• Οι Υπηρεσίες Μας 

Διοικητικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική εκπροσώπησή σας ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθότι διαθέτει τόσο την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, όσο την εμπειρία και την υπευθυνότητα, που απαιτούνται για την επίλυση των υποθέσεων που αφορούν τις σχέσεις Ιδιώτη και Διοίκησης. Ιδίως, δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων οργάνων του Δημοσίου, κατά πράξεων επιβολής προστίμων, δασμών, τελών, φόρων και προσαυξήσεων
  • Αίτηση ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων
  • Πράξεις τακτοποίησης, εφαρμογής (διόρθωση) κτισμάτων
  • Φορολογικές παραβάσεις, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας (π.χ. μαύρη εργασία)
  • Αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου

 Σχετικά άρθρα 

Μη νόμιμος ο καταλογισμός σε βάρος του προσφεύγοντος των ποσών προσαύξησης της σύνταξης που του χορηγήθηκαν ως αντίθετος στην αρχή της καλής πίστης – Η υπ’ αριθ. 1250/2019 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 1250/2019 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία δικαίωσε υπερήλικα συνταξιούχο εις βάρος του οποίου καταλογίστηκαν τα ποσά των προσαυξήσεων που λάμβανε επί της συντάξεώς του λόγω της συζύγου του, διότι ο ίδιος είχε δηλώσει καλόπιστα, όταν του ζητήθηκε, πως η σύζυγός του δεν εργαζόταν ή επιδοτούνταν ή συνταξιοδοτούνταν, καθότι ήταν ασφαλισμένη στον Ο.Α.Ε.Ε. λόγω ιδιότητας (εκπρόσωπος εταιρίας) και όχι λόγω επαγγέλματος, ενώ δεν του ζητήθηκε…