+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ακύρωση Τέλους Ταξινόμησης – Η 4798/2023 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – Η επίκληση Αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, σε υπόθεση που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, ακύρωσε, με την υπ’ αριθ. 4798/2023 Απόφαση του, πράξη επιβολής συμπληρωματικού τέλους ταξινόμησης, λόγω μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας εκ μέρους του Τελωνείου Θεσσαλονίκης. 

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει στο άρθρο 110 ότι: «Κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως, ανωτέρους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα. …».

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι: “Σύμφωνα με όσα παγίως γίνονται δεκτά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει παράβαση του άρθρου 110, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, όταν ο φόρος που πλήττει το εισαγόμενο προϊόν και εκείνος που πλήττει το ομοειδές εγχώριο προϊόν υπολογίζονται κατά διαφορετικό τρόπο και σύμφωνα με διαφορετικές μεθόδους, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες έστω μόνον περιπτώσεις, τη μεγαλύτερη φορολόγηση του εισαγόμενου προϊόντος (ΔΕΚ αποφάσεις της 22ας Φεβρουαρίου 2001, C-393/98, Gomes Valente, σκ. 21, της 29ης Απριλίου 2004, C-387/01, Weigel, σκ. 67, της 18 Ιανουαρίου 2007, C-313/05, Brzeziński, σκ. 29, και της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, C-74/06, Επιτροπή κατά Ελλάδας, σκ. 25). Ειδικότερα, στο πεδίο της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων έχει κριθεί ότι αντιβαίνει στην ως άνω διάταξη η ρύθμιση κράτους μέλους για την επιβολή διαφοροποιημένου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αυτοκίνητα οχήματα, εφόσον η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται τη διαφορετική φορολογική επιβάρυνση αφενός των μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη και αφετέρου των μεταχειρισμένων οχημάτων που έχουν ήδη ταξινομηθεί στο εν λόγω κράτος, αφού προηγουμένως είχαν εισαχθεί στο κράτος αυτό ως καινούρια οχήματα (βλ. ΔΕΕ απόφαση της 3ης Ιουνίου 2010, C-2/09, Kalinchev, σκ. 47), δεδομένου ότι κατά την είσπραξη ενός τέλους ταξινόμησης σε ορισμένο κράτος μέλος, το ποσό του τέλους αυτού ενσωματώνεται στην αξία του οχήματος και, επομένως, όταν ένα όχημα το οποίο έχει ταξινομηθεί στο οικείο κράτος μέλος πωληθεί ακολούθως ως μεταχειρισμένο στο ίδιο κράτος μέλος, η αγοραία αξία του συμπεριλαμβάνει το εναπομένον ποσό του τέλους ταξινόμησης και ισούται με ποσοστό της αρχικής αξίας του, καθοριζόμενο βάσει της απομείωσης της αρχικής αξίας του εν λόγω οχήματος (ΔΕΕ αποφάσεις της 19ης Δεκεμβρίου 2013, C-437/12, Χ, σκ. 30 και της 5ης Οκτωβρίου 2006, C-290/05 και C-333/05, Nádasdi και Németh, σκ. 54).

Παραστάθηκε ο Συνεργάτης του Γραφείου μας, Δικηγόρος, κος Ιωάννης Θωμαϊδης

Παρατίθεται το σώμα της απόφασης. 


Αριθμός αποφάσεως: 4798/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ζ΄  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριό του στις 12-5-2023 με Δικαστή την Άλκηστη Σιάρκου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την ……………… δικαστική υπάλληλο,  για να κρίνει την προσφυγή με αριθμό καταθέσεως 1026/14-6-2021,

 του ……………………………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, για τον οποίο παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ιωάννης Θωμαϊδης,

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται εν προκειμένω από την Προϊσταμένη της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ……………., η οποία δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο αλλά υπέβαλε την κατατεθείσα στις 4-5-2023 δήλωση κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που εμφανίστηκε και παραστάθηκε ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

 Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής :

1.Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση προσφυγής, έχει καταβληθεί το νόμιμο αναλογικό παράβολο, ποσού 82,52 ευρώ (βλ. το 38219940695108130040 e-παράβολο και το οικείο αποδεικτικό εξόφλησης).

 2.Επειδή, με την προσφυγή αυτή, ο προσφεύγων ζητεί παραδεκτώς την ακύρωση άλλως την τροποποίηση της 15807/27-4-2021 πράξης συμπληρωματικής βεβαίωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, ποσού 8.251,30 ευρώ.

 3.Επειδή, η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει στο άρθρο 110 ότι: «Κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως, ανωτέρους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα. …». Σύμφωνα με όσα παγίως γίνονται δεκτά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει παράβαση του άρθρου 110, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, όταν ο φόρος που πλήττει το εισαγόμενο προϊόν και εκείνος που πλήττει το ομοειδές εγχώριο προϊόν υπολογίζονται κατά διαφορετικό τρόπο και σύμφωνα με διαφορετικές μεθόδους, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες έστω μόνον περιπτώσεις, τη μεγαλύτερη φορολόγηση του εισαγόμενου προϊόντος (ΔΕΚ αποφάσεις της 22ας Φεβρουαρίου 2001, C-393/98, Gomes Valente, σκ. 21, της 29ης Απριλίου 2004, C-387/01, Weigel, σκ. 67, της 18 Ιανουαρίου 2007, C-313/05, Brzeziński, σκ. 29, και της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, C-74/06, Επιτροπή κατά Ελλάδας, σκ. 25). Ειδικότερα, στο πεδίο της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων έχει κριθεί ότι αντιβαίνει στην ως άνω διάταξη η ρύθμιση κράτους μέλους για την επιβολή διαφοροποιημένου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αυτοκίνητα οχήματα, εφόσον η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται τη διαφορετική φορολογική επιβάρυνση αφενός των μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη και αφετέρου των μεταχειρισμένων οχημάτων που έχουν ήδη ταξινομηθεί στο εν λόγω κράτος, αφού προηγουμένως είχαν εισαχθεί στο κράτος αυτό ως καινούρια οχήματα (βλ. ΔΕΕ απόφαση της 3ης Ιουνίου 2010, C-2/09, Kalinchev, σκ. 47), δεδομένου ότι κατά την είσπραξη ενός τέλους ταξινόμησης σε ορισμένο κράτος μέλος, το ποσό του τέλους αυτού ενσωματώνεται στην αξία του οχήματος και, επομένως, όταν ένα όχημα το οποίο έχει ταξινομηθεί στο οικείο κράτος μέλος πωληθεί ακολούθως ως μεταχειρισμένο στο ίδιο κράτος μέλος, η αγοραία αξία του συμπεριλαμβάνει το εναπομένον ποσό του τέλους ταξινόμησης και ισούται με ποσοστό της αρχικής αξίας του, καθοριζόμενο βάσει της απομείωσης της αρχικής αξίας του εν λόγω οχήματος (ΔΕΕ αποφάσεις της 19ης Δεκεμβρίου 2013, C-437/12, Χ, σκ. 30 και της 5ης Οκτωβρίου 2006, C-290/05 και C-333/05, Nádasdi και Németh, σκ. 54).

 4.Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 121 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265 – Εθ.Τ.Κ.), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, όριζε ότι: «1. Επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κανονισμός ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 ΕΕL της 07.09.1987) υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντα και του άρθρου 4 του ν. 1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α), όπως ισχύουν. 2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως: … 3. … 7. Σε περίπτωση που ο κάτοχος μεταχειρισμένου κοινοτικού επιβατικού αυτοκίνητου, με πρώτη άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα πριν από την 1η Ιουνίου του 2016, εκτιμά ότι το προς επιβολή τέλος ταξινόμησης, όπως βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 και τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος νόμου, υπερβαίνει το υπολειπόμενο τέλος ταξινόμησης που είναι ενσωματωμένο σε όμοιο, της αυτής μάρκας και τύπου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ή ελλείψει αυτών σε όχημα παρόμοιο ή παρεμφερές που έχει ήδη ταξινομηθεί στη χώρα πριν από την εν λόγω ημερομηνία, έχει δικαίωμα να αιτηθεί τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126. Για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες συντελεστές του τέλους ταξινόμησης και τα ισχύοντα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, κατά το χρόνο της πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τέλος ταξινόμησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα, βεβαιώνεται σύμφωνα με το μικρότερο ποσό, όπως προκύπτει μεταξύ του ιστορικού τέλους ταξινόμησης και του τέλους ταξινόμησης, όπως αυτό υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος νόμου. Με την απόφαση του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 126, καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή αυτή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου [όπως η παρ. 7 αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)]. 8. …». Ακολούθως, με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) αντικαταστάθηκε το ως άνω άρθρο 121 Εθ.Τ.Κ., πλην όμως στην παρ. 3 περ. α΄ του ίδιου ως άνω άρθρου 9 του ν. 4714/2020 ορίστηκε ότι: «Η παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α`265), όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με τον παρόντα, εξακολουθεί να ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα, με άδεια κυκλοφορίας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016, για τα οποία έχει βεβαιωθεί το τέλος ταξινόμησης και έχει υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126, ακόμη και αν δεν έχει εκδοθεί απόφαση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης για τα ανωτέρω οχήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος. β) …». Εξάλλου, κατά την αιτιολογική έκθεση του ως άνω ν. 4389/2016 με την οποία εισήχθη το ιστορικό τέλος ταξινόμησης αναφέρεται ότι: «Ειδικότερα, για τα µεταχειρισµένα κοινοτικά επιβατικά αυτοκίνητα, µε πρώτη άδεια κυκλοφορίας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα πριν από την 1η Ιουνίου του 2016, ηµεροµηνία προτεινόµενης ισχύος των διατάξεων, προβλέπεται η δυνατότητα εναλλακτικού τρόπου υπολογισµού του τέλους ταξινόµησης, µε τις διατάξεις που ίσχυαν στη χώρα µας (ιστορικό τέλος ταξινόµησης), κατά την ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ε.Ε., µε σκοπό την αποφυγή κάθε διάκρισης στη φορολογική µεταχείριση µεταξύ καινούργιων και µεταχειρισµένων επιβατικών αυτοκινήτων στη σχεδιαζόµενη πρόταση και λαµβάνοντας υπόψη σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ε.Ε., σύµφωνα µε τις οποίες το ποσό του προς επιβολή φόρου σε ένα µεταχειρισµένο όχηµα δεν πρέπει να ξεπερνάει αυτό που είναι ενσωµατωµένο σε ένα ήδη κυκλοφορούν και φορολογηµένο στη χώρα όχηµα, καθώς επίσης και ότι η επιβολή ενός φόρου δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει την αγορά όµοιων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από άλλο κ-µ. Ανεξάρτητα από την εν λόγω πρόβλεψη, η αποφυγή διακρίσεων, διασφαλίζεται από τη σηµαντική µείωση των συντελεστών του τέλους ταξινόµησης, η οποία αντισταθµίζει την αύξηση της βάσης επιβολής του».

 5.Επειδή, τέλος, με την Φ.1208/662/2006 εγκύκλιο διαταγή του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.) προβλέφθηκε διαδικασία άμεσης παραλαβής οχημάτων πριν τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας τους και την ταξινόμησή τους. Στην ως άνω Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. αναφέρεται ότι «για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων με τα λοιπά Τελωνεία της χώρας, εκτός των Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης [η εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής επεκτάθηκε και στα τελωνεία του νομού Θεσσαλονίκης για το επίδικο χρονικό διάστημα με την ΔΕΦΚ Δ 1092381 ΕΞ 2017 εγκύκλιο διαταγή της Γενικής Διευθύντριας Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.], σας διευκρινίζουμε ότι κατά τη θέση σε ανάλωση των αυτοκινήτων και με εκπεφρασμένη τη βούληση του κατόχου του για άμεση παραλαβή επί υπεύθυνης δήλωσης, θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται άμεσα οι αναλογούσες επί των αυτοκινήτων φορολογικές επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένου και του τέλους ταξινόμησης, με βάση τα αναγραφόμενα στα παραστατικά ανάλωσης στοιχεία, ενώ για την κάλυψη της επιπλέον οφειλής που θα προκύπτει εξαιτίας τυχόν διαφοράς μεταξύ της τελικής διαμορφωθείσας και της δηλούμενης φορολογητέας αξίας, θα αξιώνετε την προσκόμιση επαρκούς κατά την κρίση σας και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στις υπηρεσίες από τελωνισμούς παρόμοιου ή ίδιου τύπου οχήματος χρηματικής (παρακαταθήκης) ή τραπεζικής εγγύησης, μετά την κατάθεση της οποίας θα προβαίνετε στην έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ταξινόμησης και ως φορολογητέα επ’ αυτού αξία, θα αναγράφεται η δηλούμενη στα παραστατικά».

 6.Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Ο προσφεύγων κατέθεσε στις 22.5.2018 στο αρμόδιο Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης τη με αριθμό …………. δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και λοιπών φορολογιών, αιτούμενος τον τελωνισμό ενός επιβατικού οχήματος εργοστασίου κατασκευής BMW, με αριθμό πλαισίου …………………, δηλώνοντας παράλληλα την επιθυμία για υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 121 Εθ.Τ.Κ. (ιστορικό τέλος ταξινόμησης), καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο ποσού 300,00 ευρώ για την έναρξη της διαδικασίας. Περαιτέρω, ο προσφεύγων αιτήθηκε τον άμεσο τελωνισμό του ως άνω οχήματος, κατ’ εφαρμογή της Φ.1208/662/2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. πριν τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας του, με την ταυτόχρονη κατάθεση τραπεζικής εγγύησης ύψους 6.000 ευρώ. Στις 25.5.2018 απεστάλη στην Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης το ………….. ειδικό επαληθευτικό δελτίο για το ανωτέρω όχημα, επί του οποίου προσδιορίστηκε, στις 15.1.2019, από την ως άνω υπηρεσία η ανώτατη λιανική τιμή προ φόρων (φορολογητέα αξία) του οχήματος στο ποσό των 51.070,11 ευρώ. Κατόπιν αποστολής από το Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης προς την Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης του φακέλου για την υπαγωγή του επίμαχου οχήματος στις διατάξεις περί ιστορικού τέλους ταξινόμησης, η τελευταία ως άνω υπηρεσία επέστρεψε τον σχετικό φάκελο προς είσπραξη του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης, υποστηρίζοντας ότι: «ο νομοθέτης με το άρθρο 121 παρ. 7 του ν. 2960/01 θέτει ως προϋπόθεση εφαρμογής των διατάξεων υπαγωγής στο ιστορικό τέλος ταξινόμησης, την εκτίμηση του προς καταβολή τέλους ταξινόμησης, όπως βεβαιώνεται. Με την εφαρμογή όμως της Φ.1208/662/2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. όχι μόνο βεβαιώνεται, αλλά και εισπράττεται η τελωνειακή οφειλή». Με το ΔΕΦΚΦ Δ1104654 ΕΞ 2020/4.9.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.-Τμήμα Δ΄ γνωστοποιήθηκε, περαιτέρω, στο Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης ότι: «σε κάθε περίπτωση, κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/01, το αναλογούν τέλος ταξινόμησης βεβαιώνεται και δεν εισπράττεται με βάση τα δηλούμενα στοιχεία … και καταβάλλεται κατόπιν της κοινοποίησης της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής προς τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, προκειμένου αυτές να προβούν στη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, καθώς και στην έκδοση των πιστοποιητικών ταξινόμησης των αυτοκινήτων». Ενόψει των ανωτέρω, o προσφεύγων κλήθηκε σε ακρόαση με το …… έγγραφο του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης και κατόπιν της άπρακτης παρέλευσης της ταχθείσας προθεσμίας προς παροχή εξηγήσεων, εκδόθηκε η ήδη προσβαλλόμενη πράξη συμπληρωματικής χρέωσης τέλους ταξινόμησης, με την οποία (σύμφωνα με την αιτιολογία της που περιλαμβάνεται στο ταυτάριθμο έγγραφο κοινοποίησής της) κρίθηκε ότι δεν καθίσταται δυνατό να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 121 Εθ.Τ.Κ. περί ιστορικού τέλους ταξινόμησης στην επίμαχη περίπτωση και υπολογίστηκε το οφειλόμενο τέλος ταξινόμησης στη βάση της προσδιορισθείσας από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ανώτατης λιανικής τιμής προ φόρων στο ποσό των 8.251,30 ευρώ.

 7.Επειδή, ήδη με την κρινόμενη προσφυγή, όπως αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι μη νομίμως του επιβλήθηκε το επίδικο τέλος ταξινόμησης, καθώς εσφαλμένως δεν εφαρμόστηκε από το καθ’ ου το άρθρο 121 παρ.7 του ν.2960/2001.

 8.Επειδή, με τις αναφερόμενες στη μείζονα σκέψη διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 121 Εθ.Τ.Κ. περί ιστορικού τέλους ταξινόμησης ο νομοθέτης επιδίωξε, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, την αποφυγή κάθε διάκρισης στη φορολογική μεταχείριση μεταξύ καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, σε συμμόρφωση προς τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. ως προς την ερμηνεία του άρθρου 110 Σ.Λ.Ε.Ε., όπως αυτή παρατίθεται. Σύμφωνα δε με τις αποφάσεις του τελευταίου ως άνω Δικαστηρίου, δεν θα πρέπει το ύψος του επιβαλλόμενου τέλους ταξινόμησης κατά την εισαγωγή μεταχειρισμένου οχήματος να υπερβαίνει το ποσό του υπολειπόμενου τέλους ταξινόμησης που είναι ενσωματωμένο σε όμοιο εγχώριο προϊόν, ήτοι σε μεταχειρισμένο όχημα με παρόμοια χαρακτηριστικά που κυκλοφορεί στην ελληνική επικράτεια και μεταπωλείται εντός αυτής. Και ναι μεν η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται στη στενή γραμματική ερμηνεία της διάταξης του εδαφίου α΄ της παρ. 7 του άρθρου 121 Εθ.Τ.Κ., που αναφέρεται σε «προς επιβολή τέλος ταξινόμησης, όπως βεβαιώνεται…» (και όχι «όπως βεβαιώνεται και καταβάλλεται»), πλην όμως από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι σκοπός του νομοθέτη, ενόψει και της ανωτέρω ratio της εν λόγω διάταξης, ήταν να εξαιρέσει από το ρυθμιστικό πεδίο της τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει πράγματι το υπολογιζόμενο βάσει των αναγραφόμενων στα παραστατικά ανάλωσης στοιχείων τέλος ταξινόμησης, προκειμένου να μπορέσει να υπαχθεί στη διαδικασία άμεσης παραλαβής του οχήματος της Φ.1208/662/2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο., προσκομίζοντας επαρκή εγγύηση για την κάλυψη τυχόν υψηλότερης οφειλής. Τούτο δε διότι αφενός με την τελευταία ως άνω εγκύκλιο διαταγή επιδιώκεται αποκλειστικά η διευκόλυνση των συναλλασσομένων και όχι η αποστέρηση αυτών (σε περίπτωση αξιοποίησης της δυνατότητας άμεσης παραλαβής των οχημάτων τους με καταβολή εγγύησης) από δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από διατάξεις τυπικών νόμων, αφετέρου τυχόν αντίθετη ερμηνευτική προσέγγιση (όπως αυτή που ακολουθήθηκε από την προσβαλλόμενη πράξη) δύναται να οδηγήσει σε διαφοροποιημένη φορολογική μεταχείριση των εισαγόμενων μεταχειρισμένων κοινοτικών επιβατικών αυτοκινήτων με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν την 1η Ιουνίου 2016 για τα οποία ο αγοραστής επέλεξε την άμεση παραλαβή τους έναντι όμοιων ή παρόμοιων οχημάτων που είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα πριν την ημερομηνία αυτή, ήτοι σε αποτέλεσμα που ρητώς αποδοκιμάζεται τόσο από το ενωσιακό δίκαιο όσο και από τον εθνικό νομοθέτη, ο οποίος εισήγαγε τις διατάξεις περί ιστορικού τέλους ταξινόμησης προκειμένου να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Συνεπώς, μη νομίμως επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα το επίδικο συμπληρωματικό τέλος ταξινόμησης, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων.

 9.Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή, να ακυρωθεί η με αριθμ. 15807/27-4-2021 πράξη συμπληρωματικής βεβαίωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης και η υπόθεση να αναπεμφθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, προκειμένου να προσδιοριστεί, με τη νόμιμη διαδικασία, το οφειλόμενο από τον προσφεύγοντα ιστορικό τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 121 Εθ.Τ.Κ., όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο. Περαιτέρω, πρέπει να αποδοθεί στον προσφεύγοντα το κατατεθέν παράβολο (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α΄ Κ.Δ.Δ.) και να απαλλαχθεί, κατ’ εκτίμηση των συντρεχουσών περιστάσεων, το καθ’ ου από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε΄ του Κ.Δ.Δ.).

Διά ταύτα

Δέχεται την προσφυγή.

 Ακυρώνει την με αριθμ. 15807/27-4-2021 πράξη συμπληρωματικής βεβαίωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.

 Αναπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή προκειμένου να προσδιοριστεί, με τη νόμιμη διαδικασία, το οφειλόμενο από τον προσφεύγοντα ιστορικό τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 121 Εθ.Τ.Κ., όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο.

 Διατάσσει την απόδοση στον προσφεύγοντα του καταβληθέντος παραβόλου.

 Απαλλάσσει το καθ΄ ου από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος.

 Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23-11-2023 σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου.


 

 

Πρόσφατα Άρθρα

11
Δεκτή Ανακοπή κατά Δήλωσης Επίσπευσης Πλειστηριασμού – Η 170/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου
5 Ιουλίου 2024
11
Παραγραφή δικαιώματος επιβολής φόρου – Η 2088/2023 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
19 Ιουνίου 2024
11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek