Οι Υπηρεσίες Μας 

Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεων Εμπορικού Δικαίου, καθότι διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική καταρτιση (μεταπτυχιακοί τίτλοι στο Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο του ΑΠΘ), την εμπειρία και την υπευθυνότητα, που απαιτούνται για την επίλυση των πολύπλοκων ζητημάτων που αναφύονται από την διαδαλώδη σύγχρονη εμπορική συναλλακτική πρακτική. Ιδίως, δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Τραπεζικό Δίκαιο και Ρυθμίσεις Οφειλών (Κόκκινα Δάνεια, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο, Ανακοπή κατά Διαταγών Πληρωμής κ.α.)
  • Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών (Ίδρυση, Λειτουργία, Λύση και Πτώχευση Εταιριών)
  • Προστασία Καταναλωτή, Βιομηχανική και Διανοητική Ιδιοκτησία (Κατοχύρωση σήματος, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, συμβάσεις από απόσταση κ.α.).
  • Δίκαιο Αξιογράφων και Ασφαλιστικό Δίκαιο (Ακάλυπτες επιταγές, συνναλαγματικές, διαταγές πληρωμής, διαφορές από ασφαλιστικές συμβάσεις).
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εμπορικές Δικαιοπραξίες (προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό, συμβάσεις πρακτορείας, εμπορικής αντιπροσωπείας, ανεξάρτητων πωλητών- διανομέων, δικαιόχρησης- franchising, management κ.α.)
  • Πτωχευτικό Δίκαιο (Πτωχευτική Διαδικασία και Διαδικασίες Εξυγίανσης).

 

 Σχετικά άρθρα 

Η μεταβολή του νομικού τύπου της εταιρίας  και η προστασία των δανειστών της
Μετά τη σύσταση της εταιρίας είναι πιθανόν οι ιδρυτές της να μεταβάλλουν τον εταιρικό της τύπο, είτε επειδή μεταβλήθηκαν τα κριτήρια, που αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο της προγενέστερης εκ μέρους τους επιλογής εταιρικού τύπου, είτε επειδή αναγκάστηκαν σ’ αυτό. Η αλλαγή αυτή μπορεί να οφείλεται, για παράδειγμα, στη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών της επιχείρησης, στην αύξηση της φορολογίας του συγκεκριμένου εμπορικού τύπου, στην επιθυμία ενός εταίρου να καταστεί ομόρρυθμος ή…