• Οι Υπηρεσίες Μας 

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεων Αστικού Δικαίου, καθότι διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση (μεταπτυχιακοί τίτλοι στο Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο του ΑΠΘ), την εμπειρία και την υπευθυνότητα, που απαιτούνται για την επίλυση των πολύπλοκων ζητημάτων που αναφύονται από τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Ιδίως, δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Οικογενειακές Διαφορές (Συναινετικό Διαζύγιο, διαζύγιο κατ΄αντιδικίαν, διατροφή και επιμέλεια ανήλικων τέκνων, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία κ.α.)
  • Δικαστική Συμπαράσταση και Επιτροπεία (Υποβολή ενηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση, αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη, διορισμός επιτρόπου ανηλίκου)
  • Μισθωτικές Διαφορές (Σύνταξη μισθωτηρίων, διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων και κοινοχρήστων, αναπροσαρμογή μισθώματος κ.α.)
  • Κληρονομικά Ζητήματα (Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη ως κυρίας, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίου, εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή κ.α.)
  • Αγωγές Αδικοπραξίας, Αδικαιολόγητος Πλουτισμός και Διαφορές από Συμβάσεις (τροχαία ατυχήματα, σύμβαση πώλησης, σύμβαση έργου, αδυναμία εκπλήρωσης και υπερημερία, είσπραξη οφειλών, διαταγές πληρωμής, αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης, υπαναχώρηση από σύμβαση κ.α.)
  • Προστασία Προσωπικότητας.
  • Ιδιωτικά Συμφωνητικά.
  • Εμπράγματο Δίκαιο, Ακίνητα και Προστασία Κυριότητας (Διεκδικητική Αγωγή, έλεγχος τίτλων, έρευνα σε Υποθηκοφυλάκειο, υποβολή και διόρθωση δηλώσεων Κτηματολογίου, ενέχυρο και Υποθήκη, διαφορές ανάμεσα σε ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων πολυκατοικιών, θέσεις στάθμευσης και κοινόχρηστοι χώροι κ.α.)

 

 

 Σχετικά άρθρα 

Η απαλλαγή του εγγυητή λόγω της πταισματικής συμπεριφοράς της τράπεζας που οδήγησε στην αδυναμία ικανοποίησης από τον πρωτοφειλέτη
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 847 ΑΚ, με την σύμβαση εγγυήσεως ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη, ότι θα καταβληθεί η οφειλή. Επομένως, περιεχόμενο της εγγυήσεως είναι η ανάληψη από τον εγγυητή της υποχρεώσεως απέναντι στον δανειστή να εκπληρώσει την παροχή του πρωτοφειλέτη, αν δεν το κάνει ο τελευταίος. Η εγγύηση καταρτίζεται μεταξύ εγγυητή και δανειστή χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ή συναίνεση του οφειλέτη [ΑΠ 1500/2008,…
Κτηματολόγιο: εγγραφή του κληρονομούμενου ή του κληρονόμου ως αληθινού δικαιούχου του δικαιώματος κατά τη διόρθωση της πρώτης ανακριβούς εγγραφής;
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την πρώτη εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής», ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου «στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών με την…
Διαδικασία και δικαιολογητικά υποβολής δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Διαδικασία και δικαιολογητικά υποβολής δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο