Οι Υπηρεσίες Μας 

Εταιρίες & Επιχειρήσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την νομική υποστήριξη και συμβουλευτική μιας σύγχρονης επιχείρησης σ’ όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, καθότι διαθέτει τόσο την απαραίτητη επιστημονική καταρτιση (μεταπτυχιακοί τίτλοι στο Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο του ΑΠΘ), όσο και την εμπειρία και την υπευθυνότητα, που απαιτούνται για την επίλυση των πολύπλοκων ζητημάτων που αναφύονται από την διαδαλώδη σύγχρονη εμπορική συναλλακτική πρακτική.

Ειδικότερα αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπροσώπηση της επιχείρησής σας τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά σ’ όλα τα θέματα που την αφορούν, όπως την επίλυση εταιρικών, εργατικών και φορολογικών διαφορών, την παρακολούθηση και είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, τις συμφωνίες συνεργασίας με αντιπροσώπους, πράκτορες ή ανεξάρτητους πωλητές, την προστασία του σήματος και των διακριτικών γνωρισμάτων, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, τη διαμόρφωση και τον έλεγχο των εμπορικών συμβάσεων κ.α. παρέχοντας αποκλειστικά σ’ εσάς τη δυνατότητα να αποφασίσετε το τρόπο της αμοιβής μας, ήτοι είτε κατ’ αποκοπήν είτε και μηνιαίως βάσει συμφωνημένης εκ των προτέρων εύλογης αμοιβής.

 Σχετικά άρθρα 

Συστήματα διανομής ΙΙΙ. Σύμβαση αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής
   Σύμβαση εμπορικής διανομής ονομάζεται η σύμβαση με την οποία ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του προμηθευτή να πωλεί σε διαρκή και σταθερή βάση τα προϊόντα του τελευταίου[1]. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της συμβάσεως διανομής και της συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας είναι το γεγονός πως ο διανομέας ενεργεί στο όνομα του και για λογαριασμό του και, επομένως, αναλαμβάνει ο ίδιος τον επιχειρηματικό κίνδυνο, σε αντίθεση με τον εμπορικό αντιπρόσωπο,…
Συστήματα διανομής ΙΙ. Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)
     Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) είναι η σύμβαση, με την οποία ένας ανεξάρτητος και αυτοτελής επιχειρηματίας (δικαιοδόχος ή «λήπτης») εντάσσεται στο δίκτυο επιχειρήσεων του αντισυμβαλλόμενου του (δικαιοπαρόχου ή «δότη»), ώστε να δικαιούται να πωλεί εμπορεύματα (franchising διανομής), να παρέχει υπηρεσίες (franchising υπηρεσιών) ή και να παράγει προϊόντα (franchising παραγωγής), με τη χρήση του σήματος και της τεχνογνωσίας, του know- how πώλησης και διαφήμισης του δικαιοπαρόχου[1].      Ενδεικτικά, επιχειρήσεις, που λειτουργούν με…
Συστήματα διανομής Ι. Έννοια και επιμέρους συστήματα
Έννοια διανομής (outsourcing) και οικονομική σημασία      Η παγκόσμια εμβέλεια, ο διευρυμένος όγκος και η ταχύτητα των συναλλαγών μιας σύγχρονης επιχείρησης καθιστούν αναγκαία την προσφυγή σε άλλες επιχειρήσεις ή ανεξάρτητους επαγγελματίες για την διενέργεια εργασιών παραγωγής, οργάνωσης και προώθησης των προϊόντων της. Τα πρόσωπα αυτά δεν ανήκουν στο προσωπικό της επιχείρησης, αλλά αναπτύσσουν ανεξάρτητη δραστηριότητα, η οποία αποσκοπεί στην εξεύρεση πελατείας και στη διαμεσολάβηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ήτοι μεταξύ…
Η μεταβολή του νομικού τύπου της εταιρίας  και η προστασία των δανειστών της
Μετά τη σύσταση της εταιρίας είναι πιθανόν οι ιδρυτές της να μεταβάλλουν τον εταιρικό της τύπο, είτε επειδή μεταβλήθηκαν τα κριτήρια, που αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο της προγενέστερης εκ μέρους τους επιλογής εταιρικού τύπου, είτε επειδή αναγκάστηκαν σ’ αυτό. Η αλλαγή αυτή μπορεί να οφείλεται, για παράδειγμα, στη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών της επιχείρησης, στην αύξηση της φορολογίας του συγκεκριμένου εμπορικού τύπου, στην επιθυμία ενός εταίρου να καταστεί ομόρρυθμος ή…