+30 2310 250060
·
[email protected]
·
MONTAG - FREITAG 09:00-21:00 Uhr
EINEN TERMIN VEREINBAREN

Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Με την υπ’ αριθμ. 1774/2024 Απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
(διαδικασία περιουσιακών διαφορών), σε υπόθεση που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, το Δικαστήριο nahm den Einspruch an κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ και διέταξε την ακύρωση των επιταγών προς εκτέλεση και του παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου της διαταγής πληρωμής, δεχόμενο τον λόγο ανακοπής μας που αφορούσε την αοριστία των περιγραφόμενων στις ως άνω επιταγές κονδυλίων και καταδίκασε την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων που όρισε στο ποσό των 11.940,00 ευρώ.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο δέχτηκε ότι: << …… οι τελευταίες δεν φέρουν όλα τα αναγκαία κατά νόμο στοιχεία, καθώς δεν περιέχουν, κατά τα προεκτεθέντα, διαχωρισμό της οφειλής κατά κεφάλαιο,
τόκους και έξοδα, ειμή μόνο μνημονεύουν ένα συνολικό κονδύλιο ύψους 1.117.076,02 ευρώ,

το οποίο επιτάσσονται οι ανακόπτοντες να καταβάλουν στην καθ’ ης, δίχως οιονδήποτε
διαχωρισμό και προσδιορισμό των επιμέρους κονδυλίων, από τα οποία αυτό συντίθεται,
όπως π.χ. κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στην περίπτωση δε που σε αυτό το συνολικό
κονδύλιο έχουν ενσωματωθεί και τόκοι, χωρίς περαιτέρω μνεία του είδους των εν λόγω
τόκων (νόμιμων ή συμβατικών ) και του χρονικού διαστήματος, που αυτοί αφορούν,
μολονότι μάλιστα με αυτές (επιταγές), ως σημειώθηκε ανωτέρω, επιτάσσονται οι
ανακόπτοντες να καταβάλλουν το ως άνω συνολικό ποσό νομιμότοκα, έλλειψη που
προκαλεί δικονομική βλάβη στους ανακόπτοντες, καθόσον οι τελευταίοι δεν είναι σε θέση
να ελέγξουν τυχόν ανακρίβεια των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό ή το παράνομο
των τόκων και εξόδων
, ώστε να δύναται να αντιτάξουν την άμυνά τους
. >>.

Παρατίθεται το σώμα της υπ’ αριθ. 1774/2024 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1774/2024
(Αριθμός κατάθεσης ανακοπής; ………….)

DAS EINMITGLIEDIGE GERICHT ERSTER INSTANZ VON THESSALONIKI
BESONDERES VERFAHREN FÜR EIGENTUMSSTREITIGKEITEN

ΣΥΓΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αλεξάνδρα Γιαννακίδου ,Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από την Γραμματέα Αμαλία Σοφιανίδου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 22 Ιανουαρίου 2024, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης 25587/21697/07.12.2023 ανακοπή, με αντικείμενο την ακύρωση
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.


ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΕΣ: 1)η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <<…………….>> 2)ο ………………..και 3) ο……………, οι οποίοι παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Θωμά Καλοκύρη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: …………………
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

NACH DEM LITERATURSTUDIUM
GEMÄSS DEM GESETZ BERÜCKSICHTIGT

Με την υπό κρίση ανακοπή οι ανακόπτοντες ζητούν, για τους λόγους ,που ειδικότερα
εκθέτουν, την ακύρωση των από 15.11.2023 επιταγών προς πληρωμή παρά πόδας
αντιγράφου εξ απογράφου της υπ’ αρ. …./2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δυνάμει των οποίων επισπεύδεται σε βάρος
τους η ένδικη αναγκαστική εκτέλεση από την καθ’ ης, ενεργούσα υπό την ιδιότητα της ως
διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αναφερόμενης αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού,
προς ικανοποίηση απαίτησης της τελευταίας, για την οποία έχει εκδοθεί η άνω διαταγή
πληρωμής, καθώς επίσης και την καταδίκη της καθ’ ης η ανακοπή στα δικαστικά τους
έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση ανακοπή παραδεκτά εισάγεται
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο ,αφού
ο εκτελεστός τίτλος δεν εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο, πρόκειται δε για το Δικαστήριο του
τόπου της γενικής δωσιδικίας των ανακυπτόντων, δοθέντος ότι δεν προκύπτει ότι μετά την
επίδοση της προαναφερόμενης επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις αναγκαστικής
εκτέλεσης (άρθρ.. 933 παρ. 1 εδ. α και 3, 584 και 22 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την
προκείμενη ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ
(αρθρ. 937 παρ. 3 ΚΠολΔ), ασκήθηκε δε εμπρόθεσμα πριν από την έναρξη της
προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 στοιχ. α ΚΠολΔ), ασκήθηκε δε
εμπρόθεσμα πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 934 παρ.
1 στοιχ. α ΚΠολΔ προθεσμίας, δοθέντος ότι δεν αποδεικνύεται ότι ακολούθησε άλλη πράξη
εκτέλεσης μετά την επίδοση της προσβαλλόμενης επιταγής και συγκεκριμένα ότι έλαβε
χώρα κατάσχεση. Πρέπει επομένως η ανακοπή, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή, να
γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω η νομική και η ουσιαστική βασιμότητα των
λόγων της (άρθρο 933 ΚΠολΔ).


Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής κατά το πρώτο σκέλος του οι ανακόπτοντες ζητούν την
ακύρωση των ανακοπτόμενων επιταγών προς εκτέλεση, επικαλούμενοι ότι τούτες πάσχουν αοριστίας, καθώς δε διαχωρίζουν τα επιμέρους επιτασσόμενα ποσά κατά κεφάλαιο, τόκους
και έξοδα, με αποτέλεσμα να υφίστανται βλάβη, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η
απαίτηση, ώστε να δύνανται να αντικρούσουν κάθε κονδύλιο χωριστά. Ο λόγος αυτός
τυγχάνει νόμω βάσιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 159 αρ. 3, 904, 916, 924
και 933 ΚΠολΔ, και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και κατ’ ουσία.
Από το σύνολο των εγγράφων, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν,
μερικά από τα οποία αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς να παραλειφθεί κάποιο για
την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Με την υπ’ αρ. ………./2017 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι ανακόπτοντες υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εις
ολόκληρόν έκαστος στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία
<<……………………>> << το ποσό των 976.515,41 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας (και
λοιπών εκ του νόμου επιβαρύνσεων), από την επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού,
ήτοι την 30.12.2016 και μέχρι την πλήρη εξόφληση, με τον ανατοκισμό των τόκων κατά
νόμο και με τις νόμιμες επιβαρύνσεις και έξοδα, καθώς και ευρώ 15.422 για δικαστική
δαπάνη>>. Εν συνεχεία την 17.11.2023 η καθ΄ ης η ανακοπή, ενεργούσα υπό την ιδιότητά
της ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την
επωνυμία <<……………………………>>, ειδικής διαδόχου της ως άνω αρχικής δικαιούχου της
εκτελούμενης απαίτησης πιστώτριας τράπεζας, επέδωσε στους ανακόπτοντες τις
ανακοπτόμενες από 15.11.2023 επιταγές προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου εξ
απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, με τις οποίες τους επιτάσσει να της
καταβάλλουν <<τη συνολική απαίτηση που ανέρχεται σε χρεωστικό υπόλοιπο ποσού
1.117.076,02 ευρώ και αυτό έντοκα από 19.01.2021, ήτοι την επομένη του κλεισίματος του
λογαριασμού και μέχρι την πλήρη εξόφληση, με το εκάστοτε ανώτατο τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας και τον ανατοκισμό των τόκων κατά νόμο και τις νόμιμες επιβαρύνσεις και
έξοδα μέχρι την εξόφληση
>>. Με αυτό όμως το περιεχόμενο οι πληττόμενες επιταγές
πάσχουν αοριστίας. Ειδικότερα από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
904,916,918, 919, 924 και 933 ΚΠολΔ συνάγεται ότι η επιταγή, με την οποία αρχίζει η
αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να περιέχει σαφή αναφορά του ποσού, που οφείλεται, χωρίς
να είναι ανάγκη να εκτίθεται το ιστορικό κάθε κονδυλίου, αλλά αρκεί ότι προκύπτει από
αυτήν, η αιτία της απαίτησης, που θα προκύπτει κατ΄ αρχήν από το αντίγραφο του τίτλου,
κάτω από το οποίο γράφεται η επιταγή, καθώς και η οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και
έξοδα.
Εφόσον έχει γίνει ο διαχωρισμός αυτός , η επιταγή παρουσιάζει πληρότητα και
απόκειται στον οφειλέτη να ισχυρισθεί και να αποδείξει την απόσβεση της απαίτησης ή της ανακρίβειας των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό ή το παράνομο των τόκων
(ΕφΛαμ 32/2022, ΕφΑθ 3773/2021, ΕφΑθ 3499/2021, ΕφΠατρ 21/2021, ΕφΑθ 123/2020,
ΕφΔωδ 7/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Αν η επιταγή δεν περιέχει τα ως άνω στοιχεία, επέρχεται
ακυρότητα που κηρύσσεται από το δικαστήριο, εφόσον κατά την κρίση του προκαλείται
από την αοριστία της επιταγής στον οφειλέτη δικονομική βλάβη, που δεν μπορεί να
επανορθωθεί με άλλο τρόπο, παρά με την κήρυξη της ακυρότητας, Εξάλλου, η αναφορά του
είδους των τόκων, σε συσχετισμό με το κεφάλαιο και το χρονικό διάστημα, είναι αρκετή,
ώστε ο οφειλέτης να είναι σε θέση να παρακολουθήσει και αντιληφθεί τα περιστατικά, στα
οποία θεμελιώνεται η οφειλή, ώστε να μπορεί να τα ελέγξει και να αντιτάξει την άμυνα του
(ΕφΑθ 3041/2022, ΕφΑθ 3773/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εν προκειμένω εντούτοις, δοθέντος με
την υπ’ αριθ. …../2017 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου
της οποίας τέθηκαν οι πληττόμενες επιταγές, οι ανακόπτοντες, ως προαναφέρθηκε,
υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εις ολόκληρόν έκαστος ως κεφάλαιο το ποσό των 976.515,41
ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας, από την επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού, ήτοι
την 30.12.2016 και μέχρι την εξόφληση, με τον ανατοκισμό των τόκων κατά νόμο, καθώς
και 15.422 ευρώ για δικαστικά έξοδα, ήτοι ποσά που δεν αντιστοιχούν με το επιταχθέν με
τις ανακοπτόμενες επιταγές, οι τελευταίες δεν φέρουν όλα τα αναγκαία κατά νόμο στοιχεία,
καθώς δεν περιέχουν, κατά τα προεκτεθέντα, διαχωρισμό της οφειλής κατά κεφάλαιο,
τόκους και έξοδα, ειμή μόνο μνημονεύουν ένα συνολικό κονδύλιο ύψους 1.117.076,02 ευρώ,
το οποίο επιτάσσονται οι ανακόπτοντες να καταβάλουν στην καθ’ ης, δίχως οιονδήποτε
διαχωρισμό και προσδιορισμό των επιμέρους κονδυλίων, από τα οποία αυτό συντίθεται,
όπως π.χ. κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στην περίπτωση δε που σε αυτό το συνολικό
κονδύλιο έχουν ενσωματωθεί και τόκοι, χωρίς περαιτέρω μνεία του είδους των εν λόγω
τόκων (νόμιμων ή συμβατικών ) και του χρονικού διαστήματος, που αυτοί αφορούν,
μολονότι μάλιστα με αυτές (επιταγές), ως σημειώθηκε ανωτέρω, επιτάσσονται οι
ανακόπτοντες να καταβάλλουν το ως άνω συνολικό ποσό νομιμότοκα, έλλειψη που
προκαλεί δικονομική βλάβη στους ανακόπτοντες, καθόσον οι τελευταίοι δεν είναι σε θέση
να ελέγξουν τυχόν ανακρίβεια των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό ή το παράνομο
των τόκων και εξόδων, ώστε να δύναται να αντιτάξουν την άμυνά τους.
Ως εκ τούτου η ως
άνω αοριστία επιφέρει δικονομική βλάβη στους ανακόπτοντες, μη δυνάμενη να
αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας των πληττόμενων
επιταγών (άρθρ. 158 αρ. 3 ΚΠολΔ), δεκτού γενομένου του πρώτου λόγου της υπό κρίση
ανακοπής κατά το πρώτο σκέλος του και ως κατ’ ουσίαν βάσιμου.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, κατά παραδοχή του πρώτου σκέλους του πρώτου λόγου της
υπό κρίση ανακοπής ως κατ’ ουσία βάσιμου, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει δεκτή και
ως κατ’ ουσία βάσιμη και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις αναγκαστικής
εκτέλεσης, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας, παρελκούσης της
εξέτασης της βασιμότητας των λοιπών λόγων της ανακοπής ως άνευ αντικειμένου, εφόσον
κατατείνουν στην ακύρωση των αυτών πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (ΕφΑθ
4490/2021, ΕφΑθ 4359/2021, ΕφΑιγ 125/2019, ΕφΘες 2175/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, πρβλ. και
ΑΠ 1054/1999 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέλος, η καθ’ ής η ανακοπή πρέπει να καταδικαστεί, λόγω
της ήττας της, στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των ανακοπτόντων (άρθρ. 176, 191
παρ. 2 ΚΠολΔ, σε συνδ. με τα άρθρα 63 παρ. 1 στοιχ. i περ. α, β και γ, 65, 66, 68 παρ. 1 Ν.
4194/2013- Κώδικας Δικηγόρων), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της
παρούσας, λαμβανομένου υπόψη ότι η αξία του αντικειμένου της υπό κρίση ανακοπής,
προκειμένου να υπολογισθούν τα δικαστικά έξοδα, ταυτίζεται πάντοτε εκ των πραγμάτων
με το χρηματικό ποσό, για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση, και όταν ακόμη η
προσβαλλόμενη με την ανακοπή αντίρρηση δεν αφορά την ίδια την απαίτηση, αλλά το
κύρος καθ’ εαυτό των πράξεων εκτέλεσης (ΑΠ 905/2011, ΑΠ 1114/2005, ΑΠ 328/2003, ΑΠ
1117/1993 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

AUS DIESEN GRÜNDEN

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμολία των διαδίκων.
Gibt dem Einspruch statt.
ABGESAGT τις από 15.11.2023 επιταγές προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου εξ
απογράφου της υπ’ αρ. ……………/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
VERurteilend την καθ’ ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των
ανακοπτόντων, το ύψος των οποίων ορίζει στο συνολικό ποσό των ένδεκα χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα (11.940) ευρώ

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε την 15-02-2024

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη
Θεσσαλονίκη την 15-02-2024

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Thomas Steph. Sommer

MDE-Anwalt

Mindest. Doktor der Rechtswissenschaften, AUTH

Aktuelle Artikel

11
Δεκτή Ανακοπή κατά Δήλωσης Επίσπευσης Πλειστηριασμού – Η 170/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου
5 Juli 2024
11
Παραγραφή δικαιώματος επιβολής φόρου – Η 2088/2023 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
19 Juni 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 März 2024

Kategorien

Sie können Cookies nicht verwenden, um Ihre Daten zu löschen. Sie können auch Cookies verwenden, um Ihre Cookies zu nutzen Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

DSGVO

 • Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung

„Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen der Allgemeinen Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten (DSGVO 2016/679), etwaiger spezifischerer nationaler und europäischer Rechtsvorschriften für bestimmte Sektoren,
der derzeit geltenden griechischen Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten sowie zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre im Bereich der elektronischen Kommunikation

(Gesetz 3471/2006, soweit anwendbar) und die Entscheidungen der Datenschutzbehörde (PDPA)“.  

  1. Zweck

   Im Rahmen des Angebots unserer Produkte erheben wir bestimmte personenbezogene Daten über Sie, um die Beziehung zu Ihnen zu erleichtern und Ihnen das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten. Mit der Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen unsere Praktiken und Richtlinien für die Erfassung, Nutzung und Weitergabe der von Ihnen oder über Sie erfassten Daten und Cookies erläutern.

  2. Wie wir Daten sammeln

   Ihre Daten werden erfasst, wenn Sie uns über unser Kontaktformular, unser Bestellformular, die Newsletter-Anmeldung, telefonisch oder per E-Mail kontaktieren oder uns Ihre Daten auf andere Weise übermitteln.

   Der thomaskalokiris.com legt großen Wert auf die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. Aus diesem Grund verwalten wir Ihre personenbezogenen Daten mit Sorgfalt, Umsicht und gemäß der nationalen und europäischen Gesetzgebung im Sinne des Gesetzes 2472/1997 und der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 (DSGVO).

Welche Daten wir sammeln und warum

Die folgende Tabelle listet auf, welche Daten wir von Ihnen erheben, wofür wir sie verwenden und warum sie jeweils erforderlich sind.

Zweck der Datenverarbeitung

Privatsphäre

Warum Daten notwendig sind

Ausführung Ihrer Aufträge
 • Persönliche Identifikatoren (Vor- und Nachname)
 • Kontaktdaten (Lieferadresse, Telefon, E-Mail-Adresse)
 • Steueridentifikationsnummern (TIN, D.O.Y)
 • Anmeldeinformationen

um Ihre Registrierung/Anmeldung zu ermöglichen, Ihre Bestellung abzuschließen oder etwaige Rückerstattungen vorzunehmen.

 

 

 

Bearbeitung von Fragen, Beschwerden, Fehlerbehebung
 • Persönliche Identifikatoren (Vor- und Nachname)
 • Kontaktdaten (Lieferadresse, Telefon, E-Mail-Adresse)
 • Steueridentifikationsnummern (TIN, D.O.Y)
 • Anmeldeinformationen

für die korrekte Bearbeitung von Fragen, etwaigen Beschwerden und Problemen. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, unseren Kunden das beste Erlebnis zu bieten und alle Probleme zu lösen.

 

 

 

Newsletter abonnieren
 • Persönliche Identifikatoren (Vor- und Nachname)
 • Kontaktdaten (Lieferadresse, Telefon, E-Mail-Adresse)
damit Sie nach Ihrer Einwilligung Updates und Angebote unseres Unternehmens erhalten können
Erstellen Sie ein Mitgliedskonto über Social Media 
 • Persönliche Identifikatoren (Vor- und Nachname)
 • Kontaktinformationen (E-Mail-Adresse)
um Ihre nächsten Bestellungen aufzugeben, ohne Ihre Daten erneut eingeben zu müssen

 

  1. Wie lange wir Ihre Daten aufbewahren

   Es ist unsere Politik, Ihre Daten gemäß den Grundsätzen der Datenminimierung und der Begrenzung der Aufbewahrungsdauer nur so lange aufzubewahren, wie es für den Zweck, für den sie erhoben wurden, erforderlich ist. Aus allen oben genannten Gründen werden Ihre Daten für mindestens fünf (5) Jahre nach Ende unserer Kundenbeziehung gespeichert. Darüber hinaus passen wir die Aufbewahrung Ihrer Daten an mögliche Abweichungen an, die sich aus der Ausübung Ihrer Rechte zum Schutz personenbezogener Daten ergeben.

  2. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

   Wir werden Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte/Unternehmen weitergeben, weitergeben oder vermieten, außer wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben. Unser Unternehmen übermittelt personenbezogene Daten an Dritte, die das Unternehmen in seinem Namen mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt.

   Eine Datenweitergabe erfolgt ausschließlich an Partnerunternehmen, die unsere Dienste zum Zweck der Zusendung von Werbematerial und personalisierten Angeboten erbringen. Darüber hinaus werden diese Daten an mit uns kooperierende Unternehmen zum Zwecke der Bewertung der Qualität der Leistungserbringung und der Bewertung unserer Produkte & Dienstleistungen übermittelt. Zur Abwicklung des Kaufvertrages erfolgt zudem eine Datenübermittlung an kooperierende Unternehmen, die mit der Abwicklung eines Teils des Vertrages beauftragt sind, wie zum Beispiel Transportunternehmen oder von Ihnen ausgewählte Abholstellen. Zugriff auf die Daten erhalten schließlich unabhängige Dienstleister, die unsere Website erstellt haben, sowie solche, die uns technische Unterstützung oder Hosting für den Betrieb der Website leisten.

   Wir möchten sicherstellen, dass alle diese Drittanbieter/unabhängigen Dienstleister Ihre personenbezogenen Daten nicht für andere Zwecke als die Erbringung der Dienstleistungen verwenden, an die sie vertraglich gebunden sind. Wir schließen auch Verträge mit diesen unabhängigen Auftragnehmern ab, die sie dazu verpflichten, die gesetzlich vorgeschriebenen Standards zum Schutz personenbezogener Daten einzuhalten und die Daten nur für die Zwecke zu verwenden, für die sie bereitgestellt wurden.

   Schließlich behalten wir uns das Recht vor, Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten offenlegen oder weitergeben müssen, um einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung nachzukommen.

  3. Datensicherheit

   Wir unternehmen große Anstrengungen, um unsere Benutzer vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter Änderung, Offenlegung oder Zerstörung der in unserem Besitz befindlichen Informationen zu schützen. Speziell:

   1. Wir verschlüsseln die Datenübertragung von und zur Website mittels SSL.
   2. Wir kontrollieren unsere Datenerfassungs-, Speicher- und Verarbeitungspraktiken, einschließlich physischer Sicherheitsmaßnahmen, um uns vor unbefugtem Zugriff auf Systeme zu schützen.
   3. Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist nur auf unsere Mitarbeiter und Partnerunternehmen beschränkt, die diese Informationen kennen müssen, um Dienstleistungen für uns bereitzustellen. Auf diese Kooperationspartner und die Art und Weise der Sicherung Ihrer Daten wird in dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich hingewiesen.

 

 1. Zugang für Minderjährige

  Die von uns angebotenen Produkte sind ausschließlich für den Kauf durch Erwachsene und nicht für Kinder oder Minderjährige unter 16 Jahren bestimmt.

  Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, dürfen Sie unsere Website nur mit der Zustimmung und Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten nutzen.

 2. Verwendung von Cookies

  Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die beim Besuch einer Website auf Ihr Gerät heruntergeladen wird und es der Website ermöglicht, bestimmte Informationen von Ihrem Browser zu erhalten, beispielsweise Ihre Präferenzen. Wir halten es für wichtig, dass Sie wissen, welche Cookies auf unserer Website verwendet werden und aus welchen Gründen sie verwendet werden. Die beiden Hauptkategorien von Cookies, die auf unserer Website verwendet werden, sind unbedingt notwendige Cookies und Cookies von Drittanbietern:

  Absolut notwendig Kekse Diese Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Website erforderlich, aber auch, damit Sie sie durchsuchen und ihre Funktionen nutzen können, z. B. den Zugriff auf sichere Bereiche der Website. Ohne diese Cookies können einige Dienste und Funktionen der Website, wie zum Beispiel der Warenkorb oder die elektronische Zahlung, nicht ausgeführt werden

  Kekse von Dritten

  Zu den Cookies von Drittanbietern gehören Leistungs-, Funktionalitäts- und Werbe-/Targeting-Cookies.

  • Leistungscookies: sammeln Informationen darüber, wie Besucher die Website nutzen, zum Beispiel welche Seiten sie am häufigsten besuchen und ob sie Fehlermeldungen von Websites erhalten. Diese Cookies sammeln keine Informationen, die den Besucher identifizieren. Alle von diesen Cookies gesammelten Informationen werden aggregiert und sind daher anonym. Sie werden ausschließlich dazu verwendet, die Funktionsweise einer Website zu verbessern
  • Funktionalitätscookies: ermöglichen es der Website, sich an die von Ihnen getroffenen Entscheidungen zu erinnern (z. B. Ihren Benutzernamen oder die Region, in der Sie sich befinden) und personalisiertere Funktionen bereitzustellen. Sie können auch verwendet werden, um sich an Änderungen zu erinnern, die Sie an der Website vorgenommen haben, oder für die Bereitstellung von Diensten, die Sie angefordert haben, wie z. B. Chatten oder die Nutzung sozialer Medien. Die von diesen Cookies gesammelten Daten können anonymisiert werden und Ihr Surfen und Ihre Aktivitäten auf anderen Websites nicht nachverfolgen.
  • Werbe-/Targeting-Cookies: werden verwendet, um Inhalte bereitzustellen, die für Sie und Ihre Interessen relevanter sind. Sie werden auch verwendet, um gezielte Werbung oder Angebote zu versenden, die Anzahl der angezeigten Anzeigen zu begrenzen und die Wirksamkeit von Werbekampagnen zu messen. Sie können auch dazu verwendet werden, die von Ihnen besuchten Websites zu speichern, um die effektivsten Online-Marketingkanäle zu ermitteln und externe Websites und Partner zu belohnen, die Sie auf unsere Website verwiesen haben.

   

 3. Ihre Rechte zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten

  Zu jedem Zeitpunkt der Speicherung oder Verarbeitung Ihrer Daten behalten Sie die folgenden Rechte und können entsprechende Anträge stellen:

  • Zugriffsrecht – Sie haben das Recht, auf die personenbezogenen Daten zuzugreifen, die wir über Sie gespeichert haben
  • Recht auf Berichtigung – Sie haben das Recht, unrichtige oder unvollständige Daten, die wir über Sie gespeichert haben, zu korrigieren.
  • Recht auf Löschung – Sie können verlangen, dass die Daten, die wir über Sie gespeichert haben, aus unseren Aufzeichnungen gelöscht werden. In bestimmten Fällen sind wir verpflichtet, Ihrer Anfrage nachzukommen
  • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, und wir sind verpflichtet, diesem Antrag nachzukommen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind
  • Recht auf Datenübertragbarkeit – Sie haben das Recht zu verlangen, dass die von uns über Sie gespeicherten Daten an eine andere Organisation übertragen werden
  • Widerspruchsrecht – Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen
  • Recht auf Widerruf der Einwilligung – wenn die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten „Einwilligung“ ist, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

  Alle Ihre Anfragen bezüglich der oben genannten Rechte können über das spezielle Anfrageformular oder über die Verwaltungsseiten Ihres persönlichen Kontos eingereicht werden.

  DER Verfahren Für die Bearbeitung einer Anfrage bezüglich der oben genannten Rechte gilt Folgendes: Wir werden den Antrag bewerten und Ihnen so schnell wie möglich, in jedem Fall jedoch innerhalb eines Monats nach seiner Einreichung, über den Fortschritt (Antrag genehmigt, Antrag teilweise genehmigt, Antrag abgelehnt) antworten. Für den Fall, dass unser Unternehmen Ihren Antrag bezüglich der oben genannten Rechte zum Schutz personenbezogener Daten ablehnt, werden wir Ihnen die Gründe für die Ablehnung mitteilen. Sie haben das Recht, eine Beschwerde direkt bei der Aufsichtsbehörde und dem Datenschutzbeauftragten unseres Unternehmens einzureichen.

  Wir behalten uns das Recht vor, Anfragen abzulehnen, die sich unangemessen wiederholen, einen unverhältnismäßigen technischen Aufwand erfordern oder unverhältnismäßige technische Folgen haben, die Privatsphäre anderer gefährden oder nicht umsetzbar sind.

 4. Änderungen der Datenschutzerklärung

  Unsere Datenschutzerklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Wir sind bestrebt, diese Erklärung ständig zu überprüfen und zu aktualisieren, um den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig den bestmöglichen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Wir werden alle Änderungen der Datenschutzerklärung auf dieser Seite veröffentlichen.

de_DEGerman