+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ακύρωση πλειστηριασμού και “κούρεμα” ύψους 399.548,53 ευρώ – Η υπ’ αριθ. 1/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Βέροιας

Το Πρωτοδικείο Βέροιας, με την υπ’ αριθ. 1/ΜΙ-ΑΚ/2024 Απόφαση του, επί υποθέσεως που χειρίστηκε το γραφείο μας, δέχτηκε την Ανακοπή και ακύρωσε τον πλειστηριασμό και την επιταγή, ως προς το ποσό των τόκων, ύψους 399.548,53 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο δέχτηκε τον Λόγο Ανακοπής μας περί παραγραφής των τόκων και έκρινε ότι ποσό 399.548,53 ευρώ από την απαίτηση του fund έχει υποπέσει σε παραγραφή.

Επιπλέον, δέχτηκε τον Λόγο της Ανακοπής μας περί απόλυτης ακυρότητας της κατασχετήριας έκθεσης, λόγω προσβολής του άρθρ. 995 παρ. 1 του ΚΠολΔ.

 


Παρατίθεται απόσπασμα της υπ’ αριθ. 1/2024 Απόφασης του Πρωτοδικείου Βέροιας


ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ΜΙ-ΑΚ/2024

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
(ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευγενία Ζεϊμπέκη, Πρωτοδίκη ,που ορίστηκε
από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Πρόεδρο Πρωτοδικών , και από τη
Γραμματεί…

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 6 Δεκεμβρίου 2023 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ ………………… που παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Θεσσαλονίκης Θωμά Καλοκύρη ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ανώνυμης εταιρείας ……ως διαχειρίστρια εταιρεία απαιτήσεων της, ιδρύουσας στην Ιρλανδία , εταιρείας με την επωνυμία ………………… με αριθμό
καταχώρησης …………, και όπως νόμιμα εκπροσωπείται η διαχειρίστρια εταιρεία που παραστάθηκε στο ακροατήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Βέροιας……………., 

Η ανακόπτουσα ζητά να γίνει δεκτή η από 26.06.2023 ανακοπή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …………….., και ο από 05.10.2023 πρόσθετος λόγος ανακοπής , ο οποίος κατατέθηκε με ιδιαίτερο δικόγραφο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ……………και η συζήτηση των οποίων προσδιορίστηκε για την παρούσα δικάσιμο δυνάμει των με αριθμό 565 και 566/27/27.10.2023 Πράξεων της Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας.

Κατόπιν εκφώνησης των υποθέσεων από τη σειρά τους στο πινάκιο και κατά τη συζήτησή τους , οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων , αφού ανέπτυξαν και προφορικά του ισχυρισμούς τους , ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου εκκρεμούν προς συζήτηση: 1) η από 26.06.2023 ανακοπή κατά της διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………….., η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ……………, και 2) ο από 05.10.2023 πρόσθετος λόγος ανακοπής της ίδιας ανακόπτουσας εταιρίας , ο οποίος κατατέθηκε με ιδιαίτερο δικόγραφο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …………, και βάλλουν κατά των ίδιων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Αφορούν δε το ίδιο αντικείμενο και θα πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της πρόδηλης συνάφειας τους, ενώ κατά τον τρόπο αυτόν επέρχεται μείωση των εξόδων, διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και αποφεύγεται η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων (άρθ. 31,246,585 παρ.2 ,,933 ΚΠολΔ).
Στην προκειμένη περίπτωση, η ανακόπτουσα εταιρία με τα δικόγραφα της ανακοπής και του πρόσθετου αυτής λόγου , ζητά να ακυρωθεί, για τους αναφερόμενους σ’ αυτά λόγους, και επικαλούμενη έννομο συμφέρον , α)η από 26.04.2023 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ………………διαταγής πληρωμής Δικαστή
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας , β) η με αριθμό …………….έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης ,……………….., και συνακόλουθα το εκδοθέν επί αυτής απόσπασμα, δυνάμει της οποίας έκθεσης την 10 η .01.2024 εκτίθενται, με επίσπευση της καθής η ανακοπή , σε αναγκαστικό πλειστηριασμό , το αναλυτικά περιγραφόμενο σε αυτήν ακίνητο ιδιοκτησίας της , κείμενο στην θέση…………..περιφέρειας…………Ημαθίας, και γ) κάθε άλλη συνεχόμενη, με τις ανωτέρω προσβαλλόμενες, πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η ανακοπή με τον πρόσθετο αυτής λόγο αρμόδια
και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί , κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρο 937 παρ. 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 584 και 614 επ. ΚΠολΔ), ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 933 παρ. 1 ΚΠολΔ), που είναι καθ’ ύλην ( γιατί ο εκτελεστός τίτλος δεν έχει εκδοθεί από το Ειρηνοδικείο) και κατά τόπο αρμόδιο, ως Δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης γιατί μετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν κι άλλες πράξεις εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 933 παρ. 3 ΚΠολΔ ), ενώ η ως άνω ανακοπή του άρθρου 933 ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα , ήτοι εντός της προθεσμίας
των 45 ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης (άρθρο 934 παρ. 1 α εδ. Πρώτο ΚΠολΔ) , καθόσον η τελευταία έλαβε χώρα για την ανακόπτουσα στις 15.05.2023 ( βλ. επισημείωση επίδοσης από δικαστικό επιμελητή σε προσκομιζόμενο αντίγραφο της με αριθμό ………….. έκθεσης αναγκαστικής
κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης ……………… η δε κρινόμενη ανακοπή κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 26.06.2023 και επιδόθηκε εμπροθέσμως στον ως άνω δικαστικό επιμελητή , ως ορισθέντα από την καθής αντίκλητο δυνάμει της προσβαλλόμενης έκθεσης, και χωρίς να παραπονείται ειδικώς προς τούτο η τελευταία ( βλ. τη με αριθμό ……………. Έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης …………..) , ενώ το δικόγραφο του πρόσθετου λόγου επιδόθηκε στη καθής τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν την αρχική συζήτηση της κύριας ανακοπής ( 18.10.2023 ) δυνάμει της με αριθμό ……….έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης ,………….. Επιπλέον , απορριπτέο ως απαράδεκτο , λόγω αοριστίας, είναι το αίτημα ακύρωσης , γενικά και αόριστα , της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης , καθώς και κάθε μεταγενέστερης των προσβαλλόμενων συναφούς πράξη, διότι η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ πρέπει να βάλλει κατά συγκεκριμένης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης (ΑΠ 337/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) , και κατά τα λοιπά πρέπει να ερευνηθεί η κρινόμενη ανακοπή,
περαιτέρω, ως προς το παραδεκτό , τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.
Ι. Κατά το άρθρο 250 αριθ. 15 ΑΚ σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις των τόκων , κατά δε το άρθρο 251 ΑΚ η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη της.Περαιτέρω, κατά το άρθρο 253 ΑΚ η παραγραφή των αξιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 250 ΑΚ αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη της παραγραφής που ορίζεται στα προηγούμενα άρθρα.

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι σε πέντε χρόνια παραγράφονται και οι τόκοι της υπερημερίας (οφειλόμενοι από τις οχλήσεις, άρθρα 340 ,345 ΑΚ ), η εν λόγω δε βραχυπρόθεσμη (πενταετής ) παραγραφή αρχίζει να τρέχει από την αρχή κάθε επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου έχουν παραχθεί αυτοί (τόκοι) και κατά το οποίο ο δικαιοπάροχος μπορούσε να εγείρει αγωγή και να τους ζητήσει. Εξάλλου, κατά το άρθρο 268 ΑΚ κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται μετά είκοσι χρόνια και αν ακόμα η αξίωση καθαυτή υπάγεται σε συντομότερη παραγραφή με την προϋπόθεση ότι μέχρι την επέλευση της τελεσιδικίας είχε συμπληρωθεί η τυχόν βραχύτερη παραγραφή. Αξιώσεις όμως παροχών που επαναλαμβάνονται περιοδικά και βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό , ληξιπρόθεσμο στο μέλλον υπάγονται στη συντομότερη παραγραφή (βλ. μεταξύ άλλων Μιχαηλίδου σε Α. Γεωργιάδη , ΣΕΑΚ Ι, 2010, ΣΕΛ 506). Από την παρούσα διάταξη προκύπτει ότι κατ’ εξαίρεση του καθιερωμένου στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 268 κανόνα της εικοσαετούς παραγραφής των με τελεσίδικη απόφαση βεβαιωθεισών αξιώσεων ,οσάκις πρόκειται περί περιοδικής παροχής , όπως είναι η περί τόκων , εφόσον κατά την τελεσιδικία της απόφασης , που την βεβαιώνει , δεν είναι απαιτητή ως καθιστάμενη μεταγενεστέρως ληξιπρόθεσμη , η περί αυτής αξίωση του καθιερωμένου στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 268 ΑΚ κανόνα της εικοσαετούς παραγραφής του,
με τελεσίδικη απόφαση , βεβαιωθεισών απαιτήσεων , υπόκειται στην από το άρθρο 250 αριθ. 15 ΑΚ προβλεπόμενη βραχυπρόθεσμη παραγραφή, η οποία αρχίζει (άρθρ. 253 ΑΚ ) μόλις λήξει το έτος εντός του οποίου έγινε η απαίτηση απαιτητή ( ΑΠ 592/2009, ΑΠ 623/2011) . Περαιτέρω , κατά τη διάταξη του άρθρου 904 παρ. 1 ΚΠολΔ , αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να γίνει μόνο με βάση εκτελεστό τίτλο, κατά δε την παράγραφο 2 περ. ε’ του ίδιου άρθρου εκτελεστοί τίτλοι είναι και οι διαταγές πληρωμής, που εκδίδουν Έλληνες δικαστές. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων
632, 624, 626 και 629-631 ΚΠολΔ προκύπτει , ότι η διαταγή πληρωμής με την οποία υποχρεώνεται ο καθού να καταβάλει στον αιτούντα ορισμένο χρηματικό ποσό ως οφειλόμενο κεφάλαιο αποτελεί τίτλο εκτελεστό όχι μόνο για την κύρια απαίτηση , αλλά και για κάθε παρεπόμενη , όπως είναι οι τόκοι ,
εφόσον ρητώς ορίζεται σε αυτή η προς καταβολή τούτων υποχρέωση του οφειλέτη. Όσον αφορά τους τόκους επί των τόκων , δηλαδή τους ανατοκισθέντες τόκους , είτε αυτοί ζητούνται με βάση τα άρθρα 296 ΑΚ και 112 παρ. 1 ΕισΝΑΚ , είτε προβλέπονται με άλλη διάταξη νόμου, η διαταγή πληρωμής , όπως και κάθε δικαστική απόφαση αν επιδικάζει απλώς έντοκη την απαίτηση , δεν αποτελεί τίτλο εκτελεστό , μόνο δε αν επιδικάζει ρητώς και τόκους επί των τόκων , αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Εξάλλου, με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. , εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση
μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις που αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση , μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 934 του ίδιου Κώδικα. Οσάκις ο ανακόπτων προσβάλλει με την ανακοπή του την επιτασσόμενη να πληρώσει απαίτηση του καθού δια πραγματικών ισχυρισμών που αποτελούν την ιστορική βάση ενστάσεων, φέρει το βάρος απόδειξης αυτών, εφόσον ο καθού η ανακοπή αρνείται την αλήθεια των υπό του ανακόπτοντος επικαλούμενων ισχυρισμών , κατά τη διάταξη δε του άρθρου 262 παρ. 1 ΚΠολΔ η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένη αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων που την θεμελιώνουν. Προκειμένου δε περί ενστάσεως παραγραφής παροχών που αναφέρονται σε επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας , πρέπει να εκτίθεται προς θεμελίωση της , εκτός από το χρόνο γένεσης της αξίωσης και το χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής και το ύψος κάθε μίας περιοδικής παροχής ανά έτος, εφόσον οι τόκοι που συνιστούν την περιοδική παροχή δεν εξάγονται για όλη τη μελλοντική περίοδο βάσει σταθερού κεφαλαίου, διαφορετικά η ένσταση είναι αόριστη( ΑΠ 535/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) .Με τον πρώτο και δεύτερο λόγο της κρινόμενης , που θα εξεταστούν ενιαία, η ανακόπτουσα εκθέτει ότι η προσβαλλόμενη με ημερομηνία 26.04.2023 επιταγή προς πληρωμή που συντάχθηκα κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ………………….διαταγής πληρωμής Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου , και δυνάμει της οποίας επισπεύδεται  πλειστηριασμός , τυγχάνει άκυρη. Ότι, ειδικότερα , α) με βάση τον ανωτέρω εκτελεστό τίτλο ,που εκδόθηκε στις 30.11.2009 , επιτάχθηκε η ίδια να καταβάλει το ποσό των 607.693,33 ευρώ με το νόμιμο τόκο από 14.10.2009 και μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτού ,ενώ κατά το χρόνο επίδοσης της από 26.04.2023 επιταγής προς πληρωμή του διατασσόμενου ποσού είχαν υποπέσει σε παραγραφή οι τόκοι για το διάστημα από 14.10.2009 έως 31.12.2017 συνολικού ύψους 399.548,53 ευρώ , κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα ανά έτος (ποσό, χρόνος έναρξης και λήξης της παραγραφής) με τον κρινόμενο
λόγο , και β) δεν αναφέρεται το ακριβές ποσοστό τόκου ,που συμφωνήθηκε , και το οποίο εφαρμόστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επίδικης σύμβασης , καθώς και συνολικό ποσό τόκων , με το οποίο επιβαρύνεται το επιδικασθέν κεφάλαιο. Ότι οι ανωτέρω πλημμέλειες καθιστούν την προσβαλλόμενη επιταγή άκυρη λόγω του ανεκκαθάριστου της απαίτησης. Εν προκειμένω , τόσο στη, μη προσβαλλόμενη , διαταγή πληρωμής όσο και στην από 26.04.2023 επιταγή προς πληρωμή δεν απαιτείται να αναφέρεται το επιτόκιο που εφαρμόσθηκε κατά καιρούς από την δανειοδότρια τράπεζα , και ήδη καθής διαχειρίστρια εταιρία, για τον υπολογισμό των τόκων (ΕφΛαρ. 452/2014 ΤΝΠ Ισοκράτης) , ενώ ο σχετικός τρόπος υπολογισμού του συμβατικού επιτοκίου υπερημερίας προβλέπεται ρητά με όρους της σύμβασης, μετά δε την καταγγελία της σύμβασης, εφαρμόζεται το νόμιμο
επιτόκιο υπερημερίας, όπως προβλέπεται νομοθετικά και ελλείψει ειδικότερης συμβατικής ρύθμισης πλέον ποσού για τον εξάμηνο ανατοκισμό αυτών δυνάμει του άρθρου 12 ν. 2601/1998.

Συνεπώς , δεν προκύπτει ασάφεια ως προς την ενσωματωμένη στην προσβαλλόμενη πράξη με
ημερομηνία 26.04.2023 επιταγή, και η επιδιωκόμενη απαίτηση είναι πράγματι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 915-916 ΚΠολΔ, καθώς προκύπτουν με σαφήνεια το είδος (ως χρηματικής παροχής) και η ποσότητα της οφειλής αυτής , ήτοι το μέγεθος της κατά κεφάλαιο και τόκους και η χρονική αφετηρία του υπολογισμού, ενώ η απαίτηση δεν τελεί υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία , απορριπτόμενου του εξεταζόμενου λόγου ως νομικά αβάσιμου κατά το σκέλος αυτό. Αντίθετα , ως προς το πρώτο σκέλος του κρινόμενου λόγου περί παραγραφής μέρους των τόκων παραδεκτά αυτός προβάλλεται με την υπό κρίση ανακοπή και τυγχάνει ορισμένος, παρά
τους περί του αντίθετους ισχυρισμούς της καθής ,καθότι, σύμφωνα και τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχείο Ι νομική σκέψη, εξειδικεύονται με αυτόν το έτος γέννησης κάθε αξίωσης για τόκους και το έτος δυνατότητας άσκησης εκάστης αξίωσης (ΑΠ 7/2015, ΑΠ 1096/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) ,και κρίνεται νόμιμος κατά το έλασσον αίτημα της μεταρρύθμισης της προσβαλλόμενης επιταγής, στηριζόμενος στα άρθρα 250 αριθ. 15, 251, 253, 268, 340 και 345 ΑΚ και γι’ αυτό θα εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Από όλα τα έγγραφα ,που προσκόμισαν με
επίκληση οι διάδικοι αποδεικνύονται τα κάτωθι πραγματικά περιστατικά : Στις 30.11.2009 εκδόθηκε στη Βέροια η με αριθμό ……………Διαταγή Πληρωμής Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου , με την οποία διατασσόταν η ανακόπτουσα , μεταξύ άλλων προσώπων , να καταβάλει στην ανώνυμη
τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …………….το ποσό των 607.693,33 ευρώ , ως οφειλή τους από την με αριθμό……………….σύμβαση πίστωσης , που είχαν συνάψει μαζί της, με το νόμιμο τόκο από 14.10.2009 έως την πλήρη εξόφληση. Στη συνέχεια η ανωτέρω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία επέδωσε στις 02.12.2009 αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της παραπάνω
διαταγής πληρωμής στην ανακόπτουσα, μαζί με την παρά πόδας αυτού συνταχθείσα από 1.12.2009 επιταγή προς πληρωμή , με την οποία επιτασσόταν να της καταβάλει τα ανωτέρω ποσά. Στις 12.01.2010 η αυτή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία επέδωσε εκ νέου στην ανακόπτουσα την εν λόγω
διαταγή πληρωμής , μόνο προς γνώση και τις νόμιμες συνέπειες , χωρίς να συνοδεύει αυτή με νέα επιταγή προς πληρωμή , ενώ η ανακόπτουσα ουδέποτε άσκησε ανακοπή κατά των ανωτέρω πράξεων. Ακολούθως, η ανωτέρω απαίτηση μεταβιβάστηκε από την παραπάνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία………………………… και η εταιρεία ειδικού σκοπού ανέθεσε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία………………………………….και ήδη καθής η ανακοπή , τη διαχείριση της εν λόγω απαίτησης (βλ. τόμο…….α.α. ……&……. Στο Ενεχυροφυλάκειο
Αθηνών). Σε εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων η καθής η παρούσα ανακοπή επέδωσε στις 28.04.2023 την προσβαλλόμενη με την παρούσα από 26.04.2023 επιταγή προς πληρωμή , με την οποία επέτασσε αυτήν να καταβάλει α) το ποσό των 607.693,33 ευρώ ,πλέον ποσού νόμιμων τόκων
υπερημερίας από 14.10.2009,ήτοι την επόμενη του κλεισίματος του λογαριασμού εξυπηρέτησης της δανειακής σύμβασης και μέχρι την πλήρη εξόφληση, β) το ποσό των 16.230,00 ευρώ, πλέον τόκων από 03.12.2009, ήτοι την επομένη της πρώτης επίδοσης ,για δικαστικά έξοδα ,γ) το ποσό των 321,66 ευρώ για έκδοση αντιγράφου , σύνταξη της επιταγής κ.λ.π., και δ) το ποσό των 43,40 ευρώ για επίδοση της επίδικης επιταγής ( βλ. προσκομιζόμενο αντίγραφο των με αριθμό…………………..εκθέσεων επίδοσης της επιμελήτριας Θεσσαλονίκης ……………………….ως σχετικά 5 α -γ της καθής). Πλην ,όμως , μεταξύ των ανωτέρω επιδόσεων επιταγής προς πληρωμή κάτωθι του εκτελεστού τίτλου με αριθμό……………….,ήτοι μεταξύ 03.12.2009 και 28.04.2023 ,είχε μεσολαβήσει χρονικό διάστημα αν της πενταετίας, με αποτέλεσμα σειρά αξιώσεων τόκων να έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αριθ.15 ΑΚ .Ειδικότερα, στο μεσοδιάστημα παραγράφηκαν , οι κάτωθι αξιώσεις τόκων ,ήτοι α)η αξίωση για ποσό 11.508,71 ευρώ ,που αντιστοιχεί σε τόκους της περιόδου 14.10.2009 έως 31.12.2009 , και η οποία υπέπεσε σε παραγραφή την 1-1-2015 ,β) η αξίωση για ποσό 53.173,17 ευρώ ,που αντιστοιχεί σε τόκους της περιόδου 1-1-2010 έως 31- 12-2010 και η οποία υπέπεσε σε παραγραφή την 1-1-2016 ,γ) η αξίωση για ποσό 54.688,24 ευρώ ,που αντιστοιχεί σε τόκους της περιόδου 1-1-2011 έως
31-12-2011, και η οποία υπέπεσε σε παραγραφή την 1-1-2017, δ)η αξίωση για ποσό 54.450,91 ευρώ που αντιστοιχεί σε τόκους της περιόδου 1-1-2012 έως 31- 12-2012 ,και η οποία υπέπεσε σε παραγραφή την 1-1-2018, ε) η αξίωση για ποσό 49.468,74 ευρώ που αντιστοιχεί σε τόκους της περιόδου 1-1-2013 έως 31-12-2013 ,και η οποία υπέπεσε σε παραγραφή την 1-1-2018 , στ)η αξίωση
για ποσό 45.719,35 ευρώ ,που αντιστοιχεί σε τόκους της περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014, και η οποία υπέπεσε σε παραγραφή την 1-1-2020, ζ)η αξίωση για ποσό 44.361,61 ευρώ ,που αντιστοιχεί σε τόκους της περιόδου 1-1-2015 έως 31-1-2015 και η οποία υπέπεσε σε παραγραφή την 1-1-2021 , η) η αξίωση για ποσό 44.120,03 ευρώ ,που αντιστοιχεί σε τόκους της περιόδου 1-1-2016 έως 31-12-2016 ,και η οποία υπέπεσε σε παραγραφή την 1-1-2022, και θ)η αξίωση για ποσό 44.057,77 ευρώ, που αντιστοιχεί σε τόκους της περιόδου 1-1-2017 έως 31-12-2017, και η οποία υπέπεσε σε παραγραφή την 1-1-2023. ‘Έχει παραγραφεί, συνεπώς, η αξίωση για καταβολή τόκων συνολικού ύψους
399.548,53 ευρώ , που αντιστοιχεί σε τόκους περιόδου από 14.10.2009 έως 31.12.2017 για το επιδικασθέν κεφάλαιο ,και το οποίο ποσό δεν μπορεί να ζητηθεί με την προσβαλλόμενη επιταγή, θεωρούμενης της τελευταίας άκυρης για το ίδιο ποσό εν μέρει δεκτού γενομένου του πρώτου λόγου ανακοπής ως ουσία βάσιμου. Άλλωστε ,απορριπτέα , προέχοντος ως αόριστη , κρίνεται η
ένσταση διακοπής της παραγραφής , που προβλήθηκε από την καθής διαχειρίστρια εταιρεία ,καθότι δεν αναφέρεται το χρονικό διάστημα και το αντίστοιχο συνολικό ποσό των τόκων ,το οποίο αφορά, ενώ σε κάθε περίπτωση αφενός μεν δεν προσκομίζεται οποιαδήποτε έτερη επιταγή προς
πληρωμή και αφετέρου δε στην επιδοθείσα ,σε μη διάδικο πρόσωπο , στις 03.11.2017 (βλ. Τη με αριθμό……………..έκθεση επίδοσης της επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης ……………..με ημερομηνία 30.10.2017 πρόσθετη πράξη αναγνώρισης ρύθμισης οφειλής στην με αριθμό
…………….σύμβαση πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό (βλ. προσκομιζόμενο αντίγραφο από την καθής), ήτοι την αιτία έκδοσης του επίδικου εκτελεστού τίτλου, δε γίνεται σαφή αναφορά σε τόκους επί του οφειλόμενου κεφαλαίου ώστε να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 261 ΑΚ
,παρά μόνο μια συνολική αναγνώριση οφειλής ύψους 643.651,93 ευρώ ,ενώ δεν προσκομίζεται και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο ικανό να διακόψει την αρξάμενη παραγραφή ( άρθρο 264 ΑΚ).


[…..] ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 995 παρ. 1 του ΚΠολΔ, όπως το άρθρο αυτό
διαμορφώθηκε ως άνω με το άρθρο 77 ν. 48/2021 : Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται μόλις περατωθεί η κατάσχεση στον καθ΄ου η εκτέλεση, αν ήταν παρών, και , αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιμελητής συντάσσει έκθεση για την άρνησή του. Αν είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επομένη της ημέρας που έγινε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάσχεση . Η παράλειψη των διατυπώσεων αυτών επιφέρει ακυρότητα. Από τη λεκτική διατύπωση των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει σαφώς, ότι οι οριζόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 995 το ΚΠολΔ επιδόσεις τάσσονται με ποινή ακυρότητας, δηλαδή χωρίς τη συνδρομή
του στοιχείου της βλάβης του άρθρου 159 αρ.3, γιατί απ’ αυτές εξαρτώνται τα αποτελέσματα της κατάσχεσης, η ακυρότητα δε αυτή δεν επέρχεται αυτοδικαίως αλλά απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση μετά από την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 επ. ΚΠολΔ (ΜΠρΠατρ 622/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, βλ. μεταξύ άλλων για τις ακυρότητες από παραλείψεις και ατέλειες εκ του άρθρου 995 ΚΠολΔ σε Μ.Μαργαρίτης – Α.Μαργαρίτη ,Ερμηνεία ΚΠολΔ, Τόμος ΙΙ, 2012 ,σελ. 801-804, και Ρεντούλη σε Χ. Απαλαγάκη – Σ. Σταματόπουλο, Ο Νέος ΚΠολΔ, Τεύχος 2, σελ. 3287- 3288).
Με τον έκτο λόγο της κρινόμενης, η ανακόπτουσα εκθέτει ότι η καθής παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 995 παρ. 1 4 ΚΠολΔ , και ειδικότερα α. δεν επέδωσε στην ίδια τις προσβαλλόμενες πράξεις την επόμενη ημέρα από την ημέρα της κατάσχεσης του ακινήτου ιδιοκτησίας της, παρά μόνο τρεις ημέρες από τη σύνταξη της κατασχετήριας έκθεσης, και β. δεν αναρτήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμών οι φωτογραφίες και η έκθεση του εκτιμητή της κατασχεθείσας ακίνητης περιουσίας. Ότι οι ανωτέρω πλημμέλειες καθιστούν άκυρες τις προσβαλλόμενες πράξεις. Ο ανωτέρω λόγος κρίνεται νόμιμος κατά το μέρος που βάλλει κατά της κατασχετήριας έκθεσης, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 122 επ., 159 παρ. 1 παρ. 1 ΚΠολΔ, και πρέπει να εξεταστεί, περαιτέρω, και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα κατά το πρώτο σκέλος αυτού σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη, ενώ αναφορικά με το δεύτερο σκέλος αυτού περί μη ανάρτησης των επίμαχων εγγράφων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης πρέπει να απορριφθεί, προεχόντως ως απαράδεκτος, λόγω αοριστίας καθότι η ανακόπτουσα δεν επικαλείται, κατ ’άρθρο 159 αρ. 3 ΚΠολΔ, οποιαδήποτε δικονομική βλάβη από την επικαλούμενη παράλειψη ,όπως π.χ. την αδυναμία συγκέντρωσης στοιχείων για τη υποστήριξη ένδικων βοηθημάτων (π.χ. ανακοπής του άρθρου 954 ΚΠολΔ ), την απουσία εμφάνισης περισσοτέρων πλειοδοτών για επίτευξη μεγαλύτερου πλειστηριάσματος καθώς και άλλες περιπτώσεις περιουσιακής ή μη βλάβης. Εν προκειμένω από το σύνολο των προσκομιζόμενων από τους διαδίκους εγγράφων προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: [….] Ακολούθως, κατόπιν σχετικής εντολής του πληρεξούσιου δικηγόρου της καθής εταιρίας επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε οικόπεδο …………τ.μ. στη θέση……………της κτηματικής περιοχής …………………., ιδιοκτησίας της ανακόπτουσας οφειλέτριας εταιρίας, δυνάμει της με αριθμό ……………..έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του, δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Βέροιας,………………….(βλ. προσκομιζόμενο αντίγραφο). Πλην, όμως, αντίγραφο της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης επιδόθηκε στους νόμιμους εκπροσώπους της ανακόπτουσας εταιρίας, οι οποίοι ήταν απόντες κατά την κατάσχεση (βλ. σελίδα 11 της κατασχετήριας έκθεσης), στις 15.05.2023 δυνάμει των με αριθμό……………….εκθέσεων επίδοσης του ίδιου ως άνω επιμελητή Βέροιας, ήτοι τρεις ημέρες μετά την προσβαλλόμενη κατάσχεση. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, παραβιάστηκε η διάταξη του άρθρου 995 παρ. 1 εδ α’ – γ ΚΠολΔ, καθότι ο οικισμός……………..όπου βρίσκεται το κατασχεμένο ακίνητο ,ανήκει στο Δήμο Βέροιας, ήτοι στον ίδιο δήμο με τον τόπο κατοικίας των νόμιμων εκπροσώπων της ανακόπτουσας εταιρίας, οπότε η σχετική επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης θα έπρεπε να είχε λάβει χώρα το αργότερο έως την 13 η .05.2023. Συνεπώς, ενόψει της απαγγελίας ακυρότητας εκ του νόμου ανεξαρτήτως ύπαρξης βλάβης στην οφειλέτρια εταιρία ,πρέπει ο σχετικός λόγος να γίνει δεκτός και ως ουσιαστικά βάσιμος και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με αριθμό……………….έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ,και το συνακόλουθα εκδοθέν με αριθμό…………..απόσπασμα αυτής. [….]
[….] Συνακόλουθα, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να α)ακυρωθεί μερικά η από 26.04.2023 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ………………διαταγής πληρωμής Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου ως προς την αξίωση για καταβολή τόκων συνολικού ύψους 399.548,53 ευρώ, που αντιστοιχεί σε τόκους περιόδου από 14.10/2009 έως 31.12.2017 για το επιδικασθέν κεφάλαιο, και β) να ακυρωθεί η με αριθμό …………….έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του, δικαστικού επιμελητή
της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης,……………………..,και το συνακόλουθα εκδοθέν με αριθμό ……………….απόσπασμα αυτής. Τέλος ,θα πρέπει να καταδικαστεί η καθής, λόγου της εν μέρει ήττας της στην πληρωμή ανάλογου μέρους των δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας κατόπιν νομίμου
περί τούτου αιτήματος της τελευταίας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσης, και λαμβανομένου υπόψη του ποσού της
επιβληθείσας κατάσχεσης (άρθρα 176, 178, 191 παρ.2 ΚΠολΔ,63,65,66,68,84 Ν. 4194/2013).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με την παρουσία των διαδίκων: 1. την από
26.06.2023 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου………………ανακοπή,
και 2. τον από 05.10.2023 πρόσθετο λόγο ανακοπής με αριθμό κατάθεσης δικογράφου………….
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την κρινόμενη ανακοπή.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ ως προς την ανακόπτουσα :α) εν μέρη την από 26.04.2023 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού
απογράφου της με αριθμό………….διαταγής πληρωμής Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου ως προς την αξίωση για καταβολή τόκων συνολικού ύψους
399.548,53 ευρώ, που αντιστοιχεί σε τόκους περιόδου από 14.10.2009 έως 31.12.2017 για το επιδικασθέν κεφάλαιο, και β) τη με αριθμό …………..έκθεση
αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του, δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης……………..και το συνακόλουθα εκδοθέν με αριθμό…………απόσπασμα αυτής.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθής η ανακοπή στην πληρωμή μέρους των
δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό τωνεπτακοσίων (700,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Βέροια σε έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στις 2 Ιανουαρίου 2024
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης

Δικηγόρος ΜΔΕ

Πρόσφατα Άρθρα

11
Δεκτή Ανακοπή κατά Δήλωσης Επίσπευσης Πλειστηριασμού – Η 170/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου
5 Ιουλίου 2024
11
Παραγραφή δικαιώματος επιβολής φόρου – Η 2088/2023 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
19 Ιουνίου 2024
11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek