμή μειωμένη κατά 30.000,00 € από αυτή που είχε αναγνωρίσει το ως άνω Δικαστήριο. Ο λόγος αυτός τυγχάνει ορισμένος και νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 3, 954 παρ. 4, 966 παρ. 2 και 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα εκτεθέντα στην υπ’ αριθμ. ΙΙ μείζονα σκέψη της παρούσης και ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατά την ουσία του.

Από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα και με επίκληση έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται ο ανακόπτων, πιθανολογήθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ. ………../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, …………, (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ, με την οποία η καθ’ ης δηλώνει ότι επιθυμεί τη συνέχιση του πλειστηριασμού) η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 31.05.2024, επισπεύδεται από την καθ’ ης εκ νέου, για τις 04η.07.2024, ο πλειστηριασμός σε βάρος του κατασχεθέντος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………’/09.03.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αιγαίου, ……………), αναλυτικώς περιγραφόμενου στην ανακοπή ακινήτου του, ευρισκόμενου στη Θέση <<Αζόλιμνος>> του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάννα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μετά την ματαίωσή του κατά την ορισθείσα ημερομηνία της 25ης.10.2023, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ως τιμή πρώτης προσφοράς είχε αρχικά οριστεί το ποσό των 290.000,00 €. Ωστόσο ο ανακόπτων, προ της ως άνω ματαιώσεως του πλειστηριασμού, είχε ασκήσει κατά της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, την με αριθμό κατάθεσης ………./2023 <<διορθωτική>> ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ………/ΑΜ/16.10.2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σύμφωνα με την οποία η ως άνω ανακοπή του έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε η διόρθωσή της ως άνω τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 320.000,00 €. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων την ίδια μέρα (16.10.2023, εντός της προθεσμίας του άρθρου 954 παρ. 4, εδ. τελευταίο ΚΠολΔ) με Μοναδικό Κωδικό Δικαστικής Απόφασης: ……….. Ωστόσο, ο ως άνω, ορισθείς για τις 25.10.2023, πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Περαιτέρω με την ανακοπτόμενη δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού, επισπεύδεται εκ νέου ο ανωτέρω πλειστηριασμός για τις 04.07.2024, ωστόσο, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 290.000,00 € και όχι αυτό των 320.000,00 €, όπως ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Εν προκειμένω δηλαδή υφίσταται καταστρατήγηση του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4842/2021), το οποίο ορίζει ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (εν προκειμένω δηλαδή με αυτή των 320.000,00 €, ως ορίστηκε/διορθώθηκε με την ως άνω, δημοσιευθείσα και αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου). Η δε καταστρατήγηση αυτή, που ορθώς προβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ.2, 3η εκδ., 2024, παρ.48, σελ. 462, αρ.57), πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σημαντική δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, ως εκτίθεται στην ανακοπή, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να εκπλειστηριαστεί η ακίνητη περιουσία του σε τιμή μικρότερη κατά 30.000,00€ (320.000,00 €-290.000,00 €) από την τιμή πρώτης προσφοράς που όρισε το παρόν Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του. Συνεπώς, ο υπό κρίση λόγος της ανακοπής θα πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος.

Κατόπιν τούτων, δεκτού γενομένου του μοναδικού λόγου ανακοπής, πρέπει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ………../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ……………………………, μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος εις βάρος της καθ’ ης η ανακοπή, λόγω της ήττας της (176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. 

AUS DIESEN GRÜNDEN 

ER URTEILT ερήμην της καθ’ ης η ανακοπή. 

AKZEPTIERT der Einwand.

ABGESAGT την υπ’ αριθμ. ……………/28.05.2024 δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ………………., μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής.  

VERurteilend την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Σύρο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, την 26η.06.2024, και με τη σύμπραξη, για τη δημοσίευση, της γραμματέα 26-06-2024. 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Thomas Kalokiris

MDE-Anwalt

Aktuelle Artikel

11
Παραγραφή δικαιώματος επιβολής φόρου – Η 2088/2023 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
19 Juni 2024
11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 März 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 März 2024

Kategorien

Sie können Cookies nicht verwenden, um Ihre Daten zu löschen. Sie können auch Cookies verwenden, um Ihre Cookies zu nutzen Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

DSGVO

 • Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung

„Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen der Allgemeinen Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten (DSGVO 2016/679), etwaiger spezifischerer nationaler und europäischer Rechtsvorschriften für bestimmte Sektoren,
der derzeit geltenden griechischen Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten sowie zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre im Bereich der elektronischen Kommunikation

(Gesetz 3471/2006, soweit anwendbar) und die Entscheidungen der Datenschutzbehörde (PDPA)“.  

  1. Zweck

   Im Rahmen des Angebots unserer Produkte erheben wir bestimmte personenbezogene Daten über Sie, um die Beziehung zu Ihnen zu erleichtern und Ihnen das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten. Mit der Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen unsere Praktiken und Richtlinien für die Erfassung, Nutzung und Weitergabe der von Ihnen oder über Sie erfassten Daten und Cookies erläutern.

  2. Wie wir Daten sammeln

   Ihre Daten werden erfasst, wenn Sie uns über unser Kontaktformular, unser Bestellformular, die Newsletter-Anmeldung, telefonisch oder per E-Mail kontaktieren oder uns Ihre Daten auf andere Weise übermitteln.

   Der thomaskalokiris.com legt großen Wert auf die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. Aus diesem Grund verwalten wir Ihre personenbezogenen Daten mit Sorgfalt, Umsicht und gemäß der nationalen und europäischen Gesetzgebung im Sinne des Gesetzes 2472/1997 und der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 (DSGVO).

Welche Daten wir sammeln und warum

Die folgende Tabelle listet auf, welche Daten wir von Ihnen erheben, wofür wir sie verwenden und warum sie jeweils erforderlich sind.

Zweck der Datenverarbeitung

Privatsphäre

Warum Daten notwendig sind

Ausführung Ihrer Aufträge
 • Persönliche Identifikatoren (Vor- und Nachname)
 • Kontaktdaten (Lieferadresse, Telefon, E-Mail-Adresse)
 • Steueridentifikationsnummern (TIN, D.O.Y)
 • Anmeldeinformationen

um Ihre Registrierung/Anmeldung zu ermöglichen, Ihre Bestellung abzuschließen oder etwaige Rückerstattungen vorzunehmen.

 

 

 

Bearbeitung von Fragen, Beschwerden, Fehlerbehebung
 • Persönliche Identifikatoren (Vor- und Nachname)
 • Kontaktdaten (Lieferadresse, Telefon, E-Mail-Adresse)
 • Steueridentifikationsnummern (TIN, D.O.Y)
 • Anmeldeinformationen

für die korrekte Bearbeitung von Fragen, etwaigen Beschwerden und Problemen. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, unseren Kunden das beste Erlebnis zu bieten und alle Probleme zu lösen.

 

 

 

Newsletter abonnieren
 • Persönliche Identifikatoren (Vor- und Nachname)
 • Kontaktdaten (Lieferadresse, Telefon, E-Mail-Adresse)
damit Sie nach Ihrer Einwilligung Updates und Angebote unseres Unternehmens erhalten können
Erstellen Sie ein Mitgliedskonto über Social Media 
 • Persönliche Identifikatoren (Vor- und Nachname)
 • Kontaktinformationen (E-Mail-Adresse)
um Ihre nächsten Bestellungen aufzugeben, ohne Ihre Daten erneut eingeben zu müssen

 

  1. Wie lange wir Ihre Daten aufbewahren

   Es ist unsere Politik, Ihre Daten gemäß den Grundsätzen der Datenminimierung und der Begrenzung der Aufbewahrungsdauer nur so lange aufzubewahren, wie es für den Zweck, für den sie erhoben wurden, erforderlich ist. Aus allen oben genannten Gründen werden Ihre Daten für mindestens fünf (5) Jahre nach Ende unserer Kundenbeziehung gespeichert. Darüber hinaus passen wir die Aufbewahrung Ihrer Daten an mögliche Abweichungen an, die sich aus der Ausübung Ihrer Rechte zum Schutz personenbezogener Daten ergeben.

  2. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

   Wir werden Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte/Unternehmen weitergeben, weitergeben oder vermieten, außer wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben. Unser Unternehmen übermittelt personenbezogene Daten an Dritte, die das Unternehmen in seinem Namen mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt.

   Eine Datenweitergabe erfolgt ausschließlich an Partnerunternehmen, die unsere Dienste zum Zweck der Zusendung von Werbematerial und personalisierten Angeboten erbringen. Darüber hinaus werden diese Daten an mit uns kooperierende Unternehmen zum Zwecke der Bewertung der Qualität der Leistungserbringung und der Bewertung unserer Produkte & Dienstleistungen übermittelt. Zur Abwicklung des Kaufvertrages erfolgt zudem eine Datenübermittlung an kooperierende Unternehmen, die mit der Abwicklung eines Teils des Vertrages beauftragt sind, wie zum Beispiel Transportunternehmen oder von Ihnen ausgewählte Abholstellen. Zugriff auf die Daten erhalten schließlich unabhängige Dienstleister, die unsere Website erstellt haben, sowie solche, die uns technische Unterstützung oder Hosting für den Betrieb der Website leisten.

   Wir möchten sicherstellen, dass alle diese Drittanbieter/unabhängigen Dienstleister Ihre personenbezogenen Daten nicht für andere Zwecke als die Erbringung der Dienstleistungen verwenden, an die sie vertraglich gebunden sind. Wir schließen auch Verträge mit diesen unabhängigen Auftragnehmern ab, die sie dazu verpflichten, die gesetzlich vorgeschriebenen Standards zum Schutz personenbezogener Daten einzuhalten und die Daten nur für die Zwecke zu verwenden, für die sie bereitgestellt wurden.

   Schließlich behalten wir uns das Recht vor, Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten offenlegen oder weitergeben müssen, um einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung nachzukommen.

  3. Datensicherheit

   Wir unternehmen große Anstrengungen, um unsere Benutzer vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter Änderung, Offenlegung oder Zerstörung der in unserem Besitz befindlichen Informationen zu schützen. Speziell:

   1. Wir verschlüsseln die Datenübertragung von und zur Website mittels SSL.
   2. Wir kontrollieren unsere Datenerfassungs-, Speicher- und Verarbeitungspraktiken, einschließlich physischer Sicherheitsmaßnahmen, um uns vor unbefugtem Zugriff auf Systeme zu schützen.
   3. Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist nur auf unsere Mitarbeiter und Partnerunternehmen beschränkt, die diese Informationen kennen müssen, um Dienstleistungen für uns bereitzustellen. Auf diese Kooperationspartner und die Art und Weise der Sicherung Ihrer Daten wird in dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich hingewiesen.

 

 1. Zugang für Minderjährige

  Die von uns angebotenen Produkte sind ausschließlich für den Kauf durch Erwachsene und nicht für Kinder oder Minderjährige unter 16 Jahren bestimmt.

  Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, dürfen Sie unsere Website nur mit der Zustimmung und Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten nutzen.

 2. Verwendung von Cookies

  Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die beim Besuch einer Website auf Ihr Gerät heruntergeladen wird und es der Website ermöglicht, bestimmte Informationen von Ihrem Browser zu erhalten, beispielsweise Ihre Präferenzen. Wir halten es für wichtig, dass Sie wissen, welche Cookies auf unserer Website verwendet werden und aus welchen Gründen sie verwendet werden. Die beiden Hauptkategorien von Cookies, die auf unserer Website verwendet werden, sind unbedingt notwendige Cookies und Cookies von Drittanbietern:

  Absolut notwendig Kekse Diese Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Website erforderlich, aber auch, damit Sie sie durchsuchen und ihre Funktionen nutzen können, z. B. den Zugriff auf sichere Bereiche der Website. Ohne diese Cookies können einige Dienste und Funktionen der Website, wie zum Beispiel der Warenkorb oder die elektronische Zahlung, nicht ausgeführt werden

  Kekse von Dritten

  Zu den Cookies von Drittanbietern gehören Leistungs-, Funktionalitäts- und Werbe-/Targeting-Cookies.

  • Leistungscookies: sammeln Informationen darüber, wie Besucher die Website nutzen, zum Beispiel welche Seiten sie am häufigsten besuchen und ob sie Fehlermeldungen von Websites erhalten. Diese Cookies sammeln keine Informationen, die den Besucher identifizieren. Alle von diesen Cookies gesammelten Informationen werden aggregiert und sind daher anonym. Sie werden ausschließlich dazu verwendet, die Funktionsweise einer Website zu verbessern
  • Funktionalitätscookies: ermöglichen es der Website, sich an die von Ihnen getroffenen Entscheidungen zu erinnern (z. B. Ihren Benutzernamen oder die Region, in der Sie sich befinden) und personalisiertere Funktionen bereitzustellen. Sie können auch verwendet werden, um sich an Änderungen zu erinnern, die Sie an der Website vorgenommen haben, oder für die Bereitstellung von Diensten, die Sie angefordert haben, wie z. B. Chatten oder die Nutzung sozialer Medien. Die von diesen Cookies gesammelten Daten können anonymisiert werden und Ihr Surfen und Ihre Aktivitäten auf anderen Websites nicht nachverfolgen.
  • Werbe-/Targeting-Cookies: werden verwendet, um Inhalte bereitzustellen, die für Sie und Ihre Interessen relevanter sind. Sie werden auch verwendet, um gezielte Werbung oder Angebote zu versenden, die Anzahl der angezeigten Anzeigen zu begrenzen und die Wirksamkeit von Werbekampagnen zu messen. Sie können auch dazu verwendet werden, die von Ihnen besuchten Websites zu speichern, um die effektivsten Online-Marketingkanäle zu ermitteln und externe Websites und Partner zu belohnen, die Sie auf unsere Website verwiesen haben.

   

 3. Ihre Rechte zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten

  Zu jedem Zeitpunkt der Speicherung oder Verarbeitung Ihrer Daten behalten Sie die folgenden Rechte und können entsprechende Anträge stellen:

  • Zugriffsrecht – Sie haben das Recht, auf die personenbezogenen Daten zuzugreifen, die wir über Sie gespeichert haben
  • Recht auf Berichtigung – Sie haben das Recht, unrichtige oder unvollständige Daten, die wir über Sie gespeichert haben, zu korrigieren.
  • Recht auf Löschung – Sie können verlangen, dass die Daten, die wir über Sie gespeichert haben, aus unseren Aufzeichnungen gelöscht werden. In bestimmten Fällen sind wir verpflichtet, Ihrer Anfrage nachzukommen
  • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, und wir sind verpflichtet, diesem Antrag nachzukommen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind
  • Recht auf Datenübertragbarkeit – Sie haben das Recht zu verlangen, dass die von uns über Sie gespeicherten Daten an eine andere Organisation übertragen werden
  • Widerspruchsrecht – Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen
  • Recht auf Widerruf der Einwilligung – wenn die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten „Einwilligung“ ist, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

  Alle Ihre Anfragen bezüglich der oben genannten Rechte können über das spezielle Anfrageformular oder über die Verwaltungsseiten Ihres persönlichen Kontos eingereicht werden.

  DER Verfahren Für die Bearbeitung einer Anfrage bezüglich der oben genannten Rechte gilt Folgendes: Wir werden den Antrag bewerten und Ihnen so schnell wie möglich, in jedem Fall jedoch innerhalb eines Monats nach seiner Einreichung, über den Fortschritt (Antrag genehmigt, Antrag teilweise genehmigt, Antrag abgelehnt) antworten. Für den Fall, dass unser Unternehmen Ihren Antrag bezüglich der oben genannten Rechte zum Schutz personenbezogener Daten ablehnt, werden wir Ihnen die Gründe für die Ablehnung mitteilen. Sie haben das Recht, eine Beschwerde direkt bei der Aufsichtsbehörde und dem Datenschutzbeauftragten unseres Unternehmens einzureichen.

  Wir behalten uns das Recht vor, Anfragen abzulehnen, die sich unangemessen wiederholen, einen unverhältnismäßigen technischen Aufwand erfordern oder unverhältnismäßige technische Folgen haben, die Privatsphäre anderer gefährden oder nicht umsetzbar sind.

 4. Änderungen der Datenschutzerklärung

  Unsere Datenschutzerklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Wir sind bestrebt, diese Erklärung ständig zu überprüfen und zu aktualisieren, um den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig den bestmöglichen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Wir werden alle Änderungen der Datenschutzerklärung auf dieser Seite veröffentlichen.

de_DEGerman