+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δεκτός Λόγος Ανακοπής για παραγραφή απαιτήσεων ΕΦΚΑ- Η αρ. 2656/2022 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθ. 2656/2022 Απόφαση του, επί υποθέσεως που χειρίστηκε το γραφείο μας, ακύρωσε την ατομική ειδοποίηση του ΚΕΑΟ Θεσσαλονίκης με την οποία κλήθηκε ο ανακόπτων, ως πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της οφειλέτιδας ανώνυμης εταιρείας -να ρυθμίσει ή να εξοφλήσει οφειλή της συνολικού ύψους 106.344,09 ευρώ, προερχόμενη από τον καταλογισμό εις βάρος της ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ανακόπτων προέβαλε, μεταξύ άλλων, ότι το δικαίωμα του καθ’ ου προς είσπραξη των ένδικων βεβαιωθεισών απαιτήσεων είχε ήδη παραγραφεί στις 31.12.2017, καθώς από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου αυτές βεβαιώθηκαν (2006), είχε παρέλθει δεκαετία, η οποία άρχισε την 01.01.2007. Περαιτέρω, προέβαλε ότι, εν προκειμένω, δεν δύναται να εφαρμοσθεί το άρθρο 95 του Ν. 4387/2016 ως αντικείμενο στις συνταγματικές αρχές της ασφάλεια δικαίου και της αναλογικότητας. Αντιθέτως, το καθ’ ου η ανακοπή υποστήριξε ότι η παραγραφή του δικαιώματός του προς είσπραξη των ένδικων οφειλών διακόπηκε δια της επανακοινοποιήσεως των πράξεων το έτος 2007 και 2015, καθώς και δια της εκδόσεως κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου το έτος 2017, με αποτέλεσμα αυτή να αρχίζει εκ νέου. 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ναι μεν η κρινόμενη υπόθεση θα καταλαμβανόταν από τη ρύθμιση του άρθρου 95 παρ. 1 του Ν. 4387/2016, πλην, όμως, όπως εκτέθηκε, η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική και είναι ως εκ τούτου μη εφαρμοστέα καθ’ ο μέρος προβλέπει το διπλασιασμό από δέκα (10) σε είκοσι (20) χρόνια του χρόνου παραγραφής των απαιτήσεων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. Επομένως, δέχτηκε ότι κατά τον χρόνο εκδόσεως της 7808/29.11.2018 ατομικής ειδοποιήσεως το δικαίωμα του καθ’ ου προς είσπραξη των ένδικων οφειλών είχε παραγραφεί, καθώς η παραγραφή συμπληρώθηκε στις 17.05.2016, απορριπτομένων ως αβασίμων όσων περί του αντιθέτου προβάλλονται.

Ακολουθεί το σώμα της αριθ. 2656/2022 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 


Aριθ. Απόφασης 2656/2022

       ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Τμήμα Ζ΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Φεβρουαρίου 2022 με Δικαστή την Άλκηστη Σιάρκου, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων, και Γραμματέα , δικαστικό υπάλληλο,
     για να δικάσει την ανακοπή με αριθμό καταχωρίσεως ΑΚ4977/24.12.2018   του ……..
     κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.) [..]

 Μετά τη δημόσια συνεδρίαση και αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα, σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο. Η κρίση του είναι η εξής:
      1.Επειδή, με την υπό κρίση ανακοπή, η οποία νομίμως επανεισάγεται προς συζήτηση μετά τη δημοσίευση της υπ’ αρ. 3354/2021 εν μέρει οριστικής και εν μέρει μη οριστικής (ανασταλτικής προόδου της δίκης λόγω εκκρεμούς προδικαστικού ζητήματος ενώπιον του ΣτΕ για κρίσιμο νομικό ζήτημα) απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, ζητείται η ακύρωση: α) της 7808/29.11.2018 ατομικής ειδοποιήσεως του Διευθυντή του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης, με την οποία κλήθηκε ο ανακόπτων, ως πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της οφειλέτιδας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……….» να ρυθμίσει ή να εξοφλήσει οφειλή της συνολικού ύψους 106.344,09 ευρώ, προερχόμενη από τον καταλογισμό εις βάρος της ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, και β) των περιεχόμενων στην ως άνω ατομική ειδοποίηση 921/16.05.2006, 913/16.05.2006 και 912/16.05.2006 πράξεων ταμειακής βεβαιώσεως. Η συζήτηση της κρινόμενης ανακοπής εχώρησε νομίμως παρά την απουσία του ανακόπτοντος, ο οποίος κλήθηκε νομίμως να παραστεί σ’ αυτήν (βλ. το από 13-12-2021 αποδεικτικό επίδοσης).

      2.Επειδή, στον κυρωθέντα με το άρθρο πρώτο του  Ν.2717/1999 (ΦΕΚ Α΄ 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) ορίζεται, στο άρθρο 217 ότι: «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου β) … », στο άρθρο 219 παρ. 1 (όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3659/2008, Α΄ 77) ότι: «Προς άσκηση ανακοπής νομιμοποιείται εκείνος που έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον ή στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα από ειδική διάταξη νόμου», στο άρθρο 224 ότι: «1.Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. 2. … 5. Ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση μπορούν να προβάλλονται με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης ή οποιασδήποτε πράξης της εκτέλεσης πρέπει δε να αποδεικνύονται αμέσως» και στο άρθρο 225 ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή την τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής». Περαιτέρω, στο άρθρο 73 παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. ορίζεται ότι: «Η κατά της αρξαμένης εκτελέσεως ανακοπή του οφειλέτου ασκείται … δια τους κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένους λόγους: α) … δ) εάν το χρέος παρεγράφη, ε) …».

      3.Επειδή, ο ισχύσας κατά τον κρίσιμο χρόνο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., Ν. 2238/1994, ΦΕΚ Α΄ 151), όριζε στο άρθρο 101 ότι: «1. Στο φόρο υπόκεινται: α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες. β) … 2. …», στο άρθρο 115 με τίτλο «Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα» (όπως η παρ. 3 αυτού προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 2648/1998, ΦΕΚ Α΄ 238), ότι: «1.Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών … κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. … 2. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση του νομικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 101, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. 3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν, ως εξής: α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά. β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου». Περαιτέρω, με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής-διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 270) και ορίσθηκε ότι: «Οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά, που αναφέρονται στην ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των φόρων που οφείλουν στο Δημόσιο τα πρόσωπα αυτά, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για την καταβολή των οφειλομένων στο Ι.Κ.Α. ασφαλιστικών εισφορών».

      4.Επειδή, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι ο διατελέσας διευθυντής, διαχειριστής ή διευθύνων σύμβουλος ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ευθύνεται και με την προσωπική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της τελευταίας, σε αυτές δε περιλαμβάνονται και οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. Η ευθύνη του ανωτέρω προσώπου, ως τρίτου έναντι της εταιρείας για τις ως άνω οφειλές, δεν ανάγεται στο στάδιο βεβαιώσεώς τους, αλλά στο στάδιο της εισπράξεως αυτών. Επομένως, για την ενεργοποίηση της ευθύνης του απαιτείται η έκδοση επ’ ονόματί του σχετικής ατομικής ειδοποιήσεως του άρθρου 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. (και, ήδη, για οφειλές για τις οποίες επιλαμβάνεται το Κ.Ε.Α.Ο. ειδοποίηση του άρθρου 101 παρ. 4 περ. β΄ του Ν. 4172/2013), με την οποία γνωστοποιείται σε αυτόν το χρέος του, ώστε να έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής άμυνας, είτε με τη ρύθμιση των οφειλών, είτε με την άσκηση ανακοπής του άρθρου 217 του Κ.Δ.Δ., με την οποία, εκτός άλλων, δύναται να συμπροσβάλει και τις πράξεις ταμειακής βεβαιώσεως, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1775, 359/2018, 2274, 1552/2017, 2267/2016, 3325/2014).

      5.Επειδή, στο άρθρο 26 παρ. 3 του A.N. 1846/1951 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, οριζόταν ότι: «Δια του κανονισμού καθορισθήσεται ο χρόνος της καταβολής των εισφορών. Ο υπόχρεως εις καταβολήν εισφορών δέον εντός τριάκοντα ημερών από του ορισθησομένου χρόνου, να καταβάλη εις το Ι.Κ.Α. τας εισφοράς», ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. (απόφαση Υπουργού Εργασίας 55575/1479/18.11.1965, ΦΕΚ Β΄ 816/1965): «1. Ως χρόνος καταβολής των εισφορών ορίζεται το ημερολογιακόν τέλος του μηνός, εντός του οποίου παρεσχέθη η εργασία ή η υπηρεσία …». Προσέτι, στην παράγραφο 7 του άρθρου 27 του ίδιου ως άνω A.N. 1846/1951, όπως αυτή ίσχυε μετά την τροποποίησή της με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.Δ. 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315) και μέχρι τις 23.12.1997, οπότε τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2556/1997 (βλ. άρθρο 32 του Ν. 2556/1997, ΦΕΚ Α΄ 270), προβλεπόταν ότι: «Το δικαίωμα προς είσπραξιν των εισφορών, παραγράφεται μετά δεκαετίαν από της λήξεως του οικονομικού έτους, καθ’ ο αύται κατέστησαν απαιτηταί. Επί της τοιαύτης παραγραφής, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν αι διατάξεις περί βραχυπροθέσμων παραγραφών του Αστικού Κώδικος». Εξ άλλου, δοθέντος ότι οι περί παραγραφής διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 204) δεν εφαρμόζονταν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., διότι με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 437/1977 (ΦΕΚ Α΄ 134), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 305/1985 (ΦΕΚ Α΄ 113), οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι οποίοι τελούσαν υπό την εποπτεία του (τότε) Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως ήταν και το Ι.Κ.Α., είχαν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 496/1974 (πρβλ. Σ.τ.Ε. 295/2011, πρβλ. και Σ.τ.Ε. 942/2014, 411/2010, 2011/2006), για τις περιπτώσεις διακοπής της παραγραφής των χρηματικών απαιτήσεων του Ι.Κ.Α. εφαρμόζονταν, μέχρι και τις 23.12.1997, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Σ.τ.Ε. 1717/1994). Ειδικότερα, στον ανωτέρω Κώδικα ορίζεται, στο άρθρο 260 ότι: ««Η παραγραφή διακόπτεται, όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την αξίωση με οποιονδήποτε τρόπο», στο άρθρο 261 ότι: «Την παραγραφή διακόπτει η έγερση της αγωγής. Η παραγραφή που διακόπηκε με τον τρόπο αυτό αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου», στο άρθρο 264 ότι: «Την παραγραφή διακόπτουν επίσης: 1. η επίδοση επιταγής πληρωμής κάτω από εκτελεστό δικαιόγραφο. 2. η αναγγελία για επαλήθευση σε πτώχευση. 3. η αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασμό. 4. η υποβολή ένστασης συμψηφισμού της αξίωσης» και στο άρθρο 270 ότι: «Αν η παραγραφή διακόπηκε, ο χρόνος που πέρασε έως τότε δεν υπολογίζεται και αφότου περατώθηκε η διακοπή αρχίζει νέα παραγραφή …». Επίσης, με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ως άνω Ν. 2556/1997, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 στο άρθρο 27 του Α.Ν. 1846/1951 και προστέθηκε παράγραφος 7α στο αυτό άρθρο, με έναρξη ισχύος από 24.12.1997, ως εξής: «7. Οι κάθε είδους χρηματικές απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. που προέρχονται από εισφορές, αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη, πρόστιμα ακάλυπτων επιταγών, λοιπά πρόστιμα τόκους, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, δικαστικά έξοδα κ.λπ. … παραγράφονται μετά δεκαετία …. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή προκειμένου για τις εισφορές, τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις και τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, για δε τα πρόστιμα ακάλυπτων επιταγών, τόκους, δικαστικά έξοδα, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης και τα λοιπά πρόστιμα αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους μέσα στο οποίο έγινε η ταμειακή βεβαίωσή τους. 7α.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 87 του ν. 2362/1995, περί αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και των άρθρων 88 και 89 του ίδιου νόμου, περί διακοπής παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου και συνεπειών παραγραφής αυτών αντίστοιχα, εφαρμόζονται ανάλογα και στο Ι.Κ.Α. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται Προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Υπουργός Οικονομικών, νοούνται αντίστοιχα Διευθυντής Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή Διευθυντής Ταμειακής Υπηρεσίας Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. ή Διοικητής Ι.Κ.Α., από τους οποίους ασκούνται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες». Περαιτέρω, στην παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ισχύοντος κατά τον κρίσιμο χρόνο Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Κ.Δ.Λ., Ν. 2362/1995, ΦΕΚ Α΄ 247) προβλεπόταν ότι: «Την παραγραφή χρηματικής απαιτήσεως του Δημοσίου διακόπτει: α. Η κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή τρίτου εγγυητή αυτών και ανεξάρτητα αν αυτή ενεργείται εις χείρας αυτών ή εις χείρας τρίτου. β. Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού … γ. Η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση είτε του οφειλέτη είτε φυσικού ή νομικού προσώπου μετ’ αυτού συνυποχρέου … δ. Η αναγγελία προς κατάταξη σε πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη … ε. Η αναγγελία στον εκκαθαριστή κληρονομιάς … στ. Η εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτου … ζ. Από της ενάρξεως της κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων διοικητικής (αναγκαστικής) εκτελέσεως μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατατάξεως δανειστών, κάθε πράξη της εκτελέσεως και κάθε διαδικαστική ως προς τον πίνακα κατατάξεως πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου … 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι κατά τις γενικές διατάξεις λόγοι διακοπής της παραγραφής ισχύουν και για τις απαιτήσεις του Δημοσίου», ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου οριζόταν ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου περί παραγραφής εφαρμόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται μετά την έναρξη της ισχύος του. Όσον αφορά όμως την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού». Τέλος, με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ Α΄ 291), το οποίο τροποποίησε εκ νέου τις ως άνω διατάξεις, ορίσθηκε ότι: «Το δικαίωμα του Ι.Κ.Α., για τη βεβαίωση σε ευρεία έννοια όλων των χρηματικών απαιτήσεών του … υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία … Το δικαίωμα του Ι.Κ.Α. προς είσπραξη όλων των χρηματικών απαιτήσεων του … παραγράφεται μετά δεκαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε υπό στενή έννοια (ταμειακά) … Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για χρηματικές απαιτήσεις μισθολογικών περιόδων μετά την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. Για χρηματικές απαιτήσεις μισθολογικών περιόδων πριν την εφαρμογή της Α.Π.Δ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του ν. 2556/1997 και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2676/1999».

      6.Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι το δικαίωμα για βεβαίωση και είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από εισφορές και σχετικές προσαυξήσεις για χρονικές περιόδους απασχόλησης που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της ενάρξεως εφαρμογής της Α.Π.Δ., θεσμού που εισήχθη με τον Ν.2972/2001 (ήτοι πριν από την 01.01.2002, σύμφωνα με την Φ.21/2728/31.12.2001 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-ΦΕΚ Β΄ 1793), παραγράφεται μετά την παρέλευση δεκαετίας από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία. Τούτο δε, διότι για τις περιόδους αυτές εφαρμόζεται το προϊσχύον νομικό καθεστώς, όπως ρητώς ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 2972/2001 και συνάγεται από την εισηγητική έκθεση του νόμου αυτού [βλ. επί του άρθρου 11, οι ρυθμίσεις του οποίου (δηλαδή οι τροποποιήσεις που αυτό επέφερε στην παράγραφο 8α του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951) θεωρήθηκαν αναγκαίες αφ’ ενός λόγω των νέων ρυθμίσεων του άρθρου 10 παρ. 1 του ίδιου νόμου, αφ’ ετέρου λόγω των μεταβολών που επέφερε το άρθρο 15 παρ. 2 του νόμου αυτού στην παραγραφή του δικαιώματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προς είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεών του (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3486/2011)]. Περαιτέρω, συνάγεται ότι εντός του χρόνου της παραγραφής πρέπει να χωρήσει έγκυρη κοινοποίηση ή πλήρης γνώση της σχετικής καταλογιστικής πράξεως, διαφορετικά το δικαίωμα του Ι.Κ.Α. για την επιβολή εισφορών παραγράφεται (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1717/1994). Τέλος, με την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.05.2016), ορίσθηκε ότι: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στις ήδη παραγεγραμμένες, κατά τις ισχύουσες κατά την έναρξης ισχύος του παρόντος διατάξεις, απαιτήσεις. Η παραγραφή των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης αλλά δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται εικοσαετής και άρχεται από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία», σύμφωνα δε με το άρθρο 122 του ίδιου νόμου, η ισχύς του ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Ε.τ.Κ., που έλαβε χώρα στις 12.05.2016.

      7.Επειδή, στο άρθρο 27 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. ορίζεται ότι: «1. Η επίδοσις των πράξεων επιβολής εισφορών και προσθέτου τέλους γίνεται διά της παραδόσεως των εγγράφων τούτων εις χείρας του εργοδότου υπό του επί του ελέγχου υπαλλήλου του Ιδρύματος … 2. … 4. Εις περίπτωσιν διαλύσεως της επιχειρήσεως ή μεταβολής του τόπου εγκαταστάσεως της επιχειρήσεως ή του γραφείου ή της διαμονής του εργοδότου, εάν ο τόπος της νέας εγκαταστάσεως ή διαμονής του εργοδότου τυγχάνη άγνωστος τη υπηρεσία του Υπ/τος ή Παρ/τος του Ι.Κ.Α. … η πράξις επιβολής εισφορών ή προσθέτου τέλους επιδίδεται εις τον ιερέα της ενορίας της τελευταίας εγκαταστάσεως ή διαμονής του εργοδότου … Η επίδοσις δύναται να γίνη δια του δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας της περιφέρειας, όπου έλαβε χώρα η απασχόλησις, όστις τοιχοκολλά εις την πινακίδα ανακοινώσεων επί 3ήμερον αντίγραφον της πράξεως επιβολής και συντάσσει σχετικόν πρακτικόν τοιχοκολλήσεως. 5. … 6. Η επίδοσις γίνεται επί αποδείξει παραλαβής, συντασσομένης επί της επιδιδομένης πράξεως και των παραμενόντων εις χείρας του Ιδρύματος αντιγράφων ταύτης, εν η δέον όπως επί ποινή ακυρότητος της επιδόσεως σημειούνται το έτος, ο μην και η ημέρα της επιδόσεως και το ονοματεπώνυμον του προσώπου, εις ο παρεδόθη η πράξις. Εάν το πρόσωπον τούτο δηλώση ότι αγνοεί ή αδυνατεί να υπογράψη ή εάν αρνηθή να υπογράψη ή εάν η επιδιδομένη πράξις τοιχοκολλάται κατά την παρ. 3 του παρόντος, γίνεται εν τη πράξει μνεία τούτου ως και του ονοματεπωνύμου του κατά την παρ. 3 του παρόντος αρνηθέντος την παραλαβήν …». Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, για να είναι νόμιμη η κοινοποίηση με τη διαδικασία της άγνωστης διαμονής, πρέπει να βεβαιώνεται από το δικαστικό επιμελητή ή το όργανο που είναι αρμόδιο για τη διενέργεια της επίδοσης, ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση του προς ον η κοινοποίηση, ότι αυτός δεν βρέθηκε τελικώς και ότι, συνεπώς, είναι πράγματι άγνωστης διαμονής (πρβλ. Σ.τ.Ε. 539/2019, 2727/1999 με παραπομπή στην Ολομ. Σ.τ.Ε. 536/1990, κ.ά.).

      8.Επειδή, όπως κρίθηκε με την 1833/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν εισαγωγής ενώπιόν της υποθέσεως κατά τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 3900/2010, η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016, με την οποία θεσπίσθηκε ενιαία ρύθμιση για την παραγραφή των αξιώσεων για καταβολή εισφορών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων και αυτή ορίσθηκε εικοσαετής, αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου και στην κατοχυρωμένη στο άρθρο 25 παρ.1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, καθ’ όσον χρόνος παραγραφής είκοσι ετών δεν συνιστά εύλογη διάρκεια της οικείας προθεσμίας, η οποία, απαιτείται να είναι σχετικά σύντομη. Κατόπιν τούτου, κρίθηκε ότι για τις εισφορές του συνόλου των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων εφαρμογή έχει ο κανόνας της δεκαετούς παραγραφής, χρονικό διάστημα που κρίθηκε εύλογο και ρύθμιζε, κατά το προϊσχύον δίκαιο, τις αξιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρο 27 παρ. 6 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2972/2001).

      9.Επειδή,στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο ανακόπτων διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…..” από την 01.07.1996 έως τις 30.06.2001, όπως ο ίδιος συνομολογεί και δεν αμφισβητείται από το καθ’ ου και Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου από τις 30.06.2001 έως τις 31.07.2003, αντικατασταθείς από ……. Η εν λόγω εταιρεία, που συστάθηκε το έτος 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη είχε ως σκοπό ….. Με την προσβαλλόμενη με την υπό κρίση ανακοπή 7808/29.11.2018 ατομική ειδοποίηση του Διευθυντή του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης, κατά τα αναγραφόμενα επί αυτής, κλήθηκε ο ανακόπτων με την ιδιότητα του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της προμνησθείσας εταιρείας να ρυθμίσει ή να εξοφλήσει οφειλή της συνολικού ύψους 106.344,09 ευρώ, προερχόμενη από τον καταλογισμό εις βάρος της ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές αυτές καταλογίσθηκαν, μεταξύ άλλων, με την 403/20.04.2006 Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), ύψους 1.346,92 ευρώ, αναγόμενη στη χρονική περίοδο 08/1997-04/1998, την 444/20.04.2006 Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.), ύψους 1.924,17 ευρώ, αναγόμενη στην αυτή χρονική περίοδο, και την 97/2006 Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Τέλους (Π.Ε.Π.Τ.), ύψους 187,14 ευρώ, με περίοδο οφειλής τον 10ο/2002, άπασες εκδοθείσες κατόπιν καταγγελίας του…… για την ασφαλιστική του τακτοποίηση κατά το ως άνω χρονικό διάστημα 08.1997/04.1998. Ειδικότερα, αρχικώς η εν λόγω καταγγελία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη με την 7670/26.08.2005 απόφαση του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης, κατά της οποίας ο καταγγέλλων άσκησε ένσταση. Με την 4/συν1/24.01.2006 απόφαση της οικείας Τ.Δ.Ε. η ένσταση αυτή έγινε δεκτή και εκδόθηκαν οι ανωτέρω 444/20.04.2006 Π.Ε.Ε. και 403/20.04.2006 Π.Ε.Π.Ε.Ε., ενώ ένσταση της εργοδότριας εταιρείας κατά αυτών απορρίφθηκε με την 544/Συν.66/23.06.2008 απόφαση της Τ.Δ.Ε. του ως άνω Υποκαταστήματος. Ακολούθως, οι εν λόγω οφειλές βεβαιώθηκαν ταμειακώς με τις 921/16.05.2006, 913/16.05.2006 και 912/16.05.2006 πράξεις ταμειακής βεβαιώσεως, αντιστοίχως. Εξ’ άλλου, μεταξύ των στοιχείων του διοικητικού φακέλου υπάρχει το από 24.10.2007 πρακτικό τοιχοκόλλησης του υπαλλήλου του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Πύλης Αξιού , το οποίο έχει το εξής περιεχόμενο: «Σήμερα την 24.10.2007 πήγα στην επιχείρηση…….. για να επιδώσω την με αριθμό 444/06 Π.Ε.Ε. και 403/06 Π.Ε.Π.Ε.Ε. και επειδή δεν βρέθηκε ο εργοδότης την τοιχοκόλλησα στην ειδική πινακίδα του Υποκ/τος μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.». Ήδη, με την υπό κρίση ανακοπή, όπως αναπτύχθηκε δια του κατατεθέντος στις 20.05.2021 υπομνήματος, ο ανακόπτων ζήτησε την ακύρωση αφ’ ενός της 7808/29.11.2018 ατομικής ειδοποιήσεως, αφ’ ετέρου των περιεχόμενων σε αυτήν 921/16.05.2006, 913/16.05.2006 και 912/16.05.2006 πράξεων ταμειακής βεβαιώσεως. Αντιθέτως, με το κατατεθέν στις 24.05.2021 υπόμνημά του το καθ’ ου ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση ανακοπής.

      10.Επειδή, ειδικότερα, με την υπό κρίση ανακοπή, ο ανακόπτων προέβαλε, μεταξύ άλλων, ότι το δικαίωμα του καθ’ ου προς είσπραξη των ένδικων βεβαιωθεισών απαιτήσεων είχε ήδη παραγραφεί στις 31.12.2017, καθώς από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου αυτές βεβαιώθηκαν (2006), είχε παρέλθει δεκαετία, η οποία άρχισε την 01.01.2007. Περαιτέρω, προέβαλε ότι, εν προκειμένω, δεν δύναται να εφαρμοσθεί το άρθρο 95 του Ν. 4387/2016 ως αντικείμενο στις συνταγματικές αρχές της ασφάλεια δικαίου και της αναλογικότητας. Αντιθέτως, το καθ’ ου η ανακοπή υποστήριξε δια του υπομνήματος ότι η παραγραφή του δικαιώματός του προς είσπραξη των ένδικων οφειλών διακόπηκε δια της επανακοινοποιήσεως των πράξεων το έτος 2007 και 2015, καθώς και δια της εκδόσεως κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου το έτος 2017, με αποτέλεσμα αυτή να αρχίζει εκ νέου, ενώ συναφώς επικαλέστηκε το από 24.10.2007 πρακτικό τοιχοκόλλησης.

       11.Επειδή, με την 3354/2021 απόφαση του Δικαστηρίου, κρίθηκε οριστικά ότι το δικαίωμα του Ι.Κ.Α.για βεβαίωση και είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεών του από τις ένδικες εισφορές και τα πρόσθετα τέλη που ανάγονται στην περίοδο 08/1997-04/1998, ήτοι σε περίοδο πριν από την έναρξη εφαρμογής της Α.Π.Δ. (01.01.2002), παραγράφεται, όσον αφορά ειδικότερα στις εισφορές χρονικής περιόδου 08/1997-12/1997, μετά τη συμπλήρωση δεκαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους, καθ’ ο αυτές κατέστησαν απαιτητές (όπως όριζε η διάταξη του άρθρου 27 παρ. 7 του Α.Ν. 1846/1951, προ της τροποποιήσεώς του με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν.2556/1997), και, όσον αφορά στις εισφορές περιόδου 12/1997-04/1998 (σύμφωνα με τη διάταξη του ως άνω άρθρου 27 παρ. 7 του Α.Ν. 1846/1951, μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2556/1997), μετά τη συμπλήρωση δεκαετίας, η οποία αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο, εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία. Επίσης, κατά τις αναλογικώς εφαρμοζόμενες διατάξεις του Α.Κ. και του Κ.Δ.Λ., η παραγραφή των αξιώσεων του Ι.Κ.Α. έναντι του εργοδότη για την καταβολή των οφειλόμενων εισφορών για τους απασχολούμενους από αυτόν μισθωτούς διακόπτεται από τη διενέργεια κάθε πράξεως εκτελέσεως κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε., μεταξύ των οποίων και η πράξη ταμειακής βεβαιώσεως. Κατά συνέπεια, η παραγραφή του δικαιώματος του καθ’ ου προς είσπραξη των ένδικων οφειλών, η οποία άρχισε για τα ως άνω διαστήματα την 01.01.1998 και την 01.01.1999, αντιστοίχως, διακόπηκε στις 16.05.2006, όταν οι οφειλές αυτές βεβαιώθηκαν ταμειακώς με τις 921/16.05.2006, 913/16.05.2006 και 912/16.05.2006 πράξεις ταμειακής βεβαιώσεως. Περαιτέρω, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει οιοσδήποτε λόγος αναστολής ή διακοπής της ως άνω παραγραφής, κατά τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Α.Κ. και του Κ.Δ.Λ., από τις 16.05.2006, ήτοι από την έκδοση των ως άνω πράξεων ταμειακής βεβαιώσεως, οπότε και άρχισε εκ νέου η παραγραφή (πρβλ. Σ.τ.Ε. 313/2016, 3494/2014, 1508/2002) έως την έκδοση, στις 29.11.2018, της προσβαλλόμενης ατομικής ειδοποιήσεως, δια της οποίας ο ανακόπτων κατέστη οφειλέτης της ένδικης οφειλής. Ειδικότερα, την παραγραφή δεν διέκοψε η κοινοποίηση των 444/20.04.2006 Π.Ε.Ε. και 403/20.04.2006 Π.Ε.Π.Ε.Ε. στην οφειλέτιδα εταιρεία ως αγνώστου διαμονής, διότι δεν ήταν νόμιμη, καθώς δεν βεβαιώνεται από τον υπάλληλο της επιδόσεως ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση της εργοδότριας εταιρείας, ότι αυτή δεν βρέθηκε τελικώς και ότι, συνεπώς, είναι πράγματι αγνώστου διαμονής, ενώ στον διοικητικό φάκελο δεν υφίσταται άλλο στοιχείο σχετικό με την κοινοποίηση των εν λόγω πράξεων. Τούτων δοθέντων, η παραγραφή του δικαιώματος του καθ’ ου προς είσπραξη των ένδικων οφειλών, η οποία είχε διακοπεί στις 16.05.2006 με την έκδοση των ως άνω πράξεων ταμειακής βεβαιώσεως, άρχισε εκ νέου στις 17.05.2006 (βλ. άρθρο 60 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ.), θα έληγε δε στις 17.05.2016, και, ως εκ τούτου, καταλαμβανόταν από τη ρύθμιση του άρθρου 95 παρ. 1 Ν. 4387/2016 περί παρατάσεως της παραγραφής σε είκοσι έτη. Περαιτέρω, το Δικαστήριο, με την προαναφερόμενη απόφασή του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ζήτημα της συμφωνίας με το Σύνταγμα των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016, καθ’ ο μέρος προβλέπουν το διπλασιασμό από δέκα (10) σε είκοσι (20) χρόνια του χρόνου παραγραφής των απαιτήσεων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., επομένως και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (βλ. Ν. 4387/2016, ΦΕΚ Α΄ 85), από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, είχε ήδη αχθεί προς κρίση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανέστειλε την πρόοδο της δίκης μέχρι τη δημοσίευση αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 12.Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά με την 1833/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκτέθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 8, ναι μεν η κρινόμενη υπόθεση θα καταλαμβανόταν από τη ρύθμιση του άρθρου 95 παρ. 1 του Ν. 4387/2016, πλην, όμως, όπως εκτέθηκε, η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική και είναι ως εκ τούτου μη εφαρμοστέα. Επομένως, κατά τον χρόνο εκδόσεως της 7808/29.11.2018 ατομικής ειδοποιήσεως το δικαίωμα του καθ’ ου προς είσπραξη των ένδικων οφειλών είχε παραγραφεί, καθώς η παραγραφή συμπληρώθηκε στις 17.05.2016, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο από τον ανακόπτοντα λόγο, απορριπτομένων ως αβασίμων όσων περί του αντιθέτου προβάλλονται από το καθ’ ου.

 13.Επειδή, ο ανακόπτων, περαιτέρω, προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη ατομική ειδοποίηση δεν αναγράφει το είδος και την αιτία του χρέους, επίσης εσφαλμένα αναγράφει ως περίοδο οφειλής των ΠΕΕ/Χ/444/2006 και ΠΕΠΕΕ/Χ/403/2006 την περίοδο 8ου/1997-5ου/1998, αντί του ορθού 8ου/1997-4ου/1998, όπως επίσης αναγράφει εσφαλμένα την ιδιότητά του στη διοίκηση της εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα από 30-10-2001 έως 25-7-2003 (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) ενώ διετέλεσε μόνο Πρόεδρος. Επίσης, η προσβαλλόμενη ατομική ειδοποίηση δεν αναφέρει με σαφήνεια το ποσοστό των προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που προστίθενται στο αρχικώς καταλογισθέν ποσό, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της ορθότητας του υπολογισμού τους. Ο σχετικός ισχυρισμός πρέπει επίσης να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι στην προσβαλλόμενη ατομική ειδοποίηση περιέχονται όλα τα προβλεπόμενα στον νόμο στοιχεία, και, μεταξύ άλλων, ιδίως οι πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, οι νόμιμοι τίτλοι, το είδος και το ποσό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, η σχετική χρονική περίοδος που αφορούν οι οφειλές, συνεπώς, αναφέρεται για έκαστη οφειλή, το είδος, η αιτία και το ποσό της, χωρίς να απαιτούνται εκ του νόμου άλλα στοιχεία προσδιορισμού των σχετικών χρεών, ενώ αναφέρεται ρητώς και η ιδιότητα με την οποία καλείται ο ανακόπτων να καταβάλει τα ως άνω χρέη, απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου προβαλλομένων από τον ανακόπτοντα. Τούτο, ανεξαρτήτως του ότι, σε κάθε περίπτωση, ο ανακόπτων δεν προβάλλει ότι οι όποιες τυχόν παραλείψεις αναφοράς των ανωτέρω αναφερόμενων στοιχείων επέφεραν σε αυτόν ανεπανόρθωτη βλάβη, μη δυνάμενη να επανορθωθεί με άλλο τρόπο, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας των προσβαλλόμενων πράξεων, όπως απαιτούν τα άρθρα 75 παρ. 1 και 75Α του Κ.Ε.Δ.Ε. (πρβλ. ΣτΕ 2490/2008, 3214/1999 7μ., 2794/1999). Τουναντίον, τόσο κατά της ατομικής ειδοποίησης, όσο και κατά των πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, ασκήθηκε η κρινόμενη ανακοπή, η οποία εξετάζεται κατ’ ουσίαν.

14.Επειδή, τέλος, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι παραβιάστηκε, εν προκειμένω, το δικαίωμά του σε προηγούμενη ακρόαση. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον, κατά τα παγίως κριθέντα, οι πράξεις διοικητικής εκτέλεσης εκδίδονται με μόνη τη διαπίστωση της ύπαρξης απαιτητών και ληξιπρόθεσμων χρεών, δηλαδή της συνδρομής αντικειμενικών δεδομένων, και, ως εκ τούτου, δεν ήταν αναγκαία η προηγούμενη ακρόασή του (ΣτΕ 359/2018, 29/2013, 1705/2008).

 15.Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες ταμειακές βεβαιώσεις υπό στοιχεία 921/16.05.2006, 913/16.05.2006 και 912/16.05.2006, κατά το μέρος που αφορούν τον ανακόπτοντα, καθώς και αντίστοιχα κατά το μέρος αυτό η προσβαλλόμενη ατομική ειδοποίηση. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στον ανακόπτοντα μέρος του καταβληθέντος παραβόλου ύψους εβδομήντα (70) ευρώ και να καταπέσει το υπόλοιπο μέρος αυτού ύψους τριάντα (30) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. γ’ του Κ.Δ.Δ.) και να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, λόγω της εν μέρει νίκης και εν μέρει ήττας αυτών (άρθρο 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ.).

 ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την ανακοπή.

Ακυρώνει τις ταμειακές βεβαιώσεις του καθ’ ου υπό στοιχεία: 921/16.05.2006, 913/16.05.2006 και 912/16.05.2006, κατά το μέρος που αφορούν τον ανακόπτοντα, καθώς αντίστοιχα κατά το μέρος αυτό και την 7808/29.11.2018 ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Διευθύντριας του Περιφερειακού Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) Θεσσαλονίκης.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την ανακοπή.

Διατάσσει την απόδοση στον ανακόπτοντα μέρους του καταβληθέντος παραβόλου ύψους εβδομήντα (70) ευρώ και την κατάπτωση του λοιπού ποσού ύψους τριάντα (30) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 Η απόφαση δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη σ’ έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στις 27-5-2022.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Δικηγόρος ΜΔΕ 

Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ

Πρόσφατα Άρθρα

11
Δεκτή Ανακοπή κατά Δήλωσης Επίσπευσης Πλειστηριασμού – Η 170/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου
5 Ιουλίου 2024
11
Παραγραφή δικαιώματος επιβολής φόρου – Η 2088/2023 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
19 Ιουνίου 2024
11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek