Οι Υπηρεσίες Μας 

Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεων Εμπορικού Δικαίου, καθότι διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική καταρτιση (μεταπτυχιακοί τίτλοι στο Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο του ΑΠΘ), την εμπειρία και την υπευθυνότητα, που απαιτούνται για την επίλυση των πολύπλοκων ζητημάτων που αναφύονται από την διαδαλώδη σύγχρονη εμπορική συναλλακτική πρακτική. Ιδίως, δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Τραπεζικό Δίκαιο και Ρυθμίσεις Οφειλών (Κόκκινα Δάνεια, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο, Ανακοπή κατά Διαταγών Πληρωμής κ.α.)
  • Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών (Ίδρυση, Λειτουργία, Λύση και Πτώχευση Εταιριών)
  • Προστασία Καταναλωτή, Βιομηχανική και Διανοητική Ιδιοκτησία (Κατοχύρωση σήματος, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, συμβάσεις από απόσταση κ.α.).
  • Δίκαιο Αξιογράφων και Ασφαλιστικό Δίκαιο (Ακάλυπτες επιταγές, συνναλαγματικές, διαταγές πληρωμής, διαφορές από ασφαλιστικές συμβάσεις).
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εμπορικές Δικαιοπραξίες (προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό, συμβάσεις πρακτορείας, εμπορικής αντιπροσωπείας, ανεξάρτητων πωλητών- διανομέων, δικαιόχρησης- franchising, management κ.α.)
  • Πτωχευτικό Δίκαιο (Πτωχευτική Διαδικασία και Διαδικασίες Εξυγίανσης).

 

 Σχετικά άρθρα 

Παράνομες χρεώσεις τραπεζών – Η υπ’ αριθ. 5469/2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Ακόμη μια δικαστική επιτυχία του γραφείου μας αποτελεί η υπ’ αριθ. 5469/2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία κάνοντας εν μέρει δεκτή την ασκηθείσα ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής έκρινε ότι το οφειλόμενο ποσό των ανακόπτουσων είχε διογκωθεί παράνομα λόγω της σωρείας των παράνομων χρεώσεων στις οποίες προέβη η τράπεζα καθ’ όλα τα προηγούμενα έτη και οι οποίες ελήφθησαν υπόψιν για τον υπολογισμό  της οφειλής τους κατά τη διαδικασία…
Συστήματα διανομής ΙΙΙ. Σύμβαση αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής
   Σύμβαση εμπορικής διανομής ονομάζεται η σύμβαση με την οποία ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του προμηθευτή να πωλεί σε διαρκή και σταθερή βάση τα προϊόντα του τελευταίου[1]. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της συμβάσεως διανομής και της συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας είναι το γεγονός πως ο διανομέας ενεργεί στο όνομα του και για λογαριασμό του και, επομένως, αναλαμβάνει ο ίδιος τον επιχειρηματικό κίνδυνο, σε αντίθεση με τον εμπορικό αντιπρόσωπο,…
Συστήματα διανομής ΙΙ. Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)
     Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) είναι η σύμβαση, με την οποία ένας ανεξάρτητος και αυτοτελής επιχειρηματίας (δικαιοδόχος ή «λήπτης») εντάσσεται στο δίκτυο επιχειρήσεων του αντισυμβαλλόμενου του (δικαιοπαρόχου ή «δότη»), ώστε να δικαιούται να πωλεί εμπορεύματα (franchising διανομής), να παρέχει υπηρεσίες (franchising υπηρεσιών) ή και να παράγει προϊόντα (franchising παραγωγής), με τη χρήση του σήματος και της τεχνογνωσίας, του know- how πώλησης και διαφήμισης του δικαιοπαρόχου[1].      Ενδεικτικά, επιχειρήσεις, που λειτουργούν με…
Συστήματα διανομής Ι. Έννοια και επιμέρους συστήματα
Έννοια διανομής (outsourcing) και οικονομική σημασία      Η παγκόσμια εμβέλεια, ο διευρυμένος όγκος και η ταχύτητα των συναλλαγών μιας σύγχρονης επιχείρησης καθιστούν αναγκαία την προσφυγή σε άλλες επιχειρήσεις ή ανεξάρτητους επαγγελματίες για την διενέργεια εργασιών παραγωγής, οργάνωσης και προώθησης των προϊόντων της. Τα πρόσωπα αυτά δεν ανήκουν στο προσωπικό της επιχείρησης, αλλά αναπτύσσουν ανεξάρτητη δραστηριότητα, η οποία αποσκοπεί στην εξεύρεση πελατείας και στη διαμεσολάβηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ήτοι μεταξύ…
Η μεταβολή του νομικού τύπου της εταιρίας  και η προστασία των δανειστών της
Μετά τη σύσταση της εταιρίας είναι πιθανόν οι ιδρυτές της να μεταβάλλουν τον εταιρικό της τύπο, είτε επειδή μεταβλήθηκαν τα κριτήρια, που αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο της προγενέστερης εκ μέρους τους επιλογής εταιρικού τύπου, είτε επειδή αναγκάστηκαν σ’ αυτό. Η αλλαγή αυτή μπορεί να οφείλεται, για παράδειγμα, στη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών της επιχείρησης, στην αύξηση της φορολογίας του συγκεκριμένου εμπορικού τύπου, στην επιθυμία ενός εταίρου να καταστεί ομόρρυθμος ή…