+30 2310 250060
·
[email protected]
·
周一至周五 09:00-21:00
预约

Δεκτή Ανακοπή κατά Δήλωσης Επίσπευσης Πλειστηριασμού – Η 170/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου

Με την υπ’αριθμ. 170ΑΜ/2024 Απόφαση του το 锡罗斯岛一审单人法院,在我们办公室成功处理的一个案例中, έκανε δεκτή την ανακοπή του άρθρου 973 ΚΠολΔ κατά δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού σε βάρος του εντολέα μας και ακύρωσε τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι” υφίσταται καταστρατήγηση του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4842/2021), το οποίο ορίζει ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (εν προκειμένω δηλαδή με αυτή των 320.000,00 €, ως ορίστηκε/διορθώθηκε με την ως άνω, δημοσιευθείσα και αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου). Η δε καταστρατήγηση αυτή, που ορθώς προβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ.2, 3η εκδ., 2024, παρ.48, σελ. 462, αρ.57), πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σημαντική δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, ως εκτίθεται στην ανακοπή[…]”

Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 170ΑΜ/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου

170ΑΜ/2024  

                                                 锡鲁斯一审单人法院 

                                                                     (Ασφαλιστικά Μέτρα) 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή, Σωτήρη Μαλικέντζο, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Σύρου.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 26η Ιουνίου 2024, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:  

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: ……………………του …………………….., κατοίκου Αζόλιμνου Σύρου, με Α.Φ.Μ ………………………………, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, ……………………………….(ΑΜ/ΔΣΣ …….), που κατέθεσε σημείωμα.  

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<…………………………………………….>>, που εδρεύει στο ………………………..(οδός ………………………., αρ……. και …………….), με Α.Φ.Μ …………………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργούσας εν προκειμένω, ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεη διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας με την επωνυμία <<…………………………>>, που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός ………………., αρ. …., …………… όροφος, IFSC, Δουβλίνο…….), η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία <<……………………………………..>>, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός …………………… αριθμ. ……), με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε. 

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή από 19.6.2024 ανακοπή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικόγραφου …./21.6.2024 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. 

学习文献之后  

依法思考  

Σύμφωνα με την με αριθμό ……/21-06-2024 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας Αττικής, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, …………………………………. (που επικαλείται και προσκομίζει νόμιμα ο ανακόπτων), επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης ανακοπής, με την -κάτω από αυτή- πράξη προσδιορισμού δικασίμου για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης ημερομηνία, καθώς και κλήση για συζήτηση στην ανωτέρω ορισμένη δικάσιμο, επιδόθηκε με επιμέλεια του ανακόπτοντος στην καθ’ης η ανακοπή, κατά τις νόμιμες διατυπώσεις (άρθρα 122, παρ.1 περ.  γ ‘, 129, 139 ΚΠολΔ.) και μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ήτοι στο χρονικό διάστημα (εν προκειμένω 24 ωρών), το οποίο όρισε η Δικαστής Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ότι πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης (άρθρο 686 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ωστόσο, κατά την εκφώνηση της εν λόγω υπόθεσης, η καθ’ης η ανακοπή δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, παρά την ανωτέρω νόμιμη κλήση της και άρα πρέπει να δικασθεί ερήμην. Η συζήτηση, όμως, πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 686 παρ. 7 ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με τα άρθρα 45 και 120Ν. 4842/2021). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4842/13.10.2021: <<1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. 2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction).  2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτώμενης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 2B. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 3. Aν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933,που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια κατά την παρ. 2Β τιμή ή και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. 4. …>>. Περαιτέρω με το άρθρο 176 του ν. 4855/12.11.2021 (ΦΕΚ Α’ 215/12.11.2021), αντικαθίσταται η περίπτωση ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 116 του ν. 4842/13.10.2021, η οποία πλέον ορίζει ότι (ζ.) << Το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 67 του παρόντος, εφαρμόζεται σε πλειστηριασμούς, αρχικούς ή επαναληπτικούς, η διενέργεια των οποίων έχει οριστεί ή θα οριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός του αρχικού πλειστηριασμού>>. Ο ανωτέρω ν. 4842/2021 ισχύει από την 1.1.2022 (άρθρο 120 του ίδιου Νόμου). Ο τρόπος κίνησης της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού και η αφετηρία της προθεσμίας των σαράντα ημερών δεν καθοριζόταν, ούτε καθορίζεται, ειδικώς στο άρθρο 966 ΚΠολΔ. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή, η κίνηση της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού γίνεται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 973 παρ.1-3 ΚΠολΔ με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος δανειστή (βλ. ΜΠΖακυνθ 84/2021, ΜΠΧαλκ 24/2022, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, βλ, και Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι σημαντικότερες πρόσφατες τροποποιήσεις του Γενικού Μέρους του δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και των κεφαλαίων για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων διά κατασχέσεως κινητών και ακινήτων, ΕλλΔνη 1, 2022, σελ. 48 και Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023, σελ. 131, αρ. 202), ο οποίος υποβάλλει στο συμβολαιογράφο σχετική δήλωση, συντασσόμενης σχετικής πράξεως από το συμβολαιογράφο, από τη δήλωση δε αυτή εκκινούν και οριζόμενες στις διατάξεις του άρθρου 966 παρ. 1, 2, 2Α και 2Β ΚΠολΔ προθεσμίες ως προς τον χρόνο διενέργειας του νέου πλειστηριασμού, οι δε αναρτήσεις από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού πρέπει να γίνουν εντός της τροποποιούμενης επίσης με τον ν. 4842/2021 πενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 973 παρ. 1 ΚΠολΔ, ενώ έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης δεν απαιτείται. Η θέση αυτή, για τον τρόπο κίνησης της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού, βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 106 και 927 ΚΠολΔ, κατά τις οποίες η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίδει και τη σχετική εντολή στα όργανα εκτελέσεως, καθιερώνεται δηλαδή με τη διάταξη αυτή θεμελιώδης κανόνας του δικονομικού συστήματος, σύμφωνα με τον οποίο η κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης πραγματοποιείται μόνο με την αίτηση του επισπεύδοντος δανειστή και εξελίσσεται από στάδιο σε στάδιο μόνο μετά από ενέργειες του επισπεύδοντος (βλ. ΕφΑθ 2700/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ΜΠΘεσσ 4214/2023 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, 3ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 170ΑΜ/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Ασφαλιστικά Μέτρα) σε συνδυασμό και προς εκείνη του άρθρου 159 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η παράβαση των ανωτέρω δικονομικών διατάξεων, συνεπάγεται ακυρότητα μόνο εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, προκάλεσε σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας, καθόσον ο νόμος δεν απαιτεί ρητά την τήρηση των εν λόγω διατάξεων με την ποινή της ακυρότητας. Η απαγγελία της ακυρότητας προϋποθέτει επίκληση εκ μέρους του καθ’ ου η εκτέλεση της δικονομικής πλημμέλειας, αλλά και της βλάβης (βλ. ΜΠΘεσσ 4214/2023 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε καταστρατήγηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ και τυχόν παράτυπες δηλώσεις του επισπεύδοντος, επισύρουν την εφαρμογή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, ενδεχομένως δε μπορεί να ασκηθεί και η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (σε περίπτωση διενέργειας του πλειστηριασμού), ασκούμενη εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 Ι στοιχ. β. ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ. 2, 3η εκδ., 2024, παρ. 48, σελ. 462, αρ. 57 και Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι σημαντικότερες πρόσφατες τροποποιήσεις του Γενικού Μέρους του δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και των κεφαλαίων για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων διά κατασχέσεως κινητών και ακινήτων, ΕλλΔνη 1, 2022, σελ. 50). 

Με την υπό κρίση ανακοπή του, όπως το περιεχόμενό της εκτιμάται από το Δικαστήριο, ο ανακόπτων εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμ. ……../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, …………………………. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και επιδόθηκε σ’ αυτόν στις 31.05.2024, επισπεύδεται από την καθ’ ης εκ νέου, για τις 04η.07.2024, ο πλειστηριασμός σε βάρος του κατασχεθέντος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………………’/09.03.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αιγαίου,……..), αναλυτικώς περιγραφόμενου στην ανακοπή ακινήτου του, ευρισκόμενου στη θέση <<Αζόλιμνος>> του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάννα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μετά την ματαίωσή του κατά την ορισθείσα ημερομηνία της 25ης.10.2023, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ότι ως τιμή πρώτης προσφοράς είχε αρχικά οριστεί το ποσό των 290.000,00 €. Ότι ωστόσο ο ίδιος, προ της άνω ματαιώσεως του πλειστηριασμού, είχε ασκήσει κατά της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, την με αριθμό κατάθεσης …../2023 <<διορθωτική>> ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ……/ΑΜ/16.10.2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σύμφωνα με την οποία η ως άνω ανακοπή του έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε η διόρθωσή της ως άνω τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 320.000,00 €. Ότι ο ως άνω, ορισθείς για τις 25.10.2023, πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών και ότι με την ανακοπτόμενη δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού, επισπεύδεται εκ νέου για τις 04.07.2024, ωστόσο παρανόμως με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω ποσό των 290.000,00 € και όχι αυτό των 320.000,00 €, όπως ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Για τον λόγο αυτό και με βάση το ιστορικό αυτό, όπως αναλυτικότερα εκτίθεται στην ανακοπή, ζητεί, επικαλούμενος δικονομική βλάβη, να ακυρωθεί η προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. ………/28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ………………, μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής και την καταδίκη της καθ’ ης στα δικαστικά του έξοδα. 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικόγραφου 515/21.06.2024 ανακοπή, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (βλ. άρθρα 973 παρ. 3, 6 και 933 παρ. 1,2), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η υπό κρίση ανακοπή του άρθρου 973 παρ.6 ΚΠολΔ, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του λόγου της.

Με τον μοναδικό λόγο της υπό κρίση ανακοπής, ο ανακόπτων εκθέτει ότι η ανακοπτόμενη εκδήλωση επίσπευσης (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ), ορίζει εκ νέου ως τιμή πρώτης προσφοράς του υπό πλειστηριασμού ακινήτου του, ποσό των 290.000,00 €, κατά προφανή παράβαση της υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, η οποία είχε διορθώσει την τιμή της πρώτης προσφοράς στα 320.000,00 €. Ότι από την ως άνω παράβαση της ανωτέρω αποφάσεως υφίσταται δικονομική βλάβη, καθώς ενδέχεται η ακίνητη περιουσία του να κατακυρωθεί σε τιμή μειωμένη κατά 30.000,00 € από αυτή που είχε αναγνωρίσει το ως άνω Δικαστήριο. Ο λόγος αυτός τυγχάνει ορισμένος και νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 3, 954 παρ. 4, 966 παρ. 2 και 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα εκτεθέντα στην υπ’ αριθμ. ΙΙ μείζονα σκέψη της παρούσης και ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατά την ουσία του.

Από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα και με επίκληση έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται ο ανακόπτων, πιθανολογήθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ. ………../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, …………, (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ, με την οποία η καθ’ ης δηλώνει ότι επιθυμεί τη συνέχιση του πλειστηριασμού) η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 31.05.2024, επισπεύδεται από την καθ’ ης εκ νέου, για τις 04η.07.2024, ο πλειστηριασμός σε βάρος του κατασχεθέντος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………’/09.03.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αιγαίου, ……………), αναλυτικώς περιγραφόμενου στην ανακοπή ακινήτου του, ευρισκόμενου στη Θέση <<Αζόλιμνος>> του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάννα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μετά την ματαίωσή του κατά την ορισθείσα ημερομηνία της 25ης.10.2023, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ως τιμή πρώτης προσφοράς είχε αρχικά οριστεί το ποσό των 290.000,00 €. Ωστόσο ο ανακόπτων, προ της ως άνω ματαιώσεως του πλειστηριασμού, είχε ασκήσει κατά της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, την με αριθμό κατάθεσης ………./2023 <<διορθωτική>> ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ………/ΑΜ/16.10.2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σύμφωνα με την οποία η ως άνω ανακοπή του έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε η διόρθωσή της ως άνω τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 320.000,00 €. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων την ίδια μέρα (16.10.2023, εντός της προθεσμίας του άρθρου 954 παρ. 4, εδ. τελευταίο ΚΠολΔ) με Μοναδικό Κωδικό Δικαστικής Απόφασης: ……….. Ωστόσο, ο ως άνω, ορισθείς για τις 25.10.2023, πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Περαιτέρω με την ανακοπτόμενη δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού, επισπεύδεται εκ νέου ο ανωτέρω πλειστηριασμός για τις 04.07.2024, ωστόσο, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 290.000,00 € και όχι αυτό των 320.000,00 €, όπως ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Εν προκειμένω δηλαδή υφίσταται καταστρατήγηση του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4842/2021), το οποίο ορίζει ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (εν προκειμένω δηλαδή με αυτή των 320.000,00 €, ως ορίστηκε/διορθώθηκε με την ως άνω, δημοσιευθείσα και αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου). Η δε καταστρατήγηση αυτή, που ορθώς προβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ.2, 3η εκδ., 2024, παρ.48, σελ. 462, αρ.57), πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σημαντική δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, ως εκτίθεται στην ανακοπή, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να εκπλειστηριαστεί η ακίνητη περιουσία του σε τιμή μικρότερη κατά 30.000,00€ (320.000,00 €-290.000,00 €) από την τιμή πρώτης προσφοράς που όρισε το παρόν Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του. Συνεπώς, ο υπό κρίση λόγος της ανακοπής θα πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος.

Κατόπιν τούτων, δεκτού γενομένου του μοναδικού λόγου ανακοπής, πρέπει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ………../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ……………………………, μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος εις βάρος της καθ’ ης η ανακοπή, λόγω της ήττας της (176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. 

由于这些原因 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης η ανακοπή. 

公认 την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. ……………/28.05.2024 δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ………………., μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής.  

谴责 την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Σύρο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, την 26η.06.2024, και με τη σύμπραξη, για τη δημοσίευση, της γραμματέα 26-06-2024. 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

托马斯·卡洛基里斯

MDE律师

饼干是饼干的一部分。 Mπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα 饼干 που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε 详细信息
Aποδέχομαι详细信息

通用数据保护条例

 • 隐私声明

隐私声明

“个人数据的处理是根据个人数据保护一般条例 (GDPR 2016/679) 的规定以及针对某些部门的任何更具体的国家和欧洲立法进行的,
当前适用的希腊关于个人数据保护以及电子通信领域个人数据和隐私保护的立法

(第 3471/2006 号法律,如适用)和个人数据保护局 (PDPA) 的决定”。  

  1. 目的

   在提供我们的产品时,我们会收集有关您的某些个人数据,以促进我们与您的关系并为您提供最佳的购物体验。通过隐私声明,我们希望向您解释我们收集、使用和共享由您收集的或关于您的数据和 cookie 的做法和政策。

  2. 我们如何收集数据

   当您通过我们的联系表、订单、时事通讯注册、电话或电子邮件或以任何其他方式向我们发送您的数据时,我们会收集您的数据。

    thomaskalokiris.com 将您的个人数据的安全放在第一位。因此,我们会谨慎、谨慎地管理您的个人数据 根据国家和欧洲立法 根据第 2472/1997 号法律和第 (EU) 号法规的定义。 679/2016(通用数据保护条例).

我们收集哪些数据以及原因

下表列出了我们从您那里收集的数据、我们使用这些数据的目的以及在每种情况下为何需要这些数据。

数据处理的目的

隐私

为什么需要数据

执行您的订单
 • 个人标识符(姓名)
 • 联系信息(送货地址、电话、电子邮件地址)
 • 税务标识符(TIN、D.O.Y)
 • 登录信息

启用您的注册/登录、完成您的订单或进行任何退款。

 

 

 

处理问题、投诉、故障排除
 • 个人标识符(姓名)
 • 联系信息(送货地址、电话、电子邮件地址)
 • 税务标识符(TIN、D.O.Y)
 • 登录信息

以便正确处理疑问、任何投诉和问题。我们拥有为客户提供最佳体验并解决任何问题的合法权益。

 

 

 

订阅时事通讯
 • 个人标识符(姓名)
 • 联系信息(送货地址、电话、电子邮件地址)
以便在您同意后,您可以收到我们公司的更新和优惠信息
使用社交媒体创建会员帐户 
 • 个人标识符(姓名)
 • 联系信息(电子邮件地址)
无需重新输入您的详细信息即可下订单

 

  1. 我们保留您的数据多久

   我们的政策是,根据数据最小化和保留期限限制的原则,仅在收集数据的目的所需的时间内保留您的数据。由于上述所有原因,您的数据将在我们的客户关系结束后保留至少五 (5) 年。此外,我们会根据您行使个人数据保护权利时可能发生的变化调整您的数据保留。

  2. 向第三方披露个人数据

   我们不会将您的个人信息转让、披露或出租给本隐私声明中所述以外的任何第三方/实体。我们公司将个人数据传输给第三方,公司委托第三方代表公司处理个人数据。

   数据仅传输给我们的合作伙伴公司,这些公司为发送广告材料和个性化优惠而提供服务。此外,这些数据还会传输给与我们合作的公司,以评估服务提供的质量以及评估我们的产品和服务。此外,为了执行销售合同,数据将传输至已指定执行部分合同的合作公司,例如运输公司或您选择的提货点。最后,建立我们网站的独立服务提供商以及为我们提供网站运营技术支持或托管的服务提供商将有权访问数据。

   我们力求确保所有此类第三方/独立服务提供商不会将您的个人数据用于提供受合同约束的服务之外的任何目的。我们还与这些独立承包商签订合同,要求他们遵守法律要求的个人数据保护标准,并仅将数据用于其提供的目的。

   最后,如果我们需要披露或共享您的个人信息以遵守任何法律或监管义务,我们保留向第三方披露您的个人信息的权利。

  3. 数据安全

   我们竭尽全力保护我们的用户免遭未经授权的访问或更改、披露或破坏我们所拥有的信息。具体来说:

   1. 我们使用 SSL 对进出网站的数据传输进行加密。
   2. 我们控制我们的数据收集、存储和处理实践,包括物理安全措施,以防止未经授权的系统访问。
   3. 个人信息的访问权限仅限于需要了解此信息以便为我们提供服务的我们的员工和合作伙伴实体。本隐私声明中明确提及了这些合作实体以及保护您的数据的方式。

 

 1. 未成年人访问

  我们提供的产品仅供成人购买,儿童或 16 岁以下的未成年人不得购买。

  如果您未满 16 岁,您只能在父母或监护人的参与和批准下使用我们的网站。

 2. cookie 的使用

  “cookie”是一个小文本文件,当您访问网站时,它会下载到您的设备,并允许网站从您的浏览器获取某些信息,例如您的偏好。我们认为您了解我们网站上使用了哪些 cookie 以及使用它们的原因非常重要。我们网站上使用的两大类 cookie 是绝对必要的 cookie 和第三方 cookie:

  绝对有必要 饼干 这些 cookie 对于我们网站的正常运行是必要的,也是您能够浏览网站并使用其功能(例如访问网站的安全区域)所必需的。如果没有这些cookie,网站的某些服务和功能(例如购物车或电子支付)将无法执行

  饼干 第三方的

  第三方 cookie 包括性能、功能和促销/目标 cookie。

  • 性能 cookie:收集有关访问者如何使用网站的信息,例如他们最常访问哪些页面,以及他们是否收到来自网站的错误消息。这些 cookie 不会收集识别访问者身份的信息。这些 cookie 收集的所有信息都是汇总的,因此是匿名的。它们仅用于改进网站的工作方式
  • 功能性cookie:允许网站记住您所做的选择(例如您的用户名或您所在的区域)并提供更多个性化的功能。它们还可用于记住您对网站所做的更改或用于提供您请求的服务,例如聊天或使用社交媒体。这些 cookie 收集的数据可以是匿名的,无法跟踪您的浏览情况以及您在其他网站上的活动。
  • 促销/目标 cookie:用于提供与您和您的兴趣更相关的内容。它们还用于发送有针对性的广告或优惠,限制显示的广告数量,并帮助衡量广告活动的有效性。它们还可能用于存储您访问过的网站,以确定最有效的在线营销渠道,并奖励推荐您访问我们网站的外部网站和合作伙伴。

   

 3. 您保护个人数据的权利

  在保留或处理您的数据期间的任何时候,您保留以下权利,并且您可以提出相应的请求:

  • 访问权 – 您有权访问我们持有的有关您的个人数据
  • 纠正权——您有权纠正我们持有的有关您的不准确或不完整的数据。
  • 删除权 – 您可以要求从我们的记录中删除我们持有的有关您的数据,并且在某些情况下我们有义务遵守您的要求
  • 限制处理的权利 – 您有权要求限制对您的个人数据的处理,并且在某些条件适用的情况下,我们有义务遵守此请求
  • 数据可移植权 – 您有权要求将我们持有的有关您的数据转移到另一个组织
  • 反对权——在某些条件下,您有权反对处理与您有关的个人数据
  • 撤回同意的权利——如果处理您的数据的法律依据是“同意”,您有权随时撤回您的同意。

  您有关上述权利的所有请求都可以通过特殊请求表或通过您的个人帐户的管理页面提交。

  这 程序 有关上述权利的任何请求的处理如下。我们将尽快(无论如何)在提交后一个月内评估该请求并就其进度(请求已批准、请求部分批准、请求被拒绝)回复您。如果本公司拒绝您有关上述个人数据保护权利的请求,我们将告知拒绝的原因。您有权直接向监管机构和我们公司的数据保护官提出投诉。

  我们保留拒绝无理重复、需要不成比例的技术努力或产生不成比例的技术后果、危及他人隐私或无法实施的请求的权利。

 4. 隐私声明的变更

  我们的隐私声明可能会不时更改。我们努力不断审查和更新本声明,以遵守法律和监管要求,同时为您的个人数据提供最佳保护。我们将在此页面上发布对隐私声明的任何更改。

zh_CNChinese