+30 2310 250060
·
[email protected]
·
周一至周五 09:00-21:00
预约

Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Με την υπ’ αριθμ. 1774/2024 Απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
(διαδικασία περιουσιακών διαφορών), σε υπόθεση που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, το Δικαστήριο 接受异议 κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ και διέταξε την ακύρωση των επιταγών προς εκτέλεση και του παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου της διαταγής πληρωμής, δεχόμενο τον λόγο ανακοπής μας που αφορούσε την αοριστία των περιγραφόμενων στις ως άνω επιταγές κονδυλίων και καταδίκασε την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων που όρισε στο ποσό των 11.940,00 ευρώ.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο δέχτηκε ότι: << …… οι τελευταίες δεν φέρουν όλα τα αναγκαία κατά νόμο στοιχεία, καθώς δεν περιέχουν, κατά τα προεκτεθέντα, διαχωρισμό της οφειλής κατά κεφάλαιο,
τόκους και έξοδα, ειμή μόνο μνημονεύουν ένα συνολικό κονδύλιο ύψους 1.117.076,02 ευρώ,

το οποίο επιτάσσονται οι ανακόπτοντες να καταβάλουν στην καθ’ ης, δίχως οιονδήποτε
διαχωρισμό και προσδιορισμό των επιμέρους κονδυλίων, από τα οποία αυτό συντίθεται,
όπως π.χ. κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στην περίπτωση δε που σε αυτό το συνολικό
κονδύλιο έχουν ενσωματωθεί και τόκοι, χωρίς περαιτέρω μνεία του είδους των εν λόγω
τόκων (νόμιμων ή συμβατικών ) και του χρονικού διαστήματος, που αυτοί αφορούν,
μολονότι μάλιστα με αυτές (επιταγές), ως σημειώθηκε ανωτέρω, επιτάσσονται οι
ανακόπτοντες να καταβάλλουν το ως άνω συνολικό ποσό νομιμότοκα, έλλειψη που
προκαλεί δικονομική βλάβη στους ανακόπτοντες, καθόσον οι τελευταίοι δεν είναι σε θέση
να ελέγξουν τυχόν ανακρίβεια των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό ή το παράνομο
των τόκων και εξόδων
, ώστε να δύναται να αντιτάξουν την άμυνά τους
. >>.

Παρατίθεται το σώμα της υπ’ αριθ. 1774/2024 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1774/2024
(Αριθμός κατάθεσης ανακοπής; ………….)

塞萨洛尼基一审单人法院
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αλεξάνδρα Γιαννακίδου ,Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από την Γραμματέα Αμαλία Σοφιανίδου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 22 Ιανουαρίου 2024, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης 25587/21697/07.12.2023 ανακοπή, με αντικείμενο την ακύρωση
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.


ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΕΣ: 1)η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <<…………….>> 2)ο ………………..και 3) ο……………, οι οποίοι παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Θωμά Καλοκύρη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: …………………
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

学习文献之后
依法考虑

Με την υπό κρίση ανακοπή οι ανακόπτοντες ζητούν, για τους λόγους ,που ειδικότερα
εκθέτουν, την ακύρωση των από 15.11.2023 επιταγών προς πληρωμή παρά πόδας
αντιγράφου εξ απογράφου της υπ’ αρ. …./2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δυνάμει των οποίων επισπεύδεται σε βάρος
τους η ένδικη αναγκαστική εκτέλεση από την καθ’ ης, ενεργούσα υπό την ιδιότητα της ως
διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αναφερόμενης αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού,
προς ικανοποίηση απαίτησης της τελευταίας, για την οποία έχει εκδοθεί η άνω διαταγή
πληρωμής, καθώς επίσης και την καταδίκη της καθ’ ης η ανακοπή στα δικαστικά τους
έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση ανακοπή παραδεκτά εισάγεται
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο ,αφού
ο εκτελεστός τίτλος δεν εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο, πρόκειται δε για το Δικαστήριο του
τόπου της γενικής δωσιδικίας των ανακυπτόντων, δοθέντος ότι δεν προκύπτει ότι μετά την
επίδοση της προαναφερόμενης επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις αναγκαστικής
εκτέλεσης (άρθρ.. 933 παρ. 1 εδ. α και 3, 584 και 22 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την
προκείμενη ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ
(αρθρ. 937 παρ. 3 ΚΠολΔ), ασκήθηκε δε εμπρόθεσμα πριν από την έναρξη της
προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 στοιχ. α ΚΠολΔ), ασκήθηκε δε
εμπρόθεσμα πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 934 παρ.
1 στοιχ. α ΚΠολΔ προθεσμίας, δοθέντος ότι δεν αποδεικνύεται ότι ακολούθησε άλλη πράξη
εκτέλεσης μετά την επίδοση της προσβαλλόμενης επιταγής και συγκεκριμένα ότι έλαβε
χώρα κατάσχεση. Πρέπει επομένως η ανακοπή, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή, να
γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω η νομική και η ουσιαστική βασιμότητα των
λόγων της (άρθρο 933 ΚΠολΔ).


Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής κατά το πρώτο σκέλος του οι ανακόπτοντες ζητούν την
ακύρωση των ανακοπτόμενων επιταγών προς εκτέλεση, επικαλούμενοι ότι τούτες πάσχουν αοριστίας, καθώς δε διαχωρίζουν τα επιμέρους επιτασσόμενα ποσά κατά κεφάλαιο, τόκους
και έξοδα, με αποτέλεσμα να υφίστανται βλάβη, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η
απαίτηση, ώστε να δύνανται να αντικρούσουν κάθε κονδύλιο χωριστά. Ο λόγος αυτός
τυγχάνει νόμω βάσιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 159 αρ. 3, 904, 916, 924
και 933 ΚΠολΔ, και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και κατ’ ουσία.
Από το σύνολο των εγγράφων, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν,
μερικά από τα οποία αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς να παραλειφθεί κάποιο για
την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Με την υπ’ αρ. ………./2017 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι ανακόπτοντες υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εις
ολόκληρόν έκαστος στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία
<<……………………>> << το ποσό των 976.515,41 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας (και
λοιπών εκ του νόμου επιβαρύνσεων), από την επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού,
ήτοι την 30.12.2016 και μέχρι την πλήρη εξόφληση, με τον ανατοκισμό των τόκων κατά
νόμο και με τις νόμιμες επιβαρύνσεις και έξοδα, καθώς και ευρώ 15.422 για δικαστική
δαπάνη>>. Εν συνεχεία την 17.11.2023 η καθ΄ ης η ανακοπή, ενεργούσα υπό την ιδιότητά
της ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την
επωνυμία <<……………………………>>, ειδικής διαδόχου της ως άνω αρχικής δικαιούχου της
εκτελούμενης απαίτησης πιστώτριας τράπεζας, επέδωσε στους ανακόπτοντες τις
ανακοπτόμενες από 15.11.2023 επιταγές προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου εξ
απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, με τις οποίες τους επιτάσσει να της
καταβάλλουν <<τη συνολική απαίτηση που ανέρχεται σε χρεωστικό υπόλοιπο ποσού
1.117.076,02 ευρώ και αυτό έντοκα από 19.01.2021, ήτοι την επομένη του κλεισίματος του
λογαριασμού και μέχρι την πλήρη εξόφληση, με το εκάστοτε ανώτατο τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας και τον ανατοκισμό των τόκων κατά νόμο και τις νόμιμες επιβαρύνσεις και
έξοδα μέχρι την εξόφληση
>>. Με αυτό όμως το περιεχόμενο οι πληττόμενες επιταγές
πάσχουν αοριστίας. Ειδικότερα από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
904,916,918, 919, 924 και 933 ΚΠολΔ συνάγεται ότι η επιταγή, με την οποία αρχίζει η
αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να περιέχει σαφή αναφορά του ποσού, που οφείλεται, χωρίς
να είναι ανάγκη να εκτίθεται το ιστορικό κάθε κονδυλίου, αλλά αρκεί ότι προκύπτει από
αυτήν, η αιτία της απαίτησης, που θα προκύπτει κατ΄ αρχήν από το αντίγραφο του τίτλου,
κάτω από το οποίο γράφεται η επιταγή, καθώς και η οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και
έξοδα.
Εφόσον έχει γίνει ο διαχωρισμός αυτός , η επιταγή παρουσιάζει πληρότητα και
απόκειται στον οφειλέτη να ισχυρισθεί και να αποδείξει την απόσβεση της απαίτησης ή της ανακρίβειας των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό ή το παράνομο των τόκων
(ΕφΛαμ 32/2022, ΕφΑθ 3773/2021, ΕφΑθ 3499/2021, ΕφΠατρ 21/2021, ΕφΑθ 123/2020,
ΕφΔωδ 7/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Αν η επιταγή δεν περιέχει τα ως άνω στοιχεία, επέρχεται
ακυρότητα που κηρύσσεται από το δικαστήριο, εφόσον κατά την κρίση του προκαλείται
από την αοριστία της επιταγής στον οφειλέτη δικονομική βλάβη, που δεν μπορεί να
επανορθωθεί με άλλο τρόπο, παρά με την κήρυξη της ακυρότητας, Εξάλλου, η αναφορά του
είδους των τόκων, σε συσχετισμό με το κεφάλαιο και το χρονικό διάστημα, είναι αρκετή,
ώστε ο οφειλέτης να είναι σε θέση να παρακολουθήσει και αντιληφθεί τα περιστατικά, στα
οποία θεμελιώνεται η οφειλή, ώστε να μπορεί να τα ελέγξει και να αντιτάξει την άμυνα του
(ΕφΑθ 3041/2022, ΕφΑθ 3773/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εν προκειμένω εντούτοις, δοθέντος με
την υπ’ αριθ. …../2017 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου
της οποίας τέθηκαν οι πληττόμενες επιταγές, οι ανακόπτοντες, ως προαναφέρθηκε,
υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εις ολόκληρόν έκαστος ως κεφάλαιο το ποσό των 976.515,41
ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας, από την επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού, ήτοι
την 30.12.2016 και μέχρι την εξόφληση, με τον ανατοκισμό των τόκων κατά νόμο, καθώς
και 15.422 ευρώ για δικαστικά έξοδα, ήτοι ποσά που δεν αντιστοιχούν με το επιταχθέν με
τις ανακοπτόμενες επιταγές, οι τελευταίες δεν φέρουν όλα τα αναγκαία κατά νόμο στοιχεία,
καθώς δεν περιέχουν, κατά τα προεκτεθέντα, διαχωρισμό της οφειλής κατά κεφάλαιο,
τόκους και έξοδα, ειμή μόνο μνημονεύουν ένα συνολικό κονδύλιο ύψους 1.117.076,02 ευρώ,
το οποίο επιτάσσονται οι ανακόπτοντες να καταβάλουν στην καθ’ ης, δίχως οιονδήποτε
διαχωρισμό και προσδιορισμό των επιμέρους κονδυλίων, από τα οποία αυτό συντίθεται,
όπως π.χ. κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στην περίπτωση δε που σε αυτό το συνολικό
κονδύλιο έχουν ενσωματωθεί και τόκοι, χωρίς περαιτέρω μνεία του είδους των εν λόγω
τόκων (νόμιμων ή συμβατικών ) και του χρονικού διαστήματος, που αυτοί αφορούν,
μολονότι μάλιστα με αυτές (επιταγές), ως σημειώθηκε ανωτέρω, επιτάσσονται οι
ανακόπτοντες να καταβάλλουν το ως άνω συνολικό ποσό νομιμότοκα, έλλειψη που
προκαλεί δικονομική βλάβη στους ανακόπτοντες, καθόσον οι τελευταίοι δεν είναι σε θέση
να ελέγξουν τυχόν ανακρίβεια των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό ή το παράνομο
των τόκων και εξόδων, ώστε να δύναται να αντιτάξουν την άμυνά τους.
Ως εκ τούτου η ως
άνω αοριστία επιφέρει δικονομική βλάβη στους ανακόπτοντες, μη δυνάμενη να
αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας των πληττόμενων
επιταγών (άρθρ. 158 αρ. 3 ΚΠολΔ), δεκτού γενομένου του πρώτου λόγου της υπό κρίση
ανακοπής κατά το πρώτο σκέλος του και ως κατ’ ουσίαν βάσιμου.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, κατά παραδοχή του πρώτου σκέλους του πρώτου λόγου της
υπό κρίση ανακοπής ως κατ’ ουσία βάσιμου, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει δεκτή και
ως κατ’ ουσία βάσιμη και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις αναγκαστικής
εκτέλεσης, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας, παρελκούσης της
εξέτασης της βασιμότητας των λοιπών λόγων της ανακοπής ως άνευ αντικειμένου, εφόσον
κατατείνουν στην ακύρωση των αυτών πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (ΕφΑθ
4490/2021, ΕφΑθ 4359/2021, ΕφΑιγ 125/2019, ΕφΘες 2175/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, πρβλ. και
ΑΠ 1054/1999 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέλος, η καθ’ ής η ανακοπή πρέπει να καταδικαστεί, λόγω
της ήττας της, στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των ανακοπτόντων (άρθρ. 176, 191
παρ. 2 ΚΠολΔ, σε συνδ. με τα άρθρα 63 παρ. 1 στοιχ. i περ. α, β και γ, 65, 66, 68 παρ. 1 Ν.
4194/2013- Κώδικας Δικηγόρων), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της
παρούσας, λαμβανομένου υπόψη ότι η αξία του αντικειμένου της υπό κρίση ανακοπής,
προκειμένου να υπολογισθούν τα δικαστικά έξοδα, ταυτίζεται πάντοτε εκ των πραγμάτων
με το χρηματικό ποσό, για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση, και όταν ακόμη η
προσβαλλόμενη με την ανακοπή αντίρρηση δεν αφορά την ίδια την απαίτηση, αλλά το
κύρος καθ’ εαυτό των πράξεων εκτέλεσης (ΑΠ 905/2011, ΑΠ 1114/2005, ΑΠ 328/2003, ΑΠ
1117/1993 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

由于这些原因

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμολία των διαδίκων.
同意反对意见。
ΑΚΥΡΩΝΕΙ τις από 15.11.2023 επιταγές προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου εξ
απογράφου της υπ’ αρ. ……………/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
谴责 την καθ’ ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των
ανακοπτόντων, το ύψος των οποίων ορίζει στο συνολικό ποσό των ένδεκα χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα (11.940) ευρώ

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε την 15-02-2024

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη
Θεσσαλονίκη την 15-02-2024

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

托马斯·斯蒂芬.夏天

MDE律师

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ

饼干是饼干的一部分。 Mπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα 饼干 που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε 详细信息
Aποδέχομαι详细信息

通用数据保护条例

 • 隐私声明

隐私声明

“个人数据的处理是根据个人数据保护一般条例 (GDPR 2016/679) 的规定以及针对某些部门的任何更具体的国家和欧洲立法进行的,
当前适用的希腊关于个人数据保护以及电子通信领域个人数据和隐私保护的立法

(第 3471/2006 号法律,如适用)和个人数据保护局 (PDPA) 的决定”。  

  1. 目的

   在提供我们的产品时,我们会收集有关您的某些个人数据,以促进我们与您的关系并为您提供最佳的购物体验。通过隐私声明,我们希望向您解释我们收集、使用和共享由您收集的或关于您的数据和 cookie 的做法和政策。

  2. 我们如何收集数据

   当您通过我们的联系表、订单、时事通讯注册、电话或电子邮件或以任何其他方式向我们发送您的数据时,我们会收集您的数据。

    thomaskalokiris.com 将您的个人数据的安全放在第一位。因此,我们会谨慎、谨慎地管理您的个人数据 根据国家和欧洲立法 根据第 2472/1997 号法律和第 (EU) 号法规的定义。 679/2016(通用数据保护条例).

我们收集哪些数据以及原因

下表列出了我们从您那里收集的数据、我们使用这些数据的目的以及在每种情况下为何需要这些数据。

数据处理的目的

隐私

为什么需要数据

执行您的订单
 • 个人标识符(姓名)
 • 联系信息(送货地址、电话、电子邮件地址)
 • 税务标识符(TIN、D.O.Y)
 • 登录信息

启用您的注册/登录、完成您的订单或进行任何退款。

 

 

 

处理问题、投诉、故障排除
 • 个人标识符(姓名)
 • 联系信息(送货地址、电话、电子邮件地址)
 • 税务标识符(TIN、D.O.Y)
 • 登录信息

以便正确处理疑问、任何投诉和问题。我们拥有为客户提供最佳体验并解决任何问题的合法权益。

 

 

 

订阅时事通讯
 • 个人标识符(姓名)
 • 联系信息(送货地址、电话、电子邮件地址)
以便在您同意后,您可以收到我们公司的更新和优惠信息
使用社交媒体创建会员帐户 
 • 个人标识符(姓名)
 • 联系信息(电子邮件地址)
无需重新输入您的详细信息即可下订单

 

  1. 我们保留您的数据多久

   我们的政策是,根据数据最小化和保留期限限制的原则,仅在收集数据的目的所需的时间内保留您的数据。由于上述所有原因,您的数据将在我们的客户关系结束后保留至少五 (5) 年。此外,我们会根据您行使个人数据保护权利时可能发生的变化调整您的数据保留。

  2. 向第三方披露个人数据

   我们不会将您的个人信息转让、披露或出租给本隐私声明中所述以外的任何第三方/实体。我们公司将个人数据传输给第三方,公司委托第三方代表公司处理个人数据。

   数据仅传输给我们的合作伙伴公司,这些公司为发送广告材料和个性化优惠而提供服务。此外,这些数据还会传输给与我们合作的公司,以评估服务提供的质量以及评估我们的产品和服务。此外,为了执行销售合同,数据将传输至已指定执行部分合同的合作公司,例如运输公司或您选择的提货点。最后,建立我们网站的独立服务提供商以及为我们提供网站运营技术支持或托管的服务提供商将有权访问数据。

   我们力求确保所有此类第三方/独立服务提供商不会将您的个人数据用于提供受合同约束的服务之外的任何目的。我们还与这些独立承包商签订合同,要求他们遵守法律要求的个人数据保护标准,并仅将数据用于其提供的目的。

   最后,如果我们需要披露或共享您的个人信息以遵守任何法律或监管义务,我们保留向第三方披露您的个人信息的权利。

  3. 数据安全

   我们竭尽全力保护我们的用户免遭未经授权的访问或更改、披露或破坏我们所拥有的信息。具体来说:

   1. 我们使用 SSL 对进出网站的数据传输进行加密。
   2. 我们控制我们的数据收集、存储和处理实践,包括物理安全措施,以防止未经授权的系统访问。
   3. 个人信息的访问权限仅限于需要了解此信息以便为我们提供服务的我们的员工和合作伙伴实体。本隐私声明中明确提及了这些合作实体以及保护您的数据的方式。

 

 1. 未成年人访问

  我们提供的产品仅供成人购买,儿童或 16 岁以下的未成年人不得购买。

  如果您未满 16 岁,您只能在父母或监护人的参与和批准下使用我们的网站。

 2. cookie 的使用

  “cookie”是一个小文本文件,当您访问网站时,它会下载到您的设备,并允许网站从您的浏览器获取某些信息,例如您的偏好。我们认为您了解我们网站上使用了哪些 cookie 以及使用它们的原因非常重要。我们网站上使用的两大类 cookie 是绝对必要的 cookie 和第三方 cookie:

  绝对有必要 饼干 这些 cookie 对于我们网站的正常运行是必要的,也是您能够浏览网站并使用其功能(例如访问网站的安全区域)所必需的。如果没有这些cookie,网站的某些服务和功能(例如购物车或电子支付)将无法执行

  饼干 第三方的

  第三方 cookie 包括性能、功能和促销/目标 cookie。

  • 性能 cookie:收集有关访问者如何使用网站的信息,例如他们最常访问哪些页面,以及他们是否收到来自网站的错误消息。这些 cookie 不会收集识别访问者身份的信息。这些 cookie 收集的所有信息都是汇总的,因此是匿名的。它们仅用于改进网站的工作方式
  • 功能性cookie:允许网站记住您所做的选择(例如您的用户名或您所在的区域)并提供更多个性化的功能。它们还可用于记住您对网站所做的更改或用于提供您请求的服务,例如聊天或使用社交媒体。这些 cookie 收集的数据可以是匿名的,无法跟踪您的浏览情况以及您在其他网站上的活动。
  • 促销/目标 cookie:用于提供与您和您的兴趣更相关的内容。它们还用于发送有针对性的广告或优惠,限制显示的广告数量,并帮助衡量广告活动的有效性。它们还可能用于存储您访问过的网站,以确定最有效的在线营销渠道,并奖励推荐您访问我们网站的外部网站和合作伙伴。

   

 3. 您保护个人数据的权利

  在保留或处理您的数据期间的任何时候,您保留以下权利,并且您可以提出相应的请求:

  • 访问权 – 您有权访问我们持有的有关您的个人数据
  • 纠正权——您有权纠正我们持有的有关您的不准确或不完整的数据。
  • 删除权 – 您可以要求从我们的记录中删除我们持有的有关您的数据,并且在某些情况下我们有义务遵守您的要求
  • 限制处理的权利 – 您有权要求限制对您的个人数据的处理,并且在某些条件适用的情况下,我们有义务遵守此请求
  • 数据可移植权 – 您有权要求将我们持有的有关您的数据转移到另一个组织
  • 反对权——在某些条件下,您有权反对处理与您有关的个人数据
  • 撤回同意的权利——如果处理您的数据的法律依据是“同意”,您有权随时撤回您的同意。

  您有关上述权利的所有请求都可以通过特殊请求表或通过您的个人帐户的管理页面提交。

  这 程序 有关上述权利的任何请求的处理如下。我们将尽快(无论如何)在提交后一个月内评估该请求并就其进度(请求已批准、请求部分批准、请求被拒绝)回复您。如果本公司拒绝您有关上述个人数据保护权利的请求,我们将告知拒绝的原因。您有权直接向监管机构和我们公司的数据保护官提出投诉。

  我们保留拒绝无理重复、需要不成比例的技术努力或产生不成比例的技术后果、危及他人隐私或无法实施的请求的权利。

 4. 隐私声明的变更

  我们的隐私声明可能会不时更改。我们努力不断审查和更新本声明,以遵守法律和监管要求,同时为您的个人数据提供最佳保护。我们将在此页面上发布对隐私声明的任何更改。

zh_CNChinese