+30 2310 250060
·
[email protected]
·
LUNDI - VENDREDI 09h00-21h00
PLANIFIER UN RENDEZ-VOUS

Δεκτή Ανακοπή κατά Δήλωσης Επίσπευσης Πλειστηριασμού – Η 170/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου

Με την υπ’αριθμ. 170ΑΜ/2024 Απόφαση του το Tribunal uninominal de première instance de Syros, dans un dossier traité avec succès par notre cabinet, έκανε δεκτή την ανακοπή του άρθρου 973 ΚΠολΔ κατά δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού σε βάρος του εντολέα μας και ακύρωσε τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι” υφίσταται καταστρατήγηση του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4842/2021), το οποίο ορίζει ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (εν προκειμένω δηλαδή με αυτή των 320.000,00 €, ως ορίστηκε/διορθώθηκε με την ως άνω, δημοσιευθείσα και αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου). Η δε καταστρατήγηση αυτή, που ορθώς προβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ.2, 3η εκδ., 2024, παρ.48, σελ. 462, αρ.57), πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σημαντική δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, ως εκτίθεται στην ανακοπή[…]”

Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 170ΑΜ/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου

170ΑΜ/2024  

                                                 LE TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE SYRUS 

                                                                     (Ασφαλιστικά Μέτρα) 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή, Σωτήρη Μαλικέντζο, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Σύρου.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 26η Ιουνίου 2024, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:  

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: ……………………του …………………….., κατοίκου Αζόλιμνου Σύρου, με Α.Φ.Μ ………………………………, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, ……………………………….(ΑΜ/ΔΣΣ …….), που κατέθεσε σημείωμα.  

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<…………………………………………….>>, που εδρεύει στο ………………………..(οδός ………………………., αρ……. και …………….), με Α.Φ.Μ …………………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργούσας εν προκειμένω, ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεη διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας με την επωνυμία <<…………………………>>, που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός ………………., αρ. …., …………… όροφος, IFSC, Δουβλίνο…….), η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία <<……………………………………..>>, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός …………………… αριθμ. ……), με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε. 

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή από 19.6.2024 ανακοπή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικόγραφου …./21.6.2024 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. 

APRÈS ÉTUDE DU LITIGE  

PENSÉE SELON LA LOI  

Σύμφωνα με την με αριθμό ……/21-06-2024 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας Αττικής, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, …………………………………. (που επικαλείται και προσκομίζει νόμιμα ο ανακόπτων), επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης ανακοπής, με την -κάτω από αυτή- πράξη προσδιορισμού δικασίμου για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης ημερομηνία, καθώς και κλήση για συζήτηση στην ανωτέρω ορισμένη δικάσιμο, επιδόθηκε με επιμέλεια του ανακόπτοντος στην καθ’ης η ανακοπή, κατά τις νόμιμες διατυπώσεις (άρθρα 122, παρ.1 περ.  γ ‘, 129, 139 ΚΠολΔ.) και μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ήτοι στο χρονικό διάστημα (εν προκειμένω 24 ωρών), το οποίο όρισε η Δικαστής Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ότι πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης (άρθρο 686 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ωστόσο, κατά την εκφώνηση της εν λόγω υπόθεσης, η καθ’ης η ανακοπή δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, παρά την ανωτέρω νόμιμη κλήση της και άρα πρέπει να δικασθεί ερήμην. Η συζήτηση, όμως, πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 686 παρ. 7 ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με τα άρθρα 45 και 120Ν. 4842/2021). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4842/13.10.2021: <<1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. 2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction).  2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτώμενης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 2B. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 3. Aν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933,που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια κατά την παρ. 2Β τιμή ή και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. 4. …>>. Περαιτέρω με το άρθρο 176 του ν. 4855/12.11.2021 (ΦΕΚ Α’ 215/12.11.2021), αντικαθίσταται η περίπτωση ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 116 του ν. 4842/13.10.2021, η οποία πλέον ορίζει ότι (ζ.) << Το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 67 του παρόντος, εφαρμόζεται σε πλειστηριασμούς, αρχικούς ή επαναληπτικούς, η διενέργεια των οποίων έχει οριστεί ή θα οριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός του αρχικού πλειστηριασμού>>. Ο ανωτέρω ν. 4842/2021 ισχύει από την 1.1.2022 (άρθρο 120 του ίδιου Νόμου). Ο τρόπος κίνησης της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού και η αφετηρία της προθεσμίας των σαράντα ημερών δεν καθοριζόταν, ούτε καθορίζεται, ειδικώς στο άρθρο 966 ΚΠολΔ. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή, η κίνηση της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού γίνεται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 973 παρ.1-3 ΚΠολΔ με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος δανειστή (βλ. ΜΠΖακυνθ 84/2021, ΜΠΧαλκ 24/2022, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, βλ, και Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι σημαντικότερες πρόσφατες τροποποιήσεις του Γενικού Μέρους του δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και των κεφαλαίων για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων διά κατασχέσεως κινητών και ακινήτων, ΕλλΔνη 1, 2022, σελ. 48 και Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023, σελ. 131, αρ. 202), ο οποίος υποβάλλει στο συμβολαιογράφο σχετική δήλωση, συντασσόμενης σχετικής πράξεως από το συμβολαιογράφο, από τη δήλωση δε αυτή εκκινούν και οριζόμενες στις διατάξεις του άρθρου 966 παρ. 1, 2, 2Α και 2Β ΚΠολΔ προθεσμίες ως προς τον χρόνο διενέργειας του νέου πλειστηριασμού, οι δε αναρτήσεις από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού πρέπει να γίνουν εντός της τροποποιούμενης επίσης με τον ν. 4842/2021 πενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 973 παρ. 1 ΚΠολΔ, ενώ έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης δεν απαιτείται. Η θέση αυτή, για τον τρόπο κίνησης της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού, βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 106 και 927 ΚΠολΔ, κατά τις οποίες η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίδει και τη σχετική εντολή στα όργανα εκτελέσεως, καθιερώνεται δηλαδή με τη διάταξη αυτή θεμελιώδης κανόνας του δικονομικού συστήματος, σύμφωνα με τον οποίο η κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης πραγματοποιείται μόνο με την αίτηση του επισπεύδοντος δανειστή και εξελίσσεται από στάδιο σε στάδιο μόνο μετά από ενέργειες του επισπεύδοντος (βλ. ΕφΑθ 2700/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ΜΠΘεσσ 4214/2023 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, 3ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 170ΑΜ/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Ασφαλιστικά Μέτρα) σε συνδυασμό και προς εκείνη του άρθρου 159 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η παράβαση των ανωτέρω δικονομικών διατάξεων, συνεπάγεται ακυρότητα μόνο εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, προκάλεσε σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας, καθόσον ο νόμος δεν απαιτεί ρητά την τήρηση των εν λόγω διατάξεων με την ποινή της ακυρότητας. Η απαγγελία της ακυρότητας προϋποθέτει επίκληση εκ μέρους του καθ’ ου η εκτέλεση της δικονομικής πλημμέλειας, αλλά και της βλάβης (βλ. ΜΠΘεσσ 4214/2023 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε καταστρατήγηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ και τυχόν παράτυπες δηλώσεις του επισπεύδοντος, επισύρουν την εφαρμογή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, ενδεχομένως δε μπορεί να ασκηθεί και η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (σε περίπτωση διενέργειας του πλειστηριασμού), ασκούμενη εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 Ι στοιχ. β. ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ. 2, 3η εκδ., 2024, παρ. 48, σελ. 462, αρ. 57 και Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι σημαντικότερες πρόσφατες τροποποιήσεις του Γενικού Μέρους του δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και των κεφαλαίων για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων διά κατασχέσεως κινητών και ακινήτων, ΕλλΔνη 1, 2022, σελ. 50). 

Με την υπό κρίση ανακοπή του, όπως το περιεχόμενό της εκτιμάται από το Δικαστήριο, ο ανακόπτων εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμ. ……../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, …………………………. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και επιδόθηκε σ’ αυτόν στις 31.05.2024, επισπεύδεται από την καθ’ ης εκ νέου, για τις 04η.07.2024, ο πλειστηριασμός σε βάρος του κατασχεθέντος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………………’/09.03.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αιγαίου,……..), αναλυτικώς περιγραφόμενου στην ανακοπή ακινήτου του, ευρισκόμενου στη θέση <<Αζόλιμνος>> του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάννα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μετά την ματαίωσή του κατά την ορισθείσα ημερομηνία της 25ης.10.2023, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ότι ως τιμή πρώτης προσφοράς είχε αρχικά οριστεί το ποσό των 290.000,00 €. Ότι ωστόσο ο ίδιος, προ της άνω ματαιώσεως του πλειστηριασμού, είχε ασκήσει κατά της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, την με αριθμό κατάθεσης …../2023 <<διορθωτική>> ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ……/ΑΜ/16.10.2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σύμφωνα με την οποία η ως άνω ανακοπή του έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε η διόρθωσή της ως άνω τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 320.000,00 €. Ότι ο ως άνω, ορισθείς για τις 25.10.2023, πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών και ότι με την ανακοπτόμενη δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού, επισπεύδεται εκ νέου για τις 04.07.2024, ωστόσο παρανόμως με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω ποσό των 290.000,00 € και όχι αυτό των 320.000,00 €, όπως ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Για τον λόγο αυτό και με βάση το ιστορικό αυτό, όπως αναλυτικότερα εκτίθεται στην ανακοπή, ζητεί, επικαλούμενος δικονομική βλάβη, να ακυρωθεί η προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. ………/28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ………………, μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής και την καταδίκη της καθ’ ης στα δικαστικά του έξοδα. 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικόγραφου 515/21.06.2024 ανακοπή, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (βλ. άρθρα 973 παρ. 3, 6 και 933 παρ. 1,2), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η υπό κρίση ανακοπή του άρθρου 973 παρ.6 ΚΠολΔ, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του λόγου της.

Με τον μοναδικό λόγο της υπό κρίση ανακοπής, ο ανακόπτων εκθέτει ότι η ανακοπτόμενη εκδήλωση επίσπευσης (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ), ορίζει εκ νέου ως τιμή πρώτης προσφοράς του υπό πλειστηριασμού ακινήτου του, ποσό των 290.000,00 €, κατά προφανή παράβαση της υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, η οποία είχε διορθώσει την τιμή της πρώτης προσφοράς στα 320.000,00 €. Ότι από την ως άνω παράβαση της ανωτέρω αποφάσεως υφίσταται δικονομική βλάβη, καθώς ενδέχεται η ακίνητη περιουσία του να κατακυρωθεί σε τιμή μειωμένη κατά 30.000,00 € από αυτή που είχε αναγνωρίσει το ως άνω Δικαστήριο. Ο λόγος αυτός τυγχάνει ορισμένος και νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 3, 954 παρ. 4, 966 παρ. 2 και 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα εκτεθέντα στην υπ’ αριθμ. ΙΙ μείζονα σκέψη της παρούσης και ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατά την ουσία του.

Από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα και με επίκληση έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται ο ανακόπτων, πιθανολογήθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ. ………../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, …………, (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ, με την οποία η καθ’ ης δηλώνει ότι επιθυμεί τη συνέχιση του πλειστηριασμού) η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 31.05.2024, επισπεύδεται από την καθ’ ης εκ νέου, για τις 04η.07.2024, ο πλειστηριασμός σε βάρος του κατασχεθέντος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………’/09.03.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αιγαίου, ……………), αναλυτικώς περιγραφόμενου στην ανακοπή ακινήτου του, ευρισκόμενου στη Θέση <<Αζόλιμνος>> του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάννα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μετά την ματαίωσή του κατά την ορισθείσα ημερομηνία της 25ης.10.2023, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ως τιμή πρώτης προσφοράς είχε αρχικά οριστεί το ποσό των 290.000,00 €. Ωστόσο ο ανακόπτων, προ της ως άνω ματαιώσεως του πλειστηριασμού, είχε ασκήσει κατά της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, την με αριθμό κατάθεσης ………./2023 <<διορθωτική>> ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ………/ΑΜ/16.10.2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σύμφωνα με την οποία η ως άνω ανακοπή του έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε η διόρθωσή της ως άνω τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 320.000,00 €. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων την ίδια μέρα (16.10.2023, εντός της προθεσμίας του άρθρου 954 παρ. 4, εδ. τελευταίο ΚΠολΔ) με Μοναδικό Κωδικό Δικαστικής Απόφασης: ……….. Ωστόσο, ο ως άνω, ορισθείς για τις 25.10.2023, πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Περαιτέρω με την ανακοπτόμενη δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού, επισπεύδεται εκ νέου ο ανωτέρω πλειστηριασμός για τις 04.07.2024, ωστόσο, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 290.000,00 € και όχι αυτό των 320.000,00 €, όπως ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Εν προκειμένω δηλαδή υφίσταται καταστρατήγηση του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4842/2021), το οποίο ορίζει ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (εν προκειμένω δηλαδή με αυτή των 320.000,00 €, ως ορίστηκε/διορθώθηκε με την ως άνω, δημοσιευθείσα και αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου). Η δε καταστρατήγηση αυτή, που ορθώς προβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ.2, 3η εκδ., 2024, παρ.48, σελ. 462, αρ.57), πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σημαντική δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, ως εκτίθεται στην ανακοπή, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να εκπλειστηριαστεί η ακίνητη περιουσία του σε τιμή μικρότερη κατά 30.000,00€ (320.000,00 €-290.000,00 €) από την τιμή πρώτης προσφοράς που όρισε το παρόν Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του. Συνεπώς, ο υπό κρίση λόγος της ανακοπής θα πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος.

Κατόπιν τούτων, δεκτού γενομένου του μοναδικού λόγου ανακοπής, πρέπει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ………../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ……………………………, μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος εις βάρος της καθ’ ης η ανακοπή, λόγω της ήττας της (176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. 

POUR CES RAISONS 

IL JUGE ερήμην της καθ’ ης η ανακοπή. 

ACCEPTÉ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. ……………/28.05.2024 δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ………………., μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής.  

CONDAMNATION την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Σύρο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, την 26η.06.2024, και με τη σύμπραξη, για τη δημοσίευση, της γραμματέα 26-06-2024. 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Thomas Kalokiris

Avocat MDE

Articles récents

11
Παραγραφή δικαιώματος επιβολής φόρου – Η 2088/2023 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
19 juin 2024
11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 mars 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 mars 2024

Catégories

Les cookies sont également très utiles. Comment utiliser les cookies et les cookies Il s'agit du Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

RGPD

 • Déclaration de confidentialité

Déclaration de confidentialité

« Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD 2016/679), aux éventuelles législations nationales et européennes plus spécifiques à certains secteurs,
de la législation grecque actuellement applicable sur la protection des données personnelles, ainsi que sur la protection des données personnelles et de la vie privée dans le domaine des communications électroniques

(Loi 3471/2006, le cas échéant) et les décisions de l'Autorité de protection des données personnelles (PDPA)".  

  1. But

   Dans le cadre de l'offre de nos produits, nous collectons certaines données personnelles vous concernant pour faciliter notre relation avec vous et vous offrir la meilleure expérience d'achat possible. À travers la déclaration de confidentialité, nous souhaitons vous expliquer nos pratiques et politiques en matière de collecte, d'utilisation et de partage de données et de cookies collectés par ou à votre sujet.

  2. Comment nous collectons les données

   Vos données sont collectées lorsque vous nous contactez via notre formulaire de contact, via notre formulaire de commande, via votre inscription à la newsletter, par téléphone ou par e-mail, ou de toute autre manière par laquelle vous pouvez nous envoyer vos données.

   Le thomaskalokiris.com place la sécurité de vos données personnelles comme première priorité. C'est pour cette raison que nous gérons vos données personnelles avec soin, prudence et selon la législation nationale et européenne tel que défini par la loi 2472/1997 et le règlement (UE) no. 679/2016 (RGPD).

Quelles données nous collectons et pourquoi

Le tableau ci-dessous répertorie les données que nous collectons auprès de vous, pourquoi nous les utilisons et pourquoi elles sont nécessaires dans chaque cas.

Finalité du traitement des données

Confidentialité

Pourquoi les données sont nécessaires

Exécution de vos commandes
 • identifiants personnels (nom et prénom)
 • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
 • identifiants fiscaux (TIN, D.O.Y)
 • Informations de connexion

pour permettre votre inscription/connexion, pour finaliser votre commande ou pour effectuer un remboursement.

 

 

 

Traitement des questions, réclamations, dépannage
 • identifiants personnels (nom et prénom)
 • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
 • identifiants fiscaux (TIN, D.O.Y)
 • Informations de connexion

pour le traitement correct des questions, des réclamations et des problèmes. Nous avons un intérêt légitime à offrir la meilleure expérience à nos clients et à résoudre tout problème.

 

 

 

S'inscrire à la Newsletter
 • identifiants personnels (nom et prénom)
 • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
afin que vous puissiez recevoir des mises à jour et des offres de notre société après avoir donné votre consentement
Créez un compte membre en utilisant les médias sociaux 
 • identifiants personnels (nom et prénom)
 • coordonnées (adresse e-mail)
pour passer vos prochaines commandes sans avoir à ressaisir vos coordonnées

 

  1. Combien de temps conservons-nous vos données

   Notre politique est de conserver vos données uniquement aussi longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, conformément aux principes de minimisation des données et de limitation de la durée de conservation. Pour toutes les raisons ci-dessus, vos données seront conservées pendant au moins cinq (5) ans après la fin de notre relation client. De plus, nous adaptons la conservation de vos données aux éventuelles variations découlant de l'exercice de vos droits en matière de protection des données personnelles.

  2. Divulgation de données personnelles à des tiers

   Nous ne céderons, divulguerons ou louerons pas vos informations personnelles à un tiers/entité autre que celui décrit dans la présente Déclaration de confidentialité. Notre société transmet des données personnelles à des tiers, auxquels la société confie le traitement des données personnelles en son nom.

   Les données ne sont transférées qu'à des sociétés partenaires de la nôtre qui fournissent des services dans le but d'envoyer du matériel publicitaire et des offres personnalisées. En outre, ces données sont transmises aux sociétés coopérant avec nous dans le but d'évaluer la qualité de la prestation de services et d'évaluer nos produits et services. En outre, aux fins de l'exécution du contrat de vente, les données sont transmises aux sociétés coopérantes chargées de l'exécution d'une partie du contrat, telles que des sociétés de transport ou des points de retrait sélectionnés par vous. Enfin, l’accès aux données est donné aux prestataires indépendants qui ont construit notre site Internet, ainsi qu’à ceux qui nous fournissent un support technique ou un hébergement pour le fonctionnement du site Internet.

   Nous cherchons à garantir que tous ces prestataires de services tiers/indépendants n’utiliseront pas vos données personnelles à d’autres fins que la fourniture des services pour lesquels ils sont contractuellement liés. Nous créons également des contrats avec ces entrepreneurs indépendants qui les obligent à respecter les normes de protection des données personnelles requises par la loi et à utiliser les données uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

   Enfin, nous nous réservons le droit de divulguer vos informations personnelles à des tiers si nous sommes tenus de divulguer ou de partager vos informations personnelles pour nous conformer à toute obligation légale ou réglementaire.

  3. Sécurité des données

   Nous mettons tout en œuvre pour protéger nos utilisateurs contre tout accès non autorisé ou toute modification, divulgation ou destruction des informations en notre possession. Spécifiquement:

   1. Nous chiffrons le transfert de données vers et depuis le site Web à l'aide de SSL.
   2. Nous contrôlons nos pratiques de collecte, de stockage et de traitement des données, y compris les mesures de sécurité physique, pour nous protéger contre tout accès non autorisé aux systèmes.
   3. L'accès aux informations personnelles est limité uniquement à nos employés et entités partenaires qui ont besoin de connaître ces informations pour nous fournir des services. Ces entités coopérantes et la manière dont vos données sont sécurisées sont expressément mentionnées dans cette déclaration de confidentialité.

 

 1. Accès des mineurs

  Les produits que nous proposons sont destinés exclusivement à un achat par des adultes et non par des enfants ou des mineurs de moins de 16 ans.

  Si vous avez moins de 16 ans, vous ne pouvez utiliser notre site Web qu'avec la participation et l'approbation d'un parent ou d'un tuteur.

 2. Utilisation de cookies

  Un « cookie » est un petit fichier texte qui est téléchargé sur votre appareil lorsque vous visitez un site Web et permet au site Web d'obtenir certaines informations de votre navigateur, telles que vos préférences. Nous considérons qu'il est important que vous sachiez quels cookies sont utilisés sur notre site Web et pour quelles raisons ils sont utilisés. Les deux principales catégories de cookies utilisées sur notre site Internet sont les cookies strictement nécessaires et les cookies tiers :

  Absolument nécessaire biscuits Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site Internet mais également pour que vous puissiez le parcourir et utiliser ses fonctionnalités, comme l'accès aux espaces sécurisés du site Internet. Sans ces cookies, certains services et fonctions du site, comme le panier ou le paiement électronique, ne pourraient pas être réalisés.

  Biscuits de tiers

  Les cookies tiers incluent les cookies de performance, de fonctionnalité et de promotion/ciblage.

  • Cookies de performance : collectent des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent le site Web, par exemple les pages qu'ils visitent le plus souvent et s'ils reçoivent des messages d'erreur des sites Web. Ces cookies ne collectent pas d'informations permettant d'identifier le visiteur. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. Ils sont utilisés uniquement pour améliorer le fonctionnement d'un site Web
  • Cookies de fonctionnalité : permettent au site Web de mémoriser les choix que vous faites (comme votre nom d'utilisateur ou la région dans laquelle vous vous trouvez) et de fournir des fonctionnalités plus personnalisées. Ils peuvent également être utilisés pour mémoriser les modifications que vous avez apportées au site Web ou pour fournir les services que vous avez demandés, tels que le chat ou l'utilisation des réseaux sociaux. Les données collectées par ces cookies peuvent être rendues anonymes et ne permettent pas de suivre votre navigation et votre activité sur d'autres sites Internet.
  • Cookies promotionnels/ciblage : utilisés pour fournir un contenu plus pertinent pour vous et vos intérêts. Ils sont également utilisés pour envoyer des publicités ou des offres ciblées, pour limiter le nombre d'annonces diffusées et pour aider à mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. Ils peuvent également être utilisés pour stocker les sites Internet que vous avez visités afin de déterminer les canaux de marketing en ligne les plus efficaces et pour récompenser les sites Internet et partenaires externes qui vous ont référé à notre site Internet.

   

 3. Vos droits pour protéger vos données personnelles

  A tout moment, pendant la conservation ou le traitement de vos données, vous conservez les droits suivants, et vous pouvez formuler les demandes correspondantes :

  • Droit d’accès – vous avez le droit d’accéder aux données personnelles que nous détenons à votre sujet
  • Droit de rectification – vous avez le droit de corriger les données inexactes ou incomplètes que nous détenons à votre sujet.
  • Droit à l'effacement – vous pouvez demander que les données que nous détenons à votre sujet soient supprimées de nos dossiers et nous sommes obligés de répondre à votre demande dans certains cas.
  • Droit à la limitation du traitement – vous avez le droit de demander que le traitement de vos données personnelles soit limité et nous sommes tenus de répondre à cette demande lorsque certaines conditions s'appliquent.
  • Droit à la portabilité des données – vous avez le droit de demander que les données que nous détenons à votre sujet soient transférées à une autre organisation
  • Droit d’opposition – vous avez le droit de vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant, sous certaines conditions
  • Droit de retirer votre consentement – lorsque la base juridique du traitement de vos données est le « Consentement », vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

  Toutes vos demandes concernant les droits ci-dessus peuvent être soumises via le formulaire de demande spéciale ou via les pages de gestion de votre compte personnel.

  LE procédure pour le traitement de toute demande concernant les droits ci-dessus est la suivante. Nous évaluerons la demande et vous répondrons sur son avancement (demande approuvée, demande partiellement approuvée, demande rejetée) dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois suivant sa soumission. Dans le cas où notre société rejette votre demande concernant les droits de protection des données personnelles mentionnés ci-dessus, nous vous communiquerons les raisons du rejet. Vous avez le droit de déposer une plainte directement auprès de l'autorité de régulation et du délégué à la protection des données de notre société.

  Nous nous réservons le droit de rejeter les demandes déraisonnablement répétitives, nécessitant un effort technique disproportionné ou ayant des conséquences techniques disproportionnées, mettant en danger la vie privée d'autrui ou impossibles à mettre en œuvre.

 4. Modifications de la déclaration de confidentialité

  Notre déclaration de confidentialité peut changer de temps à autre. Nous nous efforçons de réviser et de mettre à jour constamment cette Déclaration afin de nous conformer aux exigences légales et réglementaires tout en offrant la meilleure protection à vos données personnelles. Nous publierons toute modification de la déclaration de confidentialité sur cette page.

fr_FRFrench