+30 2310 250060
·
[email protected]
·
MONDAY - FRIDAY 09:00-21:00
MAKE AN APPOINTMENT

Δεκτή Ανακοπή κατά Δήλωσης Επίσπευσης Πλειστηριασμού – Η 170/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου

Με την υπ’αριθμ. 170ΑΜ/2024 Απόφαση του το Single-member Court of First Instance of Syros, in a case successfully handled by our office, έκανε δεκτή την ανακοπή του άρθρου 973 ΚΠολΔ κατά δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού σε βάρος του εντολέα μας και ακύρωσε τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι” υφίσταται καταστρατήγηση του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4842/2021), το οποίο ορίζει ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (εν προκειμένω δηλαδή με αυτή των 320.000,00 €, ως ορίστηκε/διορθώθηκε με την ως άνω, δημοσιευθείσα και αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου). Η δε καταστρατήγηση αυτή, που ορθώς προβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ.2, 3η εκδ., 2024, παρ.48, σελ. 462, αρ.57), πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σημαντική δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, ως εκτίθεται στην ανακοπή[…]”

Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 170ΑΜ/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου

170ΑΜ/2024  

                                                 THE SINGLE-MEMBER COURT OF FIRST INSTANCE OF SYRUS 

                                                                     (Ασφαλιστικά Μέτρα) 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή, Σωτήρη Μαλικέντζο, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Σύρου.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 26η Ιουνίου 2024, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:  

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: ……………………του …………………….., κατοίκου Αζόλιμνου Σύρου, με Α.Φ.Μ ………………………………, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, ……………………………….(ΑΜ/ΔΣΣ …….), που κατέθεσε σημείωμα.  

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<…………………………………………….>>, που εδρεύει στο ………………………..(οδός ………………………., αρ……. και …………….), με Α.Φ.Μ …………………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργούσας εν προκειμένω, ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεη διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας με την επωνυμία <<…………………………>>, που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός ………………., αρ. …., …………… όροφος, IFSC, Δουβλίνο…….), η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία <<……………………………………..>>, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός …………………… αριθμ. ……), με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε. 

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή από 19.6.2024 ανακοπή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικόγραφου …./21.6.2024 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. 

AFTER STUDYING THE LITIGATION  

THOUGHT ACCORDING TO THE LAW  

Σύμφωνα με την με αριθμό ……/21-06-2024 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας Αττικής, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, …………………………………. (που επικαλείται και προσκομίζει νόμιμα ο ανακόπτων), επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης ανακοπής, με την -κάτω από αυτή- πράξη προσδιορισμού δικασίμου για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης ημερομηνία, καθώς και κλήση για συζήτηση στην ανωτέρω ορισμένη δικάσιμο, επιδόθηκε με επιμέλεια του ανακόπτοντος στην καθ’ης η ανακοπή, κατά τις νόμιμες διατυπώσεις (άρθρα 122, παρ.1 περ.  γ ‘, 129, 139 ΚΠολΔ.) και μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ήτοι στο χρονικό διάστημα (εν προκειμένω 24 ωρών), το οποίο όρισε η Δικαστής Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ότι πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης (άρθρο 686 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ωστόσο, κατά την εκφώνηση της εν λόγω υπόθεσης, η καθ’ης η ανακοπή δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, παρά την ανωτέρω νόμιμη κλήση της και άρα πρέπει να δικασθεί ερήμην. Η συζήτηση, όμως, πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 686 παρ. 7 ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με τα άρθρα 45 και 120Ν. 4842/2021). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4842/13.10.2021: <<1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. 2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction).  2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτώμενης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 2B. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 3. Aν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933,που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια κατά την παρ. 2Β τιμή ή και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. 4. …>>. Περαιτέρω με το άρθρο 176 του ν. 4855/12.11.2021 (ΦΕΚ Α’ 215/12.11.2021), αντικαθίσταται η περίπτωση ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 116 του ν. 4842/13.10.2021, η οποία πλέον ορίζει ότι (ζ.) << Το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 67 του παρόντος, εφαρμόζεται σε πλειστηριασμούς, αρχικούς ή επαναληπτικούς, η διενέργεια των οποίων έχει οριστεί ή θα οριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός του αρχικού πλειστηριασμού>>. Ο ανωτέρω ν. 4842/2021 ισχύει από την 1.1.2022 (άρθρο 120 του ίδιου Νόμου). Ο τρόπος κίνησης της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού και η αφετηρία της προθεσμίας των σαράντα ημερών δεν καθοριζόταν, ούτε καθορίζεται, ειδικώς στο άρθρο 966 ΚΠολΔ. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή, η κίνηση της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού γίνεται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 973 παρ.1-3 ΚΠολΔ με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος δανειστή (βλ. ΜΠΖακυνθ 84/2021, ΜΠΧαλκ 24/2022, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, βλ, και Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι σημαντικότερες πρόσφατες τροποποιήσεις του Γενικού Μέρους του δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και των κεφαλαίων για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων διά κατασχέσεως κινητών και ακινήτων, ΕλλΔνη 1, 2022, σελ. 48 και Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023, σελ. 131, αρ. 202), ο οποίος υποβάλλει στο συμβολαιογράφο σχετική δήλωση, συντασσόμενης σχετικής πράξεως από το συμβολαιογράφο, από τη δήλωση δε αυτή εκκινούν και οριζόμενες στις διατάξεις του άρθρου 966 παρ. 1, 2, 2Α και 2Β ΚΠολΔ προθεσμίες ως προς τον χρόνο διενέργειας του νέου πλειστηριασμού, οι δε αναρτήσεις από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού πρέπει να γίνουν εντός της τροποποιούμενης επίσης με τον ν. 4842/2021 πενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 973 παρ. 1 ΚΠολΔ, ενώ έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης δεν απαιτείται. Η θέση αυτή, για τον τρόπο κίνησης της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού, βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 106 και 927 ΚΠολΔ, κατά τις οποίες η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίδει και τη σχετική εντολή στα όργανα εκτελέσεως, καθιερώνεται δηλαδή με τη διάταξη αυτή θεμελιώδης κανόνας του δικονομικού συστήματος, σύμφωνα με τον οποίο η κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης πραγματοποιείται μόνο με την αίτηση του επισπεύδοντος δανειστή και εξελίσσεται από στάδιο σε στάδιο μόνο μετά από ενέργειες του επισπεύδοντος (βλ. ΕφΑθ 2700/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ΜΠΘεσσ 4214/2023 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, 3ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 170ΑΜ/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Ασφαλιστικά Μέτρα) σε συνδυασμό και προς εκείνη του άρθρου 159 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η παράβαση των ανωτέρω δικονομικών διατάξεων, συνεπάγεται ακυρότητα μόνο εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, προκάλεσε σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας, καθόσον ο νόμος δεν απαιτεί ρητά την τήρηση των εν λόγω διατάξεων με την ποινή της ακυρότητας. Η απαγγελία της ακυρότητας προϋποθέτει επίκληση εκ μέρους του καθ’ ου η εκτέλεση της δικονομικής πλημμέλειας, αλλά και της βλάβης (βλ. ΜΠΘεσσ 4214/2023 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε καταστρατήγηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ και τυχόν παράτυπες δηλώσεις του επισπεύδοντος, επισύρουν την εφαρμογή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, ενδεχομένως δε μπορεί να ασκηθεί και η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (σε περίπτωση διενέργειας του πλειστηριασμού), ασκούμενη εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 Ι στοιχ. β. ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ. 2, 3η εκδ., 2024, παρ. 48, σελ. 462, αρ. 57 και Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι σημαντικότερες πρόσφατες τροποποιήσεις του Γενικού Μέρους του δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και των κεφαλαίων για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων διά κατασχέσεως κινητών και ακινήτων, ΕλλΔνη 1, 2022, σελ. 50). 

Με την υπό κρίση ανακοπή του, όπως το περιεχόμενό της εκτιμάται από το Δικαστήριο, ο ανακόπτων εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμ. ……../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, …………………………. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και επιδόθηκε σ’ αυτόν στις 31.05.2024, επισπεύδεται από την καθ’ ης εκ νέου, για τις 04η.07.2024, ο πλειστηριασμός σε βάρος του κατασχεθέντος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………………’/09.03.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αιγαίου,……..), αναλυτικώς περιγραφόμενου στην ανακοπή ακινήτου του, ευρισκόμενου στη θέση <<Αζόλιμνος>> του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάννα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μετά την ματαίωσή του κατά την ορισθείσα ημερομηνία της 25ης.10.2023, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ότι ως τιμή πρώτης προσφοράς είχε αρχικά οριστεί το ποσό των 290.000,00 €. Ότι ωστόσο ο ίδιος, προ της άνω ματαιώσεως του πλειστηριασμού, είχε ασκήσει κατά της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, την με αριθμό κατάθεσης …../2023 <<διορθωτική>> ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ……/ΑΜ/16.10.2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σύμφωνα με την οποία η ως άνω ανακοπή του έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε η διόρθωσή της ως άνω τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 320.000,00 €. Ότι ο ως άνω, ορισθείς για τις 25.10.2023, πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών και ότι με την ανακοπτόμενη δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού, επισπεύδεται εκ νέου για τις 04.07.2024, ωστόσο παρανόμως με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω ποσό των 290.000,00 € και όχι αυτό των 320.000,00 €, όπως ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Για τον λόγο αυτό και με βάση το ιστορικό αυτό, όπως αναλυτικότερα εκτίθεται στην ανακοπή, ζητεί, επικαλούμενος δικονομική βλάβη, να ακυρωθεί η προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. ………/28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ………………, μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής και την καταδίκη της καθ’ ης στα δικαστικά του έξοδα. 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικόγραφου 515/21.06.2024 ανακοπή, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (βλ. άρθρα 973 παρ. 3, 6 και 933 παρ. 1,2), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η υπό κρίση ανακοπή του άρθρου 973 παρ.6 ΚΠολΔ, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του λόγου της.

Με τον μοναδικό λόγο της υπό κρίση ανακοπής, ο ανακόπτων εκθέτει ότι η ανακοπτόμενη εκδήλωση επίσπευσης (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ), ορίζει εκ νέου ως τιμή πρώτης προσφοράς του υπό πλειστηριασμού ακινήτου του, ποσό των 290.000,00 €, κατά προφανή παράβαση της υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, η οποία είχε διορθώσει την τιμή της πρώτης προσφοράς στα 320.000,00 €. Ότι από την ως άνω παράβαση της ανωτέρω αποφάσεως υφίσταται δικονομική βλάβη, καθώς ενδέχεται η ακίνητη περιουσία του να κατακυρωθεί σε τιμή μειωμένη κατά 30.000,00 € από αυτή που είχε αναγνωρίσει το ως άνω Δικαστήριο. Ο λόγος αυτός τυγχάνει ορισμένος και νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 3, 954 παρ. 4, 966 παρ. 2 και 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα εκτεθέντα στην υπ’ αριθμ. ΙΙ μείζονα σκέψη της παρούσης και ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατά την ουσία του.

Από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα και με επίκληση έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται ο ανακόπτων, πιθανολογήθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ. ………../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, …………, (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ, με την οποία η καθ’ ης δηλώνει ότι επιθυμεί τη συνέχιση του πλειστηριασμού) η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 31.05.2024, επισπεύδεται από την καθ’ ης εκ νέου, για τις 04η.07.2024, ο πλειστηριασμός σε βάρος του κατασχεθέντος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………’/09.03.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αιγαίου, ……………), αναλυτικώς περιγραφόμενου στην ανακοπή ακινήτου του, ευρισκόμενου στη Θέση <<Αζόλιμνος>> του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάννα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μετά την ματαίωσή του κατά την ορισθείσα ημερομηνία της 25ης.10.2023, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ως τιμή πρώτης προσφοράς είχε αρχικά οριστεί το ποσό των 290.000,00 €. Ωστόσο ο ανακόπτων, προ της ως άνω ματαιώσεως του πλειστηριασμού, είχε ασκήσει κατά της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, την με αριθμό κατάθεσης ………./2023 <<διορθωτική>> ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ………/ΑΜ/16.10.2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σύμφωνα με την οποία η ως άνω ανακοπή του έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε η διόρθωσή της ως άνω τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 320.000,00 €. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων την ίδια μέρα (16.10.2023, εντός της προθεσμίας του άρθρου 954 παρ. 4, εδ. τελευταίο ΚΠολΔ) με Μοναδικό Κωδικό Δικαστικής Απόφασης: ……….. Ωστόσο, ο ως άνω, ορισθείς για τις 25.10.2023, πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Περαιτέρω με την ανακοπτόμενη δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού, επισπεύδεται εκ νέου ο ανωτέρω πλειστηριασμός για τις 04.07.2024, ωστόσο, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 290.000,00 € και όχι αυτό των 320.000,00 €, όπως ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Εν προκειμένω δηλαδή υφίσταται καταστρατήγηση του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4842/2021), το οποίο ορίζει ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (εν προκειμένω δηλαδή με αυτή των 320.000,00 €, ως ορίστηκε/διορθώθηκε με την ως άνω, δημοσιευθείσα και αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου). Η δε καταστρατήγηση αυτή, που ορθώς προβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ.2, 3η εκδ., 2024, παρ.48, σελ. 462, αρ.57), πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σημαντική δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, ως εκτίθεται στην ανακοπή, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να εκπλειστηριαστεί η ακίνητη περιουσία του σε τιμή μικρότερη κατά 30.000,00€ (320.000,00 €-290.000,00 €) από την τιμή πρώτης προσφοράς που όρισε το παρόν Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του. Συνεπώς, ο υπό κρίση λόγος της ανακοπής θα πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος.

Κατόπιν τούτων, δεκτού γενομένου του μοναδικού λόγου ανακοπής, πρέπει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ………../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ……………………………, μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος εις βάρος της καθ’ ης η ανακοπή, λόγω της ήττας της (176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. 

FOR THOSE REASONS 

HE JUDGES ερήμην της καθ’ ης η ανακοπή. 

ACCEPTED the objection.

CANCELLED την υπ’ αριθμ. ……………/28.05.2024 δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ………………., μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής.  

CONDEMNING την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Σύρο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, την 26η.06.2024, και με τη σύμπραξη, για τη δημοσίευση, της γραμματέα 26-06-2024. 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Thomas Kalokiris

MDE lawyer

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Privacy Statement

Privacy Statement

"The processing of personal data is carried out in accordance with the provisions of the General Regulation on the Protection of Personal Data (GDPR 2016/679), any more specific national and European legislation for certain sectors,
of the currently applicable Greek legislation on the protection of personal data, as well as on the protection of personal data and privacy in the field of electronic communications

(Law 3471/2006, as applicable) and the decisions of the Personal Data Protection Authority (PDPA)".  

  1. Purpose

   In the context of offering our products, we collect certain personal data concerning you to facilitate our relationship with you and to provide you with the best possible shopping experience. Through the Privacy Statement we want to explain to you our practices and policies for the collection, use and sharing of data and cookies collected by or about you.

  2. How we collect data

   Your data is collected when you contact us through our contact form, through our order form, through newsletter registration, by phone, or e-mail, or in any other way you may send us your data.

   The thomaskalokiris.com puts the security of your personal data as the 1st priority. For this reason we manage your personal data with care, prudence and according to the National and European Legislation as defined by Law 2472/1997 and Regulation (EU) no. 679/2016 (GDPR).

What data we collect and why

The table below lists the data we collect from you, what we use it for, and why it is necessary in each case.

Purpose of data processing

Privacy

Why data is necessary

Execution of your orders
 • personal identifiers (name and surname)
 • contact details (shipping address, telephone, email address)
 • tax identifiers (TIN, D.O.Y)
 • login information

to enable your registration/login, to complete your order, or to make any refunds.

 

 

 

Handling questions, complaints, troubleshooting
 • personal identifiers (name and surname)
 • contact details (shipping address, telephone, email address)
 • tax identifiers (TIN, D.O.Y)
 • login information

for the correct handling of questions, any complaints and problems. We have a legitimate interest in providing the best experience for our customers and addressing any issues.

 

 

 

Subscribe to newsletter
 • personal identifiers (name and surname)
 • contact details (shipping address, telephone, email address)
so that you can receive updates and offers from our company after you have given your consent
Create a member account using Social Media 
 • personal identifiers (name and surname)
 • contact information (email address)
to place your next orders without having to re-enter your details

 

  1. How long we keep your data

   It is our policy to retain your data only for as long as is necessary for the purpose for which it was collected, in accordance with the principles of data minimization and retention period limitation. For all the above reasons, your data will be kept for at least five (5) years after the end of our customer relationship. In addition, we align the retention of your data with possible variations arising from the exercise of your personal data protection rights.

  2. Disclosure of personal data to third parties

   We will not assign, disclose or rent your personal information to any third party/entity other than as described in this Privacy Statement. Our company transmits personal data to third parties, to whom the company entrusts the processing of personal data on its behalf.

   The data is only transferred to partner companies with ours that provide services for the purpose of sending advertising material and personalized offers. Also, this data is transmitted to companies cooperating with us for the purpose of evaluating the quality of service provision and evaluating our products & services. Also, for the purposes of implementing the sales contract, data is transmitted to cooperating companies that have been assigned the execution of part of the contract, such as transport companies or pick-up points selected by you. Finally, access to the data is given to independent service providers who have built our website, as well as to those who provide us with technical support or hosting for the operation of the website.

   We seek to ensure that all such third party/independent service providers will not use your personal data for any purpose other than to provide the services for which they are contractually bound. We also create contracts with these independent contractors that require them to comply with the personal data protection standards required by law and to use the data only for the purposes for which it was provided.

   Finally, we reserve the right to disclose your personal information to third parties if we are required to disclose or share your personal information to comply with any legal or regulatory obligation.

  3. Data Security

   We go to great lengths to protect our users from unauthorized access or alteration, disclosure or destruction of information in our possession. Specifically:

   1. We encrypt data transfer to and from the website using SSL.
   2. We control our data collection, storage and processing practices, including physical security measures, to protect against unauthorized access to systems.
   3. Access to personal information is limited only to our employees and partner entities who need to know this information to provide services to us. These cooperating entities and the way in which your data is secured are expressly mentioned in this privacy statement.

 

 1. Access by minors

  The products we offer are intended exclusively for purchase by adults and not by children or minors under the age of 16.

  If you are under 16 years of age, you may use our website only with the participation and approval of a parent or guardian.

 2. Use of cookies

  A "cookie" is a small text file that is downloaded to your device when you visit a website and allows the website to obtain certain information from your browser, such as your preferences. We consider it important that you know which cookies are used on our website and for what reasons they are used. The two main categories of cookies used on our website are strictly necessary cookies and third-party cookies:

  Absolutely necessary cookies These cookies are necessary for the proper functioning of our website but also for you to be able to browse it and use its features, such as access to secure areas of the website. Without these cookies, some of the website's services and functions, such as the shopping cart or electronic payment, cannot be carried out

  Cookies of third parties

  Third-party cookies include performance, functionality, and promotion/targeting cookies.

  • Performance cookies: collect information about how visitors use the website, for example which pages they visit most often, and whether they receive error messages from websites. These cookies do not collect information that identifies the visitor. All information collected by these cookies is aggregated and therefore anonymous. They are used only to improve the way a website works
  • Functionality cookies: allow the website to remember the choices you make (such as your username or the region you are in) and provide more personalized features. They can also be used to remember changes you have made to the website or be used to provide services you have requested, such as chatting or using social media. The data collected by these cookies can be made anonymous and cannot track your browsing and your activity on other websites.
  • Promotional/targeting cookies: used to deliver content that is more relevant to you and your interests. They are also used to send targeted advertising or offers, to limit the number of ads shown, and to help measure the effectiveness of advertising campaigns. They may also be used to store the websites you have visited in order to determine the most effective online marketing channels, and to reward external websites and partners who have referred you to our website.

   

 3. Your rights to protect your personal data

  At any point, during the retention or processing of your data, you retain the following rights, and you can make the corresponding requests:

  • Right of access – you have the right to access the personal data we hold about you
  • Right to rectification – you have the right to correct inaccurate or incomplete data we hold about you.
  • Right to erasure – you can request that the data we hold about you be deleted from our records and we are obliged to comply with your request in certain cases
  • Right to restriction of processing – you have the right to request that the processing of your personal data be restricted and we are obliged to comply with this request where certain conditions apply
  • Right to data portability – you have the right to request that the data we hold about you be transferred to another organization
  • Right to object – you have the right to object to processing of personal data concerning you, under certain conditions
  • Right to withdraw consent – where the legal basis for processing your data is “Consent”, you have the right to withdraw your consent at any time.

  All your requests regarding the above rights can be submitted through the special request form or through the management pages of your personal account.

  The procedure for the processing of any request regarding the above rights is as follows. We will evaluate the request and respond to you regarding its progress (request approved, request partially approved, request rejected) as soon as possible and in any case within one month of its submission. In the event that our company rejects your request regarding the above-mentioned Personal Data Protection Rights, we will communicate the reasons for the rejection. You have the right to file a complaint directly with the regulatory authority and our company's Data Protection Officer.

  We reserve the right to reject requests that are unreasonably repetitive, require disproportionate technical effort or have disproportionate technical consequences, endanger the privacy of others, or are impossible to implement.

 4. Changes to the Privacy Statement

  Our Privacy Statement may change from time to time. We endeavor to constantly review and update this Statement in order to comply with statutory and regulatory requirements while providing the best protection for your personal data. We will post any changes to the privacy statement on this page.

en_USEnglish