• Οι Υπηρεσίες Μας 

Διοικητικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική εκπροσώπησή σας ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθότι διαθέτει τόσο την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, όσο την εμπειρία και την υπευθυνότητα, που απαιτούνται για την επίλυση των υποθέσεων που αφορούν τις σχέσεις Ιδιώτη και Διοίκησης. Ιδίως, δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων οργάνων του Δημοσίου, κατά πράξεων επιβολής προστίμων, δασμών, τελών, φόρων και προσαυξήσεων
  • Αίτηση ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων
  • Πράξεις τακτοποίησης, εφαρμογής (διόρθωση) κτισμάτων
  • Φορολογικές παραβάσεις, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας (π.χ. μαύρη εργασία)
  • Αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου

 Σχετικά άρθρα