+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Με την υπ’αριθμ. 170ΑΜ/2024 Απόφαση του το Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου, σε υπόθεση που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, έκανε δεκτή την ανακοπή του άρθρου 973 ΚΠολΔ κατά δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού σε βάρος του εντολέα μας και ακύρωσε τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι” υφίσταται καταστρατήγηση του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4842/2021), το οποίο ορίζει ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (εν προκειμένω δηλαδή με αυτή των 320.000,00 €, ως ορίστηκε/διορθώθηκε με την ως άνω, δημοσιευθείσα και αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου). Η δε καταστρατήγηση αυτή, που ορθώς προβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ.2, 3η εκδ., 2024, παρ.48, σελ. 462, αρ.57), πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σημαντική δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, ως εκτίθεται στην ανακοπή[…]”

Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 170ΑΜ/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου

170ΑΜ/2024  

                                                 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

                                                                     (Ασφαλιστικά Μέτρα) 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή, Σωτήρη Μαλικέντζο, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Σύρου.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 26η Ιουνίου 2024, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:  

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: ……………………του …………………….., κατοίκου Αζόλιμνου Σύρου, με Α.Φ.Μ ………………………………, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, ……………………………….(ΑΜ/ΔΣΣ …….), που κατέθεσε σημείωμα.  

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<…………………………………………….>>, που εδρεύει στο ………………………..(οδός ………………………., αρ……. και …………….), με Α.Φ.Μ …………………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργούσας εν προκειμένω, ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεη διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας με την επωνυμία <<…………………………>>, που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός ………………., αρ. …., …………… όροφος, IFSC, Δουβλίνο…….), η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία <<……………………………………..>>, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός …………………… αριθμ. ……), με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε. 

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή από 19.6.2024 ανακοπή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικόγραφου …./21.6.2024 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ  

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ  

Σύμφωνα με την με αριθμό ……/21-06-2024 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας Αττικής, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, …………………………………. (που επικαλείται και προσκομίζει νόμιμα ο ανακόπτων), επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης ανακοπής, με την -κάτω από αυτή- πράξη προσδιορισμού δικασίμου για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης ημερομηνία, καθώς και κλήση για συζήτηση στην ανωτέρω ορισμένη δικάσιμο, επιδόθηκε με επιμέλεια του ανακόπτοντος στην καθ’ης η ανακοπή, κατά τις νόμιμες διατυπώσεις (άρθρα 122, παρ.1 περ.  γ ‘, 129, 139 ΚΠολΔ.) και μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ήτοι στο χρονικό διάστημα (εν προκειμένω 24 ωρών), το οποίο όρισε η Δικαστής Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ότι πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης (άρθρο 686 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ωστόσο, κατά την εκφώνηση της εν λόγω υπόθεσης, η καθ’ης η ανακοπή δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, παρά την ανωτέρω νόμιμη κλήση της και άρα πρέπει να δικασθεί ερήμην. Η συζήτηση, όμως, πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 686 παρ. 7 ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με τα άρθρα 45 και 120Ν. 4842/2021). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4842/13.10.2021: <<1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. 2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction).  2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτώμενης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 2B. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 3. Aν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933,που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια κατά την παρ. 2Β τιμή ή και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. 4. …>>. Περαιτέρω με το άρθρο 176 του ν. 4855/12.11.2021 (ΦΕΚ Α’ 215/12.11.2021), αντικαθίσταται η περίπτωση ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 116 του ν. 4842/13.10.2021, η οποία πλέον ορίζει ότι (ζ.) << Το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 67 του παρόντος, εφαρμόζεται σε πλειστηριασμούς, αρχικούς ή επαναληπτικούς, η διενέργεια των οποίων έχει οριστεί ή θα οριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός του αρχικού πλειστηριασμού>>. Ο ανωτέρω ν. 4842/2021 ισχύει από την 1.1.2022 (άρθρο 120 του ίδιου Νόμου). Ο τρόπος κίνησης της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού και η αφετηρία της προθεσμίας των σαράντα ημερών δεν καθοριζόταν, ούτε καθορίζεται, ειδικώς στο άρθρο 966 ΚΠολΔ. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή, η κίνηση της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού γίνεται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 973 παρ.1-3 ΚΠολΔ με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος δανειστή (βλ. ΜΠΖακυνθ 84/2021, ΜΠΧαλκ 24/2022, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, βλ, και Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι σημαντικότερες πρόσφατες τροποποιήσεις του Γενικού Μέρους του δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και των κεφαλαίων για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων διά κατασχέσεως κινητών και ακινήτων, ΕλλΔνη 1, 2022, σελ. 48 και Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023, σελ. 131, αρ. 202), ο οποίος υποβάλλει στο συμβολαιογράφο σχετική δήλωση, συντασσόμενης σχετικής πράξεως από το συμβολαιογράφο, από τη δήλωση δε αυτή εκκινούν και οριζόμενες στις διατάξεις του άρθρου 966 παρ. 1, 2, 2Α και 2Β ΚΠολΔ προθεσμίες ως προς τον χρόνο διενέργειας του νέου πλειστηριασμού, οι δε αναρτήσεις από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού πρέπει να γίνουν εντός της τροποποιούμενης επίσης με τον ν. 4842/2021 πενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 973 παρ. 1 ΚΠολΔ, ενώ έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης δεν απαιτείται. Η θέση αυτή, για τον τρόπο κίνησης της διαδικασίας επανάληψης του πλειστηριασμού, βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 106 και 927 ΚΠολΔ, κατά τις οποίες η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίδει και τη σχετική εντολή στα όργανα εκτελέσεως, καθιερώνεται δηλαδή με τη διάταξη αυτή θεμελιώδης κανόνας του δικονομικού συστήματος, σύμφωνα με τον οποίο η κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης πραγματοποιείται μόνο με την αίτηση του επισπεύδοντος δανειστή και εξελίσσεται από στάδιο σε στάδιο μόνο μετά από ενέργειες του επισπεύδοντος (βλ. ΕφΑθ 2700/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ΜΠΘεσσ 4214/2023 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, 3ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 170ΑΜ/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Ασφαλιστικά Μέτρα) σε συνδυασμό και προς εκείνη του άρθρου 159 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η παράβαση των ανωτέρω δικονομικών διατάξεων, συνεπάγεται ακυρότητα μόνο εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, προκάλεσε σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας, καθόσον ο νόμος δεν απαιτεί ρητά την τήρηση των εν λόγω διατάξεων με την ποινή της ακυρότητας. Η απαγγελία της ακυρότητας προϋποθέτει επίκληση εκ μέρους του καθ’ ου η εκτέλεση της δικονομικής πλημμέλειας, αλλά και της βλάβης (βλ. ΜΠΘεσσ 4214/2023 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε καταστρατήγηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ και τυχόν παράτυπες δηλώσεις του επισπεύδοντος, επισύρουν την εφαρμογή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, ενδεχομένως δε μπορεί να ασκηθεί και η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (σε περίπτωση διενέργειας του πλειστηριασμού), ασκούμενη εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 Ι στοιχ. β. ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ. 2, 3η εκδ., 2024, παρ. 48, σελ. 462, αρ. 57 και Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι σημαντικότερες πρόσφατες τροποποιήσεις του Γενικού Μέρους του δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και των κεφαλαίων για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων διά κατασχέσεως κινητών και ακινήτων, ΕλλΔνη 1, 2022, σελ. 50). 

Με την υπό κρίση ανακοπή του, όπως το περιεχόμενό της εκτιμάται από το Δικαστήριο, ο ανακόπτων εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμ. ……../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, …………………………. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και επιδόθηκε σ’ αυτόν στις 31.05.2024, επισπεύδεται από την καθ’ ης εκ νέου, για τις 04η.07.2024, ο πλειστηριασμός σε βάρος του κατασχεθέντος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………………’/09.03.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αιγαίου,……..), αναλυτικώς περιγραφόμενου στην ανακοπή ακινήτου του, ευρισκόμενου στη θέση <<Αζόλιμνος>> του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάννα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μετά την ματαίωσή του κατά την ορισθείσα ημερομηνία της 25ης.10.2023, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ότι ως τιμή πρώτης προσφοράς είχε αρχικά οριστεί το ποσό των 290.000,00 €. Ότι ωστόσο ο ίδιος, προ της άνω ματαιώσεως του πλειστηριασμού, είχε ασκήσει κατά της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, την με αριθμό κατάθεσης …../2023 <<διορθωτική>> ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ……/ΑΜ/16.10.2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σύμφωνα με την οποία η ως άνω ανακοπή του έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε η διόρθωσή της ως άνω τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 320.000,00 €. Ότι ο ως άνω, ορισθείς για τις 25.10.2023, πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών και ότι με την ανακοπτόμενη δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού, επισπεύδεται εκ νέου για τις 04.07.2024, ωστόσο παρανόμως με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω ποσό των 290.000,00 € και όχι αυτό των 320.000,00 €, όπως ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Για τον λόγο αυτό και με βάση το ιστορικό αυτό, όπως αναλυτικότερα εκτίθεται στην ανακοπή, ζητεί, επικαλούμενος δικονομική βλάβη, να ακυρωθεί η προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. ………/28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ………………, μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής και την καταδίκη της καθ’ ης στα δικαστικά του έξοδα. 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικόγραφου 515/21.06.2024 ανακοπή, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (βλ. άρθρα 973 παρ. 3, 6 και 933 παρ. 1,2), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η υπό κρίση ανακοπή του άρθρου 973 παρ.6 ΚΠολΔ, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του λόγου της.

Με τον μοναδικό λόγο της υπό κρίση ανακοπής, ο ανακόπτων εκθέτει ότι η ανακοπτόμενη εκδήλωση επίσπευσης (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ), ορίζει εκ νέου ως τιμή πρώτης προσφοράς του υπό πλειστηριασμού ακινήτου του, ποσό των 290.000,00 €, κατά προφανή παράβαση της υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, η οποία είχε διορθώσει την τιμή της πρώτης προσφοράς στα 320.000,00 €. Ότι από την ως άνω παράβαση της ανωτέρω αποφάσεως υφίσταται δικονομική βλάβη, καθώς ενδέχεται η ακίνητη περιουσία του να κατακυρωθεί σε τιμή μειωμένη κατά 30.000,00 € από αυτή που είχε αναγνωρίσει το ως άνω Δικαστήριο. Ο λόγος αυτός τυγχάνει ορισμένος και νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 3, 954 παρ. 4, 966 παρ. 2 και 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα εκτεθέντα στην υπ’ αριθμ. ΙΙ μείζονα σκέψη της παρούσης και ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατά την ουσία του.

Από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα και με επίκληση έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται ο ανακόπτων, πιθανολογήθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ. ………../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, …………, (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ, με την οποία η καθ’ ης δηλώνει ότι επιθυμεί τη συνέχιση του πλειστηριασμού) η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 31.05.2024, επισπεύδεται από την καθ’ ης εκ νέου, για τις 04η.07.2024, ο πλειστηριασμός σε βάρος του κατασχεθέντος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………’/09.03.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αιγαίου, ……………), αναλυτικώς περιγραφόμενου στην ανακοπή ακινήτου του, ευρισκόμενου στη Θέση <<Αζόλιμνος>> του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάννα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μετά την ματαίωσή του κατά την ορισθείσα ημερομηνία της 25ης.10.2023, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Ως τιμή πρώτης προσφοράς είχε αρχικά οριστεί το ποσό των 290.000,00 €. Ωστόσο ο ανακόπτων, προ της ως άνω ματαιώσεως του πλειστηριασμού, είχε ασκήσει κατά της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, την με αριθμό κατάθεσης ………./2023 <<διορθωτική>> ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ………/ΑΜ/16.10.2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σύμφωνα με την οποία η ως άνω ανακοπή του έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε η διόρθωσή της ως άνω τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 320.000,00 €. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων την ίδια μέρα (16.10.2023, εντός της προθεσμίας του άρθρου 954 παρ. 4, εδ. τελευταίο ΚΠολΔ) με Μοναδικό Κωδικό Δικαστικής Απόφασης: ……….. Ωστόσο, ο ως άνω, ορισθείς για τις 25.10.2023, πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Περαιτέρω με την ανακοπτόμενη δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού, επισπεύδεται εκ νέου ο ανωτέρω πλειστηριασμός για τις 04.07.2024, ωστόσο, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 290.000,00 € και όχι αυτό των 320.000,00 €, όπως ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Εν προκειμένω δηλαδή υφίσταται καταστρατήγηση του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4842/2021), το οποίο ορίζει ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (εν προκειμένω δηλαδή με αυτή των 320.000,00 €, ως ορίστηκε/διορθώθηκε με την ως άνω, δημοσιευθείσα και αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπ’ αριθμ. 30/ΑΜ/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου). Η δε καταστρατήγηση αυτή, που ορθώς προβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ (βλ. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τομ.2, 3η εκδ., 2024, παρ.48, σελ. 462, αρ.57), πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σημαντική δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, ως εκτίθεται στην ανακοπή, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να εκπλειστηριαστεί η ακίνητη περιουσία του σε τιμή μικρότερη κατά 30.000,00€ (320.000,00 €-290.000,00 €) από την τιμή πρώτης προσφοράς που όρισε το παρόν Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του. Συνεπώς, ο υπό κρίση λόγος της ανακοπής θα πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος.

Κατόπιν τούτων, δεκτού γενομένου του μοναδικού λόγου ανακοπής, πρέπει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ………../28.05.2024 δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ……………………………, μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος εις βάρος της καθ’ ης η ανακοπή, λόγω της ήττας της (176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης η ανακοπή. 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. ……………/28.05.2024 δήλωση επίσπευσης-συνέχισης πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Σύρου, ………………., μετά του αναρτηθέντος αποσπάσματος αυτής.  

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Σύρο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, την 26η.06.2024, και με τη σύμπραξη, για τη δημοσίευση, της γραμματέα 26-06-2024. 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Θωμάς Καλοκύρης

Δικηγόρος ΜΔΕ

Πρόσφατα Άρθρα

11
Παραγραφή δικαιώματος επιβολής φόρου – Η 2088/2023 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
19 Ιουνίου 2024
11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek