+30 2310 250060
·
[email protected]
·
LUNDI - VENDREDI 09h00-21h00
PLANIFIER UN RENDEZ-VOUS

Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Με την υπ’ αριθμ. 1774/2024 Απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
(διαδικασία περιουσιακών διαφορών), σε υπόθεση που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, το Δικαστήριο a accepté l'objection κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ και διέταξε την ακύρωση των επιταγών προς εκτέλεση και του παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου της διαταγής πληρωμής, δεχόμενο τον λόγο ανακοπής μας που αφορούσε την αοριστία των περιγραφόμενων στις ως άνω επιταγές κονδυλίων και καταδίκασε την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων που όρισε στο ποσό των 11.940,00 ευρώ.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο δέχτηκε ότι: << …… οι τελευταίες δεν φέρουν όλα τα αναγκαία κατά νόμο στοιχεία, καθώς δεν περιέχουν, κατά τα προεκτεθέντα, διαχωρισμό της οφειλής κατά κεφάλαιο,
τόκους και έξοδα, ειμή μόνο μνημονεύουν ένα συνολικό κονδύλιο ύψους 1.117.076,02 ευρώ,

το οποίο επιτάσσονται οι ανακόπτοντες να καταβάλουν στην καθ’ ης, δίχως οιονδήποτε
διαχωρισμό και προσδιορισμό των επιμέρους κονδυλίων, από τα οποία αυτό συντίθεται,
όπως π.χ. κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στην περίπτωση δε που σε αυτό το συνολικό
κονδύλιο έχουν ενσωματωθεί και τόκοι, χωρίς περαιτέρω μνεία του είδους των εν λόγω
τόκων (νόμιμων ή συμβατικών ) και του χρονικού διαστήματος, που αυτοί αφορούν,
μολονότι μάλιστα με αυτές (επιταγές), ως σημειώθηκε ανωτέρω, επιτάσσονται οι
ανακόπτοντες να καταβάλλουν το ως άνω συνολικό ποσό νομιμότοκα, έλλειψη που
προκαλεί δικονομική βλάβη στους ανακόπτοντες, καθόσον οι τελευταίοι δεν είναι σε θέση
να ελέγξουν τυχόν ανακρίβεια των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό ή το παράνομο
των τόκων και εξόδων
, ώστε να δύναται να αντιτάξουν την άμυνά τους
. >>.

Παρατίθεται το σώμα της υπ’ αριθ. 1774/2024 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1774/2024
(Αριθμός κατάθεσης ανακοπής; ………….)

LE TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE
PROCÉDURE SPÉCIALE POUR LES LITIGES IMMOBILIERS

ΣΥΓΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αλεξάνδρα Γιαννακίδου ,Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από την Γραμματέα Αμαλία Σοφιανίδου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 22 Ιανουαρίου 2024, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης 25587/21697/07.12.2023 ανακοπή, με αντικείμενο την ακύρωση
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.


ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΕΣ: 1)η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <<…………….>> 2)ο ………………..και 3) ο……………, οι οποίοι παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Θωμά Καλοκύρη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: …………………
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

APRÈS ÉTUDE DU LITIGE
CONSIDÉRÉ SELON LA LOI

Με την υπό κρίση ανακοπή οι ανακόπτοντες ζητούν, για τους λόγους ,που ειδικότερα
εκθέτουν, την ακύρωση των από 15.11.2023 επιταγών προς πληρωμή παρά πόδας
αντιγράφου εξ απογράφου της υπ’ αρ. …./2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δυνάμει των οποίων επισπεύδεται σε βάρος
τους η ένδικη αναγκαστική εκτέλεση από την καθ’ ης, ενεργούσα υπό την ιδιότητα της ως
διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αναφερόμενης αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού,
προς ικανοποίηση απαίτησης της τελευταίας, για την οποία έχει εκδοθεί η άνω διαταγή
πληρωμής, καθώς επίσης και την καταδίκη της καθ’ ης η ανακοπή στα δικαστικά τους
έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση ανακοπή παραδεκτά εισάγεται
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο ,αφού
ο εκτελεστός τίτλος δεν εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο, πρόκειται δε για το Δικαστήριο του
τόπου της γενικής δωσιδικίας των ανακυπτόντων, δοθέντος ότι δεν προκύπτει ότι μετά την
επίδοση της προαναφερόμενης επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις αναγκαστικής
εκτέλεσης (άρθρ.. 933 παρ. 1 εδ. α και 3, 584 και 22 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την
προκείμενη ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ
(αρθρ. 937 παρ. 3 ΚΠολΔ), ασκήθηκε δε εμπρόθεσμα πριν από την έναρξη της
προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 στοιχ. α ΚΠολΔ), ασκήθηκε δε
εμπρόθεσμα πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 934 παρ.
1 στοιχ. α ΚΠολΔ προθεσμίας, δοθέντος ότι δεν αποδεικνύεται ότι ακολούθησε άλλη πράξη
εκτέλεσης μετά την επίδοση της προσβαλλόμενης επιταγής και συγκεκριμένα ότι έλαβε
χώρα κατάσχεση. Πρέπει επομένως η ανακοπή, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή, να
γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω η νομική και η ουσιαστική βασιμότητα των
λόγων της (άρθρο 933 ΚΠολΔ).


Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής κατά το πρώτο σκέλος του οι ανακόπτοντες ζητούν την
ακύρωση των ανακοπτόμενων επιταγών προς εκτέλεση, επικαλούμενοι ότι τούτες πάσχουν αοριστίας, καθώς δε διαχωρίζουν τα επιμέρους επιτασσόμενα ποσά κατά κεφάλαιο, τόκους
και έξοδα, με αποτέλεσμα να υφίστανται βλάβη, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η
απαίτηση, ώστε να δύνανται να αντικρούσουν κάθε κονδύλιο χωριστά. Ο λόγος αυτός
τυγχάνει νόμω βάσιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 159 αρ. 3, 904, 916, 924
και 933 ΚΠολΔ, και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και κατ’ ουσία.
Από το σύνολο των εγγράφων, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν,
μερικά από τα οποία αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς να παραλειφθεί κάποιο για
την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Με την υπ’ αρ. ………./2017 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι ανακόπτοντες υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εις
ολόκληρόν έκαστος στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία
<<……………………>> << το ποσό των 976.515,41 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας (και
λοιπών εκ του νόμου επιβαρύνσεων), από την επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού,
ήτοι την 30.12.2016 και μέχρι την πλήρη εξόφληση, με τον ανατοκισμό των τόκων κατά
νόμο και με τις νόμιμες επιβαρύνσεις και έξοδα, καθώς και ευρώ 15.422 για δικαστική
δαπάνη>>. Εν συνεχεία την 17.11.2023 η καθ΄ ης η ανακοπή, ενεργούσα υπό την ιδιότητά
της ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την
επωνυμία <<……………………………>>, ειδικής διαδόχου της ως άνω αρχικής δικαιούχου της
εκτελούμενης απαίτησης πιστώτριας τράπεζας, επέδωσε στους ανακόπτοντες τις
ανακοπτόμενες από 15.11.2023 επιταγές προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου εξ
απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, με τις οποίες τους επιτάσσει να της
καταβάλλουν <<τη συνολική απαίτηση που ανέρχεται σε χρεωστικό υπόλοιπο ποσού
1.117.076,02 ευρώ και αυτό έντοκα από 19.01.2021, ήτοι την επομένη του κλεισίματος του
λογαριασμού και μέχρι την πλήρη εξόφληση, με το εκάστοτε ανώτατο τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας και τον ανατοκισμό των τόκων κατά νόμο και τις νόμιμες επιβαρύνσεις και
έξοδα μέχρι την εξόφληση
>>. Με αυτό όμως το περιεχόμενο οι πληττόμενες επιταγές
πάσχουν αοριστίας. Ειδικότερα από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
904,916,918, 919, 924 και 933 ΚΠολΔ συνάγεται ότι η επιταγή, με την οποία αρχίζει η
αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να περιέχει σαφή αναφορά του ποσού, που οφείλεται, χωρίς
να είναι ανάγκη να εκτίθεται το ιστορικό κάθε κονδυλίου, αλλά αρκεί ότι προκύπτει από
αυτήν, η αιτία της απαίτησης, που θα προκύπτει κατ΄ αρχήν από το αντίγραφο του τίτλου,
κάτω από το οποίο γράφεται η επιταγή, καθώς και η οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και
έξοδα.
Εφόσον έχει γίνει ο διαχωρισμός αυτός , η επιταγή παρουσιάζει πληρότητα και
απόκειται στον οφειλέτη να ισχυρισθεί και να αποδείξει την απόσβεση της απαίτησης ή της ανακρίβειας των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό ή το παράνομο των τόκων
(ΕφΛαμ 32/2022, ΕφΑθ 3773/2021, ΕφΑθ 3499/2021, ΕφΠατρ 21/2021, ΕφΑθ 123/2020,
ΕφΔωδ 7/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Αν η επιταγή δεν περιέχει τα ως άνω στοιχεία, επέρχεται
ακυρότητα που κηρύσσεται από το δικαστήριο, εφόσον κατά την κρίση του προκαλείται
από την αοριστία της επιταγής στον οφειλέτη δικονομική βλάβη, που δεν μπορεί να
επανορθωθεί με άλλο τρόπο, παρά με την κήρυξη της ακυρότητας, Εξάλλου, η αναφορά του
είδους των τόκων, σε συσχετισμό με το κεφάλαιο και το χρονικό διάστημα, είναι αρκετή,
ώστε ο οφειλέτης να είναι σε θέση να παρακολουθήσει και αντιληφθεί τα περιστατικά, στα
οποία θεμελιώνεται η οφειλή, ώστε να μπορεί να τα ελέγξει και να αντιτάξει την άμυνα του
(ΕφΑθ 3041/2022, ΕφΑθ 3773/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εν προκειμένω εντούτοις, δοθέντος με
την υπ’ αριθ. …../2017 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου
της οποίας τέθηκαν οι πληττόμενες επιταγές, οι ανακόπτοντες, ως προαναφέρθηκε,
υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εις ολόκληρόν έκαστος ως κεφάλαιο το ποσό των 976.515,41
ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας, από την επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού, ήτοι
την 30.12.2016 και μέχρι την εξόφληση, με τον ανατοκισμό των τόκων κατά νόμο, καθώς
και 15.422 ευρώ για δικαστικά έξοδα, ήτοι ποσά που δεν αντιστοιχούν με το επιταχθέν με
τις ανακοπτόμενες επιταγές, οι τελευταίες δεν φέρουν όλα τα αναγκαία κατά νόμο στοιχεία,
καθώς δεν περιέχουν, κατά τα προεκτεθέντα, διαχωρισμό της οφειλής κατά κεφάλαιο,
τόκους και έξοδα, ειμή μόνο μνημονεύουν ένα συνολικό κονδύλιο ύψους 1.117.076,02 ευρώ,
το οποίο επιτάσσονται οι ανακόπτοντες να καταβάλουν στην καθ’ ης, δίχως οιονδήποτε
διαχωρισμό και προσδιορισμό των επιμέρους κονδυλίων, από τα οποία αυτό συντίθεται,
όπως π.χ. κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στην περίπτωση δε που σε αυτό το συνολικό
κονδύλιο έχουν ενσωματωθεί και τόκοι, χωρίς περαιτέρω μνεία του είδους των εν λόγω
τόκων (νόμιμων ή συμβατικών ) και του χρονικού διαστήματος, που αυτοί αφορούν,
μολονότι μάλιστα με αυτές (επιταγές), ως σημειώθηκε ανωτέρω, επιτάσσονται οι
ανακόπτοντες να καταβάλλουν το ως άνω συνολικό ποσό νομιμότοκα, έλλειψη που
προκαλεί δικονομική βλάβη στους ανακόπτοντες, καθόσον οι τελευταίοι δεν είναι σε θέση
να ελέγξουν τυχόν ανακρίβεια των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό ή το παράνομο
των τόκων και εξόδων, ώστε να δύναται να αντιτάξουν την άμυνά τους.
Ως εκ τούτου η ως
άνω αοριστία επιφέρει δικονομική βλάβη στους ανακόπτοντες, μη δυνάμενη να
αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας των πληττόμενων
επιταγών (άρθρ. 158 αρ. 3 ΚΠολΔ), δεκτού γενομένου του πρώτου λόγου της υπό κρίση
ανακοπής κατά το πρώτο σκέλος του και ως κατ’ ουσίαν βάσιμου.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, κατά παραδοχή του πρώτου σκέλους του πρώτου λόγου της
υπό κρίση ανακοπής ως κατ’ ουσία βάσιμου, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει δεκτή και
ως κατ’ ουσία βάσιμη και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις αναγκαστικής
εκτέλεσης, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας, παρελκούσης της
εξέτασης της βασιμότητας των λοιπών λόγων της ανακοπής ως άνευ αντικειμένου, εφόσον
κατατείνουν στην ακύρωση των αυτών πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (ΕφΑθ
4490/2021, ΕφΑθ 4359/2021, ΕφΑιγ 125/2019, ΕφΘες 2175/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, πρβλ. και
ΑΠ 1054/1999 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέλος, η καθ’ ής η ανακοπή πρέπει να καταδικαστεί, λόγω
της ήττας της, στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των ανακοπτόντων (άρθρ. 176, 191
παρ. 2 ΚΠολΔ, σε συνδ. με τα άρθρα 63 παρ. 1 στοιχ. i περ. α, β και γ, 65, 66, 68 παρ. 1 Ν.
4194/2013- Κώδικας Δικηγόρων), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της
παρούσας, λαμβανομένου υπόψη ότι η αξία του αντικειμένου της υπό κρίση ανακοπής,
προκειμένου να υπολογισθούν τα δικαστικά έξοδα, ταυτίζεται πάντοτε εκ των πραγμάτων
με το χρηματικό ποσό, για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση, και όταν ακόμη η
προσβαλλόμενη με την ανακοπή αντίρρηση δεν αφορά την ίδια την απαίτηση, αλλά το
κύρος καθ’ εαυτό των πράξεων εκτέλεσης (ΑΠ 905/2011, ΑΠ 1114/2005, ΑΠ 328/2003, ΑΠ
1117/1993 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

POUR CES RAISONS

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμολία των διαδίκων.
ACCUEILLE l’objection.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ τις από 15.11.2023 επιταγές προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου εξ
απογράφου της υπ’ αρ. ……………/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
CONDAMNATION την καθ’ ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των
ανακοπτόντων, το ύψος των οποίων ορίζει στο συνολικό ποσό των ένδεκα χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα (11.940) ευρώ

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε την 15-02-2024

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη
Θεσσαλονίκη την 15-02-2024

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Thomas Stéph. Été

Avocat MDE

Min. Docteur en droit, AUTH

Articles récents

11
Δεκτή Ανακοπή κατά Δήλωσης Επίσπευσης Πλειστηριασμού – Η 170/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου
5 juillet 2024
11
Παραγραφή δικαιώματος επιβολής φόρου – Η 2088/2023 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
19 juin 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 mars 2024

Catégories

Les cookies sont également très utiles. Comment utiliser les cookies et les cookies Il s'agit du Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

RGPD

 • Déclaration de confidentialité

Déclaration de confidentialité

« Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD 2016/679), aux éventuelles législations nationales et européennes plus spécifiques à certains secteurs,
de la législation grecque actuellement applicable sur la protection des données personnelles, ainsi que sur la protection des données personnelles et de la vie privée dans le domaine des communications électroniques

(Loi 3471/2006, le cas échéant) et les décisions de l'Autorité de protection des données personnelles (PDPA)".  

  1. But

   Dans le cadre de l'offre de nos produits, nous collectons certaines données personnelles vous concernant pour faciliter notre relation avec vous et vous offrir la meilleure expérience d'achat possible. À travers la déclaration de confidentialité, nous souhaitons vous expliquer nos pratiques et politiques en matière de collecte, d'utilisation et de partage de données et de cookies collectés par ou à votre sujet.

  2. Comment nous collectons les données

   Vos données sont collectées lorsque vous nous contactez via notre formulaire de contact, via notre formulaire de commande, via votre inscription à la newsletter, par téléphone ou par e-mail, ou de toute autre manière par laquelle vous pouvez nous envoyer vos données.

   Le thomaskalokiris.com place la sécurité de vos données personnelles comme première priorité. C'est pour cette raison que nous gérons vos données personnelles avec soin, prudence et selon la législation nationale et européenne tel que défini par la loi 2472/1997 et le règlement (UE) no. 679/2016 (RGPD).

Quelles données nous collectons et pourquoi

Le tableau ci-dessous répertorie les données que nous collectons auprès de vous, pourquoi nous les utilisons et pourquoi elles sont nécessaires dans chaque cas.

Finalité du traitement des données

Confidentialité

Pourquoi les données sont nécessaires

Exécution de vos commandes
 • identifiants personnels (nom et prénom)
 • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
 • identifiants fiscaux (TIN, D.O.Y)
 • Informations de connexion

pour permettre votre inscription/connexion, pour finaliser votre commande ou pour effectuer un remboursement.

 

 

 

Traitement des questions, réclamations, dépannage
 • identifiants personnels (nom et prénom)
 • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
 • identifiants fiscaux (TIN, D.O.Y)
 • Informations de connexion

pour le traitement correct des questions, des réclamations et des problèmes. Nous avons un intérêt légitime à offrir la meilleure expérience à nos clients et à résoudre tout problème.

 

 

 

S'inscrire à la Newsletter
 • identifiants personnels (nom et prénom)
 • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
afin que vous puissiez recevoir des mises à jour et des offres de notre société après avoir donné votre consentement
Créez un compte membre en utilisant les médias sociaux 
 • identifiants personnels (nom et prénom)
 • coordonnées (adresse e-mail)
pour passer vos prochaines commandes sans avoir à ressaisir vos coordonnées

 

  1. Combien de temps conservons-nous vos données

   Notre politique est de conserver vos données uniquement aussi longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, conformément aux principes de minimisation des données et de limitation de la durée de conservation. Pour toutes les raisons ci-dessus, vos données seront conservées pendant au moins cinq (5) ans après la fin de notre relation client. De plus, nous adaptons la conservation de vos données aux éventuelles variations découlant de l'exercice de vos droits en matière de protection des données personnelles.

  2. Divulgation de données personnelles à des tiers

   Nous ne céderons, divulguerons ou louerons pas vos informations personnelles à un tiers/entité autre que celui décrit dans la présente Déclaration de confidentialité. Notre société transmet des données personnelles à des tiers, auxquels la société confie le traitement des données personnelles en son nom.

   Les données ne sont transférées qu'à des sociétés partenaires de la nôtre qui fournissent des services dans le but d'envoyer du matériel publicitaire et des offres personnalisées. En outre, ces données sont transmises aux sociétés coopérant avec nous dans le but d'évaluer la qualité de la prestation de services et d'évaluer nos produits et services. En outre, aux fins de l'exécution du contrat de vente, les données sont transmises aux sociétés coopérantes chargées de l'exécution d'une partie du contrat, telles que des sociétés de transport ou des points de retrait sélectionnés par vous. Enfin, l’accès aux données est donné aux prestataires indépendants qui ont construit notre site Internet, ainsi qu’à ceux qui nous fournissent un support technique ou un hébergement pour le fonctionnement du site Internet.

   Nous cherchons à garantir que tous ces prestataires de services tiers/indépendants n’utiliseront pas vos données personnelles à d’autres fins que la fourniture des services pour lesquels ils sont contractuellement liés. Nous créons également des contrats avec ces entrepreneurs indépendants qui les obligent à respecter les normes de protection des données personnelles requises par la loi et à utiliser les données uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

   Enfin, nous nous réservons le droit de divulguer vos informations personnelles à des tiers si nous sommes tenus de divulguer ou de partager vos informations personnelles pour nous conformer à toute obligation légale ou réglementaire.

  3. Sécurité des données

   Nous mettons tout en œuvre pour protéger nos utilisateurs contre tout accès non autorisé ou toute modification, divulgation ou destruction des informations en notre possession. Spécifiquement:

   1. Nous chiffrons le transfert de données vers et depuis le site Web à l'aide de SSL.
   2. Nous contrôlons nos pratiques de collecte, de stockage et de traitement des données, y compris les mesures de sécurité physique, pour nous protéger contre tout accès non autorisé aux systèmes.
   3. L'accès aux informations personnelles est limité uniquement à nos employés et entités partenaires qui ont besoin de connaître ces informations pour nous fournir des services. Ces entités coopérantes et la manière dont vos données sont sécurisées sont expressément mentionnées dans cette déclaration de confidentialité.

 

 1. Accès des mineurs

  Les produits que nous proposons sont destinés exclusivement à un achat par des adultes et non par des enfants ou des mineurs de moins de 16 ans.

  Si vous avez moins de 16 ans, vous ne pouvez utiliser notre site Web qu'avec la participation et l'approbation d'un parent ou d'un tuteur.

 2. Utilisation de cookies

  Un « cookie » est un petit fichier texte qui est téléchargé sur votre appareil lorsque vous visitez un site Web et permet au site Web d'obtenir certaines informations de votre navigateur, telles que vos préférences. Nous considérons qu'il est important que vous sachiez quels cookies sont utilisés sur notre site Web et pour quelles raisons ils sont utilisés. Les deux principales catégories de cookies utilisées sur notre site Internet sont les cookies strictement nécessaires et les cookies tiers :

  Absolument nécessaire biscuits Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site Internet mais également pour que vous puissiez le parcourir et utiliser ses fonctionnalités, comme l'accès aux espaces sécurisés du site Internet. Sans ces cookies, certains services et fonctions du site, comme le panier ou le paiement électronique, ne pourraient pas être réalisés.

  Biscuits de tiers

  Les cookies tiers incluent les cookies de performance, de fonctionnalité et de promotion/ciblage.

  • Cookies de performance : collectent des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent le site Web, par exemple les pages qu'ils visitent le plus souvent et s'ils reçoivent des messages d'erreur des sites Web. Ces cookies ne collectent pas d'informations permettant d'identifier le visiteur. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. Ils sont utilisés uniquement pour améliorer le fonctionnement d'un site Web
  • Cookies de fonctionnalité : permettent au site Web de mémoriser les choix que vous faites (comme votre nom d'utilisateur ou la région dans laquelle vous vous trouvez) et de fournir des fonctionnalités plus personnalisées. Ils peuvent également être utilisés pour mémoriser les modifications que vous avez apportées au site Web ou pour fournir les services que vous avez demandés, tels que le chat ou l'utilisation des réseaux sociaux. Les données collectées par ces cookies peuvent être rendues anonymes et ne permettent pas de suivre votre navigation et votre activité sur d'autres sites Internet.
  • Cookies promotionnels/ciblage : utilisés pour fournir un contenu plus pertinent pour vous et vos intérêts. Ils sont également utilisés pour envoyer des publicités ou des offres ciblées, pour limiter le nombre d'annonces diffusées et pour aider à mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. Ils peuvent également être utilisés pour stocker les sites Internet que vous avez visités afin de déterminer les canaux de marketing en ligne les plus efficaces et pour récompenser les sites Internet et partenaires externes qui vous ont référé à notre site Internet.

   

 3. Vos droits pour protéger vos données personnelles

  A tout moment, pendant la conservation ou le traitement de vos données, vous conservez les droits suivants, et vous pouvez formuler les demandes correspondantes :

  • Droit d’accès – vous avez le droit d’accéder aux données personnelles que nous détenons à votre sujet
  • Droit de rectification – vous avez le droit de corriger les données inexactes ou incomplètes que nous détenons à votre sujet.
  • Droit à l'effacement – vous pouvez demander que les données que nous détenons à votre sujet soient supprimées de nos dossiers et nous sommes obligés de répondre à votre demande dans certains cas.
  • Droit à la limitation du traitement – vous avez le droit de demander que le traitement de vos données personnelles soit limité et nous sommes tenus de répondre à cette demande lorsque certaines conditions s'appliquent.
  • Droit à la portabilité des données – vous avez le droit de demander que les données que nous détenons à votre sujet soient transférées à une autre organisation
  • Droit d’opposition – vous avez le droit de vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant, sous certaines conditions
  • Droit de retirer votre consentement – lorsque la base juridique du traitement de vos données est le « Consentement », vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

  Toutes vos demandes concernant les droits ci-dessus peuvent être soumises via le formulaire de demande spéciale ou via les pages de gestion de votre compte personnel.

  LE procédure pour le traitement de toute demande concernant les droits ci-dessus est la suivante. Nous évaluerons la demande et vous répondrons sur son avancement (demande approuvée, demande partiellement approuvée, demande rejetée) dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois suivant sa soumission. Dans le cas où notre société rejette votre demande concernant les droits de protection des données personnelles mentionnés ci-dessus, nous vous communiquerons les raisons du rejet. Vous avez le droit de déposer une plainte directement auprès de l'autorité de régulation et du délégué à la protection des données de notre société.

  Nous nous réservons le droit de rejeter les demandes déraisonnablement répétitives, nécessitant un effort technique disproportionné ou ayant des conséquences techniques disproportionnées, mettant en danger la vie privée d'autrui ou impossibles à mettre en œuvre.

 4. Modifications de la déclaration de confidentialité

  Notre déclaration de confidentialité peut changer de temps à autre. Nous nous efforçons de réviser et de mettre à jour constamment cette Déclaration afin de nous conformer aux exigences légales et réglementaires tout en offrant la meilleure protection à vos données personnelles. Nous publierons toute modification de la déclaration de confidentialité sur cette page.

fr_FRFrench